Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 27/94Nález ÚS ze dne 24.01.1995Samostatná působnost obcí - obecně závazná vyhláška obce Ledenice o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam2
NavrhovatelPŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU - České Budějovice
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (okresní nebo krajský úřad)
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanosti státní moci zákone... více
Věcný rejstříkobec/obecně závazná vyhláška
působnost/samostatná
poplatek
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 4/3 SbNU 13
Paralelní citace (Sbírka zákonů)18/1995 Sb.
EcliECLI:CZ:US:1995:Pl.US.27.94
Datum podání14.11.1994
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; obecně závazná vyhláška obce Ledenice o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 79 odst.3, čl. 104 odst.3

2/1993 Sb., čl. 4 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

18/1995 Sb.

238/1991 Sb., § 10

367/1990 Sb., § 16 odst.2, § 14

565/1990 Sb., § 1


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 27/94 ze dne 24. 1. 1995

18/1995 Sb.

N 4/3 SbNU 13

Samostatná působnost obcí - obecně závazná vyhláška obce Ledenice o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v plénu ve věci návrhu

přednostky Okresního úřadu České Budějovice na zrušení obecně

závazné vyhlášky obce Ledenice o poplatku za odvoz a skládkování

tuhého domovního odpadu,

takto:

Vyhláška obce Ledenice o poplatku za odvoz a skládkování

tuhého domovního odpadu, přijatá Obecním zastupitelstvem v

Ledenicích dne 3. 11. 1993, se zrušuje dnem vyhlášení

nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění:

Dne 14. 11. 1994 obdržel Ústavní soud České republiky návrh

přednostky Okresního úřadu České Budějovice na zrušení obecně

závazné vyhlášky obce Ledenice o poplatku za odvoz a skládkování

tuhého domovního odpadu. Vyhláška byla přijata Obecním

zastupitelstvem v Ledenicích dne 3. 11. 1993 jednomyslně dvanácti

přítomnými z patnáctičlenného zastupitelstva a nabyla účinnosti

dne 20. 11. 1993. V obci byla vyvěšena od 5. 11. 1993 do 6. 12.

1993.

Dne 22. 8. 1994 pozastavil Okresní úřad v Českých

Budějovicích podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona č. 367/1990

Sb., ve znění pozdějších předpisů, výkon výše uvedené závazné

vyhlášky, a to z důvodu jejího rozporu v čl. I. - IV. s

ustanovením § 2 odst. 7 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech.

Dne 29. 8. 1994 sdělil starosta obce Ledenice Okresnímu

úřadu v Českých Budějovicích, že návrh na zrušení obecně závazné

vyhlášky o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního

odpadu bude projednán na nejbližším zasedání obecního

zastupitelstva a dne 27. 10. 1994 oznámil, že citovaná vyhláška

obecním zastupitelstvem zrušena nebyla. Na základě toho podala

přednostka Okresního úřadu v Českých Budějovicích návrh, aby

Ústavní soud ČR uvedenou vyhlášku zrušil.

Ústavní soud přípisem ze dne 8. 12. 1994 zaslal obci

Ledenice jako účastníku řízení kopii uvedeného návrhu přednostky

Okresního úřadu, aby se k němu v zákonné lhůtě vyjádřil a vyžádal

si od něj současně doplňující údaje a podklady. Obec Ledenice ve

svém vyjádření ze dne 15. 12. 1994 sdělila, že navrhuje zamítnutí

návrhu Okresního úřadu v Českých Budějovicích, protože vyhláška

měla pozitivní přínos pro zlepšení životního prostředí obce,

přispěla k snížení počtu černých skládek a úhradě nákladů, které

obec v souvislosti se svozem a ukládáním odpadů vynakládá.

Ústavní soud České republiky podle ustanovení čl. 87 odst. 1

písm. b) Ústavy České republiky posoudil předložený návrh

Okresního úřadu České Budějovice. Podle čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR

mohou orgány místní samosprávy na základě a v mezích zákona

vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Podle

čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR mohou zastupitelstva v mezích své

působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Jestliže obec vydá

obecně závaznou vyhlášku v otázkách, které není oprávněna

vyhláškou upravovat, je tato obecně závazná vyhláška v rozporu se

zákonem. Ústavní soud je příslušný k posouzení, zda obec byla

kompetentní upravit příslušnou otázku obecně závaznou vyhláškou.

Výčet oblastí spadajících do samostatné působnosti obce,

obsažený v ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o

obcích, ve znění pozdějších předpisů spolu se zněním § 16

citovaného zákona, určuje rozsah oprávnění obce k vydávání obecně

závazných předpisů. Obecně závazné předpisy obce však musí

respektovat platný právní řád a svým obsahem musí být s ním v

souladu (§ 16 odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích).

Do samostatné působnosti obce podle § 14 odst. 1 písmeno r)

zákona č. 367/1990 Sb. nepochybně patří povinnost zabezpečovat

čistotu a pořádek v obci, odvoz domovního odpadu, jakož i jeho

nezávadná likvidace. Otázky spojené se způsobem ukládání

domovního odpadu (umístění sběrných nádob, povinnost ukládat

odpad do těchto nádob, zákaz tzv. divokých skládek, způsob odvozu

odpadu apod.) může proto obec upravit obecně závaznou vyhláškou.

Pokud však jde o stanovení místních poplatků, jejich sazbu,

režim jejich vybírání, osvobození od nich apod., je obec povinna

respektovat platné znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních

poplatcích. Obce jsou sice zákonem č. 565/1990 Sb. zmocněny k

vydávání obecně závazných vyhlášek upravujících místní poplatky

ve smyslu § 15 odst. 1 citovaného zákona, avšak pouze v případech

taxativně v jeho § 1 vyjmenovaných. Úprava poplatků za odvoz

a skládkování tuhého domovního odpadu mezi nimi uvedena není.

Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, v § 10 konstatuje, že poplatky

za uložení odpadů platí fyzické a právnické osoby způsobem,

v rozsahu a výši stanovené zákony (národních rad), nelze tedy

tuto věc řešit cestou místního poplatku. Z tohoto zákona se nedá

vyvodit oprávnění obce stanovit poplatky za odvoz tuhého

komunálního odpadu, protože tyto poplatky nejsou ani mezi

poplatky taxativně vyjmenovanými v § 1 výše uvedeného zákona č.

565/1990 Sb., které je obec oprávněna upravit svou obecně

závaznou vyhláškou, znamená to, že jejich úprava není v pravomoci

obce a obecně závazná vyhláška, která poplatky upravuje, je

v rozporu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Z uvedených důvodů Ústavní soud České republiky rozhodl, že

návrhu přednostky Okresního úřadu v Českých Budějovicích bude

v plném rozsahu vyhověno a obecně závazná vyhláška obce Ledenice

ze dne 3. 11. 1993 pro rozpor se zákonem č. 565/1990 Sb.,

o místních poplatcích, se zrušuje.

Proti rozhodnutí Ústavníhosoudu České republiky se nelze

odvolat.

V Brně dne 24. ledna 1995

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru