Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 32/97Nález ÚS ze dne 27.04.1999Omezení podnikatelské činnosti spočívající v provozování hracích automatů

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam2
NavrhovatelPŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU - Jablonec nad Nisou
Soudce zpravodajHoleček Miloš
Typ výrokuzamítnuto
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (okresní nebo krajský úřad)
Věcný rejstříkobec/obecně závazná vyhláška
působnost/samostatná
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 60/14 SbNU 47
Paralelní citace (Sbírka zákonů)99/1999 Sb.
EcliECLI:CZ:US:1999:Pl.US.32.97
Datum podání23.09.1997
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou k veřejnému pořádku

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 104

2/1993 Sb., čl. 4 odst.1, čl. 26 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

202/1990 Sb., § 50 odst.4

99/1999 Sb.


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 32/97 ze dne 27. 4. 1999

99/1999 Sb.

N 60/14 SbNU 47

Omezení podnikatelské činnosti spočívající v provozování hracích automatů

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Plénum Ústavního soudu

rozhodlo dne 27. dubna 1999 o návrhu

přednosty Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou na zrušení části

I obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou K veřejnému

pořádku ze dne 26.6.1997 takto:

Návrh se zamítá.

Odůvodnění:

Přednosta Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou podal dne

23.9.1997 Ústavnímu soudu návrh na zrušení části I-Hrací přístroje

obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou ze dne 26.6.1997.

Znění úvodní části a napadené pasáže vyhlášky je následující:

Obecně závazná vyhláška

města Jablonce nad Nisou

K veřejnému pořádku

Městské zastupitelstvo v Jablonci nad Nisou na základě

ustanovení § 36 odst. 1, písmeno f, a dále dle §§ 16 a 17 zákona

číslo 367/1990 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů schválilo

tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část I

Hrací přístroje

(1) Pod pojmem hrací přístroj je rozuměn mechanický hrací

přístroj nebo podobné zařízení jak je definuje § 2 zákona č.

202/1990 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.

(2) Činnosti spojené s provozem hracích přístrojů lze ve

Městě Jablonec nad Nisou vykonávat na základě vydaných povolení

3) pouze mimo historické jádro města, za které tato obecně

závazná vyhláška počítá prostor ohraničený ulicemi Poštovní (od

pošty po křižovatku s ulicí Budovatelů), ul. Budovatelů (od

městských lázní k hotelu Merkur), Anenské náměstí, ul. U zeleného

stromu (po ulici 5. května), ul. 5.května (od křižovatky

U zeleného stromu po ulici Kamennou), ul. Kamennou, ul.

Protifašistických bojovníků ( od radnice k Poštovnímu úřadu).

Za objekt umístěný do touto vyhláškou vymezeného prostoru se

pokládají všechny objekty zařazené svoji adresou do příslušných

částí uvedených ulic tj. s lichými i sudými orientačními čísly.

3)zákon 202/1990 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.

Navrhovatel uvedl, že Okresní úřad v Jablonci nad Nisou dne

4.8.1997 výkon části I vyhlášky pozastavil podle § 62 odst. 1

zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro její rozpor se

zákonem, neboť regulace provozu hracích přístrojů je upravena

zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve

znění zákona č. 70/1994 Sb., a provádění tohoto zákona nenáleží do

samostatné působnosti obce. Okresní úřad při pozastavení výkonu

vyhlášky poukázal na nález Ústavního soudu vyhlášený pod č.

136/1997 Sb., podle něhož § 17 zákona České národní rady č.

367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů, ve spojení s § 14 odst. 1 písm. o) téhož zákona nelze

použít k regulaci všech činností, které by mohly narušit veřejný

pořádek, zvláště ne takových, které jsou regulovány zvláštními

předpisy. Přijetím vyhlášky došlo zároveň k porušení čl. 26 odst.

2 Listiny základních práv a svobod, neboť podmínky a omezení pro

výkon určitých povolání a činností může stanovit jen zákon.

Protože město Jablonec nad Nisou nezjednalo nápravu a na platnosti

vyhlášky trvá, obrátil se přednosta okresního úřadu s návrhem na

její zrušení na Ústavní soud.

Město Jablonec nad Nisou ve svém vyjádření vyslovilo

s návrhem na zrušení napadené části vyhlášky nesouhlas. Namítlo,

že proces přijímání vyhlášky a odkaz na § 17 zákona o obcích

dokazují, že vyhláška byla pojata jako normativní akt

v samostatné působnosti obce a že obec je oprávněna v samostatné

působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky jako originární

normativní akty bez výslovného zmocnění. Ke zmíněnému nálezu

Ústavního soudu uvedlo, že vyhláška města Šumperka řešila odlišnou

problematiku. Sdělilo, že provozování výherních hracích automatů

je sociálně patologickým jevem s negativními důsledky. Přílišná

koncentrace heren v historickém centru města narušuje veřejný

pořádek a je povinností zastupitelstva řešit otázky, které se

dotýkají života obyvatel města a k této právní úpravě mohou

nejlépe sloužit místní normativní akty vydané obecním

zastupitelstvem se znalostí místních záležitostí a problematiky

veřejného pořádku.

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky podal přednosta

okresního úřadu podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České

republiky a § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Ústavní soud nejprve zkoumal, jak mu to ukládá § 68 odst. 2

zákona č. 182/1993 Sb., byla-li vyhláška přijata a vydána

v mezích Ústavou stanovené kompetence a ústavně předepsaným

způsobem. Z vyjádření starosty města Jablonce nad Nisou

a z obecně závazné vyhlášky samotné bylo zjištěno, že vyhláška

byla přijata dne 26.6.1997 potřebným počtem členů Městského

zastupitelstva v Jablonci nad Nisou, když z 30členného

zastupitelstva pro ni hlasovalo 16 členů z 18 přítomných, tedy

nadpoloviční většina. Vyhláška byla podepsána starostou města

a jeho zástupkyní a k jejímu vyhlášení došlo vyvěšením na úřední

desce dne 30.6.1997, čímž byla splněna podmínka její platnosti.

Dne 15.7.1997 vyhláška nabyla účinnosti.

Ústavní soud se dále zabýval otázkou, zda napadená část

vyhlášky je v souladu s ústavními zákony, mezinárodními smlouvami

podle čl. 10 Ústavy a zákony v době přijetí rozhodnutí ve věci

kontroly právní normy. Při posuzování daného případu Ústavní soud

vycházel ze zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných

podobných hrách, ve znění zákonů č. 70/1994 Sb. a č. 149/1998 Sb.,

jehož § 50 odst. 4 účinný od 1.9.1998 zmocňuje obec k vydání

obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti, jíž je oprávněna

stanovit, že výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze

na místech a v čase vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých

veřejně přístupných místech v obci je provozování výherních

hracích přístrojů zakázáno.

Touto problematikou se Ústavní soud již dříve několikrát

zabýval v řízeních o návrzích přednostů okresních úřadů na zrušení

obecně závazných vyhlášek města Šumperka a obcí Jimramov a Šumice

a ve svých nálezech Pl.ÚS 7/97 ze 4. června 1997, Pl.ÚS 21/97

z 10.března 1998 a Pl.ÚS 28/97 z 5.května 1998 vyhlášených pod č.

136/1997 Sb., č. 62/1998 Sb. a č. 128/1998 Sb. a v plných zněních

publikovaných pod č. 68 na str. 175 a násl. svazku 8 Sbírky nálezů

a usnesení Ústavního soudu, č. 33 na str. 217 a násl. svazku 10

Sbírky ÚS a č. 50 na str. 3 a násl. svazku 11 Sbírky ÚS

konstatoval názor většiny pléna, že ačkoliv se posuzované vyhlášky

odvolávají na § 17 zákona o obcích, ve spojení s § 14 odst. 1

písm. o) téhož zákona, nelze pod tato ustanovení upravující

samostatnou působnost obce podřadit pravomoc vydávat obecně

závazné vyhlášky k regulaci všech činností, jež by mohly narušit

veřejný pořádek, a zejména ne těch, které jsou upraveny zvláštními

předpisy. V souvislosti s hracími přístroji zvlášť poukázal na

rozpor obecně závazných vyhlášek s čl. 26 odst. 2 Listiny

základních práv a svobod.

Z uvedených důvodů Ústavní soud tyto obecně závazné vyhlášky

zrušil.

Ústavní soud tehdy vycházel z právního stavu, který existoval

do 31.8.1998, kdy zákon č. 202/1990 Sb. platil nejprve v původním

znění a potom ve znění zákona č. 70/1994 Sb. Zákon spolu

s prováděcí vyhláškou Ministerstva financí č. 223/1993 Sb.,

o hracích přístrojích, v té době přiznával obcím pravomoc formou

individuálních právních aktů v rámci přenesené působnosti

povolovat, regulovat a kontrolovat provoz hracích přístrojů,

neobsahoval však žádné zmocňovací ustanovení, které by obec

opravňovalo k vydání obecně závazné vyhlášky týkající se místního

a časového usměrňování provozu hracích přístrojů v rámci své

samosprávné působnosti.

Při posuzování vyhlášky města Jablonce nad Nisou, i když byla

přijata před poslední novelou zákona č. 202/1990 Sb., Ústavní soud

už vycházel ze změněného právního stavu, který existoval v době

rozhodování a jenž skýtá obci od 1. září 1998 právo stanovit

podmínky a omezení podnikatelské činnosti spočívající

v provozování hracích automatů daného mu výslovným zmocňovacím

ustanovením § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích

a jiných podobných hrách, ve znění zákona č.149/1998 Sb., a proto

návrh na zrušení části vyhlášky omezující provoz hracích automatů

zamítl podle § 70 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb.

Napadená ustanovení obecně závazné vyhlášky města Jablonce

nad Nisou K veřejnému pořádku z 26.6.1997 byla přijata v souladu

s čl. 104 Ústavy, čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

a v důsledku toho i čl. 26 odst. 2 Listiny základních práv

a svobod a nejsou v rozporu ani s ústavními a jinými zákony, ani

s mezinárodními závazky České republiky k ochraně základních práv

a svobod.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 27. dubna 1999

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru