Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 25/16 #1Usnesení ÚS ze dne 14.11.2017

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSOUD - OS Litoměřice
Soudce zpravodajFenyk Jaroslav
Typ výrokuodmítnuto pro nepříslušnost
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:Pl.US.25.16.1
Datum podání19.05.2016
Napadený akt

zákon; 449/2001 Sb.; o myslivosti; § 32/6

Ostatní dotčené předpisy

449/2001 Sb., § 32 odst.6


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 25/16 ze dne 14. 11. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaj), Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu Okresního soudu v Litoměřicích, Na Valech 525/12, Litoměřice, podaného předsedou senátu JUDr. Štefanem Laukem, na "výklad kolize zákonných ustanovení", takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

I.

V podání Okresního soudu v Litoměřicích (dále jen "okresní soud") ze dne 19. 5. 2016, téhož dne doručeném Ústavnímu soudu, nadepsaném "Předložení věci", okresní soud nejprve stručně rekapituluje průběh řízení vedeného u něj pod sp. zn. 17 C 401/2015. Doslovně uvádí, že: "[n]ávrh na rozhodnutí, zrušení ustanovení § 32 odst. (6) zákona č. 449/2001 Sb. podal advokát žalovaného spolku u jednání 31.3.2016, č.l. 78 soudního spisu, s tím aby Okresní soud v Litoměřicích dle ustanovení § 109 odst. (1), písm. c) o.s.ř. přerušil řízení a předložil věc k rozhodnutí - výkladu § 32 odst. (6) zákona č. 449/2001 Sb. k § 215 odst. (1) zák č. 89/2001 Sb." Poté, co okresní soud ve svém podání rekapituluje argumentaci žalovaného a rovněž vyjádření žalobce k návrhu na předložení věci Ústavnímu soudu, okresní soud konstatuje, že: "v pochybnostech o výkladu kolize zákonných ustanovení pak soud prvého stupně dovodil důvod předložit věc Ústavnímu soudu ČR". K tomu dodává, že "[n]avrhovatel - žalovaný spolek uvedl do protokolu, že podrobnější argumentaci předloží písemně na výzvu Ústavního soudu ČR". Za Okresní soud v Litoměřicích předložil věc Ústavnímu soudu předseda senátu okresního soudu JUDr. Štefan Lauko.

II.

Podle čl. 95 odst. 2 Ústavy dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu. V § 64 odst. 3 zákona o Ústavním soudu se stanoví, že návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení je oprávněn podat též soud v souvislosti se svou rozhodovací činností podle čl. 95 odst. 2 Ústavy. Citovaná ustanovení vymezují aktivní legitimaci soudu k podání návrhu na zrušení zákona, resp. jeho ustanovení.

Podání okresního soudu postrádá jasný petit, kterým by soud zrušení zákona nebo jeho části navrhoval, resp. z podání není zřejmé, zda vůbec a případně v jakém rozsahu okresní soud navrhuje zrušení zákona. V části podání, kterou lze za petit (návrhové žádání, návrh v užším smyslu) okresního soudu označit, se okresní soud domáhá "výkladu kolize zákonných ustanovení". K uvedenému však Ústavní soud připomíná, že mu nepřísluší zaujímat stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu v zájmu jednotného rozhodování soudů v občanském soudním řízení, neboť to je výhradním úkolem Nejvyššího soudu [§ 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů]. Aby se Ústavní soud při posouzení podání okresního soudu vyvaroval přílišného formalismu, nedovozoval vlastní návrh okresního soudu úzce jen z petitu, ale z celého textu podání. Avšak toliko ze samotné rekapitulace průběhu řízení před okresním soudem - ze které vyplývá, že žalovaný (myslivecké sdružení) v řízení před okresním soudem navrhoval zrušení § 32 odst. 6 zákona o myslivosti (kterým se mysliveckému sdružení, pokud je mu pronajata honitba, stanoví povinnost upřednostnit přihlášky členství podané vlastníky, popřípadě nájemci honebních pozemků této honitby) - nelze při absenci vlastní argumentace okresního soudu bez dalšího dovozovat, že tento návrh žalovaného převzal okresní soud za vlastní.

Proto Ústavní soud přípisem ze dne 20. 9. 2017 upozornil okresní soud, že z jeho podání ze dne 19. 5. 2016, není patrné, zda navrhuje zrušení nějakého ustanovení zákona, jehož má být při řešení věci použito a připomněl, že v případě návrhu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy je na soudu jako navrhovateli, aby jednak snesl adekvátní argumentaci, že napadený zákon (jeho jednotlivé ustanovení) je v rozporu s ústavním pořádkem a zároveň poukázal a prokázal, že jen zrušení napadeného ustanovení bude mít za následek dosažení žádoucího ústavně konformního výsledku. Tímto Ústavní soud, za účelem odstranění nejasností ohledně důvodu, pro který mu byla věc předložena, vyzval okresní soud k doplnění předmětného podání.

V reakci na shora uvedenou výzvu sdělila Ústavnímu soudu, ve vyjádření ze dne 29. 9. 2017, samosoudkyně okresního soudu JUDr. Zuzana Vaníčková, že v důsledku ukončení funkce JUDr. Štefana Lauka jí byla věc vedená u zdejšího soudu pod sp. zn. 17 C 401/2015 přidělena. K obsahu předmětného podání okresního soudu uvádí, že s největší pravděpodobností měl směřovat ke zrušení § 32 odst. 6 zákona o myslivosti pro rozpor s ústavním pořádkem s tím, že okresní soud podle samosoudkyně v této souvislosti plně odkázal na argumentaci žalovaného, která je i v tomto vyjádření znovu rekapitulována. Nad rámec uvedeného okresní soud ve vyjádření sdělil, že mezi účastníky předmětného řízení momentálně probíhá intenzivní mimosoudní jednání, které by mohlo vést ke smírnému řešení dané věci. Ani v tomto vyjádření tak okresní soud návrh na zrušení zákona, resp. jeho jednotlivého ustanovení, nevznáší, ačkoliv jej Ústavní soud v tomto směru výslovně upozornil.

III.

Ústavní soud je podle své ustálené judikatury - v souladu se svým ústavním a zákonným vymezením - v řízení o kontrole norem vázán petitem podaného návrhu a nemůže ho překračovat (viz např. rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 16/94, sp. zn. Pl. ÚS 8/95, sp. zn. Pl. ÚS 5/01, sp. zn. Pl. ÚS 7/03, sp. zn. Pl. ÚS 10/03). Na základě shora uvedeného proto Ústavní soud podání okresního soudu ze dne 19. 5. 2016 - kterým se tento soud domáhá ze strany Ústavního soudu "výkladu kolize zákonných ustanovení", aniž by obsahoval návrh na zrušení zákona nebo jeho části - odmítl podle § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. listopadu 2017

Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru