Přejít na PLUS
Řazení
2124 výsledků hledání
...

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ předpisu

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

Novela zařazuje evropsky významnou lokalitu Louky u Přelouče do národního seznamu evropských významných lokalit a doplňuje přírodní stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) mezi předměty ochrany stávající Evropsky významné lokality Porta Bohemica v reakci na probíhající infringementové řízení.

Poslední změna: 15.07.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Novela zpřesňuje právní úpravy podmínek činnosti obecní policie, včetně strážníků obecní policie, a umožňuje efektivní zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku obecní policií.

Poslední změna: 22.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novela nahrazuje obligatorní rozhodnutí soudu o přerušení výkonu trestu odnětí svobody u těhotných žen nebo matek dítěte mladšího jednoho roku rozhodnutím fakultativním.

Poslední změna: 23.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020

Vyhláška stanovuje výši garančního příspěvku cestovních kanceláří a kritéria pro její stanovení.

Poslední změna: 18.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

Novela podřazuje právo na pitnou vodu pod občanské právo na zdraví, zaručené Listinou základních práv a svobod.

Poslední změna: 22.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Vyhláška stanoví procenta podílů každé obce na celostátních hrubých výnosech daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Poslední změna: 11.07.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích

Novela vytváří právní rámec pro zavedení lokalizačních služeb AML SMS.

Poslední změna: 19.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o volbách do Parlamentu České republiky

Návrh má za cíl zvýšit účast u voleb do Senátu Parlamentu České republiky a jejich celkové zjednodušení. 

Poslední změna: 19.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Cílem vyhlášky je provést nezbytné změny v seznamu zdravotních výkonů.

Poslední změna: 08.07.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Novela zajišťuje dodržování požadavků kladených na řidiče.

Poslední změna: 04.07.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Návrh má za cíl zakotvit změny s ohledem na nové nařízení Evropské rady a vyhodnocení poznatků aplikační praxe.

Poslední změna: 04.07.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, zákon o veřejných dražbách a zákon o státním podniku

Novela posiluje postavení územních samosprávných celků při nabývání nemovitosti od státu za účelem plnění jim svěřených úkolů v oblasti infrastruktury, školství, sociálních věcí, občanské vybavenosti a dalších v jejich území.

Poslední změna: 16.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Hlavním cílem zákona o ochraně památkového fondu navazujícího na stávající legislativu je zajištění optimální ochrany památkového fondu efektivním, co nejméně nákladným a transparentním způsobem.

Poslední změna: 03.07.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

 Státní rozpočet stanovuje odhadované hospodaření státu v roce 2020.

Poslední změna: 18.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon doplňuje do trestního zákoníku problematiku trestněprávního postihu účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu.

Poslední změna: 28.06.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon transponuje směrnici EU.

Poslední změna: 28.06.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

Zákon řádně transponouje do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů.

Poslední změna: 27.06.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a další související zákony

Zákon implementuje unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem zákona jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.

Poslední změna: 27.06.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a některé další zákona

Zákon umožňuje korespondenční hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a při volbách prezidenta.

Poslední změna: 15.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Novela reaguje na aktuální změnu v akcionářské struktuře exportní pojišťovny a exportní banky.

Poslední změna: 26.06.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a další související zákony

Zákon upravuje problematiku digitálních technických map.

Poslední změna: 11.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon na ústavní úrovni explicitně zakotvuje ochranu vodních zdrojů z půdy.

Poslední změna: 11.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

Zákon stanovuje pravidla pro jmenování a odvolávání státních zástupců, vedoucích státních zástupců a jejich náměstků, délku jejich funkčního období a možnost kárného postihu.

Poslední změna: 11.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Vyhláška mění rozsah pozemních komunikací zpoplatněných mýtným v roce 2020.

Poslední změna: 15.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky

Novela snižuje limit pro obsah šestimocného chromu v seškrábnutém materiálu hračky ze současných 0,2 mg/kg na 0,053 mg/kg.

Poslední změna: 12.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

Zákon zavádí změny v oblasti jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců. V tomto zákon reaguje na požadavky praxe.

Poslední změna: 19.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon doplňuje skutkové podstaty přestupku „zásah do integrity osob“, včetně stanovení odpovídající sankce.

Poslední změna: 10.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon upravuje dozor státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů při výkonu ochranného léčení.

Poslední změna: 08.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Zákon osvobozuje od daně z nemovitých věcí pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na ostatní ploše umístěné v nezastavěném území a pozemky ochranného pásma vodního zdroje II. stupně. 

Poslední změna: 08.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a některé další zákony

Adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci.

Poslední změna: 18.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

Vláda stanoví maximální počet žádostí, které lze podat v průběhu 1 roku na příslušném zastupitelském úřadu ČR, jde-li o žádost o víza za účelem podnikání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování nebo o žádosti o zaměstnanecké karty.

Poslední změna: 03.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Cílem návrhu zákona je maximálně omezit možnost odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Poslední změna: 10.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Novela rozšiřuje případy, ve kterých může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům dřevin provedení nezbytných zásahů, o napadení dřevin biotickými škodlivými činiteli.

Poslední změna: 12.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

Novela aktualizuje tabulku přílohy č. 1 nařízení vlády, která vyjmenovává jednotlivé druhy lesních dřevin, stanovuje příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 hektar při zalesňování zemědělské půdy. 

Poslední změna: 10.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon zakotvuje na ústavní úrovni státní vlastnictví vody, ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství.

Poslední změna: 27.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o dřevě

Při kontrole hospodářského subjektu se budou pověření zaměstnanci krajských úřadů moci prokazovat průkazem ke kontrole. Kontrolní řád stanoví pro pověření ke kontrole formu písemného pověření k jednotlivé kontrole nebo průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.

Poslední změna: 03.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Novela zapracovává příslušné předpisy EU v oblasti zkoušek odrůd zemědělských rostlin.

Poslední změna: 03.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

Vyhláška provádí úpravu definice malého množství zvěře, které může uživatel každé honitby prodat spotřebiteli, ať už přímo nebo v tržnici či na tržišti, nebo dodat do místní maloobchodní prodejny či zařízení pro zacházení se zvěřinou.

Poslední změna: 03.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Zákon zařazuje mezi významné dny České republiky 21. srpna jako památný den obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy.

Poslední změna: 25.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon o státním zastupitelství, a zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

Hlavním cílem návrhu je posílení nezávislosti státních zástupců na eventuálních tlacích a politických vlivech.

Poslední změna: 10.06.2019 (Předloženo Senátu)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Novela je předkládána z důvodu aktualizace výčtu rizik ohrožení života nebo zdraví a zvýšené neuropsychické zátěže při výkonu služby vojáků z povolání pro účely nároku na zvláštní příplatek.

Poslední změna: 01.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh senátního návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní Ústava České republiky

Senátní návrh zákona prodlužuje lhůtu senátu k vyjádření návrhu zákonů, které jsou mu postoupeny Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Poslední změna: 05.06.2019 (Předloženo Senátu)

Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)

Zákon řeší situaci rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace.

Poslední změna: 02.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon) a trestní zákoník

Cílem návrhu zákona je zřízení Etické komise pro transplantace prováděné v zahraničí českým občanům nebo osobám bez státní příslušnosti s trvalým pobytem na území ČR.

Poslední změna: 17.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, a zákon o Úřadu práce České republiky

Cílem zákona je umožnit starším osobám žít v přiměřeně důstojných podmínkách, a to stanovením výše minimálního starobního důchodu.

Poslední změna: 18.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

Novela nařízení vlády reaguje na požadavky vyplývají z aplikační praxe.

Poslední změna: 24.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu

Zákon adaptačním předpisem k přímo použitelnému nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 a nařízení Rady (ES) č. 2271/96.

Poslední změna: 01.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pedagogických pracovnících

Cílem zákona je zavedením institutu „volno pro vlastní vzdělávání nebo tvůrčí činnost“ podpořit osobní růst pedagogických pracovníků, kteří jsou učiteli, využitelný pro jejich působení ve školství.

Poslední změna: 17.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o organizaci školního roku

Vyhláška stanovuje organizaci školního roku konce školního roku 2021/2022.

Poslední změna: 19.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)
...