Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS-st. 26/08 #1Stanovisko pléna ÚS ze dne 16.12.2008Nepřípustnost ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo v občanském soudním řízení odmítnuto odvolání stěžovatele

Typ řízeníO zaujetí stanoviska pléna - § 23
Význam1
NavrhovatelSENÁT ÚS - I.
Dotčený orgánÚSTAVNÍ SOUD
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuvyhověno
výrok interpretativní
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/žaloba pro zmatečnost
Věcný rejstříkOdvolání
žaloba/pro zmatečnost
PoznámkaStanovisko Pl. ÚS-st 26/08 pro řízení sp. zn. I. ÚS 1847/08. Částečně překonává nálezy sp. zn. I. ÚS 689/05, III. ÚS 473/01, III. ÚS 133/03, I. ÚS 83/04, I. ÚS 586/05.
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)ST 26/51 SbNU 839
Paralelní citace (Sbírka zákonů)79/2009 Sb.
EcliECLI:CZ:US:2008:Pl.US-st.26.08.1
Datum vyhlášení30.03.2009
Datum podání04.12.2008
Napadený akt

rozhodnutí Ústavního soudu; I. ÚS 689/05

rozhodnutí Ústavního soudu; III. ÚS 473/01

rozhodnutí Ústavního soudu; III. ÚS 133/03

rozhodnutí Ústavního soudu; I. ÚS 83/04

rozhodnutí Ústavního soudu; I. ÚS 586/05

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 75 odst.1, § 43 odst.1 písm.e

99/1963 Sb., § 43 odst.2, § 211, § 229 odst.4, § 218a, § 218 písm.c, § 202 odst.1 písm.g


přidejte vlastní popisek
Návrh a řízení před Ústavním soudem

Plénum Ústavního soudu přijalo dne 16. prosince 2008 podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci právního názoru I. senátu toto stanovisko:

Ústavní stížnost, která směřuje proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo v občanském soudním řízení odmítnuto odvolání stěžovatele, je nepřípustná podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jestliže stěžovatel proti tomuto rozhodnutí neuplatnil žalobu pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 občanského soudního řádu.

Odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu

Předmětné stanovisko Ústavního soudu bylo vydáno v souvislosti s ústavní stížností ve věci I. ÚS 1847/08, jež směřovala proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu, kterým bylo podle § 43 odst. 2 ve spojení s § 211 občanského soudního řádu odmítnuto odvolání stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně, jímž tento soud zamítl jeho návrh na vydání opisu seznamu akcionářů – majitelů akcií na jméno. Důvodem odmítnutí odvolání bylo to, že stěžovatel přes výzvu soudu nedoplnil své blanketní odvolání včas. Stěžovatel nepodal proti napadenému rozhodnutí žalobu pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 občanského soudního řádu. I. senát Ústavního soudu dospěl k závěru, že ústavní stížnost by měla být odmítnuta jako nepřípustná. Uvedený právní názor se však odchyloval od právního závěru, ze kterého Ústavní soud implicite vycházel v nálezech sp. zn. I. ÚS 689/05 ze dne 21. června 2006 (N 126/41 SbNU 575), sp. zn. III. ÚS 473/01 ze dne 13. prosince 2001 (N 198/24 SbNU 491), sp. zn. III. ÚS 133/03 ze dne 29. ledna 2004 (N 14/32 SbNU 123), sp. zn. I. ÚS 83/04 ze dne 29. června 2005 (N 132/37 SbNU 665) a sp. zn. I. ÚS 586/05 ze dne 9. října 2007. V uvedených nálezech rozhodl Ústavní soud ve věci samé, přičemž skutečnost, že stěžovatelé žalobou pro zmatečnost nenapadli pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání, implicite nepovažoval za důvod nepřípustnosti předmětných ústavních stížností.

Soudcem zpravodajem v dané věci byl Pavel Rychetský. Žádný ze soudců neuplatnil odlišné stanovisko.

Pl.ÚS-st. 26/08 ze dne 16. 12. 2008

79/2009 Sb.

ST 26/51 SbNU 839

Nepřípustnost ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo v občanském soudním řízení odmítnuto odvolání stěžovatele

ČESKÁ REPUBLIKA

STANOVISKO PLÉNA

Ústavního soudu

Plénum Ústavního soudu ve složení František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická na zasedání dne 16. prosince 2008 přijalo podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci právního názoru I. senátu Ústavního soudu ve věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 1847/08, který se odchyluje od právního názoru Ústavního soudu vyplývajícího z nálezu sp. zn. I. ÚS 689/05 ze dne 21. června 2006, z nálezu sp. zn. III. ÚS 473/01 ze dne 13. prosince 2001, z nálezu sp. zn. III. ÚS 133/03 ze dne 29. ledna 2004, z nálezu sp. zn. I. ÚS 83/04 ze dne 29. června 2005 a z nálezu sp. zn. I. ÚS 586/05 ze dne 9. října 2007, toto stanovisko:

Ústavní stížnost, která směřuje proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího sou-du, kterým bylo v občanském soudním řízení odmítnuto odvolání stěžovatele, je nepří-pustná podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jestliže stěžovatel proti tomuto rozhodnutí neuplatnil žalobu pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 občanského soudního řádu.

Odůvodnění:

I.

1. Dne 24. července 2008 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele P. D., kterou se domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. dubna 2008 č. j. 5 Cmo 130/2008-46. Řízení ve věci uvedené ústavní stížnosti je vedeno pod sp. zn. I. ÚS 1847/08 (pozn. red.: následně bylo vydáno usnesení sp. zn. I. ÚS 1847/08 ze dne 17. prosince 2008, dostupné na http://nalus.usoud.cz). Ústavní stížnost směřovala proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu, kterým bylo podle § 43 odst. 2 ve spojení s § 211 občanského soudního řádu odmítnuto odvolání stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně sp. zn. 50 Cm 20/2007 ze dne 3. prosince 2007, jímž tento soud zamítl jeho návrh na vydání opisu seznamu akcionářů – majitelů akcií na jméno – společnosti Oděvní podnik, a. s. Důvodem odmítnutí odvolání bylo to, že stěžovatel přes výzvu soudu včas své blanketní odvolání nedo-plnil. Stěžovatel nepodal proti napadenému rozhodnutí žalobu pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 občanského soudního řádu.

II.

2. V nálezu sp. zn. I. ÚS 689/05 ze dne 21. června 2006 (N 126/41 SbNU 575) se jed-nalo o ústavní stížnost proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání stě-žovatele podle § 43 odst. 2 ve spojení s § 211 občanského soudního řádu, šlo tedy o obdobnou otázku, jaká je řešena ve věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 1847/08. Dále se jedná o nález sp. zn. III. ÚS 473/01 ze dne 13. prosince 2001 (N 198/24 SbNU 491), ve kterém stěžovatel napadl odmítavé usnesení odvolacího soudu z důvodu opožděného odvolání podle § 218a občanské-ho soudního řádu, nález sp. zn. III. ÚS 133/03 ze dne 29. ledna 2004 (N 14/32 SbNU 123) a nález sp. zn. I. ÚS 83/04 ze dne 29. června 2005 (N 132/37 SbNU 665), v nichž ústavní stíž-nost směřovala proti usnesení odvolacího soudu o odmítnutí odvolání jako podaného neo-právněnou osobou podle § 218 písm. b) občanského soudního řádu, a nález sp. zn. I. ÚS 586/05 ze dne 9. října 2007 (N 154/47 SbNU 19), jenž se týkal ústavní stížnosti, kterou stěžo-vatel brojil proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo odvolání odmítnuto pro nepřípustnost podle § 218 písm. c) ve spojení s § 202 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu.

3. V uvedených nálezech Ústavní soud rozhodl nálezem ve věci samé, přičemž sku-tečnost, že stěžovatelé žalobou pro zmatečnost nenapadli pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání, implicite nepovažoval za důvod nepřípustnosti před-mětných ústavních stížností.

4. Na návrhsoudce zpravodaje I. senát Ústavního soudu, který by byl podle rozvrhu práce příslušný rozhodnout ve věci I. ÚS 1847/08, dospěl k závěru, že ústavní stížnost by mě-la být považována za nepřípustnou podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, protože smě-řuje proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání stěžo-vatele, a stěžovatel toto rozhodnutí nenapadl žalobou pro zmatečnost, což mu § 229 odst. 4 občanského soudního řádu umožňuje. Proto by mohla být soudcem zpravodajem odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

5. Uvedený právní závěr se však odchyluje od právního závěru, ze kterého Ústavnísoud implicite vycházel ve výše uvedených nálezech. I. senát proto předložil plénu Ústavního soudu návrh stanoviska, jímž by plénum Ústavního soudu odchylný právní názor I. senátu aprobovalo. Jinak by byl I. senát, resp. soudce zpravodaj při svém rozhodování vázán právním názorem vyplývajícím z dosavadních nálezů a musel by ústavní stížnost sp. zn. I. ÚS 1847/08 považovat za přípustnou a způsobilou meritorního projednání.

III.

6. Plénum Ústavníhosoudu dospělo k závěru, že lze přisvědčit právnímu názoru I. senátu Ústavního soudu. Podle § 229 odst. 4 občanského soudního řádu může účastník na-padnout žalobou pro zmatečnost pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmít-nuto odvolání. Účastník, jehož odvolání bylo odmítnuto, disponuje na základě uvedeného ustanovení procesním prostředkem, na jehož základě může nechat přezkoumat, zda závěr od-volacího soudu, že odvolání muselo být odmítnuto, je v souladu se zákonem, potažmo s ústavním pořádkem. Z tohoto důvodu je třeba žalobu pro zmatečnost podle uvedeného usta-novení považovat za procesní prostředek, jehož vyčerpání je předpokladem přípustnosti ústavní stížnosti. Uvedený právní názor byl přitom akceptován v řadě usnesení Ústavního soudu, kterými došlo k odmítnutí ústavních stížností pro nepřípustnost podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu z důvodu, že stěžovatel nepodal v předmětné věci žalobu pro zmatečnost (např. usnesení ze dne 13. srpna 2007 sp. zn. I. ÚS 1988/07, usnesení ze dne 16. ledna 2008 sp. zn. IV. ÚS 2618/07, usnesení ze dne 18. června 2008 sp. zn. II. ÚS 1276/08, usnesení ze dne 18. září 2008 sp. zn. III. ÚS 2288/08, dostupná na http://nalus.usoud.cz).

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru