Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon o státním zastupitelství

Předložení návrhu 01.04.2015
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nová úprava by měla rozvíjet původní koncepci veřejné žaloby jako soustavy státních zastupitelství a v zájmu toho lépe a precizněji vymezovat vzájemné vztahy v soustavě.  Návrh tak reaguje na dosavadní zkušenosti s platnou právní úpravou a usiluje o moderní pojetí státního zastupitelství, které je schopno nejen účinně čelit novým formám kriminality a chránit tak společnost před kriminalitou, ale též dosahovat společensky prospěšných cílů v oblastech mimotrestních, v nichž je státní zastupitelství jen obtížně nahraditelné nebo vůbec nezastupitelné.

Za tím účelem je třeba posílit postavení státních zástupců, precizovat povinnosti vedoucích státních zástupců a soustavu vybavit potřebnými nástroji pro to, aby mohla dostát zákonem stanoveným úkolům. Oproti tomu je však třeba též posílit odpovědnost státních zástupců za jejich činnost, která na jedné straně musí pružně a razantně reagovat na aktuální vývoj ve věcech spadajících do působnosti státního zastupitelství, na druhou strunu musí postupovat odpovědně a s respektem k oprávněným zájmům dotčených fyzických či právnických osob.

Cílem zákona je v souladu s programovým prohlášením vlády a koaliční smlouvou zajistit specializaci ve vybraných oblastech trestního práva – zejména v oblasti závažné ekonomické trestné činnosti. Návrh zákona tak činí formou zřízení specializovaného státního zastupitelství s celorepublikovou působností. 

Nově se zavádí projednávání priorit trestní politiky mezi ministrem spravedlnosti a nejvyšším státním zástupcem, čímž se zaplňuje dosavadní mezera ve vztazích mezi soustavou státního zastupitelství a ministerstvem spravedlnosti v oblasti odpovědnosti za fungování veřejné žaloby.

Historie procesu

Vláda

01.04.2015V připomínkovém řízení 
30.04.2015Ukončení sběru připomínek 
07.04.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice

Poslanecká sněmovna

21.04.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh ruší předpis(y)

283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství
23/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některý..
261/1994 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
265/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č..
218/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 S..
311/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 S..
183/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 S..
468/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 S..
88/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení p..
257/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího zákl..
7/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státníh..
462/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státníh..
4/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státníh..

Návrh mění předpis(y)

169/1999 Sb.Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
14/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,..
151/2002 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
310/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých z..
192/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a ..
630/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,..
381/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů,..
413/2005 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostn..
79/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další souvi..
342/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
121/2008 Sb.Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
129/2008 Sb.Zákon o výkonu zabezpečovací detence
314/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a ..
7/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dal..
218/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a něk..
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
286/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řá..
303/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a něk..
459/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdě..
105/2013 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve ..
293/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a něk..