Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 7/05 #1Usnesení ÚS ze dne 22.07.2008

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSKUPINA POSLANCŮ
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:Pl.US.7.05.1
Datum podání11.02.2005
Napadený akt

zákon; 561/2004 Sb.; o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); § 60/2, § 60/10, § 61/4

Ostatní dotčené předpisy

561/2004 Sb., § 60 odst.2, § 60 odst.10, § 61 odst.4


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 7/05 ze dne 22. 7. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného a Michaely Židlické, ve věci návrhu skupiny 53 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zastoupených JUDr. Jiřím Kovandou, advokátem se sídlem Vodičkova 28, Praha 1, na zrušení části ustanovení § 60 odst. 2, ustanovení § 60 odst. 10 a části ustanovení § 61 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), za účasti Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se v souladu s čl. 95 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky a na základě § 64 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) domáhali zrušení těchto ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona):

1. ustanovení § 60 odst. 2 v části, v níž stanoví: „Přihlášku lze pro první kolo přijímacího řízení podat pouze na jednu střední školu.“

2. ustanovení § 60 odst. 10: „Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání ve střední škole v některém kole přijímacího řízení, nemůže být přijat ke vzdělávání v jiné střední škole v dalších kolech přijímacího řízení.“

3. ustanovení § 61 odst. 4 v části, v níž stanoví: „Uchazeč, který se hlásí do prvního ročníku nižšího nebo vyššího stupně gymnázia, může podat přihlášku pouze na jedno šestileté nebo osmileté gymnázium.“

Ústavní soud se může návrhem na zrušení právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení zabývat pouze tehdy, pokud nepozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem. Nastane-li taková situace, Ústavní soud řízení zastaví (§ 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Navrhovatelé se domáhali zrušení třetí věty § 60 odst. 2, § 60 odst. 10 a první věty § 61 odst. 4 školského zákona; žádné z těchto ustanovení již není součástí platného právního řádu.

Nejprve byl novelizován zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, § 61 odst. 4 školského zákona. V původním znění § 61 odst. 4 stanovil, že „uchazeč, který se hlásí do prvního ročníku nižšího nebo vyššího stupně gymnázia, může podat přihlášku pouze na jedno šestileté nebo osmileté gymnázium. Uchazeč, který se hlásí ke vzdělávání na vyšším stupni gymnázia, může současně podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podle § 60.“ Navrhovatelé napadali toto ustanovení v části, v níž uchazečům o studium prvního ročníku nižšího nebo vyššího stupně gymnázia umožňoval podat toliko jedinou přihlášku na šestileté nebo osmileté gymnázium.

Zmíněná novela zrušila v § 61 odst. 4 školského zákona větu první (viz část třetí, novelizační bod 11. zákona č. 179/2006 Sb.); v současnosti citované ustanovení stanoví: „Uchazeč, který se hlásí ke vzdělávání na vyšším stupni gymnázia, může současně podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podle § 60.“ Omezení přihlášek pouze na jediné gymnázium, proti němuž navrhovatelé brojili, tedy bylo touto novelou zrušeno.

Posléze zákon č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnil školský zákon především tak, že do něj vložil nové znění § 60 a zcela nové ustanovení § 60a a § 60b. Tato ustanovení znějí:

㤠60

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole

(1) Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Počet kol přijímacího řízení není omezen. Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je povinen ředitel školy vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. Termín pro první kolo přijímacího řízení je stanoven prováděcím právním předpisem.

(2) V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je způsob ověření předpokladů uchazeče, jejíž obsah a formu stanoví ředitel školy v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. V takovém případě pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Zaměření a náročnost přijímacích zkoušek konaných v různých termínech prvního kola přijímacího řízení a způsob hodnocení výsledků dosažených při přijímacích zkouškách, musí umožnit stanovení celkového pořadí úspěšnosti uchazečů ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení. Rozhodne-li ředitel školy, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

(3) Pro přijímací řízení ředitel školy stanoví

a) jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro daný školní rok, a

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání.

(4) Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci přijímacího řízení ředitel školy rozhodl, o termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených jednotných kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy

a) pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna,

b) pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Jednotlivá rozhodnutí ředitele školy musí být zveřejněna rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem a v termínu stanoveném v § 60b.

(6) Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem a v případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření.

(7) Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat tři přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná.

(8) Přijímací zkouška pro první kolo přijímacího řízení, pokud je ředitelem školy vyhlášena, se koná v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání pro konkrétní termín zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

(9) Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky podle odstavce 12.

(10) Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. Pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkouška koná v termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

(11) Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky.

(12) V odůvodněných případech může ředitel školy rozhodnout o prodloužení doby konání přijímací nebo talentové zkoušky, a to na následující pracovní dny, které bezprostředně navazují na termín stanovený pro přijímací nebo talentovou zkoušku.

(13) V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce, je-li stanovena,

c) výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a

d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

(14) Pokud plní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

(15) Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.

(16) Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče.

(17) Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu, nejpozději do konce uplynutí termínu stanoveného pro přijímací zkoušku.

(18) Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím.

(19) Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

(20) Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit způsobem podle § 60a.

(21) Při přijímání do jiné formy vzdělávání se postupuje obdobně jako při přijímání do denní formy vzdělávání.

(22) Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 60a

Zápisový lístek

(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

(2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

(3) Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem

a) formu a obsah zápisového lístku,

b) způsob jejich evidence, a

c) podrobnosti o vydávání náhradních zápisových lístků.

(5) Zápisový lístek je potvrzen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka orgánu, který zápisový lístek vydal.

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku.

§ 60b

Termíny podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení

(1) Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

(2) Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 20. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.“

Z novelizovaného znění školského zákona je zřejmé, že jeho § 60 odst. 2 v napadené části, ani § 60 odst. 10 již nejsou součástí platného práva, a to nejen po formální stránce, ale též z obsahového hlediska. Zatímco § 60 odst. 2 školského zákona, v původním znění, v napadené části omezoval počet přihlášek pro první kolo přijímacího řízení na jednu střední školu, novelizovaný § 60 odst. 7 (srov. též odst. 21) stanoví možnost – s jistými omezeními – podat přihlášky tři. Rovněž tak pravidlo, podle něhož pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání ve střední škole v některém kole přijímacího řízení, nemůže být přijat ke vzdělávání v jiné střední škole v dalších kolech přijímacího řízení, nová úprava nepřevzala; k zamezení toho, aby úspěšný uchazeč blokoval místa jiným uchazečům, má sloužit zápisový lístek.

Vzhledem k tomu, že napadená ustanovení školského zákona, jejichž zrušení se navrhovatelé domáhali, již pozbyla platnosti, Ústavní soud řízení podle § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 22. července 2008

Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru