Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Začátek procesu 30.04.2015
Poslední změna 14.08.2019
Stav návrhu Zamítnuto Senátem
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Přizpůsobení (novelizace) zákonů v souvislosti s novým zákonem o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, zejména:

  1. zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
  2. zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
  3. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

a provedení terminologických změn řady dalších zákonů.

Historie procesu

Vláda

30.04.2015V připomínkovém řízení 
01.06.2015Ukončení sběru připomínek 
26.10.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

04.11.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.01.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.04.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
06.05.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.05.2016Postoupeno Senátu 
14.08.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Návrh mění předpis(y)

182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
183/2006 Sb.Stavební zákon
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
240/2000 Sb.Krizový zákon
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích
118/2000 Sb.Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
137/2006 Sb.Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
275/2012 Sb.Zákon o volbě prezidenta republiky
130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
2/1991 Sb.Zákon o kolektivním vyjednávání
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
236/1995 Sb.Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
139/2006 Sb.Koncesní zákon
360/1992 Sb.Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a tech..
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
201/2002 Sb.Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
90/1995 Sb.Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
107/1999 Sb.Zákon o jednacím řádu Senátu
458/2000 Sb.Energetický zákon
491/2001 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
96/2004 Sb.Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
241/2000 Sb.Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
121/2000 Sb.Autorský zákon
110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
62/2003 Sb.Zákon o volbách do Evropského parlamentu
130/2000 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
200/1990 Sb.Zákon o přestupcích
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
216/1994 Sb.Zákon o rozhodčím řízení
85/1996 Sb.Zákon o advokacii
329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
526/1990 Sb.Zákon o cenách
359/1992 Sb.Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
201/1997 Sb.Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
452/2001 Sb.Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení
258/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1..
190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
46/2000 Sb.Tiskový zákon
477/2001 Sb.Zákon o obalech
95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti