Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 728/02Usnesení ÚS ze dne 13.01.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajČermák Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanosti státní moci zákonem)
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkDůkaz
vlastnické právo/ochrana
Clo
EcliECLI:CZ:US:2003:4.US.728.02
Datum podání27.11.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36, čl. 11

71/1967 Sb., § 33


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 728/02 ze dne 13. 1. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 728/02

Ústavní soud rozhodl dne 13. ledna 2003 o ústavní stížnosti obchodní společnosti E., spol. s r. o., zastoupené JUDr. J. P., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 11. 2001, čj. 29 Ca 29/2000-23, rozhodnutí Oblastního celního úřadu v Břeclavi ze dne 7. 3. 1996, zn. 01-4089/13/95, a platebnímu výměru Celního úřadu Břeclav - dálnice ze dne 26. 10. 1995, čj. 29-2132/CD/95,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 26. 11. 2002 se stěžovatelka domáhá, aby Ústavní soud nálezem zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 27. 11. 2001, čj. 29 Ca 29/2000-23, kterým byla jako nedůvodná zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Oblastního celního úřadu v Břeclavi ze dne 7. 3. 1996, zn. 01-4089/13/95, jímž jí byla v návaznosti na platební výměr Celního úřadu Břeclav - dálnice ze dne 26. 10. 1995, čj. 29-2132/CD/95, uložena povinnost uhradit celní dluh ve výši 304 256,- Kč, a současně požaduje i zrušení rozhodnutí celních orgánů. V ústavní stížnosti uvádí, že podala proti rozsudku Krajského soudu v Brně již dříve ústavní stížnost, která však byla odmítnuta. Nové podání ústavní stížnosti odůvodňuje ustanovením § 75 odst. 1, 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, tedy, že ústavní stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatelky. V ústavní stížnosti tvrdí, že nahlédnutím do spisu Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 2 To 35/2002, v září roku 2002 zjistila, že celní úřad po celou dobu předchozích řízení tajil existenci horní části pátého dílu tiskopisu tranzitního celního prohlášení, které bylo nejen orazítkováno údajně zfalšovaným razítkem, ale bylo opatřeno i evidenčním číslem a zasláno celnímu úřadu odeslání. S evidenčním číslem se nemohl žádný dopravce ani deklarant setkat a mohl ho znát pouze celní úřad odeslání a určení a u nich služebně zařazení celníci. Shora popsaným postupem pracovníků celních úřadů tak došlo k situaci, jejímž důsledkem bylo zboží odňato celnímu dohledu. Finanční důsledky pak celní orgány řešily na úkor stěžovatelky, resp. dalších dopravních firem a řidičů. Stěžovatelka má za to, že celní úřad postupoval protiprávně a že jeho postup je základem jeho nezákonného rozhodnutí, neboť stěžovatelka nebyla s konkrétními skutečnostmi případu řádně seznámena, nemohla se k nim vyjádřit a bránit se. Navrhuje proto, aby k objasnění okolností celého případu soud provedl dokazování k objasnění mechanismu pohybu zboží přes státní hranici a o pohybu a rozdělení konkrétních dokladů, tj. jednotlivých částí tranzitního celního prohlášení. Za daného stavu byla rozhodnutí vydána vyloučenými pracovníky celního úřadu, což je porušením práva na spravedlivý proces, a proto navrhuje, jak shora uvedeno, včetně povolení odkladu vykonatelnosti napadených rozhodnutí.

Ústavní soud zjistil z vlastního spisu sp. zn. IV.ÚS 108/2002, že proti shora označeným rozhodnutím orgánů veřejné moci stěžovatelka brojila ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 18. 2. 2002, doplněnou podáním ze dne 20. 6. 2002. Tato ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením ze dne 8. 8. 2002, čj. IV.ÚS 108/2002-47, z důvodu zjevné neopodstatněnosti podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb.

V projednávaném případě nebrání novému podání ústavní stížnosti překážka věci rozhodnuté, neboť ta se podle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o Ústavním soudu omezuje pouze na věci, o kterých Ústavní soud rozhodl nálezem a nikoliv usnesením. I v těchto případech však Ústavní soud zkoumá podmínky řízení, mezi kterými je i to, zda je ústavní stížnost přípustná podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu a zda byla podána ve lhůtě stanovené zákonem. Lhůta k podání ústavní stížnosti je v ustanovení § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu stanovena 60 denní a počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Ze spisu sp. zn. IV.ÚS 108/2002 Ústavní soud zjistil, že napadený rozsudek Krajského soudu v Brně byl stěžovatelce doručen dne 20. 12. 2001. Lhůta k podání ústavní stížnosti tedy uplynula dnem 18. 2. 2002 (60. den připadl na neděli 17. 2. 2001). Je tedy evidentní, že projednávaná ústavní stížnost byla podána po lhůtě stanovené zákonem.

Stěžovatelka navrhuje, aby Ústavní soud přijal ústavní stížnost s odkazem na ustanovení § 75 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Podle těchto ustanovení je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení (odst. 1). Ústavní soud neodmítne přijetí ústavní stížnosti, i když není splněna podmínka podle předchozího odstavce, jestliže stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele a byla podána do jednoho roku ode dne, kdy ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti, došlo [odst. 2 písm. a)].

Ústavní soud však nemohl vyhovět ani tomuto návrhu, neboť pro aplikaci citovaného ustanovení je třeba současného splnění více podmínek, z nichž jednou je to, že stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, tedy jinými slovy neprošel všechna možná stadia řízení. V projednávaném případě tomu tak nebylo. Stěžovatelka podala proti rozhodnutí celního úřadu odvolání a bránila se i žalobou na přezkoumání rozhodnutí celního ředitelství. Tvrdí-li ve své ústavní stížnosti, bez dalšího rozvedení a upřesnění, že "nebyl zcela využit možný rozsah všech procesních prostředků" a má-li tím na mysli zjištění existence nových skutečností či okolností významných pro rozhodování o celním dluhu, pak Ústavní soud konstatuje, že takový výklad pojmu "procesní prostředky" ve smyslu zákona o Ústavním soudu by byl výkladem nepřípustně extenzivním. Náprava takových rozhodnutí je možná cestou mimořádných opravných prostředky, jejichž čerpání nemůže ústavní stížnost nahradit.

Z výše uvedených důvodů Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., z důvodu jejího podání po lhůtě stanovené zákonem.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 13. ledna 2003

JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru