Přejít na PLUS
Řazení
Nalezeno 1377 výsledků
...

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ předpisu

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

Vyhláška stanovuje obsah a rozsah kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, a to jak kurzů českého znakového jazyka, tak i kurzů komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka.

Poslední změna: 19.10.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Vyhláška reaguje na novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Poslední změna: 17.10.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o kontaktních místech veřejné správy

Vyhláška rozšiřuje počet kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINTů).

Poslední změna: 17.10.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

Vyhláška provádí nový zákon o platebním styku. Upravuje podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, náležitosti oznámení o změnách údajů uvedených v žádosti a rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací o finanční situaci provozovatele platebního systému.

Poslední změna: 16.10.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů.

Novela doplňuje pravomoci České národní banky vydávat pamětní bankovky a obchodní mince s názvem české dukáty.

Poslední změna: 19.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

Novela mění přílohy nařízení vlády.

Poslední změna: 11.10.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Vyhláška provádí vybraná ustanovení nového zákona o platebním styku, který nahradí zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku

Poslední změna: 09.10.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách

Novela mění financování čistých nákladů držitele poštovní licence za roky 2013 a 2014.

Poslední změna: 06.10.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Vyhláška reaguje na novelu stavebního zákona, protože novela stavebního zákona zavádí nové druhy řízení.

Poslední změna: 06.10.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

Novela napravuje nesprávnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES.

Poslední změna: 05.10.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Novela reaguje na požadavky celkem 27 obecních úřadů, které mají zájem agendu ověřování vykonávat.

Poslední změna: 05.10.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Novela zajišťuje implementaci nařízení EU.

Poslední změna: 03.10.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Vyhláška reaguje na novelu zákona o rostlinolékařské péči. Zejména nově upravuje obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem, jehož absolvováním lze získat krátkodobé osvědčení prvního stupně, a dále určuje obory učňovského, středoškolského nebo vysokoškolského vzdělávání, jejichž absolventi se považují za držitele osvědčení druhého stupně

Poslední změna: 03.10.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

Novela upravuje některé podmínky pro poskytování přechodných vnitrostátních podpor, a to konkrétně platby na chov krav bez tržní produkce mléka a platby na chov ovcí a koz.

Poslední změna: 03.10.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby

Novela sjednocuje dosavadní text vyhlášky se zněním zákona č. 279/2013 Sb., kterým došlo ke sloučení Státní rostlinolékařské správy s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, dále je provedena aktualizace textu vyhlášky.

Poslední změna: 03.10.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Úpravu výše sazeb připravuje Ministerstvo zahraničních věcí na základě podkladů a konzultací s českými zastupitelskými úřady, jejichž pracovníci jsou bezprostředně seznámeni s  vývojem cenové hladiny ve veřejném stravování v místě svého působení.

Poslední změna: 09.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh novely vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Vyhláška reaguje na změny provedené novelou zákona o silničním provozu. Obsahem novely zákona je upraveno částečné rozvolnění místní příslušnosti na úseku problematiky řidičských průkazů a dále možné využití fotografie a podpisu z agendových informačních systémů Ministerstva vnitra, případně jejich vlastního pořízení u daného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Poslední změna: 23.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

Novela zákona mění volební obvody pro volby do Senátu.

Poslední změna: 02.10.2017 (V připomínkovém řízení)

Návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Zákon řeší legislativní a věcnou problematiku sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

Poslední změna: 19.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách

Zákon zavádí efektivní a hospodárné kolektivní ochranu individuálních práv jednotlivců. Vznikl jako reakce na dlouhodobou společenskou potřebu, na kterou dosavadní právní úprava reaguje pouze minimálně a nedostatečně.

Poslední změna: 18.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Vyhláška reaguje na novelu veterinárního zákona, která zakotvila povinnost vývozce uhradit náklady veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů nebo s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů.

Poslední změna: 18.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o plánech péče, zásadách péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

Vyhláška plně nahrazuje dosavadní právní úpravu obsaženou ve vyhlášce č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Poslední změna: 18.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška jasněji vysvětluje podmínky a strukturu střednědobého plánu kraje.

Poslední změna: 17.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o stanovení hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

Vyhláška stanovuje hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení na rok 2018.

Poslední změna: 03.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem

Novela reaguje na úpravou nových formulářů pro zápis do evidence svěřenských fondů a evidence skutečných majitelů podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Poslední změna: 16.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

Vyhláška reaguje na novelu zákona o léčivech. Předně se v ní vymezují situace, kdy je přípustné vystavení lékařského předpisu v listinné podobě.  

Poslední změna: 16.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku

Vyhláška reaguje na novelu rejstříkového zákona, kterou došlo ke zřízení dvou nových evidencí, a to (1) evidence svěřenských fondů a (2) evidence údajů o skutečném majiteli právnických osob a svěřenských fondů. 

Poslední změna: 16.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o kritériích pro určení provozovatele základní služby

Vyhláška provádí zákon o kybernetické bezpečnosti. Tento zákon svěřuje Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost úkol určovat provozovatele základních služeb a informační systémy základních služeb, obdobně jako tomu je v případě správců kritické informační infrastruktury. 

Poslední změna: 13.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Reaguje na novelu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kterou se znovuzavádí příspěvek České kanceláři pojistitelů za nepojištěný provoz vozidla.

Poslední změna: 13.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

Novela stanovuje změny v četnosti a ve struktuře zasílaných odhadů spotřeby zemního plynu z jednotlivých distribučních zón.

Poslední změna: 13.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Vyhláška provádí nový zákon o platebním styku. Stanoví podrobnosti náležitostí jednotlivých žádostí a oznámení, jejich formáty a další technické náležitosti.

Poslední změna: 12.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob

Vyhláška reaguje na novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Jedná se pouze o technickou změnu.

Poslední změna: 12.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Novela upravuje zvýšení horní hranice příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštních příplatků včetně valorizace stupnic platových tarifů od 1. listopadu 2017.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.10.2017 pod číslem 340/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, ...

Nařízením vlády se stanovují příslušné hodnoty potřebné pro výpočet důchodů přiznávaných v roce 2018 a výše zvýšení vyplácených důchodů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.10.2017 pod číslem 343/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018

Nařízením vlády se stanovují příslušné hodnoty potřebné pro výpočet důchodů přiznávaných v roce 2018 a výše zvýšení vyplácených důchodů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.10.2017 pod číslem 344/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Vyhláška reaguje na novelu zákona o civilním letectví.

Poslední změna: 10.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

Vyhláška se zabývá výhradně včelami a včelstvy. A reaguje na novelu veteriánárního zákona.

Poslední změna: 09.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Novela vytváří legislativní rámec pro administraci mimořádných opatření v odvětví ovoce vyhlášených Evropskou komisí na období 2017 - 2018.

Poslední změna: 09.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Předmětem novely jsou změny cen některých zemědělských pozemků, ke kterým došlo v průběhu druhé poloviny roku 2016 a první poloviny roku 2017, a to na základě aktualizace bonitačního mapování některých bonitovaných půdně ekologických jednotek nebo změny ve výměře zemědělské půdy.

Poslední změna: 09.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění pravidelných technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek určených technických zařízení vojenských vozidel

Vyhláška upravuje druhy a kategorie vojenských vozidle a podmínky schvalování jejich technické způsobilosti.

Poslední změna: 09.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Nařízení vlády zvyšuje služební tarify vojáků z povolání (včetně vojáků v hodnostním sboru čekatelů) od 1. listopadu 2017, a to o deset procent.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 06.10.2017 pod číslem 328/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochranných známkách a zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Novelou zákona o ochranných známkách se do českého právního řádu transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. A novelou zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 o ochraně obchodního tajemství před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním.

Poslední změna: 13.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Novela obsahuje minimální rozsah úprav, které se týkají popisu kupónů emise 2018 včetně jejich vzorů v příloze č. 1. Také se mění rozsah zpoplatněných pozemních komunikací.

Poslední změna: 05.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Novela mění přílohu č. 3, 9 a 10 vyhlášky.

Poslední změna: 05.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Novely vyhláška v sobě zahrnuje úpravy vyvolané novelou stavebního zákona, především změnami v částech týkajících se územně analytických podkladů a územně plánovacích dokumentací.

Poslední změna: 05.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o zkušebním řádu aprobační zkoušky a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu

Novela upravuje průběh aprobační zkoušky v návaznosti na novelu zákona č. 95/2004 Sb, .o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Poslední změna: 04.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

Vyhláška reaguje na novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostřední a novelu stavebního zákona.

Poslední změna: 03.10.2017 (Ukončení sběru připomínek)
...