Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3136/07 #1Usnesení ÚS ze dne 22.07.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/lhůty
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:4.US.3136.07.1
Datum podání10.12.2007
Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 75 odst.1


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3136/07 ze dne 22. 7. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele J. N., o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu Praha - východ ze dne 29. 3. 2006 č. j. 7C 120/2004-48 a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2006 č. j. 24 Co 453/2006-78, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 10. 12. 2007 doručen návrh, jenž byl posouzen jako návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů.

Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat věcnou stránkou ústavní stížnosti, byl povinen zkoumat, zda návrh stěžovatele byl podán včas, zda je přípustný a zda splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti stanovené zákonem o Ústavním soudu, přičemž shledal, že tomu tak není.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Posledním prostředkem ochrany práva stěžovatele bylo v dané věci jeho odvolání, o němž Krajský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 17. 10. 2006. Jak Ústavní soud informoval Okresní soud Praha - východ, bylo toto rozhodnutí Krajského soudu v Praze stěžovateli doručeno 13. listopadu 2006 (fikce doručení).

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze, jakož i proti rozsudku Okresního soudu Praha - východ, podal stěžovatel ústavní stížnost, která byla Ústavním soudem vedena pod spisovou značkou III. ÚS 2052/07 a jež byla, pro neodstranění vad návrhu ve lhůtě k jejich odstranění určené, odmítnuta. Stěžovatel na tuto skutečnost zareagoval tak, že dne 10. 12. 2007 bylo doručeno Ústavnímu soudu podání, kterým se stěžovatel domáhal zrušení citovaného usnesení III. ÚS 2052/07. Ústavní soud tomuto podání přidělil spisovou značku IV. ÚS 3136/07 a písemně poučil stěžovatele 7. 1. 2008 v tom směru, že má-li být toto podání považováno za ústavní stížnost ve smyslu § 72 zákona o Ústavním soudu, musí stěžovatel zejména upřesnit, které věci se jeho podání týká a co stěžovatel sleduje. K odstranění vad podání vedeného pod spisovou značkou IV. ÚS 3136/07 byla stěžovateli dána lhůta třiceti dnů. Dne 28. 2. 2008 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání nazvané jako "Doplnění podání ze dne 10. 12. 2007 posouzeného jako Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti". Z tohoto doplnění vyplynulo, že stěžovatel opět brojí proti dvěma shora uvedeným rozhodnutím obecných soudů.

Výše stojí uvedeno, že v rámci řízení o ústavní stížnosti vedené pod spisovou značkou III. ÚS 2052/07 Ústavní soud nerozhodoval o ústavněprávní rovině věci samé, nýbrž byl nucen věc z formálních důvodů odmítnout. Tato skutečnost je rozhodná z toho hlediska, že tímto rozhodnutím nebyla vytvořena překážka věci pravomocně rozhodnuté, která brání tomu, aby věc byla znovu projednána. Na druhou stranu tato skutečnost však znamená, že i pro ústavní stížnost vedenou pod spisovou značkou IV. ÚS 3136/07 musí být dodržena již zmíněná lhůta šedesát dnů na základě ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu. Bylo-li tedy usnesení Krajského soudu v Praze stěžovateli doručeno 13. 11. 2006, začala šedesátidenní lhůta stěžovateli běžet 14. 11. 2006. Je přitom obecně uznáváno, že se zmíněná lhůta považuje za procesní, což znamená, že postačí, pokud bude šedesátý den lhůty ústavní stížnost dána k poštovní přepravě. Připadá-li šedesátý den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, skončí lhůta uplynutím nejbližšího pracovního dne.

Již stěžovatelovo podání, jež bylo doručeno Ústavnímu soudu 7. 8. 2007 a jemuž byla přidělena spisová značka III. ÚS 2052/07, nebylo doručeno v zákonné lhůtě. Protože ale toto podání obsahovalo formální vady, byl stěžovatel poučen výzvou, jež mu byla doručena 14. 9. 2007, aby je odstranil. K odstranění formálních vad, jakož i k odstranění nedostatku povinného zastoupení advokátem, byla stěžovateli poskytnuta lhůta třicet dnů. Dne 5. 10. 2007 obdržel Ústavní soud žádost o prodloužení lhůty poskytnuté k odstranění vad do 31. 10. 2007. Žádost Ústavnímu soudu adresovala JUDr. Alena Březinová, kterou stěžovatel pověřil svým zastupováním před Ústavním soudem. Ve stanovené lhůtě ani později však formální nedostatky ústavní stížnosti evidované pod spisovou značkou III. ÚS 2052/07 nebyly odstraněny. Jak již bylo zmíněno, Ústavní soud tedy ústavní stížnost 29. 11. 2007 odmítl.

Z podrobného popisu stěžovatelových podání, jakož i úkonů, jež byly ve věci právě projednávané ústavní stížnosti učiněny, je patrno, že byla-li ústavní stížnost vedená pod spisovou značkou IV. ÚS 3136/07 Ústavnímu soudu doručena 10. 12. 2007 s tím, že brojí proti usnesení Krajského soudu v Praze, jež bylo stěžovateli doručeno 13. 11. 2006, lhůta šedesáti dnů nebyla dodržena.

V rámci geneze celé věci, jakož i souvislostí právě osvětlených, nezbylo Ústavnímu soudu, než i tuto ústavní stížnost odmítnout v souladu s § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. července 2008

Michaela Židlická

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru