Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 4/98Nález ÚS ze dne 19.05.1999Obecně závazná vyhláška města Kravaře o chovu zvířat na území města

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam2
NavrhovatelPŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU - Opava
Soudce zpravodajHoleček Miloš
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (okresní nebo krajský úřad)
Věcný rejstříkobec/obecně závazná vyhláška
působnost/samostatná
PoznámkaPrávní závěry obsažené v tomto nálezu byly částečně překonány nálezem ze dne 21. října 2008 sp. zn. Pl. ÚS 46/06.
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 78/14 SbNU 147
Paralelní citace (Sbírka zákonů)126/1999 Sb.
EcliECLI:CZ:US:1999:Pl.US.4.98
Datum podání10.02.1998
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; 12/1997; obecně závazná vyhláška města Kravaře o chovu a držení zvířat na území města Kravaře

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 104

Ostatní dotčené předpisy

126/1999 Sb.

367/1990 Sb., § 14, § 16 odst.3


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 4/98 ze dne 19. 5. 1999

126/1999 Sb.

N 78/14 SbNU 147

Obecně závazná vyhláška města Kravaře o chovu zvířat na území města

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Plénum Ústavního soudu

rozhodlo dne 19. května 1999 o návrhu

přednosty Okresního úřadu v Opavě na zrušení obecně závazné

vyhlášky města Kravaře č. 12/1997 ze dne 2.10.1997 o chovu

a držení zvířat na území města Kravaře takto:

Obecně závazná vyhláška města Kravaře č. 12/1997 ze dne

2.10.1997 o chovu a držení zvířat na území města Kravaře vyjma

článku č. 7 věty první se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve

Sbírce zákonů.

Odůvodnění:

Přednosta Okresního úřadu v Opavě podal dne 10. února 1998

Ústavnímu soudu návrh na zrušení této obecně závazné vyhlášky:

Město Kravaře

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Č.12/1997 ZE DNE 2.10.1997

o chovu a držení zvířat na území města Kravaře

Zastupitelstvo města Kravaře se na svém zasedání konaném dne

2.10.1997 usneslo vydat podle ust. § 14 odst. 1 písm. o), § 16

a § 36 odst. 1 písm. f) zák. č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších změn a doplňků tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek č. 1

1) Za chovatele je podle této vyhlášky považována každá právnická

nebo fyzická osoba:

a) která za účelem získávání trvalého zdroje peněžních

příjmů chová zvíře nebo zvířata, přepravuje zvířata,

obchoduje se zvířaty, provozuje jatka, provádí pokusy na

zvířatech

b) která drží zvíře nebo zvířata z jiných důvodů než je

uvedeno v bodě a).

2) Zvířetem se pro účely této vyhlášky rozumí:

a) hospodářské zvíře - zvíře využívané k hospodářským

účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, hrabavá

a vodní drůbež, holubi, kožešinová zvířata

b) včely

c) zvíře v zájmovém chovu- zvíře u kterého hospodářský efekt

není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách

k tomu určených nebo v domácnosti, a jehož chov slouží

především zájmové činnosti nebo ostatní potřebě, zejména

psi, kočky, zpěvaví a ozdobní ptáci, akvarijní ryby,

drobná laboratorní zvířata, želvy, plazi a jiné živočišné

druhy ze subtropických a tropických oblastí.

3) Chovem se pro účel vyhlášky rozumí každé držení zvířete v bytě

či na vlastním pozemku.

Článek č. 2

PODMÍNKY CHOVU, POVINNOSTI CHOVATELE

1) Chov zvířat je možný při dodržování hygienických a zdravotních

zásad, při zachování bezpečnosti a čistoty. Chov nesmí obtěžovat

obyvatele okolních bytů a domů. O zvířata musí být pečováno tak,

aby nenarušovala životní prostředí či občanské soužití. Podmínky

chovu jsou stanoveny právními předpisy citovanými v příloze.

2) Je zakázáno chovat zvířata uvedená v čl. 1 odst. 2) ve školách

a domech, kde jsou společná zařízení pro děti (jesle, mikrojesle,

školky, školy, družiny), v závodech veřejného stravování

a potravinářské výroby, v obchodech s potravinami, ve společných

ubytovnách a provozovnách poskytující hygienické služby, pokud je

to v rozporu s hygienickými předpisy a dalších místech opatřených

upozorněním "Zákaz vodění zvířat". Tento zákaz neplatí pro

služební psy a vodící psy nevidomých osob.

3) Chovat zvířata na balkónech, ve sklepech, na půdách

a v ostatních společných prostorách bytových domů lze pouze se

souhlasem majitele domu.

4) Chovatel hospodářských zvířat musí mít k dispozici vhodnou

plochu ke shromažďování hnoje a jiných odpadů.

5) K omezení obtěžujícího zápachu a hluku je chovatel povinen

provést taková opatření, která zamezí negativnímu působení na

okolí.

6) Chovatel je povinen zřídit zábrany proti vnikání chovaných

zvířat (zvláště drůbeže) na cizí pozemky. Vypouštění zvířat na

veřejná prostranství a komunikace je zakázáno.

7) Odvoz a likvidace těla uhynulého zvířete zajišťuje asanační

ústav na objednávku chovatele. V případě, že chovatel není

zjištěn, zajistí tuto činnost majitel nebo správce pozemku, na

kterém bylo tělo nalezeno.

8) Toulavá zvířata mohou být odchycena.

Článek č. 3

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A VČEL

1) Na pozemcích u bytových domů lze se souhlasem majitele

dotčeného pozemku realizovat pouze chov drůbeže a králíků

v rozsahu stanoveném na 1 bytovou jednotku: drůbež max. 10 ks,

králík max. 10 ks. Chov ostatních zvířat je zakázán.

2) Při chovu hospodářských zvířat na pozemcích u rodinných domů,

v zemědělských usedlostech a stavbách pro živočišnou výrobu

situovaných v současně zastavěném území města je nutno dodržet

tyto zásady: Počet kusů, kdy není nutný souhlas Městského úřadu

v Kravařích: drůbež 30 ks, králík 30 ks nebo dohromady max. 50 ks,

prase 2 ks, koza 2 ks, ovce 2 ks. K chovu skotu a koní a výše

uvedených zvířat nad stanovené počty kusů je třeba souhlasu

Městského úřadu v Kravařích.

3) Chovatel včel je povinen informovat Městský úřad v Kravařích

o stanovišti včelstev. Městský úřad v Kravařích si vyhražuje právo

posouzení vhodnosti stanoviště včelstva s ohledem na místní

podmínky a právo požadovat přemístění stanoviště včelstva

v případě možného ohrožení bezpečnosti a zdraví občanů.

4) K chovu včel v souvislé zástavbě je třeba souhlasu Městského

úřadu v Kravařích.

Článek č. 4

CHOV PSŮ

1) Bez souhlasu Městského úřadu v Kravařích lze chovat na pozemku

u rodinného domu max. 2 psy.

2) Držitel psa je povinen:

a) přihlásit psa do 15 dnů od jeho nabytí k evidenci na

Městském úřadu v Kravařích, i když nepodléhá zpoplatnění

b) opatřit psa evidovanou známkou

c) vodit psa na vodítku ve společných prostorách obytných

domů, na frekventovaných veřejných prostranstvích

v hromadných dopravních prostředcích použít náhubku

d) zabezpečit psa tak, aby nedošlo ke kontaktu ani zjevnému

přímému ohrožení ostatních občanů (např. dorážení,

očichávání ap.) - žádným způsobem nesmí obtěžovat ostatní

občany, zejména však děti, důchodce ap.

e) zabezpečit, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí

hlukem, zejména v době nočního klidu

f) dbát, aby pes neznečišťoval společné prostory obytných

domů, chodníky, domovní průčelí, portály, potravinové

stánky, obaly před prodejnami, plochy veřejných skladů,

parkující auta, veřejná zařízení (telefonní budky,

reklamní poutače, květinové mísy) ap.

g) odstranit ihned psem způsobenou nečistotu a k tomuto účelu

být vybaven prostředky k jejímu odstranění

h) psa, který pokousal občana dát neprodleně prohlédnout

veterinárním lékařem, dodržet nařízená veterinární

ochranná opatření a obstarat zraněnému potvrzení

o prohlídce psa

i) dodržovat předpisy o povinném očkování psů proti vzteklině

a dalšímu stanovenému očkování proti jiným nemocem

j) o tomto očkování předložit na požádání příslušných orgánů

očkovací průkaz

k) zajistit psa proti úniku- volné pobíhání psů bez vodítka

na veřejném prostranství, v parku, rekreačních a ostatních

místech je zakázáno

l) výcvik psa provádět jen v prostorách k tomu vyhrazených

m) pohybuje-li se pes volně na oploceném pozemku u rodinného

domku (chatě, zahradě) opatřit vstup viditelnou

a zřetelnou výstrahou "Pozor pes".

Článek č. 5

Výjimky z této vyhlášky uděluje na základě kladných

stanovisek hygienického a veterinárního orgánu odbor výstavby

a životního prostředí Městského úřadu v Kravařích.

Článek č. 6

SANKCE

Porušení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle

zák.č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn

a doplňků, pokud se nejedná o trestný čin.

Dodržování této vyhlášky sleduje odbor výstavby a životního

prostředí Městského úřadu v Kravařích a Městská policie.

Článek č. 7

Ruší se obecně závazná vyhláška o chovu a držení zvířat na

území města Kravaře ze dne 19.9.1994.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem

následujícím po dni jejího vyhlášení.

PŘÍLOHA:

Chov zvířat je upraven následujícími právními předpisy:

Zák č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění

pozdějších předpisů.

Zák. č. 87/87 Sb., o veterinární péči v úplném znění č.

215/92 Sb. a prováděcí vyhláška č. 117/87 Sb., o péči o zdraví

zvířat.

Zák. č. 20/66 Sb., o zdraví lidu a prováděcí vyhláška č.

45/66 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.

Stavby pro chov musí odpovídat ustanovení zák. č. 50/76 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn

a doplňků a prováděcí vyhlášky č. 85/76 Sb., ve znění pozdějších

změn a doplňků.

Vyvěšeno: 3.10.1997

Sejmuto: 20.10.1997

Navrhovatel uvedl, že Okresní úřad v Opavě dne 3.12.1997

výkon vyhlášky pozastavil podle § 62 odst. 1 zákona České národní

rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů, pro její rozpor s Ústavou České republiky,

Listinou základních práv a svobod a zákony. Jelikož město Kravaře

nezjednalo nápravu, obrátil se přednosta Okresního úřadu v Opavě

s návrhem na zrušení vyhlášky k Ústavnímu soudu. V návrhu vyhlášku

podrobně analyzoval a poukázal na její ustanovení, která jsou

v rozporu s Ústavou, Listinou základních práv a svobod, zákony

a prováděcími předpisy a jež se vymykají samostatné působnosti

obce.

Starosta města Kravaře ve vyjádření k návrhu setrvání na

vyhlášce odůvodnil tím, že po zániku Jednotného zemědělského

družstva se značně rozšířil chov hospodářských zvířat na

soukromých pozemcích u rodinných domů. Chov zvířat, zejména

v důsledku hluku a zápachu, zhoršuje životní prostředí ve městě

a je předmětem častých stížností. Totéž se týká velikého počtu

psů, kteří navíc znečišťují veřejná prostranství. Regulace chovu

zvířat podle platných právních předpisů nepřinesla zlepšení

a proto městské zastupitelstvo v roce 1994 přijalo obecně závaznou

vyhlášku, která se zabývala touto problematikou a jejíž dodržování

se dalo snadno kontrolovat. Vyhláška, která se při omezování chovu

zvířat v zájmu zlepšení životních podmínek obyvatel města

osvědčila, byla sice na doporučení Okresního úřadu v Opavě

z 23.9.1997 zrušena, ale nahradila ji současná vyhláška, již už

město nehodlá ani rušit ani měnit.

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky podal přednosta

okresního úřadu podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy a § 64 odst.

3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Z návrhu na zahájení

řízení, zápisu ze 14. zasedání Městského zastupitelstva

v Kravařích konaného 2.10.1997, usnesení z tohoto zasedání

a vyhlášky samotné bylo zjištěno, že obecně závazná vyhláška města

Kravaře byla přijata (podle mínění obecního zastupitelstva

v samostatné působnosti města) dne 2.10.1997 potřebným počtem

členů Městského zastupitelstva v Kravařích, když z 21členného

zastupitelstva pro ni hlasovalo 13 členů ze 16 přítomných, tedy

nadpoloviční většina. Vyhláška byla podepsána starostou města

a jeho zástupcem a k jejímu vyhlášení došlo vyvěšením na úřední

desce obecního úřadu od 3. do 20.10.1997, čímž byla splněna

podmínka její platnosti. Dne 18.10.1997 vyhláška nabyla účinnosti.

Z rozhodnutí Okresního úřadu v Opavě ze 3.12.1997 zn.

2570/97/KP, zápisu z 15. zasedání Městského zastupitelstva

v Kravařích konaného 29.12.1997 , usnesení z tohoto zasedání

a dopisu města Kravaře Okresnímu úřadu v Opavě z 5.1.1998 zn.

Spr./3.332 bylo dále zjištěno, že Okresní úřad v Opavě výkon

uvedené vyhlášky pozastavil. Městské zastupitelstvo v Kravařích

však 17 hlasy z 18 přítomných svých členů rozhodlo, že vyhlášku

nezruší.

Ústavní soud obecně závaznou vyhlášku města Kravaře

přezkoumal a ve shodě s přednostou Okresního úřadu v Opavě dospěl

k závěru, že prakticky všechna ustanovení napadené vyhlášky jsou

v rozporu s Ústavou, Listinou základních práv a svobod a zákonem,

případně jiným právním předpisem, který danou materii upravuje.

V čl. 2 odst. 1 větě druhé odst. 3,5 a 6 , čl. 3 odst. 1

větě první a čl. 4 odst. 2 písm. c), d), h), i), j) a l) jde

o občanskoprávní vztahy, které upravují zejména § 3,127 a 663

a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.

Do samostatné působnosti obce resp. města nepatří také

právní vztahy, o nichž vyhláška pojednává ve svých čl. 2 odst. 1

větách první a třetí a odst. 2,4,7 a 8 a čl. 3 odst. 1 větě první,

neboť jde o právní vztahy při výkonu státní správy, které upravují

zejména § 1,2,3,4,7,75 a 76 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

lidu, ve znění pozdějších předpisů, § 1,23,50 a 53 vyhlášky

Ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně

zdravých životních podmínek, § 47 a 48 zákona České národní rady

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, §

85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 1,2,5,22 a 24

zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších

předpisů, § 1, 9 a 12 zákona České národní rady č. 108/1987 Sb.,

o působnosti orgánů veterinární péče, ve znění pozdějších

předpisů, § 8 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.

295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin

a rozsah vybavení prodejny (soulad vyhlášky nebo jejích

jednotlivých ustanovení s ústavními zákony, mezinárodními

smlouvami podle čl. 10 Ústavy a zákony Ústavní soud zkoumá v době

přijetí rozhodnutí ve věci kontroly právní normy, příslušné

ustanovení vyhlášky však už při jejím přijímání bylo v rozporu

s tehdy platným § 13 odst. 3 Výnosu Ministerstva zdravotnictví č.

373/1991 Sb., o hygienických požadavcích na potravinářské

prodejny), § 4 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na

ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, §

1,2,29 a 31 vyhlášky Federálního ministerstva zemědělství a výživy

č. 117/1987 Sb., o péči o zdraví zvířat.

Ústava ve svém čl. 104 odst. 3 stanoví, že zastupitelstva

mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

Podle § 16 odst. 1 a 2 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), mohou být vyhlášky vydávány k plnění

úkolů samosprávy a musí být v souladu se zákony a obecně závaznými

právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Z toho plyne, že to, co je upraveno zákonem nebo obecně závazným

právním předpisem, nemohou obce upravovat odchylně.

Vyhláška města Kravaře č. 12/1997 ze dne 2.10. 1997 o chovu

a držení zvířat na území města Kravaře je v rozporu jak

s uvedenými ustanoveními Ústavy a zákona o obcích, tak s čl. 2

odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních

práv a svobod.

Z uvedených důvodů Ústavní soud napadenou obecně závaznou

vyhlášku zrušil podle § 70 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb.,

o Ústavním soudu.

Ústavní soud zrušil vyhlášku, s pochopitelnou výjimkou

derogační normy, v plném rozsahu, neboť kdyby ustanovení, jež by

sama o sobě před požadavky Ústavy a zákonů mohla obstát, zůstala

v platnosti, tyto předpisy by nebyly životaschopné a neplnily by

svůj účel.

Projednávaná právní problematika i všechny skutkové

okolnosti případu byly dostatečně zřejmé z listinných podkladů

a protože se od ústního jednání nedalo očekávat další objasnění

věci, Ústavnísoud od něj se souhlasem obou účastníků řízení

upustil podle § 44 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 19. května 1999

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru