Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Začátek procesu 04.02.2015
Poslední změna 28.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

Cíle návrhu

Vláda České republiky dne 12. listopadu 2014 usnesením č. 917 rozhodla o zrušení důchodového spoření a způsobu jeho ukončení a vypořádání prostředků účastníků. Ukončení důchodového spoření se navrhuje realizovat tak, aby byla plně respektována vlastnická práva účastníků a byly minimalizovány dopady na dotčené subjekty, a to jak administrativní zátěž státní správy a penzijních společností, tak účastníků systému. 

Současně se zákonem o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky. Zejména pak tento návrh zákona obsahuje úpravu související s procesem ukončování důchodového spoření, tj. v příslušných právních předpisech zohledňuje možnost doplacení pojistného na důchodové pojištění za dobu existence povinnosti platit pojistné na důchodové spoření. Rovněž obsahuje návrh právní úpravy daňového režimu prostředků vyplacených účastníkům z důchodového spoření.

Historie procesu

Vláda

18.05.2015Reorganizace projednávání, předchozí historieviz proces
18.05.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

26.05.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.07.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
09.10.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
06.11.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

20.11.2015Postoupeno Senátu 
10.12.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

11.12.2015Postoupeno prezidentu republiky 
15.12.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

17.12.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

28.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 377/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

377/2015 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh ruší předpis(y)

423/2012 Sb.Vyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu
40/2013 Sb.Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu
397/2012 Sb.Zákon o pojistném na důchodové spoření
426/2011 Sb.Zákon o důchodovém spoření

Návrh mění předpis(y)

69/2006 Sb.Zákon o provádění mezinárodních sankcí
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření
563/1991 Sb.Zákon o účetnictví
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
399/2012 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
93/2009 Sb.Zákon o auditorech
241/2013 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a invest..
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
15/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
40/2009 Sb.Trestní zákoník
240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
344/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o zm..
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
262/2006 Sb.Zákoník práce
426/2011 Sb.Zákon o důchodovém spoření
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
118/2000 Sb.Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
169/1999 Sb.Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
2/1969 Sb.Kompetenční zákon
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
293/1993 Sb.Zákon o výkonu vazby
221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání