Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 42/96Nález ÚS ze dne 22.04.1997Obecně závazná vyhláška obce Otnice - místní omezení pro taneční a poslechové zábavy (akce) s reprodukovanou hudbou

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam2
NavrhovatelPŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU - Vyškov
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (okresní nebo krajský úřad)
Věcný rejstříkobec/obecně závazná vyhláška
působnost/samostatná
veřejný pořádek
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 43/7 SbNU 291
Paralelní citace (Sbírka zákonů)118/1997 Sb.
EcliECLI:CZ:US:1997:Pl.US.42.96
Datum podání27.12.1996
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; 1/96; obecně závazná vyhláška obce Otnice k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Otnice

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 104

2/1993 Sb., čl. 12 odst.1, čl. 26

Ostatní dotčené předpisy

118/1997 Sb.

200/1990 Sb.

367/1990 Sb., § 14 odst.1 písm.o, § 17, § 14 odst.1 písm.p


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 42/96 ze dne 22. 4. 1997

118/1997 Sb.

N 43/7 SbNU 291

Obecně závazná vyhláška obce Otnice - místní omezení pro taneční a poslechové zábavy (akce) s reprodukovanou hudbou

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Plénum Ústavního soudu České republiky rozhodlo o návrhu

přednosty Okresního úřadu ve V. na zrušení obecně závazné vyhlášky

obce O. č. 1/96, k zabezpečení místních záležitostí veřejného

pořádku na území obce O., přijaté Obecním zastupitelstvem v O. dne

7. listopadu 1996, takto:

Obecně závazná vyhláška obce O. č. 1/96, k zabezpečení

místních záležitostí veřejného pořádku na území obce O., přijatá

Obecním zastupitelstvem v O. dne 7. listopadu 1996, se

zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění:

I.

Dne 27. prosince 1996 obdržel Ústavní soud České republiky

návrh přednosty Okresního úřadu ve V. na zrušení obecně závazné

vyhlášky obce O. č. 1/96, k zabezpečení místních záležitostí

veřejného pořádku na území obce O., přijaté Obecním

zastupitelstvem v O. dne 7. listopadu 1996. Znění uvedené vyhlášky

je následující:

"Vyhláška č. 1/96

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

na území obce O.

Obec O. v souladu s ustanovením § 16 a 17 zákona č. 367/1990 Sb.

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně

závaznou vyhlášku.

§ 1

Vzhledem k možnému narušení veřejného pořádku v obci, se

stanoví, že taneční a poslechové zábavy (akce) s reprodukovanou

hudbou lze vykonávat pouze na těchto místech:

- Dělnický dům č. p. 351

- Pohostinství u Marků č. p. 12

a to v čase od 14.00 - 0.30 hodin.

§ 2

(1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou

právnickou osobou a podnikatelem bude postihováno podle ustanovení

§ 50 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

peněžitou pokutou až do výše 100.000,-Kč.

(2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickou

osobou bude postihováno v souladu s ustanovením § 46 odst. 3

zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů,

peněžitou pokutou až do výše 5.000,-Kč.

§ 3

(1) Tato obecně závazná vyhláška nabyla platnosti po

schválení obecním zastupitelstvem obce O. na veřejném zasedání dne

7. 11. 1996 a vyvěšením na dobu 15 dnů na úřední desce obecního

úřadu.

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost patnáctým

dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

V O. dne 7. 11. 1996

starosta zástupce starosty

(podpis nečitelný) (podpis nečitelný)

Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce obecního úřadu dne

8. 11. 1996

Nabývá účinnosti dne 23. 11. 1996"

Přednosta Okresního úřadu ve V. dne 27. listopadu 1996

rozhodl podle § 62 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve

znění pozdějších předpisů, o pozastavení uvedené vyhlášky (čj.

KP-64/96 práv.).

Ve vyjádření starosty obce O. k pozastavení výkonu vyhlášky

č. 1/96 ze dne 9. prosince 1996, adresovaném Okresnímu úřadu ve

V., se s poukazem na zákon č. 279/1995 Sb., kterým byl novelizován

zákon o obcích, argumentuje ve prospěch uvedené vyhlášky. Zároveň

se sděluje, že na základě rozhodnutí zastupitelstva nebude

rozhodnutí o pozastavení výkonu vyhlášky respektováno. Současně se

Okresnímu úřadu ve V. doporučuje v rámci autoremedury

pozastavovací rozhodnutí zrušit.

Ve svém návrhu, podaném podle § 64 odst. 3 zákona č.

182/1993 Sb., jenž byl Ústavnímu soudu doručen dne 27. prosince

1996, přednosta Okresního úřadu ve V. ing. P. V. konstatuje, že

napadená vyhláška byla vydána v samostatné působnosti obce ve

smyslu § 14 odst. 1 písm. o) zákona č. 367/1990 Sb., ve znění

pozdějších předpisů, přičemž namítá její rozpor s čl. 2 odst. 4

Ústavy, čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 2 a čl. 26 Listiny základních

práv a svobod. Uvedený rozpor spatřuje navrhovatel v tom, že dle

jeho přesvědčení napadená vyhláška určuje meze podnikatelské

činnosti, které mohou být na základě uvedených ustanovení Ústavy

a Listiny základních práv a svobod stanoveny jen zákonem. Domnívá

se dále, že tato vyhláška omezuje rovněž "osobní práva každého

občana obce", neboť v případě konání jakékoliv akce

s reprodukovanou hudbou (rodinné oslavy, promoce, svatby aj.) je

občanům znemožněno je organizovat například doma a jsou nuceni je

vykonávat pouze na místech a v časech vyhláškou určených.

V písemném vyjádření ze dne 31. ledna 1997, doplněném podáním

ze dne 21. února 1997, podaném podle § 69 zákona č. 182/1993 Sb.,

starosta obce O. k návrhu přednosty Okresního úřadu ve V. na

zrušení obecně závazné vyhlášky obce O. č. 1/96, k zabezpečení

místních záležitostí veřejného pořádku na území obce O., setrvává

na stanovisku, podle kterého napadená vyhláška je v souladu

s ustanovením § 17 zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších

předpisů. Vyjadřuje v něm přesvědčení, že napadenou vyhláškou

nedošlo ani k omezení práva svobodně podnikat. Považuje proto

návrh přednosty okresního úřadu za nedůvodný a navrhuje jeho

zamítnutí.

V řízení o zrušení právních předpisů je Ústavní soud podle

§ 68 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb. povinen také zkoumat, zdali byl

napadený právní předpis vydán ústavně předepsaným způsobem.

Z tohoto důvodu si Ústavní soud vyžádal od Obecního zastupitelstva

v O. zaslání dokumentů, osvědčujících řádné přijetí napadené

vyhlášky (tj. zápisu z jednání obecního zastupitelstva,

potvrzujícího potřebné kvorum a potřebnou většinu), jakož i její

řádné vyhlášení ve smyslu zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve

znění pozdějších předpisů. Uvedené skutečnosti byly potvrzeny

zápisem ze zasedání Obecního zastupitelstva obce O., konaného dne

7. listopadu 1996, osvědčujícím zákonem vyžadované kvorum

i většinu, jakož i potvrzením o vyvěšení předmětné vyhlášky.

Podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. Ústavní

soud může se souhlasem účastníků upustit od ústního jednání,

nelze-li od tohoto jednání očekávat další objasnění věci. Vzhledem

k citovanému ustanovení si Ústavní soud vyžádal od účastníků

řízení vyjádření, zdali souhlasí s upuštěním od ústního jednání.

Svým podáním ze dne 31. ledna 1997 starosta obce O. a podáním ze

dne 23. ledna 1997 přednosta Okresního úřadu ve V. ing. P. V.

vyjádřili s návrhem Ústavního soudu svůj souhlas.

Podle § 56 zákona č. 182/1993 Sb. se nález Ústavního soudu

vyhlašuje vždy veřejně, a to i v případech, kdy bylo na základě

§ 44 odst. 2 citovaného zákona upuštěno od ústního jednání.

Ústavní soud stanovil veřejné vyhlášení přijatého nálezu na den

7. května 1997.

II.

II/a

Ústavní soud v řízení o zrušení zákonů a jiných právních

předpisů (tedy i v řízení o zrušení právního předpisu obce)

posuzuje obsah zákona nebo jiného právního předpisu podle

hledisek, obsažených v ustanovení § 68 odst. 2 zákona č. 182/1993

Sb., k nimž u obecně závazné vyhlášky obce patří kompetence

(zákonné zmocnění), soulad s právními předpisy vyššího stupně

právní síly a dodržení právní úpravy normotvorného procesu.

K platnosti napadené vyhlášky Ústavní soud provedl již výše

uvedená zjištění.

II/b

Ústavností obecně závazných vyhlášek obcí, vydaných v rámci

jejich samostatné působnosti podle § 14 odst. 1 písm. o) a § 17

zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které se

v rámci úpravy místních záležitostí veřejného pořádku dotýkají

práv vyplývajících z čl. 26 Listiny základních práv a svobod, se

Ústavní soud zabýval v nálezu ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS

31/95. Závěry, obsažené v uvedeném nálezu, od nichž nemá Ústavní

soud důvodu se odchylovat, se plně vztahují i na posuzovaný

případ.

Podle čl. 79 odst. 3 Ústavy mohou orgány územní samosprávy

vydávat právní předpisy na základě a v mezích zákona, jsou-li

k tomu zákonem zmocněny. Podle čl. 104 odst. 3 Ústavy

zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně

závazné vyhlášky. Rozdílnou dikci uvedených zmocňovacích

ustanovení nutno interpretovat s ohledem na jejich systematické

zařazení: čl. 79 odst. 3 Ústavy je zařazen v hlavě třetí: Moc

výkonná, čl. 104 odst. 3 Ústavy v hlavě sedmé: Územní samospráva.

Z toho lze dovodit, že zmocňující ustanovení, obsažené v čl. 79

odst. 3 Ústavy, se vztahuje na pravomoc vydávat obecně závazné

vyhlášky v přenesené působnosti (tj. jestliže obec vykonává státní

správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony) a zmocňující

ustanovení, obsažené v čl. 104 odst. 3 Ústavy, na pravomoc vydávat

obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti obce.

Ustanovení § 14 odst. 1 písm. o) a § 17 zákona o obcích

zakládají pravomoc obce přijímat obecně závazné vyhlášky

v místních záležitostech veřejného pořádku. Podle § 46 odst. 2

a § 48 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze

těmito obecně závaznými vyhláškami obcí stanovit skutkové podstaty

přestupků. Rozsah předmětu takovéto právní regulace obcí je však

omezen základními právy a svobodami, plynoucími z ústavních zákonů

a mezinárodních smluv podle čl. 10 Ústavy, jakož i a na ně

navazujícími zákony.

Podle ustanovení čl. 26 odst. 1 Listiny má každý právo

podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, přičemž dle čl.

26 odst. 2 Listiny podmínky a omezení pro výkon určitých povolání

nebo činností může stanovit pouze zákon. Čl. 12 odst. 1 Listiny

zaručuje nedotknutelnost obydlí, přičemž omezení tohoto práva dle

čl. 12 odst. 3 Listiny lze založit pouze zákonem.

V českém právním řádu nebyl vydán zákon, jenž by umožňoval

omezit okruh podnikatelských zařízení a pohostinských zařízení

oprávněných provozovat taneční a poslechové zábavy (akce)

s reprodukovanou hudbou a jenž by reguloval rovněž jejich provozní

dobu.

Není tedy ani úkolem ani v pravomoci obce v oblasti její

samostatné působnosti upravovat rozsah podnikatelských aktivit

a provozní dobu pohostinských zařízení, stejně jako omezovat

nedotknutelnost obydlí, byť v souvislosti s ochranou veřejného

pořádku, zejména při dodržování nočního klidu. Opačný postup obce,

jak je tomu v posuzovaném případě, jehož výsledkem je napadená

vyhláška, pak zakládá její rozpor s čl. 26 odst. 2 a čl. 12 odst.

3 Listiny. Tím není dotčeno právo obce podle § 14 odst. 1 písm. p)

zákona o obcích upravit obecně závaznou vyhláškou provozování

zařízení, sloužících k uspokojování potřeb občanů, pokud jsou tato

ve vlastnictví obce.

Nutno dále poznamenat, že rušení veřejného pořádku (zejména

rušením nočního klidu) při provozování pohostinských zařízení (při

pořádání tanečních a poslechových zábav s reprodukovanou hudbou)

lze postihovat podle příslušných ustanovení přestupkového zákona

a případně i zrušením živnostenského oprávnění (dle § 58 zákona č.

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších

předpisů) a obdobně podle přestupkového zákona lze postihovat

i rušení nočního klidu provozováním zábav s reprodukovanou hudbou

v obydlích fyzických osob nebo prostorách osob právnických. Tím

není dotčena ochrana před imisemi hlukem dle občanského zákoníku.

Kromě konstatovaného rozporu napadené vyhlášky s uvedenými

ustanoveními Listiny je tato v rozporu rovněž s ustanovením § 17

zákona o obcích, na jehož základě byla vydána. Důvodová správa

k zákonu č. 279/1995 Sb., kterým byl zákon o obcích novelizován,

vymezuje účel nově zařazeného ustanovení § 17 následujícím

způsobem: "V některých lokalitách se provozování prostituce stalo

natolik palčivým problémem, že orgány místní samosprávy se

pokoušely čelit mu vydáváním vyhlášek, které však byly v rozporu

s právním řádem. Prostituce je sociálně patologický jev, který

podle historických zkušeností nelze zcela vymýtit. Lze ji však

regulovat tak, aby nenarušovala veřejný pořádek, neohrožovala

výchovu dětí a mládeže a neurážela mravní cítění veřejnosti. Cílem

navrhované právní úpravy je proto umožnit obcím, aby v rámci své

samostatné působnosti mohly formou obecně závazné vyhlášky podle

místních podmínek negativním důsledkům provozování prostituce

účelně čelit."

Pokud tedy uvedené ustanovení zákona o obcích umožňuje obci

obecně závaznou vyhláškou za účelem ochrany veřejného pořádku

stanovit "místa", kde určité činnosti lze provozovat, resp. kde je

jejich provozování zakázáno, jedná se vesměs o místa "veřejně

přístupná" ve smyslu veřejných prostranství (tj. zejména ulic,

náměstí ap.). Omezení, resp. vymezení, podnikatelských aktivit,

resp. omezení na místech chráněných právem na nedotknutelnost

obydlí, však do rámce uvedeného zákonného zmocnění nespadá.

S ohledem na všechny uvedené důvody Ústavní soud obecně

závaznou vyhlášky obce O. č. 1/96, k zabezpečení místních

záležitostí veřejného pořádku na území obce O., zrušil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat

V Brně 22. dubna 1997

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru