Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 21/06 #1Nález ÚS ze dne 12.06.2007Vyhláška města Vodňany č. 3/2004 o pořádku a všeobecné čistotě města

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam3
NavrhovatelMINISTERSTVO - vnitra
Dotčený orgánOBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - Vodňany
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na územní samosprávu /místní záležitosti veřejného pořádku
právo na územní samosprávu /pravomoc k originární normotvorbě
základní ústavní principy... více
Věcný rejstříkobec/obecně závazná vyhláška
působnost/samostatná
veřejný pořádek
veřejné prostranství
PoznámkaČástečně překonáno nálezem Pl. ÚS 45/06.
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 96/45 SbNU 365
Paralelní citace (Sbírka zákonů)191/2007 Sb.
EcliECLI:CZ:US:2007:Pl.US.21.06.1
Datum vyhlášení27.06.2007
Datum podání24.03.2006
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; 3/2004; obecně závazná vyhláška města Vodňany o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí, ve znění obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 1/2005

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 104 odst.3, čl. 79 odst.3, čl. 2 odst.3

2/1993 Sb., čl. 2 odst.2, čl. 4 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

128/2000 Sb., § 10, § 34, § 35 odst.1, § 84

174/1992 Sb.

185/2001 Sb., § 37

200/1990 Sb., § 47 odst.1 písm.c, § 47 odst.1 písm.d

246/1992 Sb., § 24 odst.2, § 11 odst.2

258/2000 Sb., § 13 odst.2

61/1988 Sb.


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 21/06 ze dne 12. 6. 2007

191/2007 Sb.

N 96/45 SbNU 365

Vyhláška města Vodňany č. 3/2004 o pořádku a všeobecné čistotě města

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Nález

pléna Ústavního soudu složeného z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické ze dne 12. června 2007 sp. zn. Pl. ÚS 21/06 ve věci návrhu ministra vnitra Mgr. Františka Bublana na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 3/2004 o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí, ve znění obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 1/2005 (nález byl vyhlášen pod č. 191/2007 Sb.).

Obecně závazná vyhláška města Vodňany č. 3/2004 o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí, ve znění obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 1/2005, se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění:

I.

Dne 24. 3. 2006 obdržel Ústavní soud návrh ministra vnitra na zrušení výše uvedené obecně závazné vyhlášky města Vodňany. Protože návrh splňuje všechny náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), nic nebrání jeho projednání plénem Ústavního soudu.

II.

Obecně závazná vyhláška města Vodňany č. 3/2004 o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí byla schválena dne 3. 5. 2004 nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Vodňany, byla řádně vyhlášena a nabyla účinnosti dne 25. 5. 2004. Dne 7. 3. 2005 Zastupitelstvo města Vodňany schválilo nadpoloviční většinou všech členů obecně závaznou vyhlášku města Vodňany č. 1/2005, kterou se doplňuje výše uvedená obecně závazná vyhláška č. 3/2004. Doplňující obecně závazná vyhláška byla řádně vyhlášena a nabyla účinnosti dne 25. 3. 2005.

III.

Nyní platný text vyhlášky a jejího doplnění (bez oprav chyb a překlepů), navrhovaný ke zrušení, zní takto:

"poř. č. 3/2004

MĚSTO VODŇANY

Obecně závazná vyhláška o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany

a jeho místních částí

Zastupitelstvo města Vodňany vydává dne 3. 5. 2004 podle § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů) a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (ve znění pozdějších přepisů), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):

Čl. 1

Úvodní stanovení

Tato vyhláška stanoví povinnosti osob v zájmu udržování pořádku a všeobecné čistoty města Vodňany a jeho místních částí.

Čl. 2

Užívání veřejných prostranství 1

1. Užívání veřejného prostranství, jiným než obvyklým způsobem - zvláštní užívání2, je možné jen se souhlasem vlastníka nemovitosti nebo věci. Za souhlas města Vodňany, v případě nemovitostí a věcí v jeho majetku, se považuje platné povolení k záboru veřejného prostranství.

2. Povolení podle bodu 1. se řídí podmínkami uvedenými ve směrnici pro vydávání povolení k užívání veřejného prostranství, kterou pro tento účel vydá Rada města Vodňany.

3. Po skončení užívání veřejného prostranství podle ustanovení bodu 1. je organizátor povinen, jakmile to okolnosti dovolí, zajistit úklid prostranství.

4. Mimo komunikace je zakázáno veřejné prostranství užívat k odstavování vraků vozidel3.

5. Uživatelé popelnic a nádob na odpady jsou povinni v jejich okolí zajistit pořádek a úklid odpadů. V případě domů s více bytovými jednotkami, se rozumí uživatelem, pro účely této vyhlášky, osoba pověřená úklidem popelnic. Není-li tato osoba určena, odpovídá za úklid majitel dotčeného domu.

6. Nepovolaným osobám je zakázáno přemisťovat, odstraňovat nebo znečišťovat vybavení veřejného prostranství (květníky, nádoby na odpady, lavičky či jiná zařízení sloužící k dětským hrám, k prostorovému členění prostranství nebo spoluvytvářející vzhled prostranství). Šlapat na lavičky je zakázáno.

7. Znehodnocování a ničení stromů, keřů a veřejné zeleně je zakázáno.

8. Na veřejném prostranství je zakázáno vjíždět dopravními prostředky na plochy veřejné zeleně a na plochy mimo komunikaci nebo vjezd na ni bez souhlasu vlastníka dotčené nemovitosti. Zákaz se nevztahuje na vozidla údržby obecně prospěšných zařízení, pokud na místě provádějí pracovní činnost.

9. Vylepování plakátů na veřejném prostranství je mimo místa k tomu vyhrazená vlastníkem nemovitosti nebo věci zakázáno.

10. Rozdělávání ohňů na veřejných prostranstvích, která jsou ve vlastnictví Města Vodňany, je mimo veřejná tábořiště zakázáno. Výjimku může povolit městský úřad.

Čl. 3

Povinnosti majitelů psů

1. Volné pobíhání4 psů na veřejných prostranstvích je zakázáno (odpovídá doprovázející osoba, není-li pes doprovázen, pak odpovídá jeho majitel). V zastavěné části města nebo jeho místních částech5, je na veřejném prostranství povolen pohyb psů, jen za předpokladu, že jsou vedení na vodítku doprovázející osobou.

2. Je zakázané venčit psy v prostorách dětských hřišť, pískovišť a ploch označených tabulkou s vyobrazením přeškrtnuté siluety psa (odpovídá doprovázející osoba nebo majitel psa).

3. Dojde-li ke znečištění veřejného prostranství psem, je jeho průvodce povinen znečištění okamžitě odstranit. Je-li průvodcem psa osoba mladší 15ti let, odpovídá za úklid prostranství majitel psa.

Čl. 4

Povinnosti majitelů jiných zvířat než psů

1. Volné pobíhání hospodářských zvířat6 a zvířat v zájmových chovech7 na veřejných prostranstvích je zakázáno (odpovídá doprovázející osoba, není-li zvíře doprovázeno, odpovídá jeho majitel). Zákaz se nevztahuje na prostranství, která jsou pro tento účel určena.

2. Je zakázáno venčit zvířata ze zájmových chovů v prostorách dětských hřišť, pískovišť a ploch označených tabulkou s vyobrazením přeškrtnuté siluety psa (odpovídá doprovázející osoba, není-li zvíře doprovázeno, odpovídá jeho majitel).

3. Dojde-li ke znečištění veřejného prostranství zvířaty, je jejich průvodce povinen znečištění okamžitě odstranit. Je-li průvodcem zvířete osoba mladší 15ti let, odpovídá za úklid prostranství majitel zvířete.

Čl. 5

Sankce

Porušení nebo nedodržení jednotlivých ustanovení této vyhlášky může být posuzováno jako přestupek nebo jako správní delikt8.

Čl. 6

Kontrolní činnost

Dohled nad dodržováním této vyhlášky se svěřuje pracovníkům Městské policie Vodňany a pracovníkům pověřeným MěÚ Vodňany.

Čl. 7

Zrušující ustanovení

Ruší se vyhláška č. 4/2001 o pořádku a všeobecné čistotě města a jeho místních části platná na územním obvodu MÚ Vodňany schválená zastupitelstvem města dne 26. dubna 2001.

Čl. 8

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

starosta místostarostka

1§ 34 zákona č. 128/2000 Sb o obcích ("Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.").

§ 4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ("Veřejným prostranstvím podle tohoto zákona jsou zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení".)

2§ 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ("... umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.").

3§ 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 19/1997 Sb. o pozemních komunikacích ("... silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu").

4 § 10 odst. 1 zákona č. 449/2001 o myslivosti (".... nechat je volně pobíhat ... mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.").

§ 3 písm. h) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (".... není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele.").

5§ 2 písm. cc) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

§ 139a odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon)

6§ 3 písm. d) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (".... zvíře chované pro produkci živočišných produktů, vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu ...")

7§ 3 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ("... zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti člověka nebo zvíře sloužící člověku jako jeho společník,").

8zákon č. 200/1990 S. o přestupcích, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

Poř. č. 1/2005

MĚSTO VODŇANY

Obecně závazná vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška poř. č. 3/2004 - Obecně závazná vyhláška o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí

Zastupitelstvo města Vodňany vydává dne 7. 3. 2005 podle § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů) a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (ve znění pozdějších předpisů), tuto závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o pořádku a všeobecné čistotě města Vodňany a jeho místních částí se doplňuje takto:

V Čl. 2 - Užívání veřejných prostranství se za bod č. 10 vkládá nový bod č. 11, který včetně poznámky pod čarou, zní:

11. Používání výrobků zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích je zakázáno mimo oslav 31. prosince a 1. ledna každého roku. Zákaz se nevztahuje na akce realizované oprávněnou osobou.

§ 35 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní správě ("Připravovat, odpalovat, zneškodňovat a ničit výbušniny určené k ohňostrojným pracím může jen odpalovač ohňostrojů .....

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb o obcích ("Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužícímu obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.")

Čl. II

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

místostarostka města starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 3. 2005

Sejmuto z úřední desky dne: 6. 5. 2005"

IV.

Krajský úřad Jihočeského kraje dospěl k závěru, že vyhláška č. 1/2005, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2004, je v rozporu se zákonem, a dne 8. 4. 2005 vyzval město Vodňany v souladu s ustanovením § 124 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o obcích) k nápravě ve lhůtě k tomu stanovené. Vzhledem k tomu, že město nápravu ve lhůtě k tomu stanovené nezjednalo, podal krajský úřad dne 18. 5. 2005 Ministerstvu vnitra návrh na pozastavení účinnosti vyhlášky. Na základě předložených podkladů a důvodného podezření na existenci rozporu doplňující obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 1/2005 a původní obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 se zákonem zahájilo Ministerstvo vnitra přípisem ze dne 20. 12. 2005 č. j. ODK-987/1-2005 správní řízení o pozastavení jejich účinnosti. O tomto kroku bylo město vyrozuměno. K zahájení správního řízení se město vyjádřilo dopisem ze dne 4. 1. 2006 č. j. 12757/05. Dne 6. 3. 2006 vydalo Ministerstvo vnitra rozhodnutí č. j. ODK-987-5/1-2005, jímž účinnost vyhlášky č. 3/2003 ve znění vyhlášky č. 1/2005 pozastavilo. Toto rozhodnutí nabylo dne 8. 3. 2006 právní moci ve smyslu § 124 odst. 2 zákona o obcích. Dne 23. 3. 2006, tedy ve lhůtě ve smyslu ustanovení § 124 odst. 3 zákona o obcích, podal ministr vnitra návrh na zrušení předmětné vyhlášky Ústavnímu soudu.

Ministr vnitra ve svém návrhu na zrušení uvedených ustanovení doplněné vyhlášky města Vodňany předloženém Ústavnímu soudu, vyslovuje názor, že tato vyhláška je v rozporu s ustanovením § 10 písm. a) zákona o obcích, neboť překračuje meze tohoto zákonného zmocnění. Čl. 2 vyhlášky nedostatečně vymezuje veřejná prostranství, jejichž zvláštní užívání podrobuje stanoveným pravidlům. Zvoleným vymezením obec zjevně nevyhověla požadavku určitosti a právní jistoty, který vyplývá z ustálené judikatury Ústavního soudu [srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 2/2000, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu (dále jen "Sbírka rozhodnutí"), svazek 22, nález č. 85, vyhlášen pod č. 240/2001 Sb., či nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 50/03, Sbírka rozhodnutí, svazek 34, nález č. 133, vyhlášen pod č. 567/2004 Sb.]. Čl. 2 odst. 1 vyhlášky stanoví, že "zvláštní užívání veřejného prostranství je možné jen se souhlasem vlastníka nemovitosti nebo věci". Vzhledem k tomu, že obec nemusí být vlastníkem všech veřejných prostranství na území obce, upravuje právním předpisem problematiku, kterou obecně upravuje občanský zákoník. V čl. 2 odst. 4 vyhláška stanoví, že "mimo komunikace je zakázáno veřejné prostranství užívat k odstavování vraků vozidel". Tato problematika je však dostatečně upravena na úseku státní správy v § 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Obec nemá zákonné zmocnění danou problematiku regulovat v obecně závazné vyhlášce. V čl. 2 odst. 5 vyhláška stanoví, že "uživatelé popelnic a nádob jsou povinni v jejich okolí zajistit pořádek a úklid odpadků. Není-li uživatel určen, odpovídá za úklid majitel dotčeného domu". Obec zde zasahuje normativním právním předpisem do nájemních vztahů, tedy do soukromoprávní problematiky. Znečištění veřejného prostranství je kromě toho přestupkem dle § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a nelze je proto postihovat na základě právního předpisu obce. V čl. 2 odst. 6 vyhláška stanoví zákaz znečišťování vybavení veřejného prostranství. Znečišťování veřejně prospěšného zařízení je upraveno ve zmíněném ustanovení § 47 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích. Obec proto i v tomto případě překračuje rámec své samostatné působnosti. V čl. 2 odst. 8 vyhláška stanovuje zákaz "vjíždět dopravními prostředky na plochy veřejné zeleně a na plochy mimo komunikaci nebo vjezd na ni bez souhlasu vlastníka dotčené nemovitosti". Takový zákaz může obec stanovit pouze ve vztahu k majetku obce, nikoli vůči majetku ve vlastnictví jiných subjektů. Tímto ustanovením tak obec zasahuje do vlastnických práv občanů a především opět reguluje problematiku spadající do soukromého práva. V čl. 2 odst. 9 vyhláška stanoví, že "vylepování plakátů na veřejném prostranství je mimo místa k tomu vyhrazená vlastníkem nemovitosti nebo věci zakázáno". Také tento zákaz může obec stanovit pouze ve vztahu k majetku ve vlastnictví obce. V čl. 2 odst. 11 vyhláška stanoví zákaz používání výrobků zábavné pyrotechniky. Tato problematika je upravena zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, ve znění pozdějších předpisů. Úprava zacházení s pyrotechnickými výrobky náleží zcela do oblasti státní správy (tzv. státní báňské správy), kterou vykonává Český báňský úřad a jednotlivé obvodní báňské úřady. Tento zákon nezmocňuje v žádném ze svých ustanovení obec, aby vlastním právním předpisem použití pyrotechnických výrobků regulovala. Obec proto není oprávněna k této regulaci ani podle § 10 písm. a) zákona o obcích, neboť se nejedná o problematiku spadající do samostatné působnosti obce. Obdobné problematice se již Ústavní soud věnoval [srov. nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/97 (Sbírka rozhodnutí, svazek 12, nález č. 144, vyhlášen pod č. 293/1998 Sb.), sp. zn. Pl. ÚS 5/99 (Sbírka rozhodnutí, svazek 15, nález č. 112, vyhlášen pod č. 216/1999 Sb.) a sp. zn. Pl. ÚS 2/2000 (viz výše)]. V čl. 3 odst. 1 vyhláška stanoví, že volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích je zakázáno. K tomu ministerstvo, kromě zmíněného nedostatku vymezení veřejného prostranství, uvádí, že přikročí-li obec ke stanovení zákazu volného pohyb psů na veřejném prostranství na základě § 24 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání, je současně povinna vymezit prostory pro volné pobíhání psů. Vzhledem k tomu, že město tak v posuzovaném případě neučinilo, postupovalo v rozporu se zákonem. V čl. 3 odst. 2 vyhláška stanoví "zákaz venčení psů v prostorách dětských hřišť, pískovišť a ploch označených tabulkou s vyobrazením přeškrtnuté siluety psa". Tento zákaz však nemůže obec stanovit formou právního předpisu. Požadavky na čistotu dětských hřišť a pískovišť jsou upraveny v ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, s tím, že podmínky provozu na těchto zařízeních upraví jejich provozovatel v provozním řádu. Tato problematika tedy nespadá do samostatné působnosti obce. Obdobný závěr vyslovil též Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 62/04 (Sbírka rozhodnutí, svazek 37, nález č. 108, vyhlášen pod č. 280/2005 Sb.). Ministerstvo dodává, že předmětný zákaz nelze stanovit ani na základě zákonného zmocnění dle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, které opravňuje obec ke stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství. Daná problematika je totiž regulována zvláštními předpisy. Vedle zmíněného zákona č. 258/2000 Sb. např. též zákonem o přestupcích (zákaz znečišťování veřejného prostranství) či občanským zákoníkem. Obdobné platí i pro čl. 4 odst. 2 vyhlášky. V čl. 3 odst. 3 vyhláška stanoví, že "dojde-li ke znečištění veřejného prostranství psem, je jeho průvodce povinen znečištění okamžitě odstranit". Znečištění veřejného prostranství je přestupkem dle § 47 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích. Podle ustálené judikatury Ústavního soudu obec není oprávněna v obecně závazné vyhlášce parafrázovat skutkové podstaty správních deliktů. Také v tomto případě obec překročila meze zákonem svěřené působnosti. V čl. 4 odst. 1 vyhláška zakazuje volné pobíhání hospodářských zvířat a zvířat v zájmových chovech na veřejných prostranstvích. K takové úpravě však není obec zmocněna žádným právním předpisem. Jak vyplývá z výše zmíněného nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 62/04, povinnosti chovatele související se zabráněním úniku chovaných zvířat na cizí pozemky a s volným vypouštěním zvířat kolidují s úpravou v § 11 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, podle kterého je chovatel povinen učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat. Volné vypouštění zvířat na veřejné prostranství není obec oprávněna regulovat obecně závaznou vyhláškou. Může pouze stanovit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a v prostorách pro volné pobíhání psů (§ 24 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání). Z uvedeného ministerstvo dovozuje, že citovaná ustanovení vyhlášky jsou v rozporu se zákonem, přičemž ustanovení, která nebyla shledána nezákonnými, postrádají sama o sobě právní relevanci. Proto navrhuje, aby Ústavní soud předmětnou vyhlášku, ve znění jejího doplnění, zrušil.

Přípisem ze dne 19. 3. 2007 Ministerstvo vnitra zaslalo doplnění návrhu. Vzhledem k další rozhodovací praxi Ústavního soudu a usnesení vlády ze dne 18. 10. 2006 č. 1181 o postupu ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů a magistrátů hlavního města Prahy a územně členěných statutárních měst při realizaci systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků, považovalo za nutné informovat o jednání dozorového orgánu ministerstva s představiteli města Vodňany, které předcházelo době podání návrhu, a dokládá snahu metodicky pomoci městu při úpravě textu vyhlášky před schválením jejího doplnění. Ministerstvo posoudilo text navrhované vyhlášky ve znění z roku 2004 a dne 4. 2. 2004 jej s připomínkami a jejich zdůvodněním odeslalo městu elektronickou poštou. Zároveň vyjádřilo přesvědčení a nabídku, že by bylo vhodné jednotlivé body projednat osobně. Dne 6. 2. 2004 město elektronickou poštou podalo informaci o tom, které připomínky byly akceptovány. Dne 7. 4. 2004 se uskutečnilo osobní jednání s tím závěrem, že město Vodňany připomínky ministerstva do textu nové vyhlášky, která měla zrušit vyhlášku č. 3/2004, zapracuje. Navzdory těmto závěrům však město dne 7. 3. 2005 vydalo vyhlášku č. 1/2005, kterou vyhlášku č. 3/2004 pouze doplnilo a její dosavadní text ponechalo beze změn. Text vyhlášky byl doplněn o zákaz používání výrobků zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích. V původním návrhu ministerstvo uvedlo, že tato problematika je upravena zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb. a že podle této ani jiné zákonné úpravy nelze dovodit oprávnění obce v samostatné působnosti používání zábavné pyrotechniky regulovat. V souvislosti s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 57/05 (Sbírka rozhodnutí, svazek 42, nález č. 160, vyhlášen pod č. 486/2006 Sb.) navrhovatel změnil svou argumentaci v této části odůvodnění návrhu tak, že ministerstvo akceptuje možnost obcí regulovat používání výrobků zábavné pyrotechniky ve smyslu ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích. Předpokladem takové regulace je však dostatečně určité vymezení veřejných prostranství, na které se zákaz používání vztahuje. Zákaz vztahující se na všechna veřejná prostranství v obci, jak jej stanovuje předmětná vyhláška, proto akceptovat nelze [srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 69/04 (Sbírka rozhodnutí, svazek 44, nález č. 44, vyhlášen pod č. 161/2007 Sb.). Ministerstvo dodává, že dne 23. 2. 2007 znovu kontaktovalo představitele města Vodňany s nabídkou na poskytnutí metodické pomoci a se žádostí o informaci, zda je město ochotno přistoupit na zjednání nápravy. Město k dotazu sdělilo, že si za textem vyhlášky stojí, nápravu zjednat nechce a že na projednání věci Ústavním soudem trvá.

V.

Na výzvu Ústavního soudu se k návrhu ministra vnitra vyjádřilo město Vodňany svým podáním ze dne 26. 6. 2006. Účastník řízení nesouhlasí s názorem navrhovatele, že předmětná vyhláška reguluje vztahy upravené zvláštními předpisy a překračuje meze ustanovení § 10 zákona o obcích. Při přípravě vyhlášky byl podle něj plně respektován výklad pojmu veřejné prostranství, jak jej vymezuje § 34 zákona o obcích. Ustanovení vyhlášky, které zakazuje užívat veřejné prostranství mimo komunikace k odstavování autovraků, neřeší problematiku odpadů. Ne každý vrak se totiž stává automaticky odpadem. Zákon o odpadech vymezuje odpad jako věc, které se někdo zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit. Tuto úpravu však podle názoru města nelze vztáhnout na situaci, kdy majitelé vraků dlouhé měsíce vrak rozebírají pro další využití na náhradní díly, a nelze jej tudíž považovat za odpad. Termín "vybavení veřejného prostranství" užitý ve vyhlášce není zástupným termínem pro "veřejně prospěšné zařízení" podle přestupkového zákona. Ve vyhlášce uvedené příklady to podle názoru účastníka jasně naznačují. Město dále připomíná, že zákon nepamatuje na přemísťování uvedených předmětů. Účastník je přesvědčen o tom, že používání prostředků zábavné pyrotechniky, jímž jsou občané obtěžováni, je místní záležitostí veřejného pořádku, a jeho regulace tedy spadá do samostatné působnosti obce. Skutečnost, že zákon svěřil stanovení podrobností o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi Českému báňskému úřadu, nikterak podle jeho názoru nebrání tomu, aby obec omezila dobu a místo jejich používání obecně závaznou vyhláškou. V otázce regulace volného pobíhání psů účastník nesdílí názor ministerstva, podle něhož při regulaci pohybu psů je nutné zároveň vyčlenit prostory pro volné pobíhání psů. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zakazuje chovat zvířata v nevhodných podmínkách a stanoví, že každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb a že zvíře nesmí být chované v zájmovém chovu, jestliže nejsou zabezpečeny přiměřené podmínky pro zachování těchto potřeb. Účastník proto nevidí důvod, proč by město mělo mít povinnost na své náklady chovatelům psů přiměřené podmínky vytvářet. K tomu město dodává, že vzhledem k jeho velikosti vycházka se psem z centra mimo zastavěnou část, kde podle vyhlášky nemusí být pes uvázán na vodítku, trvá přibližně deset minut. Vyslovuje proto závěr, že potřeby chovatelů psů nejsou uvedenou regulací významně dotčeny. Dodává, že některé správní orgány neposuzovaly jako přestupek, pokud se znečištění veřejného prostranství dopustilo zvíře, s odůvodněním, že se přestupku může dopustit jen fyzická osoba. Pro porovnání lze uvést i rušení nočního klidu psem. Sporná byla i otázka, zda je za přestupek odpovědný průvodce, chovatel nebo majitel psa. K vyjasnění této otázky proto město, po vzoru jiných měst v republice, přistoupilo ke stanovení povinnosti úklidu exkrementů ve vyhlášce, neboť čistota veřejných prostranství spadá do samostatné působnosti obce. Vzhledem k uvedenému se účastník domnívá, že napadená vyhláška při přezkumu Ústavním soudem obstojí.

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl do řízení před Ústavním soudem ve smyslu ustanovení § 69 odst. 2 zákona o Ústavním soudu nevstoupil.

Oba účastníci řízení vyslovili souhlas s tím, aby Ústavní soud upustil od ústního jednání podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona o Ústavním soudu.

VI.

Při rozhodování o návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky Ústavní soud posuzuje, zda vyhláška byla přijata a vydána v mezích Ústavou České republiky (dále jen "Ústava") stanovené kompetence a ústavně předepsaným způsobem a zda její obsah neodporuje ústavním zákonům a zákonům (§ 68 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Pro toto posouzení Ústavní soud zpravidla volí test čtyř kroků, kterými jsou: (1) přezkum pravomoci obce vydávat obecně závazné vyhlášky, (2) zkoumání, zda se obec při vydávání obecně závazné vyhlášky nepohybovala mimo hranice zákonem vymezené věcné působnosti, (3) zkoumání, zda obec při vydávání obecně závazné vyhlášky nezneužila zákonem jí svěřenou působnost, a (4) přezkum obsahu vyhlášky z hlediska "nerozumnosti" [srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 63/04 ze dne 22. 3. 2005 (Sbírka rozhodnutí, svazek 36, nález č. 61, vyhlášen pod č. 210/2005 Sb.).

Stejnou metodu testování obecně závazné vyhlášky obce Ústavní soud zvolil i v projednávané věci.

Ústavní limity pro vydávání obecně závazných vyhlášek obcí v jejich samostatné působnosti jsou určeny v čl. 104 odst. 3 Ústavy, podle něhož zastupitelstva obcí mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. K vydávání obecně závazných vyhlášek obcí v jejich samostatné působnosti (na rozdíl od přenesené působnosti podle čl. 79 odst. 3 Ústavy) principiálně není zapotřebí výslovné zákonné zmocnění [srov. sp. zn. Pl. ÚS 5/99 (Sbírka rozhodnutí, svazek 15, nález č. 112, vyhlášen pod č. 216/1999 Sb.), jde tedy o originární normotvorbu. Napadená vyhláška byla řádně vydána orgánem obce k tomu zmocněným, zastupitelstvem, a Ústavní soud má tedy za to, že obec postupovala co do výkonu své pravomoci ústavně souladným způsobem.

Ústava vymezuje v čl. 104 odst. 3 v rámci hlavy sedmé pod marginální rubrikou "Územní samospráva" pravomoc zastupitelstva obce k vydávání obecně závazných vyhlášek tak, že zastupitelstva obcí je mohou vydávat pouze v mezích své působnosti. Působnost zastupitelstva dle odstavce 1 tohoto článku pak může být upravena pouze zákonem. Podle ustanovení § 84 zákona, o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce v rámci samostatné působnosti obce. Dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o obcích do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

Obec je tedy při výkonu samostatné působnosti (a v jejím rámci i při vydávání obecně závazných vyhlášek) limitována mezemi, které stanoví zákon [§ 35 odst. 3 písm. a) zákona o obcích]. Nemůže upravovat otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě, a nemůže upravovat záležitosti, které jsou již upraveny předpisy práva veřejného nebo soukromého [srov. judikaturu Ústavníhosoudu zejména pro oblast úpravy chovu a držení zvířat na území obce, nález sp. zn. Pl. ÚS 4/98 (Sbírka rozhodnutí, svazek 14, nález č. 78, vyhlášen pod č. 126/1999 Sb.), nález sp. zn. Pl. ÚS 17/02 ze dne 20. 10. 2004 (Sbírka rozhodnutí, svazek 35, nález č. 150, vyhlášen pod č. 583/2004 Sb.), dostupné rovněž v elektronické verzi na www.judikatura.cz). Účelem a funkcí vydávání obecně závazných vyhlášek je správa vlastních záležitostí samostatně, a nelze je spatřovat v pouhé volné reprodukci zákonů týkajících se úkolů státní správy či dokonce v normování této oblasti. V případech, kdy obec vystupuje jako subjekt určující pro občana povinnosti jednostrannými zákazy a příkazy, tj. jestliže vydává obecně závaznou vyhlášku, jejímž obsahem jsou právní povinnosti, může tak činit jen v případě výslovného zákonného zmocnění, neboť je vázána čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 Listiny.

Ústavnísoud zjistil, že město Vodňany překročilo meze své působnosti, neboť předmětem napadené vyhlášky učinilo vztahy, které spadají do oblasti upravené zákony, a dodržování povinností z těchto vztahů vyplývajících je pod dozorem orgánů státní správy. Ústavní soud v tomto směru sdílí argumentaci navrhovatele a nad tento rámec dodává, že sama o sobě tato okolnost postačuje ke zrušení napadené vyhlášky, a proto se dalšími konsekvencemi již podrobněji nezabýval. Ústavní soud k tomu připomíná, že sebelépe míněný věcný záměr pro vydání obecně závazné vyhlášky nepřeváží nad povinností respektovat ústavní rámec daný pro vydávání obecně závazných právních předpisů.

Z výše uvedených důvodů Ústavnísoud návrhu plně vyhověl a napadenou vyhlášku podle ustanovení § 70 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zrušil.

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru