Přejít na PLUS
Řazení
1941 výsledků hledání
...

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ předpisu

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do NZIS

Vyhláška se novelizuje v návaznosti na novelu zákona o zdravotních službách.

Poslední změna: 12.02.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Novela zavádí „sponzorovaný přístup“ k technickým normám, upravuje postup při odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu.

Poslední změna: 08.02.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

Novela vyhláška navazuje na novelu zákona o střetu zájmů.

Poslední změna: 15.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Vyhláška se přizpůsobuje přímo použitelným předpisům Evropské unie, především v souvislosti s upozorněním Evropské komise na nesoulad při označování mléčných výrobků označených jako „řecký jogurt“.

Poslední změna: 07.02.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Novela zavádí tzv. klouzavý mandát poslance Parlamentu ČR do právního řádu ČR.

Poslední změna: 15.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Novela přidává k cílům vzdělávání také plnění občanských a společenských povinností a odlišuje úroveň dosaženého cíle u světových a evropských kulturních hodnot a tradic.

Poslední změna: 14.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Novela reviduje právní úpravu správního trestání v oblasti silničního provozu.

Poslední změna: 01.02.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony

Návrh zákona má za cíl upravit problémy, které vznikají při časté změně volebních obvodů při volbách do Senátu.

Poslední změna: 01.02.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

 Cílem návrhu je zapracovat evropské předpisy na úseku vzdělání ochrany zvířat proti týrání.

Poslední změna: 31.01.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Předkládané nařízení vlády je nezbytným předpokladem k zajištění fungování systému investičních pobídek po nabytí účinnosti novely zákona o investičních pobídkách.

Poslední změna: 30.01.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o Kanceláři prezidenta republiky

Cílem návrhu zákona je nově stanovit předpoklady pro jmenování do funkce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky.

Poslední změna: 13.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o sociálním podniku

Návrh zákona zavádí status sociálního podniku a integračního sociálního podniku. Jeho součástí je novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o zaměstnanosti.

Poslední změna: 28.01.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník, a zákon o některých přestupcích

Cílem návrhu zákona je sankcionovat jako trestný čin nebo přestupek svévolné omezování názorů z informací sdílených na veřejně přístupných sociálních sítích.

Poslední změna: 13.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon

Novela navrhuje zavedení fikce vydání souhlasného závazného stanoviska dotčeného orgánu a zrušení institutu závazného stanoviska orgánu územního plánování.

Poslední změna: 11.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon lesích

Cílem návrhu zákona je zajištění podmínek pro minimalizaci dopadů mimořádných situací v lesích majících charakter kalamity.

Poslední změna: 11.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o rozpočtových pravidlech

Cílem návrhu je zakotvení výsledků aplikační praxe, které se vztahují k zákonu o rozpočtových pravidlech státu jako obecnému předpisu, který upravuje tvorbu, funkci a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu.

Poslední změna: 24.01.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona o státním jazyce České republiky

Novela navrhuje zákonné zakotvení ochrany českého jazyka.

Poslední změna: 01.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění některé zákony související s potíráním lichvářských půjček

Cílem zákona je zavedení institutu tzv. lichvářského úvěru, který by postihoval absolutní neplatnost úvěrové smlouvy naplňující zákonné znaky. Cílem je též promítnutí nového institutu do trestního zákoníku.

Poslední změna: 01.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění správní řád

Novela má za cíl zkrátit trvání správních řízení upravením lhůt, rozsahu opravných prostředků a dalších postupů vzhledem k tzv. závaznému stanovisku.

Poslední změna: 01.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů

Účelem novely je odložení ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů o tři roky, tedy dnem 31. prosince 2022.

Poslední změna: 05.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další související zákony

Adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2017/2394 Evropského parlamentu a Rady.

Poslední změna: 15.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Vyhláška provádí zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, jejím smyslem je aktualizovat zavedený jednotný a jednoznačný systém oceňování vykázaných a uznaných zdravotních služeb pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění, podle kterého všechny zdravotní pojišťovny postupují při oceňování shodně.

Poslední změna: 08.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Novela zjednodušuje náležitosti žádostí o vydání povolení/závazného stanoviska ke kácení dřevin podávaných v souvislosti s realizací záměrů, pro něž je stanoven zákonem účel vyvlastnění.

Poslední změna: 08.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích

Novela rozšiřuje pravomoci obecní policie pro případy neoprávněného užití vyhrazeného jízdního pruhu.

Poslední změna: 01.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Novela uvádí vyhlášky zejména do souladu s terminologií obsaženou v tzv. nařízení eIDAS a v zákoně o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zvyšuje se ochrana osobních údajů, které jsou obsahem archiválií a upravuje se vedení spisové služby v elektronické podobě a doručování dokumentů v digitální podobě, přičemž tato změna souvisí s pokračující digitalizací veřejné správy.

Poslední změna: 05.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví

Návrh má za cíl stanovit centrální pravidla, postupy, standardy a to včetně bezpečnostních, pro elektronizaci v resortu zdravotnictví, definování pravidel, kompetencí a práv s ohledem na zvyšující se angažovanost pacienta v systému zdravotní péče a nastavení základních postupů při využívání nových technologií.

Poslední změna: 01.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

Předkládaný návrh novely prováděcího právního předpisu reaguje na národní i evropské právní předpisy, upravující danou problematiku, zahrnuje zkušenosti z aplikační praxe a upravuje některá ustanovení, která se v praxi ukázala jako příliš striktní či nebyla v původním návrhu zcela jasně formulována a zjednodušení některých procesů souvisejících s technickými prohlídkami plavidel.

Poslední změna: 31.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

Předmětnou vyhláškou jsou stanoveny konkrétní požadavky na zdravotní způsobilost držitelů licence strojvedoucího na dráze celostátní a regionální a držitelů průkazu způsobilosti na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové, místní a vlečce, jakož i žadatelů o jmenované doklady, a dále podmínky zdravotní způsobilosti fyzických osob vykonávajících ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazečů o výkon těchto činností.

Poslední změna: 31.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a další zákony

Novela zákon o ochraně veřejného zdraví zakotvuje povinnosti pro subjekty nakládající s potravinami, stanoví povinnost určit referenční laboratoř v oblasti problematik Ministerstva zdravotnictví, upravuje podmínky nutnosti přiložené dokumentace při prodeji použitého zboží pro děti do 3. let věku, stanoví nové faktory v oblasti hygienických požadavků na vodu a upravuje podmínky kontrol provádění pracovnělékařských prohlídek.  

Poslední změna: 05.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění daňový řád

Cílem návrhu zákona je především prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání podle § 136 odst. 1 daňového řádu v případě elektronicky učiněného podání a upravit pravidla pro podání daňového přiznání poradcem.

Poslední změna: 04.02.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Novela stanovuje sankční povinnosti v souladu se změnou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120.

Poslední změna: 17.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

Cílem zákona je v případě tzv. tvrdého brexitu předejít závažným komplikacím jak pro britské občany a jejich rodinné příslušníky nacházející se k rozhodnému datu v České republice, tak i pro příslušné české orgány.

Poslední změna: 23.01.2019 (Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení)

Návrh vyhlášky o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Návrh vyhlášky je předkládán z důvodu přizpůsobení požadavků na způsob označování jatečně upravených těl jatečných zvířat právní úpravě obsažené v nařízení Evropské Komise.

Poslední změna: 17.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela napravuje dílčí nedostatky v zapracování tří směrnic upravujících spotřebitelské smlouvy.

Poslední změna: 24.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5 000 Kč

Na základě vyhlášky má dojít k vydání pamětní mince s hradem Veveří v hodnotě 5000,- Kč.

Poslední změna: 17.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Novela zakazuje jízdu těžkých vozidel převyšujících hmotnost 3,5 tuny a přesahujících 7 metrů v levém jízdním pruhu dálnic ve vymezeném čase.

Poslední změna: 04.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury

Novela výslovně uvádí, že prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury lze použít na financování výstavby, modernizaci či opravy nejen dálnic a silnic ve vlastnictví státu, ale i silnic II. a III třídy.

Poslední změna: 04.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti...

Je identifikována potřeba upravit druhy průkazů odborné způsobilosti ve vztahu k námořní pohyblivé službě a vnitrozemské vodní plavbě tak, aby druhy průkazů odpovídaly aktuálnímu členění používanému ostatními evropskými státy.

Poslední změna: 14.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Novela stanovuje podmínky a omezení pro výkon jiné výdělečné činnosti přímo v zákoně. 

Poslední změna: 04.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Hlavním cílem je zejména právně zakotvit podrobnosti o technickém způsobu vedení ověřovacích knih a způsobu provádění oprav v ověřovacích doložkách.

Poslední změna: 11.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Novela do českého matričního práva přivádí novinku v podobě stanovení způsobu označení a spojení vícejazyčného standardního formuláře s příslušnými dokumenty.

Poslední změna: 11.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Cílem návrhu je úprava rozdělení prací podle míry ztěžujících podmínek u zdravotnických pracovníků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2018 pod číslem 332/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů

Cílem návrhu nařízení je podpora obcí, resp. svazků obcí, formou dotací na investiční akce v oblasti výstavby sociálních nájemních byt a  úvěrů na výstavbu dostupných nájemních bytů.

Poslední změna: 04.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Novela vyhlášky usiluje o zjednodušení a zpřesnění procesu identifikace významných informačních systémů, aby byly odstraněny pochybnosti o tom, které informační systémy orgánů veřejné moci jsou významnými informačními systémy a bylo tak možné zajistit fungování orgánů veřejné moci, výkon jejich působnosti, a celkově efektivně chránit kyberprostor České republiky.

Poslední změna: 02.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích

Zákon přijímá základní nezbytná opatření v oblasti poskytování metod komplementární a alternativní medicíny.

Poslední změna: 15.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení

Novela optimalizuje částku, která povinnému nebo dlužníkovi zůstane k dispozici po provedení srážek, a motivuje je tak k dosahování vyššího příjmu, na němž by participovali i věřitelé, jejichž pohledávky jsou prostřednictvím srážek uspokojovány.

Poslední změna: 07.01.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Cílem návrhu zákona je dočasné zařazení kormorána velkého pod právní režim zvláště chráněných vybraných živočichů a zavedení odpovědnosti státu za škody, které způsobí.

Poslední změna: 25.01.2019 (Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Cílem návrhu zákona je stanovit výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce na 25 % průměrné mzdy vždy za druhé čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Poslední změna: 20.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o zemědělství, a zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu

Cílem návrhu zákona je racionalizace přidělování tzv. národních dotací v rámci rezortu Ministerstva zemědělství a dokončení převodu agend tamtéž.

Poslední změna: 20.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)
...