Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 400/98Nález ÚS ze dne 08.12.1998Rozhodnutí vlastníků a najemců bytů o vyčlenění a vzniku nového družstva

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajČermák Vladimír
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
hospodářská, sociální a kulturní práva/právo sdružovat se na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkdružstvo/bytové
Obchodní rejstřík
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 150/12 SbNU 385
EcliECLI:CZ:US:1998:4.US.400.98
Datum vyhlášení21.12.1998
Datum podání17.09.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 27 odst.1, čl. 36 odst.1, čl. 1

Ostatní dotčené předpisy

513/1991 Sb., § 226, § 225 odst.1

72/1994 Sb., § 29 odst.1, § 29 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 400/98 ze dne 8. 12. 1998

N 150/12 SbNU 385

Rozhodnutí vlastníků a najemců bytů o vyčlenění a vzniku nového družstva

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud

rozhodl dne 8. prosince 1998 v senátě ve věci

ústavní stížnosti 1) P. P., 2) I. K., 3) M. H., všech zastoupených

JUDr. V. R., advokátkou AK, proti usnesení Krajského obchodního

soudu v Ostravě ze dne 26. 2. 1998, čj. Firm. 42479/97, Rg.Dr.

995, a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 6. 1998, čj.

5 Cmo 128/98-32, za účasti 1) Krajského obchodního soudu v Ostravě

a 2) Vrchního soudu v Olomouci, jako účastníků řízení, za souhlasu

účastníků bez ústního jednání,

takto:

Usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 26. 2.

1998, čj. Firm. 42479/97, Rg.Dr. 995, a usnesení Vrchního soudu

v Olomouci ze dne 30. 6. 1998, čj. 5 Cmo 128/98-32, ze zrušují.

Odůvodnění.

Ve včas podané ústavní stížnosti proti citovaným rozhodnutím

obecných soudů, kterými byl zamítnut návrh na zápis Bytového

družstva v O. do obchodního rejstříku, stěžovatelé jako členové

představenstva tohoto družstva uvádějí, že jejich návrhu krajský

obchodní soud nevyhověl s odůvodněním, že ustavující schůze

bytového družstva přijala rozhodnutí o vyčlenění ze stávajícího

Stavebního bytového družstva v O. teprve dne 7. 8. 1997, tedy po

lhůtě stanovené v ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb.,

a že tedy založení družstva je s ohledem na prekluzivní charakter

této lhůty neplatné. Stěžovatelé však namítají, že rozhodnutí

o vyčlenění družstva přijali nájemci bytů, členové SBD, již dne

2. 11. 1995, a to na první ustavující členské schůzi, o jejímž

průběhu byl pořízen notářský zápis. K zápisu družstva do

obchodního rejstříku nedošlo pouze pro vady stanov, touto

skutečností nemůže však být platnost rozhodnutí o vyčlenění

a vzniku nového družstva dotčena. Zamítnutím shora uvedeného

návrhu tak nájemci bytů ztrácí právo se ze stávajícího družstva

vyčlenit, a protože se domnívají, že napadenými rozhodnutími bylo

zasaženo do jejich práv, žádají, aby Ústavní soud tato rozhodnutí

pro rozpor s článkem 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen

"Listina") zrušil.

Vrchní soud v Olomouci ve svém vyjádření ze dne 17. 11. 1998

poukázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí s tím, že lhůta ve

smyslu ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. má

prekluzivní povahu a pouze v této lhůtě bylo možno rozhodnout

o vyčlenění a vzniku nového družstva.

Krajský obchodní soud v Ostravě ve svém vyjádření ze dne 20.

11. 1998 v podstatě uvedl, že dne 2. 11. 1995 nedošlo platně

k rozhodnutí o vyčlenění ze stávajícího družstva a z uvedeného

důvodu navrhl zamítnutí ústavní stížnosti.

Ze spisu Krajského obchodního soudu v Ostravě, sp. zn. Firm

42479/97, Rg. Dr 995, Ústavní soud zjistil, že stěžovatelé, jako

členové představenstva, podali dne 21. 11. 1997 ke Krajskému

obchodnímu soudu v Ostravě návrh na zápis Bytového družstva se

sídlem v O. do obchodního rejstříku, přičemž v návrhu uvedli, že

družstvo vznikne vyčleněním ze Stavebního bytového družstva se

sídlem v O. Z notářského zápisu osvědčujícího průběh ustavující

schůze družstva konané dne 18. 6. 1997 je zřejmé, že předmětem

jednání této členské schůze družstva bylo založení družstva

v návaznosti na ustavující členskou schůzi ze dne 12. 10. 1995.

Z notářského zápisu pod bodem 5 vyplývá, že nájemci bytů v domech

N. V. č. 2 a č. 4 odhlasovali vyčlenění ze stávajícího SBD a vznik

nového družstva. Tato skutečnost byla pro zamítavé rozhodnutí

Krajského obchodního soudu v Ostravě rozhodující, neboť tento měl

za jednoznačně prokázáno, že rozhodnutí o vyčlenění družstva ve

smyslu ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. bylo přijato

teprve dne 7. 8. 1997 (správně dne 18. 6. 1997), tedy po lhůtě

31. 12. 1996 určené citovaným ustanovením. Přestože v odvolání

stěžovatelé upozornili na skutečnost, že o vyčlenění hlasovali

členové družstva již na první ustavující členské schůzi dne 12.

10. 1995 a svoje tvrzení doložili notářským zápisem, Vrchní soud

v Olomouci k jejich námitce nepřihlédl, rozhodnutí Krajského

obchodního soudu v Ostravě potvrdil a v odůvodnění konstatoval, že

pokud stěžovatelé poukazují na návaznost na členskou schůzi ze dne

12. 10. 1995, neznamená to, že zákonem stanovená lhůta byla

zachována, protože ke vzniku družstva tehdy nedošlo.

Ústavní soud vědom si skutečnosti, že není nadřízeným soudem

soudům obecným a není povolán k revizi jejich rozhodnutí za

předpokladu, že tyto při své činnosti respektují ústavně chráněná

práva subjektů, se proto věcí zabýval především s ohledem na

tvrzené porušení článku 1 Listiny. Principy svobody a rovnosti

v důstojnosti a v právech, nezadatelnosti, nezcizitelnosti,

nepromlčitelnosti a nezrušitelnosti základních lidských práv,

vyjádřené v tomto článku, jsou obecnými principy a jsou

východiskem pro interpretaci obsahové náplně ostatních práv

a svobod v Listině zakotvených. Jak plyne z rozhodovací praxe

Ústavního soudu, tento soud při projednávání konkrétní věci

nepojímá kategorii rovnosti abstraktně, a proto také porušení

rovnosti zpravidla podmiňuje i porušením jiného základního práva.

V dané věci však ústavní stížnost konkretizaci tohoto vztahu

postrádá. Ústavní soud se tedy sám zabýval otázkou případné

ingerence soudních rozhodnutí do ústavně zaručených práv

stěžovatelů a předmětem jeho posouzení byl zejména článek 36 odst.

1 Listiny, garantující právo každého domáhat se stanoveným

postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu,

v návaznosti na článek 27 odst. 1 Listiny, zaručují každému právo

sdružovat se s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

zájmů. V těchto souvislostech shledal Ústavní soud námitky

v ústavní stížnosti důvodnými. Podle ustanovení § 29 odst. 1

zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické

vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),

mohou nájemci nebo vlastníci bytů nebo nebytových prostorů

v budově nebo v budovách, popřípadě v domě nebo domech ve

vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva, kteří jsou členy

tohoto družstva, rozhodnout o vyčlenění a vzniku nového družstva.

K platnosti rozhodnutí je třeba písemného souhlasu dvoutřetinové

většiny všech členů družstva v každé budově, popřípadě domě,

přičemž rozhodnutí musí být písemně oznámeno představenstvu

družstva. Uvedené rozhodnutí lze však přijmout nejpozději do 31.

prosince 1996 s tím, že nepodléhá schválení členskou schůzí

dosavadního družstva. Z podkladů, které měl Ústavní soud

k dispozici vyplývá, že o vyčlenění ze stávajícího družstva

a o vzniku nového družstva hlasovali nájemci bytů třikrát. Poprvé

tak učinili dne 25. 9. 1995 na členské schůzi samosprávy č. 164

SBD O., podruhé na ustavující schůzi dne 12. 10. 1995, na níž byl

pořízen notářský zápis osvědčující průběh ustavující schůze

družstva, a potřetí na další ustavující schůzi dne 18. 6. 1997.

Své rozhodnutí sdělili představenstvu SBD O. dopisem ze dne 18.

12. 1996, čímž podle názoru Ústavního soudu splnili podmínky dané

citovaným ustanovením, neboť o vyčlenění hlasovala relevantní

většina nájemců bytů každého domu. Na ustavující valné hromadě dne

12. 10. 1995 nájemci bytů tedy založili Bytové družstvo N. V.

2 a 4, pouze nedošlo k jeho zapsání do obchodního rejstříku,

a tedy k jeho vzniku ve smyslu ustanovení § 225 obchodního

zákoníku. Podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů

pro vznik družstva a pro členství v něm jinak platí ustanovení

obchodního zákoníku. Podle ustanovení § 225 odst. 1 obchodního

zákoníku družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Z citovaného vyplývá, že o samotném vzniku družstva nemohou

nájemci bytů rozhodnout, neboť o tomto vzniku rozhoduje obchodní

soud konstitutivním zápisem do obchodního rejstříku. Lhůta uvedená

v ustanovení § 29 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů se tedy

vztahuje pouze k rozhodnutí o vyčlenění a vzniku nového družstva,

nemá však nic společného s podmínkami týkajícími se zápisu

družstva do obchodního rejstříku a jeho vzniku. Jinými slovy,

skutečnost, že v uvedené lhůtě, tedy do 31. 12. 1996, družstvo

nevznikne, nemá za následek ztrátu relevantnosti projevu vůle

nájemců bytů vyčlenit se ze stávající družstevní struktury

a založit nové družstvo.

Tím, že obecné soudy vztáhly prekluzivní účinky lhůty vážící

se k rozhodnutí nájemců bytů i na sám vznik družstva, odepřely jim

tím právo domáhat se svých práv u nezávislého a nestranného soudu,

což pro ně v konečném důsledku znamená i upření práva sdružit se

k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů. Ústavní soud

proto pro porušení článku 36 odst. 1 a článku 27 odst. 1 Listiny

ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb.,

o Ústavním soudu, ústavní stížnosti vyhověl a podle ustanovení §

82 odst. 3 písm. a) citovaného zákona rozhodnutí obecnýchsoudů

zrušil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 8. prosince 1998

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru