Přejít na PLUS
Řazení
1891 výsledků hledání
...

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ předpisu

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích

Zákon přijímá základní nezbytná opatření v oblasti poskytování metod komplementární a alternativní medicíny.

Poslední změna: 12.12.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Novela vyhlášky usiluje o zjednodušení a zpřesnění procesu identifikace významných informačních systémů, aby byly odstraněny pochybnosti o tom, které informační systémy orgánů veřejné moci jsou významnými informačními systémy a bylo tak možné zajistit fungování orgánů veřejné moci, výkon jejich působnosti, a celkově efektivně chránit kyberprostor České republiky.

Poslední změna: 12.12.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení

Novela optimalizuje částku, která povinnému nebo dlužníkovi zůstane k dispozici po provedení srážek, a motivuje je tak k dosahování vyššího příjmu, na němž by participovali i věřitelé, jejichž pohledávky jsou prostřednictvím srážek uspokojovány.

Poslední změna: 11.12.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy

Implemetnace směrnice EU.

Poslední změna: 10.12.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Tato vyhláška nahrazuje původní vyhlášku č. 108/2016 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. 

Poslední změna: 10.12.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Novela nařízení vlády reflektuje závěry auditního šetření Evropské komise RD2/2017/012/CZ.

Poslední změna: 07.12.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Novela zákona upravuje promlčení odpovědnosti.

Poslední změna: 13.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Novela upravuje procedurální pravidla reagující na potřeby činnosti Poslanecké sněmovny.

Poslední změna: 12.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Cílem návrhu je uvést předmětnou právní úpravu do aktuálního stavu s novelou z listopadu 2018 a upravit další dílčí otázky jako způsob výpočtu výše nároku na vrácení daně z minerální olejů a způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin a révy vinné.

Poslední změna: 07.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Cílem návrhu zákona je umožnit zohledňování zákonem chráněných zájmů v případech umisťování a realizací nových stavebních záměrů v okolí objektů, ve kterých se nachází nebezpečná látka.

Poslední změna: 11.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

Na aktuální seznam bezpečných zemí původu pro účely správního řízení ve věci mezinárodní ochrany vyhláška doplňuje 12 nový zemí.

Poslední změna: 28.11.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny

Vyhláška upravuje vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny.

Poslední změna: 28.11.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5

Vyhláška upravuje vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5.

Poslední změna: 28.11.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Nařízení vlády upravuje částky životního a existenčního minima v souladu s vývojem spotřebitelských cen.

Poslední změna: 06.12.2018 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Transpozice směrnice EU.

Poslední změna: 26.11.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Novela vyhlášky stanovuje formu, strukturu, provedení a způsob umístění nově zavedené registrační značky elektrického vozidla. 

Poslední změna: 26.11.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku vojáků z povolání

Novela zvyšuje od 1. ledna 2019 služební tarify vojáků z povolání o dvě procenta.

Poslední změna: 12.12.2018 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Zákon nově stanovuje, že újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiní stát.

Poslední změna: 22.11.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Novela reaguje především na praktickou potřebu upravit některá ustanovení vyhlášky, tak jak ukázala dosavadní praxe.

Poslední změna: 13.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Tato technická vyhláška upravuje novou podobu vzorů pro úřední listiny používané při volbách.

Poslední změna: 12.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení

Vyhláška upravuje podíl výše odměn, který bude započítán na výživné, které je povinna platit osoba ve výkonu trestu.

Poslední změna: 26.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o dražbách a o změně zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o dražbách)

Navržená právní úprava má za cíl zjednodušení dražebního procesu, odstranění zbytečné administrativní zátěže a snížení nákladů souvisejících s přípravou a realizací dražby. Zároveň má dojít k posílení právní jistoty všech zúčastněných subjektů.

Poslední změna: 19.11.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách

Cílem návrhu je sjednocení technických požadavků na některé druhy plavidel.

Poslední změna: 12.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška MInisterstva dopravy kterou se provádí zákon o civilním letectví

Návrh vyhlášky zejména mění a rozšiřuje charakteristiku jednotlivých kategorií sportovních létajících zařízení a aktualizuje ustanovení týkající se databáze o terénu a překážkách.

Poslední změna: 10.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

Nová úprava rozšiřuje ochranu pro orla královského v oblasti Soutok-Tvrdonicko.

Poslední změna: 12.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

Novela má za cíl navázat výdělek osob ve výkonu trestu na výši minimální mzdy.

Poslední změna: 26.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Nařízení vlády upravuje a sjednocuje délky doby závazku a retenčního období určeného pro plnění podmínek stanovených pro poskytnutí dotace na toto opatření.

Poslední změna: 06.12.2018 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

Cílem nařízení vlády je prohlášení vybrané kulturní památky za národní kulturní památku – konkrétně Usedlosti Bertramka.

Poslední změna: 06.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Novela vyhlášky zapracovává poznatky z praxe při vzdělávání dětí se speciálními potřebami a nadanými žáky.

Poslední změna: 06.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s

Nařízení vlády je zohledňuje potřebu zpřesnění podmínek poskytování dotací pro opatření ekologické zemědělství, které vzešly ze zkušeností s administrací žádostí v roce 2018 a aplikační praxe. 

Poslední změna: 06.12.2018 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích

Novela zakotvuje nové možnosti řešení problému s vozidly odstavenými na pozemních komunikacích.

Poslední změna: 29.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o návykových látkách

Novela má za cíl legalizovat pěstování a předávání malého množství konopí za přesně stanovených podmínek.

Poslední změna: 28.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Nařízení vlády navyšuje výdaje bezpečnostních sborů v oblasti platů a souvisejícího pojistného.

Poslední změna: 20.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o některých přestupcích

Cílem návrhu zákona je upravit skutkovou podstatu přestupku spočívající v zakrývání nebo skrývání obličeje nebo jeho části na veřejných prostranstvích nebo ve veřejně přístupných objektech způsobem, který ztěžuje nebo znemožňuje identifikaci osoby.

Poslední změna: 12.12.2018 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Návrh vyhlášky upravuje finanční nároky orgánů státní správy v oblasti léčiv a veteriny.

Poslední změna: 03.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Novela provádí dílčí úpravy, které zohledňují potřeby praxe v rámci nakládání s utajovanými informacemi.

Poslední změna: 03.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákon č. 131/2015 Sb.

Novela nastavuje opatření a nástroje, které by mohly být aplikovány již od počátku roku 2021 tak, aby se mohly zajištovat nové cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

Poslední změna: 07.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o Státním fondu kultury České republiky a zákon o správních poplatcích

Cílem předloženého návrhu zákona je zajistit podmínky pro činnost Státního fondu kultury při plnění jeho funkce, kterou je poskytování finančních prostředků na kulturní projekty.

Poslední změna: 06.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Návrh zákona reaguje na dlouhodobou potřebu zakotvení automatické valorizace plateb státu za tzv. státní pojištěnce (v současné době cca 5,9 mil. osob). Každoroční politická jednání o výši plateb státu za své pojištěnce se jeví jako vysoce nepraktická, neboť nezajišťuje dostatečnou předvídatelnost příjmů systému veřejného zdravotního pojištění ve střednědobém horizontu.

Poslední změna: 05.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

Novela má za cíl zlepšit oblast výzkumu a vývoje na území České republiky přijetím modernějšího právního předpisu. Ten by měl zahrnovat lepší financování z rozpočtu, lepší hodnocení dosažených výsledků, lepší podporu rozsáhlých výzkumných struktur a další.

Poslední změna: 05.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je úprava vzdělávání v základních kmenech, které jsou součástí specializačního vzdělávání farmaceutů v návaznosti na změny provedené zákonem o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Poslední změna: 21.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník

Novela navrhuje zrušení trestného činu pomluvy.

Poslední změna: 03.12.2018 (Projednáno vládou, souhlasné stanovisko)

Návrh vyhlášky o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky

Na základě vyhlášky dojde k vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky.

Poslední změna: 28.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí zavedení československé měny

Na základě vyhlášky dojde k vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí zavedení československé měny.

Poslední změna: 28.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o vodách a o změně některých zákonů

Cílem předloženého návrhu je nastavení operativního řízení v období sucha a stavu nedostatku vody v reakci na přizpůsobování se změně klimatu a na opakující se hydrologické extrémy. Tato úprava dosud v právním řádu České republiky není dostatečně ošetřena a není tak možné s mimořádnou situací efektivně bojovat.

Poslední změna: 29.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí

Nařízení vlády upravuje stávající a zároveň nově navrhované resortní ocenění Ministerstva zahraničních věcí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 290/2018 Sb. s účinností od 15.12.2018

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon a zákon o vodách

Novela má za cíl usnadnit stavění drobných vodních s cílem udržení vody v území.

Poslední změna: 03.12.2018 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)

Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění občanský soudní řád

Cílem předkládaného návrhu je posílit procesní postavení specializovaných orgánů, které rozhodují v soukromoprávních věcech, v navazujícím řízení před obecným soudem.

Poslední změna: 03.12.2018 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
...