Přejít na PLUS
Řazení
2023 výsledků hledání
...

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ předpisu

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava.

Poslední změna: 17.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k vyhlášení nové národní přírodní rezervace.

Poslední změna: 17.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území, stejnojmenné národní přírodní rezervace.

Poslední změna: 17.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení stávající, stejnojmenné národní přírodní památky.

Poslední změna: 17.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení stávající, stejnojmenné národní přírodní památky .

Poslední změna: 17.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Změny prováděné tímto zákonem souvisejí s přijetím zákona o zálohovaném výživném. 

Poslední změna: 17.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona o prověřování zahraničních investic

Zákon je předkládán v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie. Smyslem předkládaného zákona je stanovení pravidel a postupů pro prověřování přímých zahraničních investic v zájmu ochrany bezpečnosti České republiky a jejího vnitřního pořádku.

Poslední změna: 17.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Novela upravuje tzv. referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW.

Poslední změna: 16.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a další související zákony

Zákon posiluje zároky zákonnosti zavedením instančního přezkumu na základě opravného prostředku. Dále je cílem zvýšení efektivity řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a to prostřednictvím více opatření.

Poslední změna: 16.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a další související zákony

Novela zákona o soudech a soudcích zavádí jednotný a transparentní systém výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úpravu vedlejší činnosti soudců a revizi institutu přísedících v pracovněprávních a trestněprávních řízeních. Součástí novely jsou také úpravy v souvislosti se zařazením soudců do soudních oddělení a automatickým generátorem přidělování věcí.

Poslední změna: 16.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

Důvodem předložení novely jsou požadavky na paměťové karty řidiče druhé regenerace (PKŘ GEN 2) vyplývající z prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799.

Poslední změna: 16.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadných žalobách

Zákon má za cíl stávající právní předpisy v oblasti procesního práva přizpůsobit zavedení komplexní a ucelené právní úpravy hromadných řízení.

Poslední změna: 16.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a některé další zákony

Zákon komplexně řeší jak neaktuální právní úpravu některých ustanovení, tak nedostatky v aplikační praxi a postupech Policie České republiky, orgánů činných v trestním řízení a zpravodajských služeb, a to v oblasti policejního i trestního práva. Společným jmenovatelem změn je jejich významný vliv na vnitřní pořádek a bezpečnost státu.

Poslední změna: 15.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Návrh změny zákona o přestupcích především reaguje na vyhodnocení aplikační praxe v oblasti přestupků a zavádí nový trestný čin užití pyrotechniky v souvislosti se sportovní akcí.

Poslední změna: 12.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o úřednících územních samosprávných celků a zákon o správních poplatcích

Návrh upravuje oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a některé další otázky pracovněprávních vztahů úředníků

Poslední změna: 12.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění trestní řád, trestní zákoník a zákon o Probační a mediační službě

Cílem předkládaného návrhu zákona je přispět k vyšší efektivitě vykonávacího řízení snížením jeho administrativní náročnosti, racionalizací postupů, změnou postavení Probační a mediační služby v rámci trestního řízení a zakotvení pozitivních nástrojů motivace odsouzeného při výkonu trestu.

Poslední změna: 10.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Návrh se věnuje problematice působení logopedů a asistentů pedagogů při výuce a v rámci školní družiny.

Poslední změna: 10.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona o odpadech

Návrh Ministerstva životního prostředí obsahuje úpravu nového zákona o odpadech. Zákonem má mimo jiné dojít k oddělení právních režimů „standardního odpadu“ a „výrobků s ukončenou životností“.

Poslední změna: 09.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Ministerstvo životního prostředí předkládá novou úpravu odpadového hospodářství, do které náleží i zákon o vybraných výrobcích s omezenou životností jako speciální zákon k novému zákonu o odpadech.

Poslední změna: 08.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem...

Cílem návrhu je administrativně a finančně zjednodušit proces likvidace právnických osob. Cílem je umožnit nahrazení zveřejnění oznámení vstupu právnické osoby do likvidace, společně s výzvou pro dosud neznámé věřitele, aby přihlásili své pohledávky, v Obchodním věstníku již dnes povinným uveřejněním vybraných údajů ve veřejném rejstříku.

Poslední změna: 08.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Návrh obsahuje dílčí novelizace související s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Nejvýraznější změnou je úprava místních poplatků. Poplatek za komunální odpad bude nově upraven pouze v zákoně o místních poplatcích.

Poslední změna: 08.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon obalech

Novela upravuje problematiku zpětného odběru, stanovení poplatků za zpětný odběr a k úpravě definic.

Poslední změna: 08.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

Cílem předkládaného nařízení vlády je stanovit způsob určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, jako výjimku z pravidla zpěněžování celé majetkové podstaty.

Poslední změna: 08.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Cílem návrhu zákona je stanovit, že odpovědnost za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, se řeší podle příslušných ustanovení zákoníku práce.

Poslední změna: 10.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

Návrh vyhlášky reaguje na legislativní změnu spočívající v přijetí nařízení vlády, které redukuje celkový počet oborů státní služby tím, že některé stávající obory státní služby ruší a zavádí obory nové.

Poslední změna: 05.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Návrh upravuje problematiku daní napříč různými předpisy.

Poslední změna: 18.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Novela má zajistit pro konkrétního pacienta dostupnost léčivých přípravků důležitých pro poskytování zdravotní péče. 

Poslední změna: 02.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Zákon zavádí transparentní obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven tak, aby způsob obsazování dotčených orgánů odpovídal nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/15, který s účinností od 1. října 2019 ruší podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Poslední změna: 01.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Novela zákona parametricky upravuje důchodový systém způsobem, který zvýhodní „rodinné vztahy“ pojištěnců.

Poslední změna: 05.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Cílem návrhu zákona je formou diferenciace sazeb pojistného na sociální zabezpečení posílit princip zásluhovosti pracujících rodičů.

Poslední změna: 10.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností

Cílem návrhu zákona je umožnit získání živnosti a založení s.r.o. přes internetovou aplikaci za minimální náklady.

Poslední změna: 15.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě

Novela implementuje směrnici Rady (EU) 2018/131 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013.

Poslední změna: 29.03.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Novela nařízení vlády reaguje na to, že Ozbrojené síly České republiky reagují na zhoršující se bezpečnostní prostředí organizačními změnami – výstavbou nových organizačních celků a reorganizací některých celků stávajících, změnami v systému velení a řízení a revizí své struktury pro stav ohrožení státu a válečný stav.

Poslední změna: 19.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích

Novela zpřesňuje povinnost přeškolit osoby provádějící servis zdravotních prostředků výrobcem zdravotních prostředků.

Poslední změna: 05.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Cílem návrhu nařízení vlády je plynule pokračovat v podpoře včelařství i v novém programovacím období Českého včelařského programu pro roky 2020 – 2022, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie.

Poslední změna: 18.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela zákona ukládá ředitelům škol nové povinnosti.

Poslední změna: 05.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o poštovních službách, zákon o ochraně spotřebitele a některé další zákony

Nařízení se zaměřuje na zlepšení transparentnosti cen a získání regulačního dohledu nad přeshraničním dodáváním balíků v rámci podpory přeshraničního elektronického obchodu.

Poslední změna: 26.03.2019 (V připomínkovém řízení)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Cílem navrhované vyhlášky je přizpůsobit náležitosti podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení znění novely insolvenčního zákona č. 31/2019 Sb., která přináší především změny v institutu oddlužení.

Poslední změna: 15.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby.

Poslední změna: 15.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

Vyhláška stanovuje nezbytná a minimální národní technická a provozní pravidla pro provozování amatérské radiokomunikační služby, a to bez nároku na rozšíření administrativní činnosti jak na straně radioamatérů, tak na straně státní správy.

Poslední změna: 10.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku osobami oprávněnými poskytovat platební služby

Vyhláška upravuje rozsah, formu a způsob hlášení informací poskytovateli o bezpečnostních a provozních rizicích, kterým jsou v souvislosti s poskytováním platebních služeb vystaveni.

Poslední změna: 10.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Cílem právní úpravy je zavedení nových výjimek ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jmenovitě olova, oxidu olova, kadmia a jeho sloučenin, a to v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu.

Poslední změna: 08.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

Vyhláška mění vymezení zonace Národního parku Podyjí.

Poslední změna: 04.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o hromadných žalobách

Zákon zavádí komplexní a ucelenou právní úpravu procesního nástroje, který umožní společné vymáhání stejných či obdobných nároků v jediném soudním řízení.

Poslední změna: 11.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

Cílem navrhované vyhlášky je upravit odměny insolvenčních správců tak, aby odpovídaly novému převažujícímu způsobu oddlužení – obligatorní kombinaci plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Poslední změna: 04.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o zajišťování obrany České republiky

Cílem návrhu zákona je jednak zakotvit do budoucna povinnost vyčleňovat při přípravě státního rozpočtu k financování obranných potřeb státu vždy výdaje ve výši ne méně než 2 % hrubého domácího produktu, a jednak uložit vládě povinnost vždy nejdéle každý čtvrtý rok na základě vyhodnocení stavu zajištění obrany České republiky a s přihlédnutím k obranným potřebám státu a zásadám obranného plánování mezinárodních organizací, jichž je Česká republika členem, stanovit formou usnesení vlády konkrétní pokyny pro výstavbu, přípravu a použití ozbrojených sil a s nimi související výdaje státního rozpočtu na další desetileté plánovací období.

Poslední změna: 22.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění antidiskriminační zákon

Cílem návrhu zákona je zavést do právního řádu možnost nevládních neziskových organizací zabývajících se ochranou práv obětí diskriminace podat tzv. veřejnou žalobu (actio popularis) v oblasti diskriminace.

Poslední změna: 25.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie

Materiál obsahuje změny několika daňových zákonů v souvislosti s implementací předpisů EU, ke kterým má dojít vesměs s účinností od 1. ledna 2020 – jde o novelu zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a technickou novelu zákona o zvláštních řízeních soudních.

Poslední změna: 09.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)
...