Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 531/06Usnesení ÚS ze dne 05.09.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /rovnost účastníků řízení, rovnost „zbraní“
právo na soudní a jinou právní ochranu
právo na s... více
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2006:4.US.531.06
Datum podání14.08.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2, čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 531/06 ze dne 5. 9. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti Ing. J.P., zastoupeného JUDr. Petrem Vrchlabským, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Smetanovo nám. 2, proti usnesení Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově ze dne 12. 6. 2006, č.j. 106 C 198/2006-83, a proti opatření téhož soudu ze dne 22. 5. 2006 učiněnému pokynem ve spise sp.zn. 106 C 198/2006 na č.l. 80, spojené s návrhem, aby Ústavní soud zakázal Okresnímu soudu v Karviné - pobočka v Havířově pokračovat v porušování práv stěžovatele a přikázal obnovit stav řízení ke dni doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2006, č.j. 11 Co 12/2006-55, takto:

Ústavní stížnost a návrhy s ní spojené seodmítají.

Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou ve lhůtě podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí a opatření soudu. Dále se domáhá vyslovení porušení svých základních práv zakotvených v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, v čl. 1, čl. 4, čl. 90, čl. 96 Ústavy ČR a dále v čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Napadeným usnesením byl stěžovatel, resp. jeho právní zástupce, vyzván, aby se ve lhůtě 3 týdnů od doručení tohoto usnesení písemně vyjádřil k odporu, který je přílohou tohoto usnesení. Opatření, jehož zrušení se stěžovatel rovněž domáhá, pak podle něj spočívá v pokynu soudu obsaženém na č.l. 80 spisu Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově, sp.zn. 106 C 198/2006. Na základě tohoto pokynu mělo být odstraněno potvrzení o právní moci z platebního rozkazu na č.l. 27 předmětného spisu.

Ústavní stížnost je podle ust. § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Podle ust. § 75 téhož zákona je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; to neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závislých na jeho uvážení.

Podmínka vyčerpání všech procesních prostředků obrany před podáním ústavní stížnosti nemá jen složku formální, která se promítá do zákonem dané možnosti podat proti konkrétnímu rozhodnutí opravný prostředek, ale i materiální. Tento materiální rozměr spočívá v nutnosti využít všechny možnosti, které k obraně práv stěžovatele nabízí řízení před obecnými soudy. Ústavní soud jako orgán ochrany ústavnosti stojí mimo soustavu obecných soudů a je povolán do jejich činnosti zasahovat jen ve výjimečných případech. Jeho činnost je mimo jiné podřízena i principu subsidiarity, který je vyjádřen v požadavku vyčerpání všech prostředků ochrany práv stěžovatele před tím, než se stěžovatel obrátí na Ústavní soud.

S ohledem na výše uvedené posoudil Ústavní soud předloženou ústavní stížnost jako nepřípustnou, neboť stěžovatel se může domáhat nápravy v probíhajícím řízení před obecným soudem. Opačný postup by byl vybočením ze zákonného zmocnění, které vymezuje pravomoce a činnost Ústavního soudu. Ústavnímu soudu tak nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

V souvislosti s odmítnutím ústavní stížnosti jako nepřípustné nebylo možné vyhovět ani návrhům stěžovatele na odložení vykonatelnosti napadeného usnesení a předběžné uložení Okresnímu soudu v Karviné - pobočka v Havířově nepokračovat v řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2006

Vlasta Formánková

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru