Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 27/93Nález ÚS ze dne 26.04.1994Vyhláška města Duchcova k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam1
NavrhovatelPŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU - Teplice
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (okresní nebo krajský úřad)
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanosti státní moci zákone... více
Věcný rejstříkobec/obecně závazná vyhláška
Nájem
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 20/1 SbNU 147
Paralelní citace (Sbírka zákonů)119/1994 Sb.
EcliECLI:CZ:US:1994:Pl.US.27.93
Datum podání01.10.1993
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; obecně závazná vyhláška města Duchcov k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města; čl. III/6, čl. IV/1, čl. V/1

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 2 odst.4, čl. 104 odst.3

2/1993 Sb., čl. 2 odst.3, čl. 4 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

119/1994 Sb.

367/1990 Sb., § 14 odst.1 písm.i, § 16 odst.2

40/1964 Sb., § 685


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 27/93 ze dne 26. 4. 1994

119/1994 Sb.

N 20/1 SbNU 147

Vyhláška města Duchcova k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Plénum Ústavního soudu České republiky ve složení: JUDr. Iva Brožová, JUDr. Vojtěch Cepl, JUDr. Vladimír Čermák, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Miloš Holeček, JUDr. Vladimír Jurka, JUDr. Zdeněk Kessler, JUDr. Vladimír Klokočka, JUDr. Vladimír Paul, JUDr. Antonín Procházka, JUDr. Vlastimil Ševčík, JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr. Eva Zarembová, rozhodlo o návrhu přednosty Okresního úřadu v Teplicích na zrušení článku III. odst. 6, článku IV. odst. 1 a článku V. odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Duchcov k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města přijaté dne 10.12.1992, takto:

Článek III. odst. 6, článek IV. odst. 1 a článek V. odst. 1 vyhlášky města Duchcov k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města ze dne 10.12.1992 se zrušují dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění:

I.

Dne 1.10.1993 obdržel Ústavní soud České republiky návrh přednosty Okresního úřadu v Teplicích na zrušení článku III. odst. 6, článku IV. odst. 1 a článku V. odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Duchcov k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města přijaté Městským zastupitelstvem v Duchcově dne 10.12.1992. Takto přijatá vyhláška byla upravena rozhodnutím městského zastupitelstva ze dne 25.3.1993. Konečné znění uvedené vyhlášky je následující:

VYHLÁŠKA

městského zastupitelstva Duchcov k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města

Článek č. I

základní ustanovení

1. Tato vyhláška se vztahuje na bytové i nebytové prostory, které jsou majetkem města Duchcov a jsou spravované Správou majetku města (dále jen pronajímatel). Vymezuje práva a povinnosti pronajímatele a nájemce při nabývání a užívání bytu.

2. Určuje pravidla pro zachování pořádku, hospodaření a ochranu bytového fondu a určuje sankce při porušování těchto pravidel.

Článek čl. II

povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel předá byt (případně nebytový prostor) nájemci na základě jeho písemné žádosti a po přešetření správnosti.

2. Pronajímatel uzavírá s nájemcem nájemní smlouvu. Tato smlouva určuje práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, výši nájemného a platby spojené s užíváním bytu.

3. Pronajímatel je povinen seznámit nájemníka písemnou formou s každou změnou, týkající se odst. 2.

Článek č. III

povinnosti nájemce

1. Žádost o byt se podává písemnou formou na odpovídajícím tiskopise.

2. Žadatel se stává uživatelem bytu a nájemcem teprve po podepsání nájemní smlouvy s pronajímatelem.

3. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli nájem a poplatky spojené s užíváním bytu v dohodnuté výši, dohodnutých intervalech a způsobem, uvedených ve smlouvě.

4. Nájemce je povinen používat byt jen k bydlení. V případě, že užívá byt k jiným účelům, jako například k podnikatelské činnosti nebo k poskytování soukromých ubytovacích služeb, je povinen si k této činnosti vyžádat souhlas pronajímatele.

5. Nájemce bytu nesmí bez souhlasu pronajímatele přijmout dalšího podnájemníka.

6. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli provést kontrolu technického stavu bytu. Dále je nájemce povinen umožnit pronajímateli provádět nezbytné opravy bytového fondu v pronajatých bytových prostorech.

Článek č. IV.

uplatnění sankcí při nedodržování smlouvy

1. Zrušení nájemní smlouvy je možné

a) nedodrží-li nájemce předpisy dle odst. 3 článku III - nezaplatí-li předepsaný nájem a poplatky spojené s užíváním bytu po dobu déle než 3 měsíce.

b) při opětovném porušování domovního řádu a zásad občanského soužití, neplnění základních povinností vyplývajících z domovního řádu (jako jsou např. úklid společných prostor v dohodnutém rozsahu, rušení nočního klidu apod.).

c) při neplnění nájemní smlouvy ve smyslu odst. 4 a 5 článku III o využívání bytu pro jiné účely jakož při poskytování pobytu cizím osobám bez souhlasu pronajímatele.

d) při záměrném poškozování bytového vybavení a společného zařízení jako jsou vnitřní a vnější stavební plochy, výtahy, sklepy, prádelny a jiné příslušenství bytu.

V případech zrušení nájemní smlouvy nebude uplatněna soudní výpověď, ale bude využíván § 5 Občanského zákoníku č. 47/1992 Sb. Zrušením nájemní smlouvy ztrácí nájemník nárok na užívání bytu s tím, že nájem bytu bude ukončen do 30 dnů od zaslání písemné výpovědi. Neučiní-li tak sám, přistoupí se k úřednímu vystěhování do bytu nižší kategorie nebo může být i vystěhován bez náhrady bytu.

2. je-li občan nastěhován v bytě bez řádné nájemní smlouvy bude úředně vystěhován.

3. Postup úředního vystěhování: návrh úředního vystěhování podává Městská správa bytového fondu. Po schválení městskou radou se provádí za přítomnosti Městské policie, Státní policie a zástupců Městské správy bytového fondu.

Článek V

závěrečné ustanovení

1. Ustanovením Správy majetku města od 1.1.1993 pozbývají platnosti nájemní smlouvy uzavřené mezi nájemcem bytu a Okresním bytovým podnikem Teplice. Městská správa bytového fondu k témuž dni uzavře s nájemcem nové smlouvy.

2. Tato vyhláška nebrání tomu, aby případné přestupky byly postihovány i podle dalších ustanovení jako např. trestního zákona , nebo jako přestupek proti vyhlášce o čistotě a pořádku na území města Duchcova.

3. Kontrolou dodržování této vyhlášky se zabývají a provádí odpovědní pracovníci Správy majetku města a Městské policie.

4. Městské zastupitelstvo tuto vyhlášku schválilo na svém zasedání dne 10.12.1992 a vyhláška nabývá platnosti dnem 1.1.1993.

Přednosta Okresního úřadu v Teplicích rozhodnutím ze dne 14.1.1993 podle § 62 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou vyhlášku pozastavil. Podle jeho názoru uvedená obecně závazná vyhláška není v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění, když obecně závazné vyhlášky musí být v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení. Dále podle jeho názoru zmíněná obecně závazná vyhláška není v souladu s ust. § 680 odst. 3, § 711 odst. 1 občanského zákoníku.

Městské zastupitelstvo Duchcova ve svém přípise ze dne 25.2.1994 trvalo na původním znění vyhlášky, pouze usnesení ze dne 25.3.1993 změnilo napadenou vyhlášku tak, že v případě zrušení nájemní smlouvy nebude uplatněna soudní výpověď, ale bude využíván § 5 občanského zákoníku. Své stanovisko odůvodňuje potřebou provádět preventivní protipožární prohlídky, dále potom zněním samotných nájemních smluv, pomalostí soudního řízení a skutečností, že se uzavírají souběžně nové nájemní smlouvy.

Z přípisu města Duchcov ze dne 22.4.1994 plyne, že uvedená obecně závazná vyhláška města Duchcov byla schválena na zasedání městského zastupitelstva dne 10.12.1992 potřebným počtem hlasů. Na úřední desce byla vyhláška vyvěšena dne 11.12.1992 a sejmuta dne 31.12.1992. Změna článku IV. odst. 1 vyhlášky byla vyvěšena na úřední desce dne 15.3.1993 a sejmuta dne 1.4.1993. Z uvedeného potom plyne, že předmětná vyhláška byla přijata ústavně předepsaným způsobem (§ 68 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu).

Podle § 44 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., Ústavní soud České republiky může se souhlasem účastníků upustit od ústního jednání, nelze-li od tohoto jednání očekávat další objasnění věci. Protože na posouzení předmětné věci lze vztáhnout citované ustanovení, Ústavní soud si vyžádal od účastníků řízení vyjádření o souhlasu s upuštěním od ústního jednání. Tento souhlas byl přednostou Okresního úřadu v Teplicích i městem Duchcov udělen.

II.

Do samostatné působnosti obce, ve které právě obec může vydávat obecně závazné vyhlášky, patří i hospodaření s majetkem obce ( § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů).

Pokud jde o článek III. odst. 6 napadené vyhlášky, stanoví tento nájemcům bytů povinnost byt zpřístupnit bez zákonného podkladu. Nájemce je povinen byt a tedy své soukromí zpřístupnit jen na základě rozhodnutí příslušných zákonem určených orgánů (článek 12 odst. 3 Listiny základních práv a svobod). Vztah mezi pronajímatelem a nájemcem je vztahem občanskoprávním založeným na nájemních smlouvách (§ 685 občanského zákoníku). Nelze jej proto nahradit jako v daném případě obecně závaznou vyhláškou obce, kterou je takto nahrazován občanskoprávní vztah vztahem veřejněprávním, který takto vzniká mezi obcí a nájemcem.

Napadený článek IV. odst. 1 zmíněné vyhlášky potom uvádí důvody, pro které je možné zrušit nájemní smlouvu. Tyto důvody jsou jednoznačně v rozporu s § 711 občanského zákoníku, který taxativně stanoví, z jakých důvodů je možné nájemní smlouvy vypovědět. Navíc je nájemník chráněn tím, že výpověď je možná jen s přivolením soudu.

Pokud jde o článek V. odst. 1, je zvýšená ochrana obydlí vyjádřena v zákoně také tím, že je nájemce chráněn v případech změny vlastníka bytu. Na tento případ je potom nutné aplikovat obecná ustanovení § 663 a 723 občanského zákoníku o nájmu. Podle těchto ustanovení může při změně vlastníka nemovitosti vypovědět smlouvu o nájmu pouze nájemce. Změnou vlastníka dochází k přechodu práv a povinností na bázi univerzální sukcese. Nelze zrušit nájemní smlouvu obecně závaznou vyhláškou. V této souvislosti nutno zdůraznit, že podle článku 104 odst. 3 Ústavy České republiky , zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky, přičemž zmocňující ustanovení obsažené ve zmíněném článku Ústavy České republiky se vztahuje na pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti obce. Pokud je součástí uplatňování veřejné moci obcí také jednostranné zakládání práv a povinností fyzických a právnických osob, je působnost obcí limitována článkem 2 odst. 4 Ústavy České republiky a článkem 2 odst. 3 a článkem 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Podle článku 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a rovněž podle článku 2 odst. 4 Ústavy České republiky a článku 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod nesmí být nikdo nucen činit co zákon neukládá. Obec tudíž může vydávat obecně závazné vyhlášky, obsahem kterých jsou právní povinnosti jenom na základě a v mezích zákona. K vydání obecně závazné vyhlášky, jejímž obsahem jsou právní povinnosti je obec proto oprávněna jenom v případě výslovného zákonného zmocnění.

Vyhláška města Duchcov ze dne 10.12.1992 je tedy pokud jde o článek III. odst. 6, článek IV. odst. 1 a článek V. odst. 1 v rozporu s článkem 2 odst. 4 , článkem 104 odst. 3 Ústavy České republiky , jakož i článkem 2 odst. 3 a článkem 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod , § 14 odst. 1 písm. i) a § 16 odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění a navíc s ustanovením § 680 až 716 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Ústavnísoud České republiky proto rozhodl tak, že ustanovení článku III. odst. 6, článku IV. odst. 1 a článku V. odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Duchcov ze dne 10.12.1992 se zrušují dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu ČR se nelze odvolat.

V Brně dne 26. dubna 1994

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru