Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 28/94Nález ÚS ze dne 17.01.1995Samostatná působnost obcí - obecně závazná vyhláška obce Vrábče o poplatku za odvoz a skládkování domovního odpadu

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam2
NavrhovatelPŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU - České Budějovice
Soudce zpravodajProcházka Antonín
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (okresní nebo krajský úřad)
základní ústavní principy/demokratický právní stát/ukládání povinností pouze na základě zákona
Věcný rejstříkobec/obecně závazná vyhláška
působnost/samostatná
poplatek
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 2/3 SbNU 7
Paralelní citace (Sbírka zákonů)9/1995 Sb.
EcliECLI:CZ:US:1995:Pl.US.28.94
Datum podání18.11.1994
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; obecně závazná vyhláška obce Vrábče o poplatku za odvoz a skládkování domovního odpadu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 87 odst.1 písm.b, čl. 79 odst.3, čl. 104 odst.3

2/1993 Sb., čl. 4 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

367/1990 Sb., § 16 odst.2, § 14 odst.1 písm.h, § 14 odst.1 písm.r

565/1990 Sb., § 1

9/1995 Sb.


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 28/94 ze dne 17. 1. 1995

9/1995 Sb.

N 2/3 SbNU 7

Samostatná působnost obcí - obecně závazná vyhláška obce Vrábče o poplatku za odvoz a skládkování domovního odpadu

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud České republiky

rozhodl v plénu o návrhu

přednostky Okresního úřadu v Českých Budějovicích na zrušení

obecně závazné vyhlášky obce Vrábče o poplatku za odvoz

a skládkování domovního odpadu, přijaté dne 22. 4. 1994, která

nabyla účinnosti dne 9. 5. 1994,

takto:

Obecně závazná vyhláška obce Vrábče o poplatku za odvoz a

skládkování tuhého domovního odpadu, přijatá Obecním

zastupitelstvem ve Vrábči dne 22. 4. 1994, sezrušuje

dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění:

Dne 18. 11. 1994 obdržel Ústavní soud České republiky návrh

přednostky Okresního úřadu České Budějovice na zrušení obecně

závazné vyhlášky obce Vrábče o poplatku za odvoz a skládkování

tuhého domovního odpadu.

Vyhláška byla přijata Obecním zastupitelstvem ve Vrábči dne

22. 4. 1994 a nabyla účinnosti dnem 9. 5. 1994. V obci byla

vyvěšena od 23. 4. 1994 do 9. 5. 1994.

Okresní úřad České Budějovice podle ustanovení § 62 odst. 1

zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 11. 10.

1994 pozastavil výkon výše uvedené vyhlášky, a to z důvodu jejího

rozporu s ustanovením § 2 odst. 7 zákona č. 238/1991 Sb. o

odpadech.

Dne 14. 11. 1994 sdělil písemně starosta obce Vrábče

Okresnímu úřadu v Českých Budějovicích, že citovaná obecně

závazná vyhláška nebyla obecním zastupitelstvem zrušena.

S ohledem na tuto skutečnost podala přednostka Okresního úřadu v

Českých Budějovicích návrh, aby Ústavní soud ČR zrušil obecně

závaznou vyhlášku obce Vrábče o poplatku za odvoz a skládkování

tuhého domovního odpadu.

Ústavní soud České republiky zaslal návrh přednostky

Okresního úřadu v Českých Budějovicích obci Vrábče, jako

účastníku řízení, k vyjádření a požádal ji i Okresní úřad

v Českých Budějovicích, ve smyslu § 44 odst. 2 zákona č.

182/1993 Sb., o písemný souhlas k tomu, aby Ústavní soud mohl

o návrhu rozhodnout na neveřejném zasedání pléna. Oba účastníci

řízení vyslovili svůj písemný souhlas s projednáním návrhu na

neveřejném zasedání Ústavního soudu, a to obec Vrábče doporučeným

dopisem ze dne 16. 12. 1994 a přednostka Okresního úřadu

v Českých Budějovicích dopisem doručeným dne 15. 12. 1994.

Obec Vrábče ve svém vyjádření ze dne 13. 12. 1994 sdělila, že

napadenou obecně závaznou vyhlášku vydala z těch důvodů, aby

všichni občané, kteří v obci bydlí nebo sem dojíždí na rekreaci,

zaplatili za jimi vyprodukovaný odpad přiměřený poplatek, a tím

se zamezilo vytváření černých skládek.

Ústavní soud ČR již ve svém nálezu, uveřejněném v částce 38

pod číslem 120/1994 Sb., který nabyl účinnosti dnem 10. 6. 1994,

řešil problematiku vydané obecně závazné vyhlášky obce Raškovice

o likvidaci tuhého komunálního odpadu a místním poplatku za jeho

odvoz. Citovaným nálezem byla tato obecně závazná vyhláška

zrušena, neboť její jednotlivé články byly shledány v rozporu

s Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a § 16 odst. 2

zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a s ustanovením § 1 zákona č.

565/1990 Sb. o místních poplatcích.

Předložený návrh posoudil Ústavní soud ČR podle ustanovení

čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR. V čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR se

uvádí, že orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích

zákona vydávat právní předpisy , jsou-li k tomu zákonem zmocněny.

V čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR je upraveno právo zastupitelstva v

mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

Do samostatné působnosti obce patří mimo jiné i povinnost

zajišťovat čistotu obce, odvoz domovních odpadů a jejich

nezávadnou likvidaci ( § 14 odst. 1, písm. r) zákona č. 367/1990

Sb.) a rovněž stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb

podle zvláštního zákona , t.j. zákona č. 565/1990 Sb., o místních

poplatcích, ve znění pozdějších změn ( § 14 odst., 1 písm. h)

zákona č. 367/1990 Sb.). V souladu se samostatnou působností může

obec tuto problematiku upravit pomocí obecně závazné vyhlášky. Ve

smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích,

( ve znění pozdějších předpisů ) musí být obecně závazná vyhláška

v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými

ústředními orgány státní správy k jejich provedení.

Napadená obecně závazná vyhláška obce Vrábče, ve svém čl.I -

III, stanoví poplatky za odvoz a skládkování odpadu , určuje

jejich sazbu v závislosti na vlastnictví nemovitosti a počtu

obytných jednotek v ní. V čl. IV obecné závazné vyhlášky je

upravena splatnost poplatku, režim jeho vybírání a výše sankce za

jeho nezaplacení.

Stanovení místních poplatků , určení jejich výše, sazby,

způsob jejich vybírání upravuje zákon č. 565/1990 Sb.,o místních

poplatcích , ve znění změn. V § 1 tohoto zákona, který taxativně

vypočítává místní poplatky, které obec může upravit svou obecně

závaznou vyhláškou, poplatek za odvoz tuhého komunálního odpadu

uveden není. Oprávnění obce stanovit poplatky za odvoz tuhého

domovního odpadu nevyplývá ani ze zákona č. 238/1991 Sb. o

odpadech. Je tedy zcela nepochybné, že obec Vrábče upravila svoji

obecně závaznou vyhláškou okruh otázek, které není oprávněna

vyhláškou řešit. To znamená, že napadená obecně závazná vyhláška

obce Vrábče o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního

odpadu je v přímém rozporu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních

poplatcích.

Ústavní soud České republiky rozhodl tak, že obecně závazná

vyhláška obce Vrábče o poplatku za odvoz a skládkování tuhého

domovního odpadu se zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce

zákonů.

Poučení:

Proti rozhodnutí Ústavníhosoudu České republiky

se nelze odvolat.

V Brně dne 17. 1. 1995

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru