Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 41/96Usnesení ÚS ze dne 28.03.1997Vyhláška obce Benecko o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelPŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU - Semily
Soudce zpravodajHoleček Miloš
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (okresní nebo krajský úřad)
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:Pl.US.41.96
Datum podání23.12.1996
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; 8/1994; obecně závazná vyhláška obce Benecko o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území obce Benecko

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 104 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 64 odst.3, § 43 odst.1 písm.d


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 41/96 ze dne 28. 3. 1997

Vyhláška obce Benecko o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci návrhu přednostky O.Ú., JUDr. D.H. na zrušení obecně závazné vyhlášky obce č. 8 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území obce B., ze dne 20. října 1994 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 23.12.1996 navrhla přednostka O.Ú. zrušení obecně závazné vyhlášky obce č. 8 z 20.10.1994 pod názvem "O zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území obce B.". Znění vyhlášky je následující:

§ 1

Komunistická, nacistická, fašistická a rasistická propaganda na území obce se zakazuje.

§ 2

Výše uvedenou propagandou se rozumí:

a) Požadavky na násilnou změnu ústavního pořádku.

b) Užívání symbolů těchto zločinných hnutí při jejich propagaci.

c) Zpochybňování zločinnosti režimů, která tato hnutí

představovala.

§ 3

Porušení této vyhlášky bude postihováno podle zák. ČNR o

přestupcích.

§ 4

Tato vyhláška byla schválena obecním zastupitelstvem dne

20.října 1994 a nabývá účinnosti dnem 7. listopadu 1994.

Text vyhlášky podepsal starosta města MVDr. M.G. a zástupce starosty V.H. Vyhláška je opatřena kulatým razítkem obce.

Přednostka O.Ú. pozastavila rozhodnutím ze 14.11.1996 výkon této obecně závazné vyhlášky. V rozhodnutí se mj. uvádí, že posouzením obecně závazné vyhlášky č. 8 dospěl okresní úřad k závěru, že obecně závazná vyhláška je v rozporu s čl. 104 odst. 3 a čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") čl. 2 odst. 3 a čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), ustanoveními § 13, § 14 a § 16 odst. 2 zák. České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a že jejím schválením překročilo zastupitelstvo obce pravomoc danou § 36 odst. 1 písm. f) zákona o obcích.

Svůj názor odůvodňuje i nálezy Ústavního soudu vyhlášenými pod č. 192/1996 Sb., č. 202/1996 Sb., č. 203/1996 Sb. a č. 204/1996 Sb.

Podle sdělení O.Ú. obecní zastupitelstvo nevyužilo možnost nápravy orgánem, který tuto obecně závaznou vyhlášku schválil.

II.

Podle § 42 odst. 1 zák. č. 182/1993, o Ústavním soudu, je úkolem soudce zpravodaje především zjistit, zda návrh má stanovené náležitosti. Jedním z důvodů pro odmítnutí návrhu je podle § 43 odst. 1 písm. d) zák.č. 182/1993 Sb. případ, kdy návrh byl podán někým zjevně neoprávněným. Po přezkoumání návrhu a s přihlédnutím k dosavadní judikatuře Ústavního soudu (mj. Pl. ÚS 21/94 a Pl. ÚS 11/95) dospěl soud k závěru, že návrh přednostky okresního úřadu byl podán ve smyslu § 43 odst. 1 písm. d) zák. č. 182/1993 Sb. někým zjevně neoprávněným. Podle § 64 odst. 3 tohoto zákona je přednosta okresního úřadu legitimován k podání návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce pouze v případě, kdy se jedná o obecně závaznou vyhlášku vydanou v samostatné působnosti obce. Zákon mu tedy ukládá posoudit, zda o takovou působnost v daném případě jde, přičemž toto posouzení je nezbytné pro zvážení dalšího postupu ve věci. Podle zákona o obcích lze vyhlášku, která je vydána v samostatné působnosti obce, pozastavit pro nezákonnost ve smyslu § 62 odst. 1 zákona o obcích, kdežto vyhláška, která nebyla vydána v samostatné působnosti obce, může být zrušena jako nesprávné opatření v oblasti přenesené působnosti dle § 62 odst. 3 zák. o obcích.

Podle čl. 104 odst. 1 Ústavy může být působnost zastupitelstva stanovena jen zákonem a zastupitelstvo si tuto působnost nemůže rozšiřovat cestou obecně závazných vyhlášek.

Podle § 14 odst. 1 písm. i) zákona o obcích může obec svými obecně závaznými vyhláškami v rámci své samostatné působnosti řešit jen ty úkoly veřejné správy, které jsou jí zákonem do její samostatné působnosti svěřeny. V žádném případě nesmí obec obecně závaznou vyhláškou upravovat takové otázky, které jsou svěřeny pouze zákonu, což se v daném případě stalo. V předmětné vyhlášce obecní zastupitelstvo stanoví meze práv a svobod určených Listinou (srov. zejména čl. 4 odst. 2 a čl. 4 odst. 3 Listiny). Protože vyhláška upravuje věci, které mohou být upraveny pouze zákonem, nebyla vydána v samostatné působnosti obce.

III.

Z uvedených důvodů došel Ústavní soud k závěru, že přednostka O.Ú. je osobou zjevně neoprávněnou k podání návrhu na zrušení předmětné obecně závazné vyhlášky. Proto bylo třeba ve smyslu § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu návrh usnesením odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 28. března 1997

JUDr. Miloš Holeček

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru