Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Začátek procesu 30.04.2015
Poslední změna 14.08.2019
Stav návrhu Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon přizpůsobuje (novelizuje) zákony v souvislosti s novým zákonem o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Zejména novelizuje zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon o jednacím řádu Senátu a zákon o Ústavním soudu. Dále provádí terminologické změny řady dalších zákonů.

Historie procesu

Vláda

30.04.2015V připomínkovém řízení 
01.06.2015Ukončení sběru připomínek 
26.10.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

04.11.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.01.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.04.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
06.05.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.05.2016Postoupeno Senátu 
14.08.2019Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel 

Návrh mění předpis(y)

200/1990 Sb.Zákon o přestupcích
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
46/2000 Sb.Tiskový zákon
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
458/2000 Sb.Energetický zákon
452/2001 Sb.Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení
201/2002 Sb.Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
526/1990 Sb.Zákon o cenách
359/1992 Sb.Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
90/1995 Sb.Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
85/1996 Sb.Zákon o advokacii
201/1997 Sb.Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
2/1991 Sb.Zákon o kolektivním vyjednávání
360/1992 Sb.Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a tech..
216/1994 Sb.Zákon o rozhodčím řízení
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
137/2006 Sb.Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
107/1999 Sb.Zákon o jednacím řádu Senátu
118/2000 Sb.Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
240/2000 Sb.Krizový zákon
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
477/2001 Sb.Zákon o obalech
258/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1..
121/2000 Sb.Autorský zákon
241/2000 Sb.Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
491/2001 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
62/2003 Sb.Zákon o volbách do Evropského parlamentu
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
236/1995 Sb.Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
183/2006 Sb.Stavební zákon
89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)
96/2004 Sb.Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích
139/2006 Sb.Koncesní zákon
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
130/2000 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
275/2012 Sb.Zákon o volbě prezidenta republiky