Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 36/04Usnesení ÚS ze dne 02.11.2004Obecně závazná vyhláška obce Pavlov upravující vztah mezi úředníky státní správy a samosprávou

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelMINISTERSTVO - vnitra
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (ministerstvo)
Věcný rejstříkobec/obecně závazná vyhláška
působnost/samostatná
pravomoc/dělba vertikální
EcliECLI:CZ:US:2004:Pl.US.36.04
Datum podání13.07.2004
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; 3/2004; obecně závazná vyhláška obce Pavlov upravující vztah mezi úředníky státní správy a samosprávou

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 104, čl. 2 odst.3, čl. 79

Ostatní dotčené předpisy

128/2000 Sb., § 10, § 35


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 36/04 ze dne 2. 11. 2004

Obecně závazná vyhláška obce Pavlov upravující vztah mezi úředníky státní správy a samosprávou

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Plénum Ústavního soudu ve složení JUDr. Stanislav Balík, JUDr. František Duchoň, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Ivana Janů, JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jiří Mucha, JUDr. Jan Musil, JUDr. Jiří Nykodým, JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Miloslav Výborný, JUDr. Eliška Wagnerová a JUDr. Michaela Židlická mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků rozhodlo ve věci návrhu JUDr. Stanislava Grosse, ministra vnitra ČR, na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Pavlov č. 3/2004 upravující vztah mezi úředníky státní správy a samosprávou, schválené zastupitelstvem obce Pavlov dne 28. dubna 2004 a účinné dnem 15. května 2004, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 9. července 2004, doručeným Ústavnímu soudu dne 13. července 2004, JUDr. Stanislav Gross, ministr vnitra ČR, navrhl dle ust. § 64 odst. 2 písm. g) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a ust. § 124 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), zrušení obecně závazné vyhlášky obce Pavlov č. 3/2004 upravující vztah mezi úředníky státní správy a samosprávou. Vyhláška podmiňuje vstup úředníků státní správy na katastrální území obce předchozím povolením nebo pozvánkou obecního úřadu a rovněž stanoví sankce za porušení ustanovení tohoho právního předpisu.

Ministerstvo vnitra zahájilo opatřením dne 28. května 2004, č. j. MS-1024/2-2004, správní řízení o pozastavení účinnosti této vyhlášky, neboť dospělo k závěru, že vyhláška je v rozporu se zákonem (§ 124 odst. 2 zákona o obcích). Během správního řízení obec nezjednala nápravu, a proto Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 23. června 2004, č. j. MS-1024/2-2004, účinnost vyhlášky pozastavilo. Rozhodnutí o pozastavení účinnosti vyhlášky bylo Obecnímu úřadu Pavlov doručeno dne 25. června 2004 a tímto dnem nabylo podle § 124 odst. 2 zákona o obcích právní moci.

Ministerstvo vnitra má za to, že k ukládání povinností stanovených napadenou vyhláškou není obec zmocněna žádným zákonem a věci vyhláškou upravované nepatří ani do samostatné, ani do přenesené působnosti obce, svým obsahem je tak v rozporu zejména s ust. čl. 2 odst. 3, čl. 79 odst. 1, čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i s ust. § 10 a § 35 zákona o obcích. Vyhláška pak, vzhledem k tomu, že postihuje celou oblast státní správy, je v rozporu i s dalšími předpisy, upravujícími výkon státní správy v jednotlivých oblastech, a obecně nerespektuje ústavní principy fungování státní moci a principy právního státu. Z těchto důvodů je navrhováno její zrušení.

V písemném vyjádření k uvedenému návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 18. srpna 2004 sdělila obec Pavlov, že zastupitelstvo obce již projednalo návrh Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 19. května 2004 (jímž byla obec vyzvána ke zjednání nápravy) a opatření Ministerstva vnitra ze dne 28. května 2004 a dospělo k závěru, že obecně závaznou vyhlášku zruší na veřejném zasedání 15. září 2004. Obec zároveň požádala, aby ve věci nebylo nařizováno jednání.

Dopisem ze dne 18. října 2004 sdělilo Ministerstvo vnitra Ústavnímu soudu, že zastupitelstvo obce Pavlov na svém zasedání dne 15. září 2004 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2004, kterou se obecně závazná vyhláška č. 3/2004 zrušuje. Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 byla dne 17. září vyhlášena vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, z úřední desky byla sejmuta dne 5. října 2004. Ministerstvo vnitra zároveň zaslalo Ústavnímu soudu kopii obecně závazné vyhlášky obce Pavlov č. 4/2004 (obsahující údaje o vyvěšení na úřední desce obce) a usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 15. září 2004, jímž byla obecně závazná vxyhláška č. 4/2004 schválena (bod 5 usnesení).

Podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu se řízení zastaví, jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem.

Vzhledem ke zjištění Ústavního soudu o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Pavlov č. 3/2004 upravující vztah mezi úředníky státní správy a samosprávou ze dne 28. dubna 2004, plynoucímu z vyjádření účastníka řízení a jím zaslaných příloh, nezbylo Ústavnímu soudu, než řízení o návrhu na její zrušení dle uvedeného ustanovení zákona o Ústavním soudu zastavit.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 2. listopadu 2004

JUDr. Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru