Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 22/01 #1Usnesení ÚS ze dne 08.01.2002Návrh na zrušení § 131 odst. 10 a 11 obchodního zákoníku (valná hromada společnosti)

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam3
NavrhovatelSOUD - KS Brno
Soudce zpravodajHoleček Miloš
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (soud)
Věcný rejstříkakcionářská práva a povinnosti
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 1/25 SbNU 345
EcliECLI:CZ:US:2002:Pl.US.22.01.1
Datum podání06.08.2001
Napadený akt

zákon; 513/1991; obchodní zákoník; § 131/10, § 131/11

Ostatní dotčené předpisy

501/2001 Sb.

513/1991 Sb., § 131 odst.10, § 131 odst.11


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 22/01 ze dne 8. 1. 2002

U 1/25 SbNU 345

Návrh na zrušení § 131 odst. 10 a 11 obchodního zákoníku (valná hromada společnosti)

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Plénum Ústavního soudu rozhodlo o návrhu Krajského soudu v Brně na zrušení § 131 odst. 10 a 11 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb. , takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Soudce Krajského soudu v Brně JUDr. M. W. podal dne 6. srpna 2001 Ústavnímu soudu podle čl. 87 odst. 1 písm. a) a čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky a § 64 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb. , o Ústavním soudu, návrh na zrušení § 131 odst. 10 a 11 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb. , účinných od 1.ledna 2001, jejichž znění bylo následující:

(10) Jestliže žalobce vezme žalobu podle odstavce 1 nebo 2 zpět, ustanoví soud k ochraně práv společníků, kteří nepodali žalobu podle odstavce 1 nebo 2, společného zástupce z řad advokátů. Ustanovením společného zástupce se nestávají společníci, které zastupuje, účastníky řízení. Společný zástupce má právní postavení zákonného zástupce společníků, k ochraně jejichž zájmů byl ustanoven. Společný zástupce jedná v řízení v zájmu zastoupených společníků podle své úvahy, Jestliže společný zástupce se zpětvzetím žaloby ze závažných důvodů nesouhlasí, soud řízení nezastaví a pokračuje v řízení podle zvláštního právního předpisu. Společný zástupce je oprávněn podat i opravný prostředek, lze-li na základě pečlivého posouzení důvodně očekávat úspěch ve věci. Za způsobenou škodu odpovídá společný zástupce pouze tehdy, pokud ji způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

(11) Společný zástupce má po skončení řízení vůči společnosti právo na náhradu nákladů a na odměnu za zastupování ve výši určené soudem. Soud může na základě žádosti společného zástupce rozhodnout, že je společnost povinna platit mu přiměřené zálohy. Jestliže však byla žaloba zjevně bezdůvodná, rozhodne soud, že náklady společného zástupce a odměnu za zastupování hradí společně a nerozdílně všichni žalobci. Nedá-li společný zástupce souhlas se zpětvzetím žaloby, přestože byla zjevně bezdůvodná, nebo pokračuje-li v řízení i poté, co se zjistí, že žaloba byla bezdůvodná, rozhodne soud, že společnému zástupci se náhrada nákladů a odměna za zastupování nepřiznává nebo že se nepřiznává v plné výši.

Po zahájení řízení před Ústavním soudcem soudce Krajského soudu v Brně vydal podle § 109 odst. 1 písm.c) občanského soudního řádu , ve znění pozdějších předpisů, dne 20. srpna 2001 usnesení č.j. 9 Cm 140/98-54, že řízení o žalobě Ing. T. H. proti žalované BH C. a.s. na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady se přerušuje.

Dne 15. prosince 2001 se Parlament usnesl na zákoně, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb. , o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb. , kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb. , o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. , zákon č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle jehož bodu 58. čl. I. části první- změna obchodního zákoníku - v § 131 odstavce 10 a 11 znějí:

(10) Jestliže má být řízení o návrhu podaném podle odstavců 1 a 2 zastaveno proto, že navrhovatel vzal návrh zpět, nebo pro jinou překážku, kterou lze vstupem dalšího navrhovatele do řízení a jeho jednáním odstranit, a je-li zvláštní zájem společníků, kteří návrh nepodali, hodný právní ochrany, soud řízení nezastaví. V takovém případě soud vydá a vyvěsí na úřední desce soudu usnesení, v němž uvede

a) jaké věci se řízení o neplatnost usnesení valné hromady týká,

b) z jakého důvodu má být řízení zastaveno a jak lze překážku odstranit, a

c) poučení, že řízení bude zastaveno, pokud k podanému návrhu do tří měsíců od vyvěšení usnesení nepřistoupí další navrhovatel a neodstraní v této lhůtě překážku odůvodňující zastavení řízení.

(11) Usnesenísoud doručí osobám uvedeným v odstavci 1 a uvede, kdy končí lhůta podle odstavce 10 písm. c). Uplyne-li lhůta marně, soud řízení zastaví. Tento zákon byl publikován pod č. 501/2001 Sb. v částce 180 Sbírky zákonů rozeslané 31. prosince 2001.Tohoto dne zákon nabyl platnosti a podle svého čl. X také účinnosti. Stejného dne pozbyla platnosti ustanovení obchodního zákoníku ve znění před novelizací.

Poněvadž ustanovení obchodního zákoníku , jejichž zrušení bylo navrženo, pozbyla platnosti před skončením řízení před Ústavnímsoudem, Ústavní soud řízení podle § 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 8. ledna 2002

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru