Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 39/93Nález ÚS ze dne 26.04.1994Vyhláška obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního odpadu

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam1
NavrhovatelPŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU - Frýdek-Místek
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (okresní nebo krajský úřad)
základní ústavní principy/demokratický právní stát/ukládání povinností pouze na základě zákona
Věcný rejstříkobec/obecně závazná vyhláška
působnost/samostatná
poplatek
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 21/1 SbNU 153
Paralelní citace (Sbírka zákonů)120/1994 Sb.
EcliECLI:CZ:US:1994:Pl.US.39.93
Datum podání12.11.1993
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; obecně závazná vyhláška obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního odpadu a o místním poplatku za jeho odvoz; část I./4, část II., část III., část IV.

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 2 odst.4, čl. 104 odst.3

2/1993 Sb., čl. 4 odst.1, čl. 2 odst.3

Ostatní dotčené předpisy

120/1994 Sb.

367/1990 Sb., § 14 odst.1 písm.r, § 16 odst.2

565/1990 Sb., § 1


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 39/93 ze dne 26. 4. 1994

120/1994 Sb.

N 21/1 SbNU 153

Vyhláška obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního odpadu

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Plénum Ústavního soudu České republiky ve složení: JUDr. Iva Brožová, JUDr. Vojtěch Cepl, JUDr. Vladimír Čermák, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Miloš Holeček, JUDr. Vladimír Jurka, JUDr. Zdeněk Kessler, JUDr. Vladimír Klokočka, JUDr. Vladimír Paul, JUDr. Antonín Procházka, JUDr. Vlastimil Ševčík, JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr. Eva Zarembová, rozhodlo o návrhu přednosty Okresního úřadu ve Frýdku-Místku Ing. J. Š. na zrušení části I. odst. 4 a části II., III. a IV. obecně závazné vyhlášky obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního odpadu a o místním poplatku za jeho odvoz přijaté dne 14.12.1991, takto:

Část I. odst. 4 a části II., III. a IV. vyhlášky obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního odpadu a o místním poplatku za jeho odvoz přijaté Obecním zastupitelstvem v Raškovicích dne 14.12.1991 se zrušují dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění:

I.

Dne 12.11.1993 obdržel Ústavní soud České republiky návrh přednosty Okresního úřadu ve Frýdku-Místku na zrušení části I. odst. 4, II., III. a IV. obecně závazné vyhlášky obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního odpadu a o místním poplatku za jeho odvoz přijaté Obecním zastupitelstvem v Raškovicích dne 14.12.1991. Znění uvedené vyhlášky je následující:

Obecně závazná vyhláška o likvidaci tuhého komunálního odpadu a o místním poplatku za jeho odvoz

Obecní zastupitelstvo v Raškovicích se usneslo dne 14.12.1991 vydat podle § 16 odst. 1 zákona čís. 367/90 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

I.

1. Obec Raškovice provádí odvoz tuhého komunálního odpadu (dále jen TKO) na řízenou skládku v Metylovicích nebo na požádání do výkupen šrotu v Raškovicích nebo Dobré1/.

2. TKO se shromažďuje v kontejnerech o obsahu 5 m3. Kontejnery jsou umístěny na určených místech. Původci TKO jsou povinni vznik TKO co nejvíce omezovat2/ (např. sklenice rozbít, plechovky pokud nejsou odevzdány do výkupny šrotu, zploštit, apod.). Mimo kontejnery je umisťování nebo skladování TKO zakázáno.

3. Kontejnery umístěné v obci Raškovice mohou používat pro uskladnění TKO pouze občané Raškovic a majitelé rekreačních chat a chalup v Raškovicích.

4. Za zajištění odvozu TKO obec vybírá od občanů Raškovic a majitelů rekreačních chat a chalup místní poplatek.

II.

1. U občanů Raškovic je místní poplatek stanoven podle vzorce: poplatek = roční sazba na jednoho obyvatele krát počet obyvatel v domku či bytě + roční sazba podle typu vytápění.

Výše ročních sazeb:

roční sazby na 1 obyvatele ......................15,-- Kč/1 osoba

roční sazba pro vytápění v kamnech dřevem a koksem.................................25,-- Kč/1 domek

roční sazba pro vytápění v kamnech uhlím a briketami...............................45,-- Kč/1 domek

roční sazba pro ústřední anebo etážové topení uhelnými kaly a ostatními pevnými palivy .......315,-- Kč/1 domek

roční sazba pro ústřední nebo etážové topení hnědým uhlím a ostatními pevnými palivy kromě uhelných kalů.............................90,-- Kč/1 domek

roční sazba pro ústřední nebo etážové topení černým uhlím a ostatními pevnými palivy kromě uhelných kalů a hnědého uhlí..............70,-- Kč/1 domek

roční sazba pro ústřední nebo etážové topení výlučně dřevem a koksem .........................25,-- Kč/1 domek

roční sazba pro ústřední vytápění elektřinou, plynem, naftou,topným olejem ................... 0,-- Kč/1 domek

2. U soukromých majitelů rekreačních chat, chalup a domků trvale neobydlených .........110,-- Kč/1 objekt

3. Výši poplatku stanoví obec. Po uplynutí kalendářního roku může obec výši poplatku změnit, a to podle skutečně vynaložených nákladů.

Okolnosti rozhodné pro stanovení výše poplatku je poplatník povinen sám ohlásit obecnímu úřadu (např. změna počtu osob, změna vytápění apod.).

III.

1. Osvobozen od poplatku za odvoz TKO může být

a) majitel rodinného domku nebo rekreačního objektu, jehož docházková vzdálenost ke kontejneru je větší než 800 m,

b) osamělý majitel rodinného domku, jehož měsíční příjem je menší než 2.000,-- Kč nebo osamělá manželská dvojice, jejíž měsíční příjem je menší než 3.500,-- Kč,

c) majitel rodinného domku nebo rekreačního objektu, jenž uvede jiné závažné důvody.

2. Písemné žádosti o osvobození od poplatku za odvoz TKO individuálně posuzuje a vyřizuje finanční komise Obecního úřadu v Raškovicích.

IV.

Splatnost poplatku za odvoz TKO je ve dvou splátkách v roce, a to do konce ledna a do konce července na účet obce Raškovice u Komerční banky ve Frýdku-Místku č. 27223-781/0100.

V.

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek podle zákona čís. 200/90 Sb., o přestupcích.

VI.

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1.1.1992. Od tohoto data se ruší platnost všech předchozích vyhlášek vydaných Obecním zastupitelstvem v Raškovicích o místním poplatku za odvoz TKO.

ad 1/ § 2 odst. 7 , § 5 odst. 1 písm. b), e), f) z.č. 238/91 Sb., o odpadech

2/ § 3 odst. 1, 2, 3 zák. čís. 238/91 Sb., o odpadech.

Přednosta Okresního úřadu ve Frýdku-Místku rozhodnutím z 28.9.1993 podle § 62 odst. 1 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou vyhlášku pozastavil. Podle jeho názoru je uvedená obecně závazná vyhláška v rozporu se zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy obecně závazné vyhlášky obcí musí být v souladu se zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení. Uvedl, že v napadených ustanoveních obec Raškovice upravuje obecně závaznou vyhláškou otázky, které nejsou v její kompetenci, tedy stanoví poplatek za odvoz tuhého komunálního odpadu, jeho výši, prominutí poplatku, jakož i způsob splatnosti. Tuto úpravu vidí jako rozpornou se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Právní zástupce obce Raškovice ve svém podání ze dne 6.1.1994 uvedl, že vyhlášku obec vydala k provedení zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, nikoliv tedy na základě a k provedení zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

V řízení o zrušení právních předpisů je Ústavní soud České republiky podle § 68 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR, povinen také zkoumat, zdali byl napadený právní předpis vydán ústavně předepsaným způsobem. Proto také Ústavní soud České republiky vyžádal od Obecního zastupitelstva v Raškovicích vyjádření a dokumenty osvědčující řádné přijetí napadené vyhlášky (tedy příslušné usnesení ze schůze obecního zastupitelstva), jakož i její řádné vyhlášení dle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené skutečnosti byly potvrzeny usnesením ze schůze Obecního zastupitelstva obce Raškovice konané dne 14.12.1991 jakož i kvorum a výsledky hlasování a potvrzení o vyvěšení předmětné vyhlášky dne 16.12.1991 po dobu 15 dnů a výtiskem vyhlášky, který byl vyhlášen. Z uvedeného potom plyne, že lze mít za to, že vyhláška byla přijata ústavně předepsaným způsobem, tak jak to má na mysli ust. § 68 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Podle § 44 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb. Ústavní soud České republiky může se souhlasem účastníků upustit od ústního jednání, nelze-li od tohoto jednání očekávat další objasnění věci. Protože na posouzení předmětné věci lze vztáhnout citované ustanovení, Ústavní soud si vyžádal od účastníků řízení vyjádření o souhlasu s upuštěním od ústního jednání. Tento souhlas byl přednostou Okresního úřadu ve Frýdku-Místku i obcí Raškovice udělen.

II.

Do samostatné působnosti obce, ve které právě obec může vydávat obecně závazné vyhlášky, nepochybně patří povinnost zabezpečovat čistotu a pořádek v obci, odvoz domovního odpadu, jakož i jeho nezávadnou likvidaci (§ 14 odst. 1 písm. r) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). Otázky spojené se způsobem ukládání domovního odpadu proto obec může upravit obecně závaznou vyhláškou.

Pokud však jde o stanovení místních poplatků, jejich sazbu, režim jejich vybírání, osvobození od nich apod., je obec povinna respektovat platné znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Obce jsou tímto zákonem zmocněny k vydávání obecně závazných vyhlášek upravujících místní poplatky, avšak pouze v případech taxativně vypočtených v § 1 tohoto zákona. Úprava jiných poplatků obecně závaznou vyhláškou obce je v rozporu s uvedeným zákonem. Poplatky za odvoz tuhého komunálního odpadu nejsou mezi poplatky jmenovanými v § 1 zákona č. 565/1990 Sb., které obec může upravit svou obecně závaznou vyhláškou, tzn. že ta část obecně závazné vyhlášky, která takový poplatek upravuje, je v rozporu se zákonem. Ani ze zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, na který se odvolává právní zástupce obce Raškovice se nedá vyvodit oprávnění obce stanovit poplatky za odvoz tuhého komunálního odpadu. Napadené části I. odst. 4, II., III. a IV. obecně závazné vyhlášky obce Raškovice však určují povinnost občanů platit místní poplatek za odvoz tuhého komunálního odpadu, roční sazbu tohoto poplatku, osvobození od poplatku a jeho splatnost. V této souvislosti nutno zdůraznit, že podle článku 104 odst. 3 Ústavy České republiky, zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky, přičemž zmocňující ustanovení obsažené ve zmíněném článku Ústavy České republiky se vztahuje na pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky samostatné působnosti obce. Pokud je součástí uplatňování veřejné moci obcí také jednostranné zakládání práv a povinností fyzických a právnických osob, je působnost obcí limitována článkem 2 odst. 4 Ústavy ČR a článkem 2 odst. 3, článkem 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Podle článku 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a rovněž podle článku 2 odst. 4 Ústavy České republiky a článku 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod nesmí být nikdo nucen činit co zákon neukládá. Obec tudíž může vydávat obecně závazné vyhlášky, obsahem kterých jsou právní povinnosti jenom na základě a v mezích zákona. K vydání obecně závazné vyhlášky jejímž obsahem jsou právní povinnosti je obec proto oprávněna jenom v případě výslovného zákonného zmocnění.

Vyhláška obce Raškovice ze dne 14.12.1991 je tedy, pokud jde o část I. odst. 4, část II., část III. a část IV., v rozporu s článkem 2 odst. 4 a článkem 104 odst. 3 Ústavy České republiky, jakož i článkem 2 odst. 3 a článkem 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, § 14 odst. 1 písm. r) a § 16 odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích a navíc i s ust. § 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Ústavnísoud ČR proto rozhodl tak, že ustanovení článku I. odst. 4, článku II., článku III. a článku IV. obecně závazné vyhlášky obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního odpadu a o místním poplatku za jeho odvoz se zrušují dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu České republiky se nelze odvolat.

V Brně dne 26. dubna 1994

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru