Přejít na PLUS
Řazení
1808 výsledků hledání
...

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ předpisu

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)

Věcná podstata zákona spočívá v zavedení jednotného všeobecného územně správního členění vycházejícího ze spojeného modelu výkonu veřejné správy.

Poslední změna: 16.10.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zákon adaptuje do právního řádu nařízení EU, které představuje upřesnění zákazu diskriminace zakotveného v čl. 20 odst. 2 směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.

Poslední změna: 15.10.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o evidenci krytých bloků

Vyhláška reaguje na novelu zákona o dluhopisech. Vyhláška upravuje náležitosti a způsob vedení evidence krytých bloků.

Poslední změna: 12.10.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

Novela zavádí dosud chybějící definici tržní hodnoty, a dále zajišťuje souladu s aktuálním stavem právního řádu.

Poslední změna: 11.10.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

Vydání bankovek k výročí odluky České koruny od měny Rakousko-Uherské.

Poslední změna: 10.10.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

Vyhláškou se navrhuje vydání oběžných mincí po 20 Kč, které budou upomínat 100 let výročí republiky.

Poslední změna: 10.10.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III

Vyhláškou se navrhuje vydání oběžných mincí po 20 Kč, které budou upomínat 100 let výročí republiky.

Poslední změna: 10.10.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Novela rozšiřuje výčet činností, které jsou na dálnicích, silnicích a místních komunikacích zakázány, o odstavování silničních vozidel, která po dobu delších než 3 měsíce nemají platné osvědčení o technické způsobilosti, a umožňuje odstavování takových vozidel.

Poslední změna: 19.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Vyhláška má za cíl aktualizovat seznam prováděných výkonů a upřesnit formulace, které mohly způsobovat nejasný výklad.

Poslední změna: 05.10.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Novela upravuje  přílohu, která obsahuje seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí.

Poslední změna: 03.10.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)

Zákon zakotvuje oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy.

Poslední změna: 03.10.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Novela upravuje seznam obecních úřadů, které mohou vykonávat agendu ověřování.

Poslední změna: 02.10.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. a vyhláška č. 31/2001 Sb.

Novela upravuje podmínku pro vydání řidičského průkazu. 

Poslední změna: 12.10.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Cílem návrhu zákona je zavedení snížené sazby daně z nabytí nemovitosti, kterou by mohly využít osoby, které kupují danou nemovitost pro své vlastní trvalé bydlení a zároveň žádnou jinou takovou nemovitost nevlastní.

Poslední změna: 12.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích a zákon o hlavním měste Praze

Cílem návrhu zákona je dosáhnout maximální transparentnosti jednání a úkonů orgánů obcí, krajů a hl. m. Prahy, a posílit tak možnost veřejné kontroly a přímou odpovědnost volených funkcionářů územní samosprávy.

Poslední změna: 15.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu

V zákoně o volbách do Evropského parlamentu se nově stanovuje přestupek, kterým by se postihovalo jednání spočívající v tom, že volič hlasuje v týchž volbách do Evropského parlamentu více než jednou.

Poslední změna: 16.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády

Novela nařízení vlády valorizuje stupnice platových tarifů, zvyšuje dolní (nárokové) hranice příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštních příplatků, definuje nové zvláštní příplatky, a to vše jak pro zaměstnance v pracovním poměru, tak pro státní zaměstnance. Dále upravuje zařazení vybraných prací do platových tříd.

Poslední změna: 05.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi

Cílem návrhu zákona je úprava osobní působnosti zákona o hmotné nouzi a úprava souvisejících zákonů.

Poslední změna: 15.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Nařízení vlády obecně stanoví bližší pravidla pro služební hodnocení a pro vazbu výše osobního příplatku na výsledek služebního hodnocení.

Poslední změna: 19.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zeměděl. a environ. stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Novela technicky zpřesňuje odpovídající části předpisu podle praktických zjištění a připomínek odborných útvarů.

Poslední změna: 19.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty

Předkládaný návrh novely reaguje na požadavky a nové trendy v oblasti námořního jachtingu, harmonizuje stávající průkazy způsobilosti k vedení námořní jachty se standardy současného světa a vychází vstříc požadavkům odborné jachtařské veřejnosti.

Poslední změna: 16.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vzorech služebního průkazu v orgánu Finanční správy České republiky

Návrh vyhlášky se předkládá z důvodu potřeby upravit vzor služebního průkazu státního zaměstnance a vzor služebního průkazu zaměstnance v orgánech Finanční správy České republiky v návaznosti na budoucí změnu zákonné úpravy.

Poslední změna: 16.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Účelem předkládaného návrhu zákona je především zvýšení rodičovského příspěvku z 220 000 Kč na 260 000 Kč při péči o jedno nejmladší dítě v rodině do 4 let věku. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou dvě či více současně narozené děti (vícerčata), činí celková částka rodičovského příspěvku 1,5 násobek částky 260 000 Kč, tj. 390 000 Kč.

Poslední změna: 21.09.2018 (V připomínkovém řízení)

Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Novela má za cíl zavést nový státní svátek - 8. říjen – Památný den sokolstva.

Poslední změna: 04.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Cílem předložené vyhlášky je zajistit vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci stanovením základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích.

Poslední změna: 27.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

Novela reaguje především na devět let aplikační praxe stávající vyhlášky.

Poslední změna: 10.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o územním plánování a stavebním řádu

Primárním cílem návrhu je snížení byrokratického zatížení orgánů územního plánování na úřadech obcí s rozšířenou působností a chce zrušit institut závazného stanoviska orgánu územního plánování.

Poslední změna: 27.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Cílem navrhované právní úpravy je sjednocení terminologie a změny k přístupu vyhodnocování utajovaných informací osobami, které s nimi nakládají a mohly by je potenciálně vyzradit.

Poslední změna: 05.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o Státním pozemkovém úřadu

Důvodem předložení návrhu je nutnost vyjasnění poznatků z aplikační praxe Státního pozemkového úřadu. Dotýká se povinností státu spojených s restitucí, s problematikou vlastnictví Státního pozemkového úřadu honebních pozemků a způsobů úhrady kupní ceny, dle zákona o Státním pozemkovém úřadě.

Poslední změna: 12.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Novela zvyšuje pohybový komfort uživatelů invalidních vozíků na úroveň pohybu zdravého člověka.

Poslední změna: 26.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o ochraně ovzduší

Novela má za cíl zrušit sankci až ve výši 50. 000,- Kč, pokud není úřední osobě umožněn vstup do obydlí za účelem kontroly domácího kotle a paliv.

Poslední změna: 27.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Cílem návrhu je zrušit zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který navrhovatelé považují za nesystémový a nadbytečný.

 

Poslední změna: 24.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o o provozu na pozemních komunikacích

Cílem navrhované právní úpravy je stanovit, že příkazem na místě lze uložit pokutu pouze v případě, že přestupek nelze vyřídit domluvou. Zároveň se navrhuje vypustit možnost uložit správní trest napomenutí příkazem na místě.

Poslední změna: 26.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška má za cíl zpřehlednit trh s plynem nastavením postupů a termínů při výkonu licencované činnosti, zajistit bezpečnosit dodávek plynu pro zákazníky a zamezit nepřiměřenému růstu cen, které by byly vyvolány neopodstatněýnými náklady.

Poslední změna: 04.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích a zákon o hlavním městě Praze

Novela navrhuje omezení odměn pro uvolněné členy zastupitelstva, kteří zároveň vykonávají funkci v celostátní politice.

Poslední změna: 27.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Novela má za cíl přepracovat způsob zpracování a obsah zprávy o výsledku finanční kontroly, která se od svého vydání před 14 lety nezměnila.

Poslední změna: 03.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o krmivech

Novela zákona o krmivech rozsáhle upravuje předmětnou problematiku s ohledem na adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách.

Poslední změna: 09.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu

Nařízením vlády se vyhlašují základní parametry pro výpočet důchodů v roce 2019 a zvyšují se důchody a příplatky důchodů v roce 2019.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.09.2018 pod číslem 212/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
27.09.2018 pod číslem 213/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon na ochranu zvířat proti týrání

Právní úprava má za cíl zvýšení úrovně ochrany zvířat v České republice, zpřísnění podmínek chovu vybraných velkých šelem a primátů, řádné transpozici směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, zlepšení fungování institutu zvláštního opatření, a to zejména ve vztahu k financování těchto opatření, předběžné náhradní péče a propadnutí týraného zvířete, a odstranění výkladových a aplikačních problémů zákona na ochranu zvířat.

Poslední změna: 05.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslance Lukáše Černohorského na vydání zákona, kterým se mění občanský zákoník

Novela prodlužuje lhůtu mimořádného vydržení s ohledem možnosti nepoctivého nabytí věci před koncem komunistického režimu či během 90. let 20. století.

Poslední změna: 20.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

Vyhláška nahrazuje stávající prováděcí předpisy v této oblasti, kterými jsou nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod a vyhláška č. 123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Poslední změna: 27.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Vyhláška má za cíl transponovat právní úpravu tří Evropských směrnic, týkajících se požadavků na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin.

Poslední změna: 27.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Novela mění vzory dálničních kuponů emise 2019.

Poslední změna: 26.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o lobbování

Zákon navazuje na zákon o lobbování. 

Poslední změna: 04.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o lobbování

Zákon definuje lobbování, lobbisty a lobbované tak, aby byl zahrnut co nejširší okruh osob, které ovlivňují přípravu, projednávání a schvalování návrhů právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a dokumentů plánovací, koncepční nebo strategické povahy schvalovaných vládou.

Poslední změna: 04.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Novela promítá do zákonů nařízení EU.

Poslední změna: 03.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)
...