Přejít na PLUS
Řazení
Nalezeno 1480 výsledků
...

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ předpisu

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, a další související zákony

Novela vytváří předpoklady pro další profesionalizaci státní služby, větší motivaci státních zaměstnanců k dalšímu profesnímu rozvoji.

Poslední změna: 12.01.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018

Vyhláška upravuje vydávání bankovek po 200 Kč v roce 2018, které budou doplněné o další ochranné prvky.

Poslední změna: 10.01.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018

Vyhláška upravuje vydávání bankovek po 100 Kč v roce 2018, které budou dyplněny o další ochranné prvky.

Poslední změna: 10.01.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Novelou dochází k transpozici směrnice EU.

Poslední změna: 08.01.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku

Nařízení vlády sjednocuje a závazně stanovuje způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového průtoku.

Poslední změna: 04.01.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky

Novela oproti současné právní úpravě především aktualizuje výčet mezinárodních smluv, právních předpisů, služebních předpisů, usnesení vlády a jiných dokumentů a požadavků, jejichž znalost je ověřována v rámci zvláštní části úřednické zkoušky v jednotlivých oborech státní služby

Poslední změna: 27.12.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008

Adaptace ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 do českého právního řádu.

Poslední změna: 22.12.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky

Novela doplňuje předpoklady pro jmenování vedoucím Kanceláře prezidenta republiky.

Poslední změna: 12.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Novela umožňuje přímou volbu starostů a hejtmanů s tím, že se předpokládá i změna zákonné úpravy, která by rozšířila pravomoci starostů a hejtmanů na úkor stávajících pravomocí rad a zastupitelstev.

Poslední změna: 12.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Novela zužuje okruh subjektů, které podléhají evidenci tržeb.

Poslední změna: 12.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb.,o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon zakotvuje zdanění finanční náhrady poskytované v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Poslední změna: 03.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Novela doplňuje stávající právní úpravu o trestní postih propagace ideologie, která prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo která hlásí rasovou, etnickou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině obyvatel.

Poslední změna: 03.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč

Vyhláška upravuje vydání páté zlaté mince z cyklu vydávaného Českou národní bankou v letech 2016 až 2020 a jejím tématem je hrad Zvíkov.

Poslední změna: 19.12.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

Vyhláška stanovuje náležitostí tzv. naturového posouzení a náležitosti hodnocení vlivů na ostatní zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Poslední změna: 11.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o hlášení bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

Vyhláška stanoví podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti hlášení bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby.

Poslední změna: 19.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

V návaznosti na nové vyhlášení zvláště chráněných území Plácky a Dolní Vinohrádky v kategorii „přírodní památka“ příslušnými kraji se ruší původní zřizovací dokumentace.

Poslední změna: 11.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k vyhlášení zvláště chráněného území s názvem Břehyně - Pecopala v kategorii „národní přírodní rezervace“.

Poslední změna: 11.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k vyhlášení nového zvláště chráněného území s názvem Pískovna Erika v kategorii „národní přírodní památka“.

Poslední změna: 11.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláškou dochází k novému vyhlášení zvláště chráněného území s názvem Kocelovické pastviny v kategorii „národní přírodní památka“.

Poslední změna: 11.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Novela zařazuje město Třinec mezi statutární města.

Poslední změna: 03.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky

Zákon zavádí institut celostátního referenda do právního řádu České republiky.

Poslední změna: 03.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Novela vylučuje starosty, místostarosty a zástupce starostů z povinnosti podávat oznámení o majetku a o příjmech a závazcích.

Poslední změna: 03.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon)

Adaptace plemenářského zákona na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012.

Poslední změna: 12.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

Změna způsobu výpočtu a výše poplatků za využítí vybraných rádiových kmitočtů.

Poslední změna: 05.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Novela zmírňuje nepřiměřené dopady nových pravidel zákona a odstraňuej nerovnosti mezi veřejnými funkcionáři z hlediska přístupu k údajům o jejich osobách a majetku.

Poslední změna: 03.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

Novela reaguje se na skutečnost, že některá ustanovení vyhlášky, které se týkají zejména vysoce inovativních léčivých přípravků, neodpovídají současnému stavu lékařské vědy a potřebám fungování systému zdravotnictví a jeho financování.

Poslední změna: 03.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami

Vyhláška stanovuje podrobnou strukturu a informace o údajích o zdravotní pojišťovně, plánu příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny včetně členění podle jednotlivých fondů, předpokládaný vývoj struktury pojištěnců, údaje o rozsahu hrazených služeb zajišťovaných zdravotní pojišťovnou, plán vývoje sítě smluvních poskytovatelů hrazených služeb včetně informace o zajištění dostupnosti hrazených služeb a plán provozních nákladů.

Poslední změna: 03.01.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Vyhláška zapracovává navýšení odměn předsedům a zapisovatelům všech okrskových volebních komisí o 500 Kč.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.12.2017 pod číslem 475/2017 Sb. s účinností od 29.12.2017

Návrh poslance na vydání zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

Zákon upravuje počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny, zejména ve vztahu ke zpravodajským službám.

Poslední změna: 15.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Novelou je vyhláška uvedena do vzájemného souladu s novelou školského zákona, kterou se zavádí změna financování.

Poslední změna: 29.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

Nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 13/1994 Sb., která již nezohledňuje posun právní úpravy v souvisejících oblastech. Například ustanovení dosavadní vyhlášky dotýkající se problematiky územního plánování nekorespondují s novou právní úpravou na úseku územního plánování a stavebního práva po roce 2006. 

Poslední změna: 29.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

V souvislosti s přípravou nového systému financování regionálního školství se upravují pravidla pro stanovení počtu žáků ve třídě základní školy tak, aby odpovídala novým pravidlům stanoveným pro financování pedagogické práce.

Poslední změna: 29.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., nařízení vlády č. 106/2014 Sb., nařízení vlády č. 69/2017 Sb.

Jedná se o technickou novelu 3 nařízení vlády, která upravuje vymezení některých národních kulturních památek.

Poslední změna: 28.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákon ruší daň z nabytí nemovitých věcí bez náhrady.

Poslední změna: 14.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

Zákon zakotvuje potřebnou úroveň výdajů na financování obranných potřeb státu pro dlouhodobější časový horizont.

Poslední změna: 14.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

Novela posiluje postavení vlastníka domu či bytu v souvislosti s přihlášením jiných osob k trvalému pobytu v objektu, který vlastní.

Poslední změna: 14.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se zrušují zákony č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, a č. 113/2016 Sb.

Zákon úplně ruší elektronickou evidenci tržeb a tedy odstraňuje administrativní povinnosti podnikatelů.

Poslední změna: 14.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Zákon úplně ruší zákaz prodeje o vybraných svátcích v obchodech s větší prodejní plochou než 200m2.

Poslední změna: 14.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Zákon posouvá účinnost příslušných ustanovení zákona o léčivech týkajících se povinného používání elektronického receptu z 1.1.2018 na 1.1.2023.

Poslední změna: 14.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Novela upravuje podmínky pro poskytování náhrady za ztrátu na výdělku uchazečům o zaměstnání.

Poslední změna: 15.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

Poskytnutí půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu ve výši 1,5 mld. EUR je zahraničněpolitickou prioritou České republiky.

Poslední změna: 03.01.2018 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Novela uvádí nařízení vlády do souladu s evropskými předpisy, které stanoví výši finančních limitů a částek pro zadávání veřejných zakázek a jejich vyjádření v českých korunách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2017 pod číslem 471/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Novelou se napravují legislativně-technická nedopatření vzniklá v roce 2017 při schvalování novel všech základních předpisů z oblasti sociálního pojištění a zákona o státní sociální podpoře včetně několika zjištěných legislativních nedůsledností v původních návrzích zákonů.

Poslední změna: 15.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Vyhláška stanovuje sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazby stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům od 1. ledna 2018

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.12.2017 pod číslem 463/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Novela reaguje na požadavky obsažené v nařízení o veřejných listinách.

Poslední změna: 27.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Vyhláška reaguje na novelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Poslední změna: 18.12.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018

Nařízení vlády umožňuje nasazení vojáků ke střežení areálu muničních skladů Květná v Pardubickém kraji i v roce 2018.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.12.2017 pod číslem 431/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
...