Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 18/16 #1Nález ÚS ze dne 19.07.2016Obecně závazná vyhláška obce Všeň o místní úpravě provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam2
NavrhovatelMINISTERSTVO - vnitra
Dotčený orgánOBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - Všeň
Soudce zpravodajŠimáčková Kateřina
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na územní samosprávu /pravomoc k originární normotvorbě
právo na územní samosprávu /místní záležitosti veřejného pořádku
základní ústavní principy... více
Věcný rejstříkVlastnictví
Policie České republiky
obec/obecně závazná vyhláška
působnost/samostatná
veřejný pořádek
Pozemní komunikace
působnost/přenesená
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 128/82 SbNU 109
Paralelní citace (Sbírka zákonů)268/2016 Sb.
EcliECLI:CZ:US:2016:Pl.US.18.16.1
Datum vyhlášení26.07.2016
Datum podání20.04.2016
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; 2/2015; obecně závazná vyhláška obce Všeň o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikací v územním obvodu obce Všeň

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 104 odst.3

2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 4 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

128/2000 Sb., § 123 odst.3, § 10, § 35

13/1997 Sb., § 7 odst.1, § 19 odst.1

361/2000 Sb., § 124 odst.1, § 77, § 61


přidejte vlastní popisek

Analytická právní věta


Pokud obec formou obecně závazné vyhlášky z důvodu zabezpečení ochrany vlastního majetku omezí veřejný přístup na účelovou komunikaci, jedná mimo meze dané jí zákonem, neboť podle § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, může veřejný přístup na účelovou komunikaci na žádost vlastníka a po projednání s Policií České republiky v rámci výkonu přenesené působnosti upravit nebo omezit pouze příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Návrh a řízení před Ústavním soudem

Plénum Ústavního soudu dne 19. 7. 2016 nálezem sp. zn. Pl. ÚS 18/16 vyhovělo návrhu Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015, o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikací v územním obvodu obce Všeň, neboť ji shledalo v rozporu s čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Narativní část

Ministerstvo vnitra předložilo návrh s odůvodněním, že preambule a čl. 1 vyhlášky jsou v rozporu s čl. 104 odst. 3 Ústavy v návaznosti na ustanovení § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a dále pak v rozporu s ustanovením § 77 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a v rozporu s ustanovením § 7 odst. 1 a ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, neboť upravuje problematiku mimo svou zákonem vymezenou věcnou působnost. Jelikož měl navrhovatel za to, že po vypuštění předmětných ustanovení (preambule a čl. 1 vyhlášky) by vyhláška obsahovala pouze ustanovení, která by nebyla samostatně aplikovatelná, navrhl zrušení vyhlášky jako celku.

Odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud nejprve připomněl, že v rámci přezkumu obecně závazné vyhlášky zpravidla volí tzv. test čtyř kroků, v jehož rámci posuzuje dvě formální a dvě meritorní kritéria, a to pravomoc obce k vydání obecně závazné vyhlášky, zda obec při jejím vydání nevykročila z mezí zákonného zmocnění (tedy nejednala ultra vires), zda nezneužila svoji působnost či neporušila zákon, a konečně v některých případech poměřuje obsah obecně závazné vyhlášky kritériem „rozumnosti“.

Po konstatování, že v prvním kroku napadená vyhláška obstála, nicméně Ústavní soud dospěl k závěru, že v druhém kroku vykročilo zastupitelstvo obce Všeň z mezí daných mu zákonem. V rámci druhého kroku bylo zejména třeba identifikovat předmět a cíl regulace zákona na straně jedné a napadené vyhlášky na straně druhé. Předmětem regulace napadené vyhlášky je úprava provozu na přílohou vymezených veřejně přístupných účelových komunikacích. Tento předmět se zcela shoduje s předmětem úpravy provedené zákonem o pozemních komunikacích, který upravuje podmínky užívání pozemních komunikací, a zákonem o silničním provozu, který upravuje úpravu provozu na pozemních komunikacích. Rovněž cíl regulace provedené napadenou vyhláškou se shoduje s cílem (účelem) zákonné úpravy. Jak z preambule vyhlášky vyplývá, obec Všeň ji přijala k zabezpečení ochrany vlastního majetku. Na ochranu majetku vlastníků účelových komunikací však kromě obecné úpravy ochrany majetku obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pamatuje i § 19 zákona o pozemních komunikacích.

Ústavní soud proto uzavřel, že obec, ačkoliv je vlastníkem veřejně přístupné účelové komunikace, nedisponuje, a ani dle dřívější právní úpravy nedisponovala, v samostatné působnosti oprávněním provoz na ní jakkoliv regulovat a ovlivnit tak i případné negativní důsledky, jež tento provoz způsobuje. Tím, že obec Všeň za účelem ochrany svého majetku přijala obecně závaznou vyhlášku vylučující určité účastníky z provozu na vymezených veřejně přístupných účelových komunikacích, ať již ve svém či cizím vlastnictví, vykročila z věcných mezí své samostatné působnosti, neboť normovala oblast, v níž nebyla a není oprávněna provádět právní regulaci.

Soudkyní zpravodajkou ve věci byla Kateřina Šimáčková. Žádný ze soudců neuplatnil odlišné stanovisko.

Pl.ÚS 18/16 ze dne 19. 7. 2016

268/2016 Sb.

N 128/82 SbNU 109

Obecně závazná vyhláška obce Všeň o místní úpravě provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Nález

pléna Ústavního soudu složeného z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajka), Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ze dne 19. července 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikací v územním obvodu obce Všeň, za účasti obce Všeň jako účastníka řízení (nález byl vyhlášen pod č. 268/2016 Sb.).

Obecně závazná vyhláška obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikací v územním obvodu obce Všeň se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění:

I. Shrnutí návrhu

1. Dne 20. 4. 2016 byl Ústavnímu soudu doručen obsahově i formálně bezvadný návrh Ministerstva vnitra (dále též jen "navrhovatel") na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikací v územním obvodu obce Všeň (dále jen "vyhláška"). Podle navrhovatele jsou preambule a čl. 1 vyhlášky v rozporu s čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") v návaznosti na ustanovení § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o obcích") a dále pak v rozporu s ustanovením § 77 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o silničním provozu") a v rozporu s ustanovením § 7 odst. 1 a ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), neboť upravuje problematiku mimo svou zákonem vymezenou věcnou působnost. Jelikož má navrhovatel za to, že po vypuštění předmětných ustanovení (preambule a čl. 1 vyhlášky) by vyhláška obsahovala pouze ustanovení, která by nebyla samostatně aplikovatelná, navrhl zrušení vyhlášky jako celku.

2. Znění vyhlášky (pozn. red.: včetně pravopisných nepřesností) je následující:

"Obecně závazná vyhláška ze dne 30. června 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikací v územním obvodu obce Všeň

Preambule:

K zabezpečení ochrany vlastního majetku před neodůvodněným nadužíváním, vedoucího k nenapravitelným škodám, vydávají se pravidla místního provozu na vybraných účelových komunikacích při vědomí, že omezení veřejného přístupu na účelové komunikace je nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů vlastníka - tedy obce.

Zastupitelstvo obce proto podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vydává tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška").

Článek 1

Na vymezených místních účelových komunikacích se vylučuje veškerý provoz s výjimkou těch účastníků, na které se vztahuje výjimka uvedená na dodatkové tabulce pod dopravní značkou "Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)", jak je uvedeno v příloze, která je součástí vyhlášky současně vyhlášené. Tato příloha definuje i význam jednotlivých karet A, BaC, uvedených na dodatkových tabulkách.

Článek 2

Úkolem starosty je požadovat po Policii České republiky spolupráci při plnění této vyhlášky jako zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku (§ 103 odst. 4 písm. d) zákona).

Článek 3

Z naléhavého obecného zájmu se účinnost této vyhlášky stanovuje dnem vyhlášení (§ 12 odst. 2 zákona).

Starosta:

Ivan František Herbst, v. r.

Místostarosta:

Petr Masopust, v. r."

V příloze vyhlášky je pak označením pozemkových parcel vymezeno celkem devět místních účelových komunikací, přičemž u jedné z nich se dodatkovou tabulkou povoluje vjezd vozidlům do okamžité hmotnosti 3 t s kartou A, BaCa cyklistům, u ostatních se pak dodatkovou tabulkou povoluje vjezd vozidlům do okamžité hmotnosti 10 t s kartou C a cyklistům. V příloze je specifikován i význam karet. Karta A povoluje vjezd (průjezd) motocyklů, osobních automobilů, traktorů a ostatních (i zvláštních) vozidel, jejichž okamžitá hmotnost nepřesahuje 3 tuny, pokud řidič (vozka) nebo dopravovaná osoba má trvalý pobyt (obvyklé bydliště, právnická osoba "sídlo") na území obce Všeň - prokazuje se občanským nebo řidičským průkazem (u právnických osob osvědčením o technickém průkaze) - karta se fyzicky nevydává. U karty B platí totéž jako u karty A, ale u osob s trvalým pobytem (obvyklým bydlištěm nebo sídlem) na území obce Příšovice - karta se do odvolání nevydává. Karta C se vydává v naturální podobě a člení se na 2 skupiny. Karta C1 povoluje vjezd (průjezd) motocyklů, osobních automobilů, traktorů a ostatních vozidel, jejichž okamžitá hmotnost nepřesahuje mez vyznačenou na dodatkové tabulce, pokud provozovatelé těchto vozidel jsou vlastníky, nájemci nebo pachtýři přilehlých pozemků. Karta C2 povoluje vjezd (průjezd) motocyklů a osobních automobilů, je-li řidič nebo dopravovaná osoba vlastníkem (nebo spoluvlastníkem) nemovitosti na území obce Všeň, osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku) k občanovi obce Všeň nebo k vlastníkovi (spoluvlastníkovi) nemovitosti na území obce Všeň, pověřená správou obce (zaměstnanci obce a zastupitelé), nadána zvláštním statutem vymezeným opatřením Obecního úřadu Všeň. Konečně je v příloze uvedeno, že cyklistům se povoluje vjezd (průjezd) bez karty a že "cest je možno použít v případě krajní nouze (§ 28 tr. zákoníku, § 2906 občanského zákoníku)".

3. Navrhovatel má za to, že stanovený předmět a cíl tak, jak je ve vyhlášce formulován, se neliší od cíle, který sledují zvláštní právní předpisy, zejména pak zákon o silničním provozu (v § 4) a zákon o pozemních komunikacích (v § 7 odst. 1), v obecné rovině pak i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (v § 2900). Navrhovatel dále poukazuje na to, že žádný zvláštní zákon neobsahuje zmocnění k regulaci veškerého provozu na pozemních komunikacích, a to ani na účelových komunikacích, formou obecně závazné vyhlášky. Připomíná, že úprava provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanovením § 61 zákona o silničním provozu a že podle ustanovení § 77 odst. 2 téhož zákona (pozn. red.: znění do 30. 12. 2015) místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie České republiky. Dále k tomu podotýká, že kdyby mohla obec na veřejně přístupných účelových komunikacích, jejichž je vlastníkem, provádět místní či přechodnou úpravu provozu formou obecně závazné vyhlášky, dostala by se do nijak neodůvodněného odlišného postavení oproti jiným vlastníkům, kteří obecně závazné vyhlášky vydávat nemohou. Vlastnické právo obce by takto bylo prakticky chráněno vyšší měrou než vlastnické právo jiných subjektů. Navrhovatel připomíná nález sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ze dne 11. 8. 2015 (N 136/78 SbNU 127; 231/2015 Sb.), ve kterém je zdůrazněna potřeba jednotnosti úpravy provozu na pozemních komunikacích na celém území státu.

4. Navrhovatel dále upozorňuje, že jedna z pozemkových parcel uvedených v příloze vyhlášky není ve vlastnictví obce, ale fyzické osoby. V případě této účelové komunikace tak obec není oprávněna stanovovat místní a přechodnou úpravu na pozemních komunikacích postupem podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona o silničním provozu a požadovat omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích už proto, že není jejím vlastníkem.

II. Vyjádření účastníků řízení

5. Ústavní soud podle § 69 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") zaslal návrh obci Všeň jako účastníku řízení k vyjádření. Obec Všeň se ve stanovené lhůtě k návrhu nevyjádřila.

6. V souladu s § 69 odst. 3 zákona o Ústavním soudu byla Ústavním soudem vyzvána k vyjádření veřejná ochránkyně práv, která je oprávněna vstoupit do řízení jako vedlejší účastník. Veřejná ochránkyně práv podáním ze dne 26. 5. 2016 Ústavnímu soudu sdělila, že svého práva vstoupit do řízení jako vedlejší účastník nevyužívá.

III. Podmínky věcného projednání návrhu

7. V řízení o kontrole norem je Ústavní soud v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy příslušný rozhodovat o návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce. Oprávnění Ministerstva vnitra k podání takového návrhu vyplývající z § 64 odst. 2 písm. g) zákona o Ústavním soudu je podmíněno tím, že se Ministerstvo vnitra pokusilo přimět obec ke zjednání nápravy (tvrzeně) protizákonného stavu postupem podle § 123 odst. 1 zákona o obcích. Z dokumentace předložené navrhovatelem vyplývá, že uvedená podmínka je v projednávané věci splněna. Poté, co se Ministerstvo vnitra bezúspěšně pokusilo s obcí Všeň na zrušení napadené vyhlášky v rámci metodické pomoci dohodnout, postupovalo podle § 123 odst. 1 zákona o obcích a vyzvalo ji dopisem ze dne 13. 11. 2015 č. j. MV-105328-7/ODK-2015 ke zjednání nápravy. Po uplynutí šedesátidenní lhůty pro zjednání nápravy (konkrétně dne 27. 1. 2016) bylo Ministerstvu vnitra doručeno sdělení, že obec Všeň napadenou vyhlášku odmítá zrušit, neboť řeší palčivé otázky ochrany majetku obce. Náprava tak ve stanovené lhůtě zjednána nebyla a Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 15. 3. 2016 č. j. MV-17260-9/ODK-2016 k 18. 3. 2016 (den doručení rozhodnutí obci) pozastavilo účinnost napadené vyhlášky. Rozklad proti tomuto rozhodnutí obec Všeň nepodala. Návrh na zrušení předmětné vyhlášky byl Ústavnímu soudu podán v zákonné třicetidenní lhůtě od uplynutí lhůty pro podání rozkladu (konkrétně dne 20. 4. 2016). Protože Ústavní soud nezjistil ani jiný z důvodů nepřípustnosti návrhu, mohl přistoupit k jeho věcnému projednání.

IV. Přezkum napadené vyhlášky

8. Při přezkoumávání obecně závazné vyhlášky Ústavní soud zpravidla volí test čtyř kroků [srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 63/04 ze dne 22. 3. 2005 (N 61/36 SbNU 663; 210/2005 Sb.); všechny citované nálezy Ústavního soudu jsou dostupné i na stránce http://nalus.usoud.cz], v jehož rámci posuzuje dvě formální a dvě meritorní kritéria, a to pravomoc obce k vydání obecně závazné vyhlášky, zda obec při jejím vydání nevykročila z mezí zákonného zmocnění (tedy nejednala ultra vires), zda nezneužila svoji působnost či neporušila zákon, a konečně v některých případech poměřuje obsah obecně závazné vyhlášky kritériem "rozumnosti".

9. Při ověřování podmínek přijetí a vydání obecně závazných vyhlášek Ústavní soud zjišťuje, zda obec vydala právní předpis ve své kompetenci a ve formě stanovené zákonem, zda tak učinila kompetentním orgánem a způsobem, který zákon předepisuje. K vydávání obecně závazných vyhlášek jsou obce, konkrétně jejich zastupitelstva v mezích své působnosti, zmocněny přímo Ústavou, a to čl. 104 odst. 3. Meze působnosti zastupitelstva jsou pak určeny jednak ve smyslu ústavním pořádkem garantované územní samosprávy, jednak ve smyslu zákona, který může označit další oblasti, v nichž bude obec oprávněna skrze zastupitelstvo realizovat svou normotvornou pravomoc. Proces přijímání obecně závazných vyhlášek pak upravuje zákon o obcích.

10. Jak Ústavní soud zjistil z listin připojených k návrhu, napadená vyhláška byla řádně přijata na zasedání Zastupitelstva obce Všeň dne 30. 6. 2015. O místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva Obecní úřad Všeň na své úřední desce informoval dne 21. 6. 2015, byla tedy dodržena lhůta podle § 93 odst. 1 zákona o obcích. Pro přijetí vyhlášky hlasovali všichni členové zastupitelstva, bylo tedy dosaženo většiny potřebné podle § 87 zákona o obcích k přijetí platného usnesení zastupitelstva. Dne 10. 7. 2015 pak byla vyhláška vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Všeň, odkud byla dne 25. 7. 2015, tedy po řádném uplynutí patnáctidenní lhůty, sňata. Vyhlášení vyhlášky, které je podmínkou její platnosti, tedy proběhlo v souladu s § 12 odst. 1 zákona o obcích. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 10. 7. 2015. Z mezí působnosti zastupitelstva ve smyslu ústavním pořádkem garantované územní samosprávy Zastupitelstvo obce Všeň při přijímání napadené vyhlášky nevykročilo, neboť se jejím prostřednictvím snažilo upravit místní záležitosti v zájmu obce a jejích občanů. V rámci prvého kroku testu tedy Ústavní soud konstatuje, že přezkoumávaná vyhláška byla přijata a vydána zákonem předepsaným způsobem.

11. Přijetím vyhlášky nicméně Zastupitelstvo obce Všeň vykročilo z mezí daných mu zákonem, tedy vyhláška z dále rozvedených důvodů neobstojí v rámci druhého kroku testu. V tomto kroku testu konformity obecně závazné vyhlášky s ústavními zákony a zákony se zkoumá, zda zastupitelstvo při vydávání napadené vyhlášky nepostupovalo mimo věcnou působnost vymezenou mu zákonem, přičemž je třeba identifikovat předmět a cíl regulace zákona na straně jedné a napadené vyhlášky na straně druhé.

12. Předmětem regulace napadené vyhlášky je úprava provozu na přílohou vymezených veřejně přístupných účelových komunikacích. Tento předmět se zcela shoduje s předmětem úpravy provedené zákonem o pozemních komunikacích, který upravuje podmínky užívání pozemních komunikací, a zákonem o silničním provozu, který upravuje úpravu provozu na pozemních komunikacích. Konkrétně ve vztahu k veřejně přístupným účelovým komunikacím zákon o pozemních komunikacích v § 7 odst. 1 stanoví:

"Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka [k působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností viz též § 40 odst. 4 téhož zákona - poznámka Ústavního soudu]. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy tím není dotčena."

Zákon o silničním provozu pak v § 77 stanoví:

"(1) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích [tj. úpravu nad rámec obecné úpravy stanovené zákonem o silničním provozu, viz § 61 odst. 2 a 3 téhož zákona - poznámka Ústavního soudu] a užití zařízení pro provozní informace stanoví

[...]

c) na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností [k působnosti místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností viz též § 124 odst. 6 téhož zákona - poznámka Ústavního soudu],

[...]

(5) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích [...]."

Ústavní soud podotýká, že jím výše citovaná právní úprava je aktuálně účinná a platná. Právní úprava účinná v době vydání vyhlášky a relevantní pro posouzení kompetence obce vydat příslušnou vyhlášku se od aktuální právní úpravy lišila jen tím, že na veřejně přístupné účelové komunikaci stanovil místní a přechodnou úpravu provozu sám vlastník, a to se souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie České republiky (§ 77 odst. 2), kdežto na místní komunikaci ji stanovil přímo obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky (§ 77 odst. 1). Novela [zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony] sjednotila stanovování místní a přechodné úpravy pro veřejně přístupné účelové komunikace i pro místní komunikace tak, že ji vždy stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností a Policie České republiky je dotčeným orgánem [§ 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu], přičemž na veřejně přístupné účelové komunikaci se místní či přechodná úprava provozu stanoví pouze na návrh nebo se souhlasem jejího vlastníka, což však neplatí, jde-li o stanovení místní či přechodné úpravy opatřením obecné povahy (§ 77 odst. 6 zákona o silničním provozu). Přes tyto změny v § 77 zákona o silničním provozu je však pro danou věc určující § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, tedy že upravit nebo omezit veřejný přístup na veřejně přístupnou účelovou komunikaci mohl a nadále může výlučně silniční správní úřad (do přijetí výše zmíněné novely, která novelizovala také zákon o pozemních komunikacích, působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací vykonávala obec v přenesené působnosti, nyní ji vykonává obecní úřad obce s rozšířenou působností), a nikoli její vlastník; vlastník je oprávněn o tuto úpravu veřejného přístupu pouze požádat. Z citovaných ustanovení je zřejmé, že vlastník veřejně přístupné účelové komunikace, ať už jde o obec, či jiný subjekt, musí v případě, že považuje za žádoucí upravit nebo omezit veřejný přístup na tuto účelovou komunikaci nebo na ní upravit provoz nad rámec obecné úpravy obsažené v zákoně o silničním provozu, postupovat v souladu s rozhodnutím či souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Dokonce ani za situace, kdy by vlastníkem účelové komunikace byla obec s rozšířenou působností, jíž obec Všeň není, by nebylo možné, aby k úpravě veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci či provozu na ní došlo prostřednictvím obecně závazné vyhlášky, tedy právním předpisem vydávaným v samostatné působnosti; takový postup by byl v rozporu s výše citovanými zákonnými ustanoveními a byla by jím dotčena práva osob, jež by se mohly stát účastníky příslušných správních řízení.

13. Rovněž cíl regulace provedené napadenou vyhláškou se shoduje s cílem (účelem) zákonné úpravy. Jak z preambule vyhlášky vyplývá, obec Všeň ji přijala k zabezpečení ochrany vlastního majetku. Na ochranu majetku vlastníků účelových komunikací však kromě obecné úpravy ochrany majetku obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pamatuje i § 19 zákona o pozemních komunikacích, který ve svém aktuálním znění stanoví:

"(1) [...] Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.

(2) Dálnice, silnice, místní komunikace, jejich součásti a příslušenství a veřejně přístupné účelové komunikace s vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat; veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky je zakázáno poškozovat takovým způsobem, že se tím znemožní jejich obecné užívání. Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno

a) neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat,

[...]

e) vypouštět vodu, splašky a jiné tekuté odpady,

[...]

g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla (dále jen "vrak"),

[...]

(3) Na veřejně přístupných účelových komunikacích je dále zakázáno provádět činnosti podle odstavce 2 písm. a), e) a g)."

14. Lze tedy uzavřít, že obec, ačkoliv je vlastníkem veřejně přístupné účelové komunikace, nedisponuje, a ani dříve nedisponovala, v samostatné působnosti oprávněním provoz na ní jakkoliv regulovat, a ovlivnit tak i případné negativní důsledky, jež tento provoz způsobuje [srov. i bod 41 nálezu sp. zn. II. ÚS 2144/14 ze dne 4. 2. 2016 (N 25/80 SbNU 299)]. Vyhláška tedy neobstála již ve druhém kroku shora (v bodě 8 tohoto nálezu) specifikovaného testu, neboť byla zastupitelstvem obce přijata mimo věcnou působnost vymezenou mu zákonem.

15. K dalším krokům testu nebylo, vzhledem k výše řečenému, nutné přikročit.

V. Závěr

16. Veřejný přístup na veřejně přístupnou účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů jejího vlastníka, může v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích na žádost vlastníka a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností; obec tak proto nemůže učinit formou obecně závazné vyhlášky, a to ani tehdy, pokud jsou účelové komunikace v jejím vlastnictví.

17. Tím, že obec Všeň za účelem ochrany svého majetku přijala obecně závaznou vyhlášku vylučující určité účastníky z provozu na vymezených veřejně přístupných účelových komunikacích, ať již ve svém, či cizím vlastnictví, vykročila z věcných mezí své samostatné působnosti, neboť normovala oblast, v níž nebyla a není oprávněna provádět právní regulaci. Ústavnísoud proto návrhu vyhověl a napadenou obecně závaznou vyhlášku podle ustanovení § 70 odst. 1 zákona o Ústavním soudu pro rozpor s čl. 104 odst. 3 Ústavy, čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (ukládání povinnosti jen na základě zákona) a s ustanoveními § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, § 77 a § 124 odst. 1 zákona o silničním provozu a § 10 zákona o obcích dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů zrušil.

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru