Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 14/98Nález ÚS ze dne 25.08.1998Obecně závazná vyhláška obce Vikýřovice o pořádání hudebních produkcí

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam2
NavrhovatelPŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU - Šumperk
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
hospodářská, sociální a kulturní práva/svoboda podnikání a volby povolání a přípravy k němu
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
Věcný rejstříkobec/obecně závazná vyhláška
působnost/samostatná
Hospodářská soutěž
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 89/11 SbNU 287
Paralelní citace (Sbírka zákonů)216/1998 Sb.
EcliECLI:CZ:US:1998:Pl.US.14.98
Datum vyhlášení09.09.1998
Datum podání21.04.1998
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; 9/96; obecně závazná vyhláška obce Vikýřovice k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 10

2/1993 Sb., čl. 12 odst.1, čl. 12 odst.3, čl. 26 odst.1, čl. 26 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

200/1990 Sb., § 47, § 48

216/1998 Sb.

367/1990 Sb., § 14 odst.1 písm.o, § 17, § 62

40/1964 Sb., § 127


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 14/98 ze dne 25. 8. 1998

216/1998 Sb.

N 89/11 SbNU 287

Obecně závazná vyhláška obce Vikýřovice o pořádání hudebních produkcí

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Plénum Ústavního

rozhodlo bez ústního jednání dne 25. srpna

1998 o návrhu přednosty Okresního úřadu v Š. Ing. A. J. na zrušení

obecně závazné vyhlášky obce V. č. 9/96, k zabezpečení místních

záležitostí veřejného pořádku, přijaté dne 22. ledna 1996,

takto:

Obecně závazná vyhláška obce V. č. 9/96, k zabezpečení

místních záležitostí veřejného pořádku, přijatá dne 22. ledna

1996, se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění.

I.

Dne 21. dubna 1998 obdržel Ústavní soud návrh přednosty

Okresního úřadu v Š. na zrušení obecně závazné vyhlášky obce V. č.

9/96, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Znění uvedené vyhlášky je následující:

"Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí

veřejného pořádku č. 9/96

Obecní rada ve V. na svém zasedání dne 22. 1. 1996 schválila

v souladu s § 16 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990

Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto

obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Místo konání veřejných hudebních produkcí

Veřejné hudební produkce (tj. diskotéky, hudební produkce

spojené s tancem, taneční zábavy, posezení při hudbě a pod.) se

mohou konat pouze na těchto místech: v pohostinství Pod trámky,

v penzionu U Jirsáka, v Bistru Haltmarová, na hřišti TJ SOKOL.

Článek 2

Doba konání veřejných hudebních produkcí

Veřejné hudební produkce se mohou konat pouze v tomto čase:

a) každý den do 22.00 hodin, b) jednou týdně (buď v pátek nebo

v sobotu) do 23.00 hodin, c) dvakrát ročně do 03.00 hodin.

Článek 3

Ohlašovací povinnost

Pořadatel je povinen veřejnou hudební produkci oznámit OÚ V.

5 dnů před konáním akce. V případě konání pravidelných akcí může

být podáno jednorázové ohlášení, které bude mít platnost do konce

kalendářního roku.

Článek 4

Sankce

Za porušení této obecně závazné vyhlášky lze uložit pokutu

dle zvláštních předpisů. (poznámka pod čarou č. 1)

Článek 5

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. ledna

1996.

zástupce starosty obce starosta obce (podpis nečitelný)

(podpis nečitelný)

Vyvěšeno: 23. 1. 1996 Sejmuto: 9. 2. 1996

Tato vyhláška byla schválena obecním zastupitelstvem konaném

dne 7. 2. 1996.

Přednosta Okresního úřadu v Š. dne 11. března 1998 rozhodl

podle § 62 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, o pozastavení výkonu uvedené vyhlášky (č. j.

226/98-Př.).

Obecní zastupitelstvo ve V. na svém zasedání dne 6. dubna

1998 projednalo pozastavení výkonu vyhlášky č. 9/96, k zabezpečení

místních záležitostí veřejného pořádku, a rozhodlo tuto vyhlášku

nezrušit.

Ve svém návrhu, podaném podle § 64 odst. 3 zákona č.

182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přednosta Okresního

úřadu v Š. konstatuje, že napadená vyhláška byla vydána

v samostatné působnosti obce ve smyslu § 14 odst. 1 písm. o)

zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičemž

namítá její rozpor s čl. 2 odst. 4 Ústavy, čl. 2 odst. 3, čl. 4

odst. 1 a čl. 26 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále

jen Listiny), jakož i s ustanoveními § 14 odst. 1 písm. i), o)

a § 17 zákona o obcích.

Vycházeje z dosavadní konstantní judikatury Ústavního soudu,

uvedený rozpor spatřuje navrhovatel zejména v tom, že napadená

vyhláška určuje meze podnikatelské činnosti, které mohou být na

základě uvedených ustanovení Ústavy a Listiny základních práv

a svobod stanoveny jen zákonem. Upozorňuje dále na skutečnost, že

v českém právním řádu nebyl dosud vydán žádný zákon, jenž by obci

umožňoval omezit provozní dobu hostinským, resp. provozní dobu

zařízení či jiných provozoven, oprávněných provozovat hostinskou

činnost, taneční či poslechové zábavy nebo další produkce uváděné

v čl. 1 napadené vyhlášky. K zabezpečení veřejného pořádku, v dané

věci pak zejména za účelem dodržování nočního klidu, obec

v oblasti samostatné působnosti tudíž, dle přesvědčení

navrhovatele, nemůže omezovat rozsah podnikatelských aktivit.

Kromě uvedených argumentů vyjadřuje navrhovatel přesvědčení,

že ani § 17 zákona o obcích nemůže zakládat zmocnění pro obec

k vydání předmětné vyhlášky. Poukazuje přitom zejména na

interpretaci § 17 zákona o obcích z pohledu důvodové zprávy, dle

které smyslem uvedeného ustanovení je umožnit obcím činit účinná

opatření podle místních podmínek proti negativním důsledkům

provozování prostituce.

V písemném vyjádření ze dne 27. května 1998 starosta obce V.

k návrhu přednosty Okresního úřadu v Š. na zrušení obecně závazné

vyhlášky obce V. č. 9/96, k zabezpečení místních záležitostí

veřejného pořádku, sděluje stanovisko obecního zastupitelstva,

přijaté na zasedání dne 6. dubna 1998, předmětnou vyhlášku

nezrušit.

Podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve

znění pozdějších předpisů, Ústavní soud může se souhlasem

účastníků upustit od ústního jednání, nelze-li od tohoto jednání

očekávat další objasnění věci. Vzhledem ke skutečnosti, že

citované ustanovení lze vztáhnout na posouzení předmětné věci,

Ústavní soud si vyžádal od účastníků řízení vyjádření, zdali

souhlasí s upuštěním od ústního jednání. Svým podáním ze dne 27.

května 1998 starosta obce V. a podáním ze dne 25. května 1998

přednosta Okresního úřadu v Š. vyjádřili s návrhem Ústavního soudu

svůj souhlas.

Podle § 56 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, se nález Ústavního soudu vyhlašuje vždy veřejně, a to

i v případech, kdy se na základě § 44 odst. 2 citovaného zákona

upustilo od ústního jednání. Ústavní soud stanovil veřejné

vyhlášení přijatého nálezu na den 9. září 1998.

II.

Ústavní soud v řízení o zrušení zákonů a jiných právních

předpisů (tedy i v řízení o zrušení právního předpisu obce)

posuzuje obsah zákona nebo jiného právního předpisu podle hledisek

obsažených v ustanovení § 68 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve

znění pozdějších předpisů, k nimž u obecně závazné vyhlášky obce

patří kompetence (zákonné zmocnění), soulad s právními předpisy

vyššího stupně právní síly a dodržení právní úpravy normotvorného

procesu.

V řízení o zrušení právních předpisů je Ústavní soud podle

§ 68 odst. 2 zákona o Ústavním soudu povinen v první řadě zjistit,

zdali byl napadený právní předpis vydán ústavně předepsaným

způsobem. Z tohoto důvodu si Ústavní soud vyžádal od Obecního

zastupitelstva ve V. zaslání dokumentů, osvědčujících řádné

přijetí napadené vyhlášky (tj. zápisu z jednání obecního

zastupitelstva, potvrzujícího potřebné kvorum a potřebnou

většinu), jakož i její řádné vyhlášení ve smyslu zákona č.

367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené

skutečnosti byly potvrzeny zápisem z jednání obecní rady dne 22.

ledna 1996, usnesením ze zasedání obecního zastupitelstva,

konaného dne 7. února 1996, osvědčujícími zákonem vyžadované

kvorum i většinu, jakož i potvrzením o vyvěšení předmětné vyhlášky

formou a ve lhůtě vyžadovaných zákonem. Vycházeje z uvedených

zjištění, Ústavní soud konstatuje, že napadený právní předpis byl

přijat a vydán ústavně předepsaným způsobem.

Ústavností obecně závazných vyhlášek obcí, vydaných v rámci

jejich samostatné působnosti podle § 14 odst. 1 písm. o) a § 17

zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které se

v rámci úpravy místních záležitostí veřejného pořádku dotýkají

zejména práv, vyplývajících z čl. 26 Listiny, se Ústavní soud

zabýval zejména v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 31/95, Pl. ÚS 42/96, Pl.

ÚS 17/97 a Pl. ÚS 22/97. Závěry obsažené v uvedených nálezech, od

nichž nemá Ústavní soud důvodu se odchylovat, se plně vztahují

i na posuzovaný případ.

Z čl. 4 napadené vyhlášky vyplývá, že za porušení v ní

obsažených povinností, týkajících se pořádání veřejných hudebních

produkcí, lze uložit pokuty dle zvláštních předpisů, např. dle

zákona o přestupcích.

Ustanovení § 14 odst. 1 písm. o) a § 17 zákona o obcích

zakládají pravomoc obce přijímat obecně závazné vyhlášky

v místních záležitostech veřejného pořádku. Podle § 48 zákona č.

200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze těmito obecně

závaznými vyhláškami obcí stanovit skutkové podstaty přestupků.

Rozsah předmětu takovéto právní regulace obcí je však omezen

základními právy a svobodami, plynoucími z ústavních zákonů

a mezinárodních smluv podle čl. 10 Ústavy, jakož i a na ně

navazujícími zákony.

Podle ustanovení čl. 26 odst. 1 Listiny má každý právo

podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, přičemž dle čl.

26 odst. 2 Listiny podmínky a omezení pro výkon určitých povolání

nebo činností může stanovit pouze zákon. Čl. 12 odst. 1 Listiny

zaručuje nedotknutelnost obydlí, přičemž omezení tohoto práva dle

čl. 12 odst. 3 Listiny lze založit pouze zákonem.

V českém právním řádu nebyl vydán zákon, jenž by umožňoval

omezit okruh podnikatelských a pohostinských zařízení, oprávněných

provozovat veřejné hudební produkce, a jenž by reguloval rovněž

jejich provozní dobu. Nedotknutelnost obydlí v souvislosti

s rušením veřejného pořádku (v posuzované věci zejména nočního

klidu), resp. sousedských práv, je limitována formou zákona

trestním řádem (§ 83c a § 82), zákonem č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů [zejména § 47 odst.

1 písm. b)], a občanským zákoníkem (§ 127).

Tím, že ustanovení čl. 26 odst. 2 Listiny deleguje ke

stanovení podmínek a omezení podnikatelské činnosti pouze

zákonodárce, vylučuje jednak subdelegaci a jednak možnou ingerenci

jiných orgánů veřejné moci. Tato skutečnost znemožňuje posuzování

ústavnosti napadené vyhlášky principem proporcionality, tj.

poměřováním závažnosti ochrany v kolizi stojících základních práv

a svobod (v daném případě základních práv plynoucích z čl. 26

a čl. 7 Listiny).

Není tedy ani úkolem ani v pravomoci obce v oblasti její

samostatné působnosti upravovat rozsah podnikatelských aktivit,

v daném případě místo a dobu konání veřejných hudebních produkcí,

stejně jako omezovat nedotknutelnost obydlí, byť v souvislosti

s ochranou veřejného pořádku, zejména při dodržování nočního

klidu. Opačný postup obce, jak je tomu v posuzovaném případě,

jehož výsledkem je napadená vyhláška, pak zakládá její rozpor

s čl. 26 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 Listiny. Tím není dotčeno právo

obce podle § 14 odst. 1 písm. p) zákona o obcích upravit obecně

závaznou vyhláškou provozování zařízení, sloužících k uspokojování

potřeb občanů, pokud jsou tato ve vlastnictví obce.

Nutno dále poznamenat, že rušení veřejného pořádku (zejména

rušením nočního klidu) při provozování veřejných hudebních

produkcí lze postihovat podle příslušných ustanovení přestupkového

zákona a případně i zrušením živnostenského oprávnění (dle § 58

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění

pozdějších předpisů), a obdobně podle přestupkového zákona lze

postihovat i rušení nočního klidu provozováním kupř. posezení při

hudbě v obydlích fyzických osob nebo prostorách osob právnických.

Tím není dotčena ochrana před imisemi hlukem dle občanského

zákoníku.

S ohledem na všechny uvedené důvody Ústavní soud obecně

závaznou vyhlášku obce V. č. 9/96, k zabezpečení místních

záležitostí veřejného pořádku, zrušil, a to dnem vyhlášení nálezu

ve Sbírce zákonů. Uvedeným vyhlášením se nález stává vykonatelným.

V Brně 25. srpna 1998

---------

1) např. zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru