Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o ochraně památkového fondu)

Předložení návrhu 29.04.2015
Poslední změna 12.07.2017
Stav návrhu Ve Sněmovně zamítnuto ve 3. čtení
Předkladatel Ministerstvo kultury
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem památkové péče je uchovávat specifickou součást kulturního bohatství společnosti pokud možno v původním stavu a v původním prostředí pro následující generace v souladu s udržitelným rozvojem společnosti, což je možné jen díky omezování negativních vlivů na kulturní dědictví.

Hlavní cíl nové právní úpravy můžeme stanovit následovně: hlavním cílem nového zákona o ochraně památkového fondu navazujícího na stávající legislativu je zajištění optimální ochrany památkového fondu efektivním, co nejméně nákladným a transparentním způsobem. Na nový zákon o ochraně památkového fondu by měly být navázány daňové předpisy tak, aby bylo vytvořeno prostředí motivující vlastníky součástí památkového fondu k jeho průběžné údržbě, která je nejlepším nástrojem pro uchování jeho hodnot.

Historie procesu

Vláda

29.04.2015V připomínkovém řízení 
29.05.2015Ukončení sběru připomínek 
20.11.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky

Poslanecká sněmovna

04.12.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
22.04.20161. čtení přerušeno nebo odročeno 
06.12.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
16.05.2017Proběhlo 2. čtenínávrhy
12.07.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut 

Návrh ruší předpis(y)

55/1954 Sb.Vládní nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu
20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči
66/1988 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní r..
242/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státn..
139/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České socialistické repu..
361/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.
146/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
538/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1..
158/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
187/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy
307/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
420/2008 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zó..
124/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Návrh mění předpis(y)

122/2000 Sb.Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
132/2000 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákon..
320/2002 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
18/2004 Sb.Zákon o uznávání odborné kvalifikace
186/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
1/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samo..
3/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zá..
186/2006 Sb.Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
203/2006 Sb.Zákon o některých druzích podpory kultury
189/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státn..
223/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
142/2012 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
303/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva