Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 44/95 #1Nález ÚS ze dne 26.03.1996Výhláška města Nové Paky o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam2
NavrhovatelSKUPINA POSLANCŮ
Soudce zpravodajČermák Vladimír
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (skupina poslanců)
Věcný rejstříkpravomoc
obec/obecně závazná vyhláška
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 20/5 SbNU 165
Paralelní citace (Sbírka zákonů)109/1996 Sb.
EcliECLI:CZ:US:1996:Pl.US.44.95.1
Datum podání15.12.1995
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; obecně závazná vyhláška města Nové Paky o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 104, čl. 79 odst.3

Ostatní dotčené předpisy

140/1961 Sb., § 260, § 261

367/1990 Sb., § 21, § 14 odst.1, § 24, § 13 odst.2, § 16 odst.2, § 17


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 44/95 ze dne 26. 3. 1996

109/1996 Sb.

N 20/5 SbNU 165

Výhláška města Nové Paky o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud České republiky

rozhodl dne 26. března 1996

v plénu ve věci návrhu skupiny 31 poslanců Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR na zrušení obecně závazné vyhlášky města Nové Paky

ze dne 25. 10. 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické

propagandy na území města Nové Paky, takto:

Vyhláška města Nové

Paky ze dne 25. 10. 1994 o zákazu komunistické, nacistické

a fašistické propagandy na území města Nové Paky se zrušuje dnem

vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění: Skupina 31

poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR navrhla, aby Ústavní

soud České republiky zahájil řízení o zrušení vyhlášky města Nové

Paky ze dne 25. 10. 1994 o zákazu komunistické, nacistické

a fašistické propagandy na území města Nové Paky.

Znění napadené vyhlášky je následující: "Město Nová Paka

vydává vyhlášku o zákazu komunistické, nacistické a fašistické

propagandy na území města Nové Paky

I.

Komunistická, nacistická a fašistická propaganda se na území

města zakazuje.

II.

Komunistickou, nacistickou a fašistickou propagandou se

rozumí: a) Požadavky na násilnou změnu ústavního pořádku b)

Užívání symbolů těchto zločinných hnutí při jejich propagaci c)

Zpochybňování zločinnosti režimů, které tato hnutí představovala

III.

Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem, následujícím po dni

jejího vyhlášení, tj. dne 9. listopadu 1994

V Nové Pace dne 25. 10. 1994

Ve svém návrhu, podaném podle § 64 odst. 2 písm. b) zákona č.

182/1993 Sb., o Ústavním soudu, skupina poslanců uvádí, že

oprávnění obce vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech

samostatné působnosti obce je sice zakotveno v článku 104 odst.

3 Ústavy ČR, současně je však omezeno působností, která může být

stanovena jen zákonem (článek 104 odst. 1 Ústavy). Tímto zákonem

je v prvé řadě zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v jehož ustanovení § 13

odst. 2 se uvádí, že při výkonu samostatné působnosti se obec řídí

jen zákony a obecně závaznými právními předpisy, vydanými

ústředními orgány k jejich provedení. Podle § 16 odst. 2 tohoto

zákona musí být obecně závazné vyhlášky v souladu se zákony

a uvedenými právními předpisy. Nové ustanovení § 17 zákona

o obcích, ve znění zákona č. 279/1995 Sb., rozšiřuje pravomoc obcí

obecně závaznou vyhláškou omezovat nebo zakazovat činnosti, které

by mohly narušit veřejný pořádek na některých veřejně přístupných

místech v obci. Tato rozšířená pravomoc se však vztahuje jen na

místní záležitosti veřejného pořádku [podle § 14 odst. 1 písm.

o)], a je tedy nesporné, že "činností" ve smyslu nového znění §

17 není výkon práva "vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem,

obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat

a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu"

[článek 17 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen

"Listina")]. Podle článku 17 odst. 4 Listiny mohou být svoboda

projevu a právo vyhledávat a šířit informace omezeny jen zákonem,

jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu

práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost,

ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Jde o právo, korespondující

s článkem 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických

právech, jež může být omezeno jen zákonem ve speciálních případech

[podle odst. 3 písm. a) a b) citovaného článku]. Takové právo na

svobodu projevu garantuje též ustanovení článku 10 Úmluvy

o ochraně lidských práv a základních svobod s tím, že výkon tohoto

práva může být omezen jen zákonem a jen za podmínek, stanovených

v odst. 2 tohoto článku. Svou pružnou dikcí zasahuje napadená

vyhláška rovněž do práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti,

chráněného bez jakéhokoli omezení ustanovením článku 34 odst. 1

Listiny. Napadená vyhláška je dále v rozporu s ustanovením článku

2 odst. 4 Ústavy ČR a článku 2 odst. 3 Listiny, podle nichž každý

může činit to, co není zakázáno zákonem (nikoli podzákonným

právním předpisem), a nesmí být nucen činit něco, co neukládá

zákon. Jde též o rozpor s ustanovením článku 4 odst. 1 Listiny,

podle něhož povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona

a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

Napadenou vyhláškou města Nové Paky byla tedy porušena zejména

ustanovení článku 2 odst. 4 a článku 104 Ústavy ČR, ustanovení

článku 2 odst. 2 a 3, článku 4 odst. 1 a 2, článku 17 odst. 1,

2 a 4 a článku 34 Listiny, ustanovení § 13 odst. 2 a § 16 odst.

2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

ustanovení článku 19 Mezinárodního paktu o občanských

a politických právech, jakož i ustanovení článku 10 Úmluvy

o ochraně lidských práv a základních svobod. Z uvedených důvodů

skupina poslanců navrhuje zrušení napadené vyhlášky.

Město Nová Paka ve vyjádření starosty města z 11. 1. 1996

uvedlo, že podnět k vydání výše uvedené vyhlášky byl iniciován

místní organizací Konfederace politických vězňů. Návrh vyhlášky

byl předložen městské radě k projednání dne 15. 9. 1994

a doporučen k projednání na veřejném zasedání městského

zastupitelstva, které dne 25. 10. 1994 znění vyhlášky schválilo.

Podle ustanovení § 68 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb.,

o Ústavním soudu, posuzuje Ústavní soud při rozhodování obsah

zákona nebo jiného právního předpisu z hlediska jejich souladu

s ústavními zákony, mezinárodními smlouvami podle článku 10

Ústavy, popř. zákony, jedná-li se o jiný právní předpis,

a zjišťuje, zda byly přijaty a vydány v mezích Ústavou stanovené

kompetence a ústavně předepsaným způsobem. V tomto směru ze zápisu

z 5. jednání městského zastupitelstva, konaného dne 25. 10. 1994

v Nové Pace, Ústavní soud zjistil, že napadená vyhláška byla

schválena při uvedeném jednání hlasy 18 členů z celkového počtu

19 přítomných členů, přičemž 1 člen se zdržel hlasování. Vzhledem

k tomu, že městské zastupitelstvo má celkem 23 členů, lze

konstatovat, že napadená vyhláška byla přijata kvalifikovaným

způsobem (§ 38 odst. 5 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění

pozdějších předpisů). Vyhláška byla řádným způsobem vyvěšena na

úřední desce Městského úřadu v Nové Pace dne 26. 10. 1994

a sejmuta dne 10. 11. 1994, takže nabyla účinnosti dne 9. 11.

1994 (§ 16 odst. 3, 4 citovaného zákona). Ústavní soud má proto za

to, že napadený předpis byl přijat a vydán ústavně předepsaným

způsobem.

Podle názoru Ústavního soudu nebyla však napadená vyhláška

přijata a vydána v mezích Ústavou stanovené kompetence. Ústava

stanoví v tomto směru v článku 79 odst. 3, že orgány územní

samosprávy, stejně jako ministerstva a jiné správní úřady, mohou

na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li

k tomu zákonem zmocněny. Vzhledem k zařazení tohoto článku do

hlavy třetí, upravující moc výkonnou, lze mít za to, že obec zde

vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.

Naproti tomu článek 104 Ústavy, v jehož odstavci 3 se stanoví, že

zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně

závazné vyhlášky, je zařazen do hlavy sedmé o územní samosprávě.

V zákoně ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů, je uvedená pravomoc orgánů územní samosprávy

vydávat normativní právní akty rozvedena v hlavě druhé s názvem

"Působnost obce", a to tak, že jde o působnost samostatnou (§ 13

a násl. zákona) nebo o působnost přenesenou (§ 21 a násl. zákona).

Vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech, náležejících do

přenesené působnosti, může obec pouze na základě zmocnění v zákoně

a jeho mezích (§ 24 odst. 1 zákona). O takový případ vydání obecně

závazné vyhlášky v rámci přenesené působnosti v projednávané věci

evidentně nejde. Ústavní soud se proto zabýval dále otázkou, zda

napadenou vyhlášku lze považovat za obecně závaznou vyhlášku ve

věcech, náležejících do samostatné působnosti obce [§ 14 odst. 1

písm. i) zákona]. Samostatná působnost obce je upravena

v ustanovení § 14 citovaného zákona, a to tak, že v odst. 1 tohoto

ustanovení jsou jednotlivé činnosti, patřící do samostatné

působnosti obce, uvedeny demonstrativně, zatímco v odst. 2 je

samostatná působnost obce extenzivněji upravena tak, že obec

v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu

hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého

životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou

zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Podle názoru Ústavního soudu lze pod samostatnou působností obce

stěží rozuměti zákaz činností, který v podstatě není ničím jiným,

než parafrází skutkových podstat trestných činů, uvedených v §

260, § 261 trestního zákona. Tím, že vyhlášku takového obsahu

vydalo, překročilo tedy město Nová Paka meze, Ústavou ČR a zákonem

ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů, stanovených kompetencí. K tomu Ústavní soud

dodává, že chce-li obec v tomto směru výslovně projevit svou

politickou vůli, může tak případně učinit jinými adekvátními

prostředky, nikoli však právním normativním aktem.

Na podkladě výše uvedeného dospěl proto Ústavní soud

k závěru, že napadená vyhláška je v rozporu s článkem 104 odst.

3 Ústavy ČR, ustanoveními § 13, § 14 a § 16 odst. 2 zákona ČNR č.

367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů, a proto, aniž by považoval za nezbytné se zabývat

dalšími důvody, uváděnými v návrhu, rozhodl tak, že vyhláška města

Nové Paky ze dne 25. 10. 1994 o zákazu komunistické, nacistické

a fašistické propagandy na území města Nové Paky se zrušuje dnem

vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů (§ 70 odst. 1 zákona č.

182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu).

Proti rozhodnutí Ústavníhosoudu se nelze odvolat.

V Brně dne 26. března 1996

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru