Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3695/14 #1Usnesení ÚS ze dne 23.02.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS České Budějovice
SOUD - KS České Budějovice
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:4.US.3695.14.1
Datum podání24.11.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3695/14 ze dne 23. 2. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu D. M., bez právního zastoupení, směřujícímu proti usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. července 2014, č.j. 4 T 102/2011-4927, a Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. srpna 2014, č.j. 4 To 475/2014-4990, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním k Ústavnímu soudu se navrhovatel domáhal zrušení usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích, jímž byla zamítnuta jeho žádost o odklad výkonu trestu odnětí svobody, uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. srpna 2012, č.j. 4 T 102/2011-4539, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. června 2013, č.j. 4 To 5/2013-4739; a proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bylo napadené usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích zrušeno.

Navrhovatel tak brojí proti rozhodnutí, jež bylo zrušeno, a současně napadá zrušující usnesení stížnostního soudu. Namítal přitom zkrácení v právech zakotvených v čl. 1 odstavci 1 Ústavy ČR; v čl. 1, v čl. 36 odstavci 1, a v čl. 38 odstavci 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"); v čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") a v čl. 47 Listiny základních práv Evropské unie. S ohledem na rozporné požadavky stěžovatele a jím uplatněnou argumentaci, zabýval se Ústavní soud nejprve procesními náležitostmi podání.

Navrhovatel učinil své podání právně nezastoupen, tedy nesplňující náležitosti stanovené v ustanovení § 29 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a proto jej Ústavní soud vyzval k odstranění vad podání, a to dopisem ze dne 9. prosince 2014, jímž byl vyzván, aby vady podání odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 10 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Dopis byl zaslán na adresu navrhovatelem uvedenou, s ohledem na předchozí korespondenci pak verifikovanou informacemi z evidence obyvatelstva. Zásilka ale byla Ústavnímu soudu vrácena, neboť ji nebylo možno, po uplynutí úložní doby, vhodit do schránky, protože na doručovací adrese se žádná schránka s uvedením jména navrhovatele nevyskytovala.

Podle ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu, nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení. Podle ustanovení § 49 odstavce 4 o.s.ř. platí, že nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu. S ohledem na okolnosti případu bylo sdělení o uložení zásilky vyvěšeno na úřední desce Ústavního soudu, odkud bylo sňato dne 5. února 2015.

Do dnešního dne nebyly vady podání odstraněny, ani nebyl Ústavní soud navrhovatelem jakkoliv jinak kontaktován.

Podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Pro úplnost Ústavní soud konstatuje, že v projednávané věci navrhovatel podal rovněž dovolání (doručeno Nejvyššímu soudu dne 16. prosince 2014, sp. zn. 5 Tdo 1613/2014), a návrh by proto bylo možno odmítnout jako nepřípustný dle ustanovení § 43 odstavce 1 písmeno e), ve spojení s § 75 odstavcem 1 zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. února 2015

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru