2800 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ předpisu

Předkladatel

Nalezené legislativní změny

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.

Novela reaguje na na vývoj na energetických trzích, na změny v evropské legislativě, na schválené Zásady cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující a na navazující změny v potřebách regulátora k zasílání údajů pro účely regulace.

Poslední změna: 21.10.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

Cílem novely je eliminovat rizika vzniku komplikací při povolovacích procesech pro výstavbu jaderných zdrojů.

Poslední změna: 21.10.2020 (V připomínkovém řízení)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Hlavním principem právní úpravy je zajištění kontinuity činnosti distributorů pojištění a zajištění za stálého plnění požadavků na odbornou způsobilost stanovených zákonem o distribuci pojištění a zajištění i přes výpadek v oblasti konání odborných zkoušek z důvodu pandemie nemoci Covid-19 a vládních opatření k zabránení jejího šíření.

Poslední změna: 20.10.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.

Novela reaguje na na vývoj na energetických trzích, na změny v evropské legislativě, na schválené Zásady cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující a na navazující změny v potřebách regulátora k zasílání údajů pro účely regulace.

Poslední změna: 20.10.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 348/ 2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi

Cílem právní úpravy je umožnit domácnostem vyvázat se z povinnosti platit vysílací poplatek za rozhlasové nebo televizní vysílání. Druhým cílem je umožnit Radě České televize rozhodovat o stížnostech směřujících na jiné zaměstnance České televize než jen na jejího generálního ředitele. 

Poslední změna: 20.10.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Poslanecký návrh zákona o státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 (odškodňovací zákon)

Cílem zákona je prostřednictvím státní pozice zmírnit dopady vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 na podnikající osoby, včetně OSVČ, jejichž činnost byla mimořádnými opatřeními vlády, Ministerstva zdravotnictví či Krajských hygienických stanic zakázány nebo omezeny a došlo tak k výraznému negativnímu zásahu do jejich podnikání. Opatření cílí na pomoc napříč jednotlivými segmenty podnikatelské činnosti.

Poslední změna: 20.10.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020

Cílem návrhu je poskytnout všem důchodcům jednotnou pevnou částku 5000 Kč.

Poslední změna: 20.10.2020 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh zákona o prověřování zahraničních investic

Zákon je předkládán v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie. Smyslem předkládaného zákona je stanovení pravidel a postupů pro prověřování přímých zahraničních investic v zájmu ochrany bezpečnosti České republiky a jejího vnitřního pořádku.

Poslední změna: 20.10.2020 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

Zákon řádně transponouje do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů.

Poslední změna: 20.10.2020 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh vyhlášky k formulářovým podáním v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Poslední změna: 19.10.2020 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)
Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň silniční

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Poslední změna: 19.10.2020 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)
Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň z přidané hodnoty

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Poslední změna: 19.10.2020 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)
Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň z nemovitých věcí

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Poslední změna: 19.10.2020 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)
Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň z hazardních her

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Poslední změna: 19.10.2020 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)
Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daně z příjmů

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Poslední změna: 19.10.2020 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)
Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Cílem vyhlášky je upravit problematiku vedení evidence obalů v návaznosti na novelu zákona o odpadech.

Poslední změna: 19.10.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zastupitelstva na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ...

Novela explicitně zakotvuje právo obcí nakládat s majetkem nabytým s využitím státní dotace poskytnuté v rámci dotačních programů za cenu nižší než cenu v místě a čase obvyklou, popř. i bezúplatně, za podmínky zachování využití takto nabytého majetku k uspokojování bytových potřeb nabyvatele takového majetku.

Poslední změna: 19.10.2020 (V připomínkovém řízení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Cílem zákona je stimulace soukromých investic v hodnotě až přibližně 60 mld. Kč, které by nepřijetím této úpravy mohly být nepříznivě ovlivněny. Úprava nebude mít dodatečné rozpočtové dopady a zároveň významně přispěje ke zmírnění nepříznivých ekonomických důsledků pandemie koronaviru.

Poslední změna: 19.10.2020 (Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouze)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a...

Novela zákona obsahuje některé urgentní změny na poli insolvenčního práva, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2 a též prodloužit účinnost vybraných opatření zavedených zákonem č. 191/2020 Sb.

Poslední změna: 19.10.2020 (Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouze)
Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

Zákon reaguje na potřebu zajištění výplaty vybraných sociálních dávek v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19.

Poslední změna: 19.10.2020 (Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouze)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Návrh vyhlášky zakotvuje třísložkovou strukturu sazeb mýtného.

Poslední změna: 16.10.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Právní úprava si klade za cíl provést v systému specializačního vzdělávání takové změny, které umožní získat zvláštní specializovanou způsobilost v oboru posudkové lékařství dostatečnému počtu lékařů, což povede ke zlepšení nevyhovující personální situace v oblasti lékařské posudkové služby.

Poslední změna: 16.10.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Novela vyhlášky provádí potřebné změny v seznamu zdravotních výkonů.

Poslední změna: 16.10.2020 (V připomínkovém řízení)
Návrh vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Vyhláška je prováděcím právním předpisem k novému zákonu o odpadech, jehož návrh byl dne 18. září 2020 schválen Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení.

Poslední změna: 16.10.2020 (V připomínkovém řízení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Zákon zvyšuje přídavek na dítě ze systému státní sociální podpory.

Poslední změna: 16.10.2020 (Předložen návrh, bez připomínkového řízení)
Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Nařízení vlády zvyšuje částky životního a existenčního minima, čímž reaguje na aktuální nepříznivou situaci v souvislosti se šířením epidemie Covid -19.

Poslední změna: 16.10.2020 (Předložen návrh, bez připomínkového řízení)
Návrh nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

Nařízení vlády stanovuje použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.10.2020 v částce č. 168 pod číslem 416/2020 Sb. s účinností od 16.10.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů...

Zákon reaguje na naléhavou potřebou zmírnění negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2.

Poslední změna: 16.10.2020 (Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouze)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Zákon prodlužuje období, během kterého poplatníci nebudou povinni plnit povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb do 31. prosince 2022.

Poslední změna: 16.10.2020 (Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouze)
Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Zákon prostřednictvím tzv. kompenzačního bonusu pro OSVČ, pro společníky vybraných společností s ručením omezeným a pro osoby pracující na základě DPP nebo DPČ zmírňuje následky, které jsou bezprostředním důsledkem omezení nebo zákazů podnikatelské činnosti, které byly zavedeny orgány státní správy jako součást opatření přijatých v návaznosti na aktuální nouzový stav ode dne 5. října 2020.

Poslední změna: 16.10.2020 (Návrh předložen Poslanecké sněmovně, stav legislativní nouze)
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí

Novela nařízení vlády představuje možné řešení negativních důsledků spojených se ztrátou zaměstnání pracovníků OKD, a.s. v důsledku útlumu těžby černého uhlí, jejímž prostřednictvím by byly tyto důsledky rozloženy v čase.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.10.2020 v částce č. 167 pod číslem 415/2020 Sb. s účinností od 17.10.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a další související zákony

Cílem navrhované právní úpravy je zmírnit dopady pandemie onemocnění COVID-19 na poskytovatele průvodcovských služeb.

Poslední změna: 16.10.2020 (Prezident republiky zákon podepsal)
Návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2

Zákon eliminuje snížení daňových příjmů obcí poskytnutím jednorázového nenávratného příspěvku ve výši 1 200 Kč na jednoho obyvatele dle bilance obyvatel Českého statistického úřadu k 1. 1. 2020.

Návrh neprošel 15.10.2020 (Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení)
Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

Zákon řeší problém plnění kvalifikačních předpokladů v souvislosti s omezeními zavedenými v důsledku boje proti šíření epidemie koronaviru SARS-CoV-2.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

Novela zakotvuje jasné podmínky pro včasnou výstrahu před mimořádnými událostmi u zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, a u památkově chráněných staveb a zároveň členění staveb na jednotlivé kategorie podle vyhodnocení požární nebezpečnosti.

Poslední změna: 15.10.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Poslanecký návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a...

Podstatou zákona je odškodnění újmy spáchané na občanech České republiky v období prvního výročí okupace vojsky SSSR, MLR, PLR, NDR a BLR od 19. 8. 1969 do 22. 8. 1969.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon o hazardních hrách

Zákon implementuje unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem zákona jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a katastrální zákon

Novela zákona reaguje na klimatické změny a zefektivňuje realizaci pozemkových úprav.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Zákon obsahuje dílčí novelizace související s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Nejvýraznější změnou je úprava místních poplatků. Poplatek za komunální odpad bude nově upraven pouze v zákoně o místních poplatcích.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona o odpadech

Zákon představuje novou úpravu nakládání s odpadem. Zákonem má mimo jiné dojít k oddělení právních režimů „standardního odpadu“ a „výrobků s ukončenou životností“.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Zákon především zajišťuje vysokou úroveň ochrany životního prostředí a lidského zdraví před negativními dopady odpadů z vybraných výrobků v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění zákon obalech

Novela upravuje problematiku zpětného odběru, stanovení poplatků za zpětný odběr a k úpravě definic.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o rozpočtových pravidlech

Cílem novely je zakotvení výsledků aplikační praxe, které se vztahují k zákonu o rozpočtových pravidlech státu jako obecnému předpisu, který upravuje tvorbu, funkci a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Novela zavádí „sponzorovaný přístup“ k technickým normám, upravuje postup při odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění zákon na ochranu zvířat proti týrání

Právní úprava má za cíl zvýšení úrovně ochrany zvířat v České republice, zpřísnění podmínek chovu vybraných velkých šelem a primátů, řádné transpozici směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, zlepšení fungování institutu zvláštního opatření, a to zejména ve vztahu k financování těchto opatření, předběžné náhradní péče a propadnutí týraného zvířete, a odstranění výkladových a aplikačních problémů zákona na ochranu zvířat.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o vodách a o změně některých zákonů

Cílem předloženého návrhu je nastavení operativního řízení v období sucha a stavu nedostatku vody v reakci na přizpůsobování se změně klimatu a na opakující se hydrologické extrémy. Tato úprava dosud v právním řádu České republiky není dostatečně ošetřena a není tak možné s mimořádnou situací efektivně bojovat.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Návrh vyhlášky právně upravuje hrazení úplat za vzdělávání po dobu přechodu na distanční způsob výuky v mimořádných situacích.

Poslední změna: 14.10.2020 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)