Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 23/2000Nález ÚS ze dne 11.07.2001Zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích obce Dobřichovice

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam3
NavrhovatelPŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU - Praha-západ
Soudce zpravodajŠevčík Vlastimil
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (okresní nebo krajský úřad)
Věcný rejstříkobec/obecně závazná vyhláška
působnost/samostatná
poplatek
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 109/23 SbNU 73
Paralelní citace (Sbírka zákonů)269/2001 Sb.
EcliECLI:CZ:US:2001:Pl.US.23.2000
Datum vyhlášení11.07.2001
Datum podání02.05.2000
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; obecně závazná vyhláška obce Dobřichovice, která ukládá účastníkům silničního provozu poplatek za průjezd mostem přes řeku Berounku; čl. 5

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 104

2/1993 Sb., čl. 4 odst.4

Ostatní dotčené předpisy

128/2000 Sb., čl. 35 odst.1, § 10 písm.b, § 84 odst.2 písm.i, § 12 odst.1

13/1997 Sb., § 20 odst.1, § 23 odst.1, § 2, § 19 odst.1

269/2001 Sb.

565/1990 Sb., § 1, § 10


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 23/2000 ze dne 11. 7. 2001

269/2001 Sb.

N 109/23 SbNU 73

Zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích obce Dobřichovice

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud

rozhodl v plénu dne 11. července 2001 ve věci

návrhu přednosty Okresního úřadu Praha - západ na zrušení čl. 5

obecně závazné vyhlášky obce D. č. 1/97, takto:

Článek 5 obecně závazné vyhlášky obce D. č. 1/97 ze dne 3.

dubna 1997, ve znění novel ze dne 16. září 1998, 10. února 1999

a 25. listopadu 1999, se dnem uveřejnění nálezu ve Sbírce zákonů

zrušuje.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným ve shodě se zákonem (§ 64 a násl. zákona č.

182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona),

navrhl přednosta Okresního úřadu pro Prahu - západ zrušení

ustanovení čl. 5 obecně závazné vyhlášky vydané obecním

zastupitelstvem obce D. dne 3. dubna 1997 pod č. 1/97 (ve znění

novel ze dne 16. září 1998, 10. února 1999 a 25. listopadu 1999).

Svůj návrh odůvodnil navrhovatel tvrzením, že označená část obecně

závazné vyhlášky, která ukládá účastníkům silničního provozu

poplatek za průjezd mostem přes řeku Berounku (spojující Palackého

ulici s ulicí Tyršovou), a jejíž výkon svým rozhodnutím ze dne 3.

února 2000 (čj. KP-68/S-7/2000) pozastavil, je v rozporu jak se

zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tak se zákonem

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (obou ve znění pozdějších

předpisů), neboť jde o vybírání poplatků za užívání mostu, který

je součástí místní komunikace.

Obec D. - stručně shrnuto - se k návrhu přednosty Okresního

úřadu pro Prahu - západ vyjádřila tak, že tvrzení co do

nezákonnosti napadené části posuzované vyhlášky odmítla; poukázala

na to, že most přes řeku Berounku rekonstruovala jako jeho

vlastník nemalým nákladem, že posuzovanou vyhlášku vydala v rámci

svého práva na samosprávu, že příslušné dopravní značení bylo

provedeno za souhlasu Dopravního inspektorátu Okresního

ředitelství Praha - západ Policie ČR a zdůraznila, že "zavedením

poplatku je sledována regulace dopravy v centru obce, která je

výletním a rekreačním místem s rekreačními chatami a objekty".

S odkazem na stísněné poměry v dotčené části obce (jejího centra)

a na intenzitu neregulovaného silničního provozu a s opakovaným

zdůrazněním svého práva plynoucího z ústavně chráněné samosprávy

navrhla, aby návrh přednosty Okresního úřadu pro Prahu - západ byl

zamítnut.

Inkriminovaný čl. 5 obecně závazné vyhlášky obce D. č.

1/1997 Sb. ve znění novel zní takto:

Článek 5

Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných

míst a částí obce.

1. Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do

vybraných míst a částí obce se vybírá za vydání povolení

k vjezdu na most přes řeku Berounku spojující Palackého ulici

s Tyršovou ulicí.

2. Na tento most je jinak v době od 6 do 20 hod. vjezd zakázán

dopravní značkou "Zákaz vjezdu".

3. Poplatníkem je osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu

s motorovým vozidlem na most.

4. Sazba poplatku za povolení k vjezdu činí (ve znění poslední

novely ze dne 25. listopadu 1999):

a) Kč 10,- za 1 den pro osobní automobily,

b) Kč 20,- za 1 den pro ostatní motorová vozidla, nebo

paušální částky:

c) Kč 500,- za kalendářní rok pro osobní automobily,

d) Kč 250,- za období 1. května až 30. září pro osobní automobily,

e) Kč 1200,- za kalendářní rok pro nákladní automobily.

5. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou

a jak velkou část dne poplatník k vjezdu využije.

6.Od poplatku jsou osvobozeni:

a) držitelé průkazky ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci,

jedoucí ve vozidlech příslušným způsobem označených,

b) fyzické osoby - řidiči motorového vozidla, kteří mají

trvalý pobyt v obci Dobřichovice, bylo-li jim vydáno časově

neomezené povolení k vjezdu na most. Na vydání tohoto

povolení je právní nárok,

c) Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR, Civilní

ochrana ČR, Správa a údržba silnic, České dráhy - správa

dopravní cesty, organizace zabezpečující rychlou

zdravotnickou pomoc, organizace zabezpečující havarijní

a pohotovostní službu elektrických rozvodů, plynu, telefonu,

vody a kanalizace a provozovatelé pravidelné linkové

autobusové přepravy,

d) řidiči motocyklů,

e) fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo vlastní

nemovitost ve vybraném místě, kam je jinak vjezd zakázán,

osoby jim blízké podle 116 občanského zákoníku, manželé

těchto osob a jejich děti.

7.Doklad

Provedení dokladu o zaplacení poplatku dle čl. 5 odst. 4,

dokladu o osvobození dle čl. 5 odst. 6 písm. c, jakož i dokladu

o prominutí poplatku dle čl. 6 odst. 5 a způsob umístění dokladů

na vozidle určí Obecní úřad Dobřichovice. Obecní úřad také stanoví

pravidla pro vydávání a evidenci dokladů a veškeré postupy

a náležitosti související.

8.Splatnost poplatku

a) Poplatek dle čl. 5, odst. 4, písm. a) a b) je splatný při

jízdě ve směru z Palackého ulice před vjezdem na most a při

jízdě ve směru z Tyršovy ulice po přejezdu mostu na označeném

místě. Nebude-li poplatek zaplacen, nebude vjezd na most

povolen. Z důvodu zachování plynulosti silničního provozu lze

povolit odklad zaplacení poplatku do 15 dní od vjezdu na

most.

b) Poplatky dle čl. 5, odst. 4, písm. c), d) a e) jsou

splatné před prvním vjezdem na most v příslušném období.

Platí se na Obecním úřadě D. v úředních hodinách.

c) V případě, že držitel dokladu osvědčujícího povolení

k vjezdu s motorovým vozidlem na most nebude mít při kontrole

tento doklad při sobě, je povinen zaplatit poplatek dle čl.

5, odst. 4, písm. a) nebo b). Zaplacení se promine

a zaplacený poplatek se držiteli dokladu vrátí, pokud držitel

potřebný doklad v 15ti denní lhůtě předloží.

I.

Z odborných vyjádření, která si Ústavní soud od orgánů státní

správy vyžádal, vyplývá, že

Ministerstvo financí ČR pokládá uložení poplatku za přejezd

mostu za rozporné s principem tzv. obecného užívání komunikací,

dle něhož je užívání pozemní komunikace k účelům, k nimž je

určeno, zásadně bezplatné.

Ministerstvo vnitra ČR sdílí obdobný názor jako ministerstvo

financí, umístění dopravní značky "zákaz vjezdu" na mostě pokládá

za nesprávné, mimo jiné již proto, že je "důvodný předpoklad, že

most přes řeku Berounku byl postaven právě za účelem přejezdu přes

řeku a že zavedení poplatku za takový přejezd je ve své podstatě

skrytým mýtným, které však současný právní řád - s výjimkou

zpoplatnění vyznačených úseků dálnic a rychlostních silnic

- nezná".

Ministerstvo dopravy a spojů pokládá most v D. za součást

místní komunikace, jejíž užívání je zásadně bezplatné (§ 19 odst.

1 zák. č. 13/1997 Sb.), když jiné druhy poplatků za zvláštní

užívání komunikace jsou zákonem zvlášť taxativně vyjmenovány (§

23 dtto). Uložení poplatku za přejezd mostu, který do taxativního

výčtu zahrnut není, je proto v rozporu se zákonem o pozemních

komunikacích.

II.

Při posouzení návrhu na zrušení dotčené části obecně závazné

vyhlášky obce, jak vpředu je označena a citována, a která byla

přijata a publikována ve shodě se zákonem, nutno vycházet

z těchto zákonných předpisů:

a) ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákona ČNR č.

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

předpisů, a

b) ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve

znění pozdějších předpisů

ad a) do samostatné působnosti obce patří spravovat

záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejich občanů,

pokud nejsou svěřeny krajům nebo pokud nejde o výkon

přenesení působnosti, případně jde-li o záležitosti,

které do ní svěřil zvláštní zákon (§ 35 odst. 1 zák. č.

128/2000 Sb.).

Obec je oprávněna ukládat v samotné působnosti

povinnosti také k zabezpečení místních záležitostí

veřejného pořádku [§ 10 písm. b) dtto], a to obecně

závaznou vyhláškou [§ 84 odst. 2 písm. i) dtto] a za

předpokladu, že tato byla usnesením zastupitelstva

platně přijata (§ 87 dtto) a že byla způsobem zákonem

předvídaným vyhlášena (§ 12 odst. 1 dtto).

Zavedení poplatků stanoví obec závaznou vyhláškou, ve

které upraví podrobnosti jejich vybírání (§ 15 zák. ČNR

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů).

Protože posuzovaná obecně závazná vyhláška byla přijata

a vyhlášena dne 3. dubna 1997 (a novelizována dne 16.

září 1998, 10. února 1999 a 25. listopadu 1999),

vztahoval se na její přijetí a publikaci obsahově shodný

režim zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů [§ 14 odst. 1 písm. h), § 16 odst.

1 a 2, § 36 odst. 1 písm. f)].

ad b) V mezích zvláštních předpisů, upravujících provoz na

pozemních komunikacích a za podmínek stanovených zákonem

(č. 13/1997 Sb.), smí každý užívat pozemní komunikace

bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou

určeny (obecné užívání), pokud zákon nebo zvláštní

předpis (zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) nestanoví

jinak.

Ke zpoplatnění obecného užívání může dojít jen u dálnic

a rychlostních silnic, které jsou označeny příslušnou

dopravní značkou (§ 20 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.,

o pozemních komunikacích).

Za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost

a plynulost provozu na pozemních komunikacích je obec

v přenesené působnosti oprávněna závaznou vyhláškou

vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace

(jejich určené úseky) užít jen za poplatek (za cenu

sjednanou v souladu s cenovými předpisy), a to

v taxativně vymezených případech, do nichž však průjezd

po mostě zahrnut není (§ 23 odst. 1 dtto).

III.

Obec D. tvrdí, že posuzovanou obecně závaznou vyhlášku (její

napadenou část) vydala v rámci své samostatné působnosti (§ 36

odst. 1 zák. č. 367/1990 Sb.), a proto výjimkami plynoucími

z ustanovení § 23 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., jako vztahujícími

se k přenesené působnosti obce, nebylo třeba se zabývat.

Zákon dovoluje obcím stanovit a vybírat v samostatné

působnosti poplatek za povolení vjezdu motorovým vozidlem do

vybraných míst a částí měst (§ 10 zák. č. 565/1990 Sb., ve znění

pozdějších předpisů); v posuzované věci je proto základní otázkou,

zda pod takto stanovené znaky lze podřadit průjezd motorového

vozidla po mostě jako po části pozemní komunikace.

Jakkoli zákon "vybrané místo" nedefinuje, gramatický a věcný

výklad tohoto pojmu, podle přesvědčení Ústavního soudu, průjezd

motorového vozidla po mostě, který je součástí pozemní komunikace,

a jako takový slouží sjízdnosti pozemní komunikace a v tomto

smyslu je její součástí, která (průjezdem po ní) je určena

k obvyklému způsobu užívání komunikace, (obecné užívání) ze

zmíněných znaků vylučuje. Proto také most přes řeku, navazující

v obou směrech na pozemní komunikaci, nelze pokládat za "vybrané

místo" ve smyslu zákona [§ 1 písm. f) zák. č. 565/1990 Sb., ve

znění pozdějších předpisů)]; takovým místem je totiž třeba rozumět

ucelenější, zpravidla osídlenou lokalitu, kterou s vnějším světem

(okolím) komunikace jako dopravní cesta spojuje (sr. § 2 zák. č.

13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, "k vjezdu do vybraných

míst").

Protože zákon výslovně stanoví (§ 19 odst. 1 dtto), že

pozemní komunikace (s výjimkou dálnic a rychlostních silnic - §

20 dtto) smí užívat (za stanovených podmínek) každý bezplatně, je

poplatek za průjezd motorovým vozidlem po mostě, stanovený obecně

závaznou vyhláškou obce, v rozporu se zákonem, a to bez ohledu na

to, jakými náklady a z jakých prostředků byl most postaven nebo

rekonstruován.

V souladu se stanovisky orgánů státní správy (viz vpředu)

dospěl proto Ústavní soud k závěru, že posuzovanou obecně závaznou

vyhláškou stanovený a obcí D. také vybíraný poplatek za přejezd

motorovými vozidly po mostě přes řeku Berounku je skrytým mýtným,

pro které však v současném právním řádě není opory.

Na správnosti těchto závěrů nic nemění zdůrazňovaný odkaz

obce D. na poznámku pod čarou č. 9 k ustanovení § 19 odst. 1 zák.

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; předně, poznámky

k ustanovení zákona nemají závazný normotvorný charakter (k tomu

srov. např. nález ve věci I. ÚS 22/99 - dosud ve Sbírce nálezů

a usnesení Ústavního soudu České republiky nepublikován) a slouží

jen k orientaci (odkazu na jinou právní normu), a jako takové samy

o sobě nezakládají nijaké právní vztahy (oprávnění), a dále právní

norma, na kterou poznámka odkazuje, musí být interpretována

a aplikována ve shodě s právní normou odkazující a důsledně ve

shodě s celým právním řádem.

Z důvodů takto rozvedených, když jinak další tvrzení a vývody

obce D. se odkazují na obsah tohoto nálezu, byla napadená část

její obecně závazné vyhlášky shledána jako rozporná se zákonem

o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.) a zákonem ČNR o místních

poplatcích (č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

a proto ji plénum Ústavního soudu, dnem uveřejnění nálezu ve

Sbírce zákonů, zrušilo (§ 70 odst. 1 zákona).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat

(§ 54 odst. 2 zákona).

V Brně dne 11. července 2001

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru