Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony

Začátek procesu 25.03.2015
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Cílem nové právní úpravy je integrovat pravomoc správního dozoru, který je vykonáván ve vztahu k drobným živnostníkům. Dle navrhované právní úpravy by drobní živnostníci měli být kontrolováni především ze strany živnostenského úřadu, tj. toho orgánu, který vede evidenci jejich oprávnění k podnikání a vůči němuţ plní klíčové informační povinnosti vztahující se k jejich podnikání. Integrace kontrolní pravomoci by měla přispět především ke sníţení zátěže kladené na drobné živnostníky, která vyplývá z opakujících se a nekoordinovaných kontrol, a dále ke zvýšení efektivity správního dozoru, neboť v rámci jediné živnostenské kontroly bude možné postihnout široký okruh povinností kontrolovaného podnikatele, které pro něj vyplývají nejen ze živnostenského zákona ale také ze zvláštních právních předpisů.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

25.03.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

27.03.2015V připomínkovém řízení 
08.04.2015Ukončení sběru připomínek 
22.04.2015Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh mění předpis(y)

146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
183/2006 Sb.Stavební zákon
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
326/2004 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
133/1985 Sb.Zákon o požární ochraně
145/2010 Sb.Zákon o spotřebitelském úvěru
19/1993 Sb.Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
64/1986 Sb.Zákon o České obchodní inspekci
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
166/1999 Sb.Veterinární zákon
20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči
268/2014 Sb.Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zně..
282/1991 Sb.Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
539/1992 Sb.Puncovní zákon
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
378/2007 Sb.Zákon o léčivech
458/2000 Sb.Energetický zákon
251/2005 Sb.Zákon o inspekci práce