Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 17/02 #1Usnesení ÚS ze dne 23.03.2004Přerušení všech plenárních řízení pro pokles počtu soudců Ústavního soudu

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam3
NavrhovatelPŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU - Plzeň-jih
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuprocesní - přerušení řízení - jiné
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/kompetence pléna
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/pravomoc a příslušnost Ústavního soudu
Věcný rejstříkřízení/přerušení
PoznámkaTýká se též Pl. ÚS 17/02, 21/02, 23/02, 7/03, 9/03, 10/03, 13/03, 14/03, 33/03, 34/03, 37/03, 42/03, 43/03, 44/03, 48/03, 49/03, 50/03, 51/03, 52/03, 53/03, 2/04, 3/04, 5/04, 7/04, 8/04, 9/04, 10/04, 11/04, 12/04, 13/04, 14/04, 15/04, 16/04.
EcliECLI:CZ:US:2004:Pl.US.17.02.1
Datum podání19.07.2002
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; 1/2001; obecně závazná vyhláška obce Nezvěstice ze dne 12. 3. 2001 o chovu a držení zvířat na území obce

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 84 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 11 odst.1, § 13, § 63, § 144 odst.2, § 149


přidejte vlastní popisek

Analytická právní věta


Na řízení o zrušení právního předpisu vydaného obcí, jenž bylo zahájeno na návrh přednosty okresního úřadu, nemá vliv skutečnost, že okresní úřady byly zákonem č. 320/2002 Sb. zrušeny. Na místě dosavadního navrhovatele se bude nadále účastnit řízení ministr vnitra.

Pro vydání obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti podle čl. 104 odst. 3 Ústavy potřebuje obec zákonné zmocnění, musí dodržet meze své působnosti vymezené zákonem a nemůže upravovat otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě nebo jsou již upraveny právními předpisy práva veřejného nebo soukromého.


Návrh a řízení před Ústavním soudem

Na návrh přednosty Okresního úřadu Plzeň-jih v řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů plénum Ústavního soudu nálezem ze dne 20.října 2004 zrušilo podle čl.87 odst.1 písm. b) Ústavy dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů (26.listopadu 2004) obecně závaznou vyhlášku Obce Nezvěstice č. 1/2001, ze dne 12.března 2001, o chovu a držení zvířat na území obce (dále jen „vyhlášky“).

Napadená vyhláška stanovila povinnosti chovatelů a držitelů určitých druhů zvířat (např. zákaz přinášet, přivážet nebo přivádět zvířata na dětská hřiště).


Odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu

Přijetím obecně závazné vyhlášky překročila Obec Nezvěstice ústavní limity normotvorby územně samosprávních celků. Vyhláška upravovala otázky, které jí zákony nesvěřují, nebo tak činila v rozporu se zákony.

Na jednání obce se vztahují v případě jednostranného stanovení příkazů a zákazů čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny, podle kterých lze státní moc uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon. Obecně závaznými vyhláškami může obec upravovat pouze ty své záležitosti, které jsou svěřeny do její samostatné působnosti, a tyto vyhlášky musí být v souladu se zákony (čl. 104 odst. 3 Ústavy, § 35 zákona o obcích). Nelze jimi však upravovat to, co spadá do oblasti vyhrazené státní správě, případně do oblasti soukromoprávních vztahů.

Ústavní soud se ztotožnil s argumenty navrhovatele, který namítal rozpor vyhlášky s ústavním pořádkem a zákony. Navrhovatel v této souvislosti namítl skutečnost, že některá ustanovení vyhlášky zasahují do soukromoprávních vztahů upravených občanským zákoníkem, odporují ústavnímu pořádku stanovením některých příkazů a zákazů, tlumočí obsah zákonů, týkajících se výkonu státní správy a normuje oblast státní správy. Navrhovatel poukazuje na porušení nebo zasahování do oblasti upravené občanským zákoníkem, stavebním zákonem, přestupkovým zákonem, zákonem o veterinární péči, zákonem o živnostenském podnikání, zákonem o vodách a zákonem na ochranu zvířat.

K této argumentaci Ústavní soud dodal, že vyhláška ve svých ustanoveních rovněž odporuje zákonu o ochraně veřejného zdraví, zákonu o pohřebnictví a dalšího ustanovení občanského zákoníku. Upozornil rovněž na nepřesné odkazování obecně závazné vyhlášky na obecnou právní úpravu chovu zvířat.

Ústavní soud dále konstatoval rozpor s principem právního státu (čl. 1 Ústavy) z důvodu nejasnosti a nesrozumitelnosti čl. 13 odst. 1 vyhlášky, jenž opravňuje obec dát podnět k zastavení nebo odstranění chovu nebo držení zvířat, a čl. 14, ve kterém je uvedeno, že porušení vyhlášky bude posuzováno v souladu s přestupkovým zákonem a stavebním zákonem, pokud se nebude jednat o trestný čin. Principu právního státu odporuje i čl. 15 vyhlášky, ve kterém je stanovena pouze podpůrná platnost výše uvedených právních předpisů s celostátní působností.

Soudcem zpravodajem v dané věci byl Jiří Mucha. Žádný ze soudců neuplatnil odlišné stanovisko.

Pl.ÚS 17/02 ze dne 23. 3. 2004

Přerušení všech plenárních řízení pro pokles počtu soudců Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Plénum Ústavního soudu ve složení JUDr. František Duchoň, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jiří Malenovský, JUDr. Jiří Mucha, JUDr. Jan Musil, JUDr. Jiří Nykodým, JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr. Miloslav Výborný a JUDr. Eliška Wagnerová rozhodlo dnešního dne takto:

Řízení ve věcech vedených pod sp. zn.:

1. Pl. ÚS 17/02, Pl. ÚS 21/02, Pl. ÚS 23/02,

2. Pl. ÚS 7/03, Pl. ÚS 9/03, Pl. ÚS 10/03, Pl. ÚS 13/03, Pl. ÚS 14/03, Pl. ÚS 33/03, Pl. ÚS 34/03, Pl. ÚS 37/03, Pl. ÚS 42/03, Pl. ÚS 43/03, Pl. ÚS 44/03, Pl. ÚS 48/03, Pl. ÚS 49/03, Pl. ÚS 50/03, Pl. ÚS 51/03, Pl. ÚS 52/03, Pl. ÚS 53/03,

3. Pl. ÚS 2/04, Pl. ÚS 3/04, Pl. ÚS 5/04, Pl. ÚS 7/04, Pl. ÚS 8/04, Pl. ÚS 9/04, Pl. ÚS 10/04, Pl. ÚS 11/04, Pl. ÚS 12/04, Pl. ÚS 13/04, Pl. ÚS 14/04, Pl. ÚS 15/04, Pl. ÚS 16/04

se ke dni 30. března 2004 přerušují.

Odůvodnění:

Dnem 29. března 2004 zanikne uplynutím lhůty mandát soudce Ústavního soudu JUDr. Pavla Varvařovského. Tím klesne počet soudců Ústavního soudu na pouhých jedenáct.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je plénum Ústavního soudu složeno ze všech soudců. Ústava České republiky ve svém čl. 84 odst. 1 přitom stanoví, že soudců Ústavního soudu je patnáct. Přechodné ustanovení § 149 zákona o Ústavním soudu stanovilo, že Ústavní soud jako celek se ujme činnosti složením slibu dvanáctého soudce, nikoli tedy již jedenáctého nebo desátého, a to bez ohledu na skutečnost, že kvórum pro jednání a rozhodování pléna je ustanovením § 11 odst. 1 zákona o Ústavním soudu stanoveno na deset soudců.

Přechodné ustanovení § 149 zákona o Ústavním soudu bylo koncipováno jako podmínka pro zahájení činnosti historicky prvního Ústavního soudu po přijetí Ústavy České republiky. Poklesem počtu soudců na jedenáct tak nastává právně analogická situace. Takto početně oslabené plénum Ústavního soudu nemůže plně uplatnit své kompetence (§ 144 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Rovněž jednání a rozhodování Ústavního soudu v plenárních věcech při nedostatečném počtu soudců by ve svém důsledku bylo zajisté zpochybňováno, byť by kvórum pro jednání pléna bylo při projednávání jednotlivých věcí formálně naplněno. Je-li totiž podle ustanovení § 13 zákona o Ústavním soudu k přijetí rozhodnutí podle čl. 87 odst. 1 písm. a), g) a h) a čl. 87 odst. 2 Ústavy nebo rozhodnutí přijímaného na základě právního názoru, který se odchyluje od právního názoru Ústavního soudu vysloveného v nálezu, potřeba devíti hlasů přítomných soudců, znamená to, že v situaci, která nastane dnem 30. března 2004, stačí k nepřijetí rozhodnutí hlasy pouhých tří soudců za předpokladu, že se všichni jmenovaní soudci pléna zúčastní, ve srovnání s hlasy sedmi soudců za plného, Ústavou České republiky předpokládaného stavu.

Proto, vedeno zájmem na zachování korektnosti a spravedlivosti řízení a snahou neohrozit výkon ochrany ústavnosti v České republice, plénum Ústavního soudu shledává v nedostatečném obsazení Ústavního soudu překážku řízení v plenárních věcech a podle § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s analogickou aplikací ustanovení občanského soudního řádu o přerušení řízení přerušuje všechna zahájená řízení v plenárních věcech do doby, než bude počet soudců Ústavního soudu doplněn alespoň na dvanáct.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. března 2004

JUDr. Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru