Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 313/16 #1Usnesení ÚS ze dne 22.06.2016

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - NSS
Soudce zpravodajSládeček Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2016:4.US.313.16.1
Datum podání27.01.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 313/16 ze dne 22. 6. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu M. M., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Leopoldov, Slovenská republika, zastoupeného Mgr. Jurajem Grešem, advokátem se sídlem Havlíčkova 13, Brno, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2015 č. j. 8 A 79/2015-22 a rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 2015 č. j. 4 As 162/2015-60, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 27. 1. 2016 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené jako ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze. Dne 16. 3. 2016 Ústavní soud obdržel žádost o prodloužení lhůty k odstranění vytčených vad a 15. 4. 2016 byl návrh doplněn podáním sepsaným Mgr. Jurajem Grešem, advokátem přiděleným Českou advokátní komorou.

Stěžovatel tvrdí, že uvedenými rozhodnutími správních soudů došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv podle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. K tomu mělo dojít v důsledku odmítnutí soudního přezkumu kázeňského trestu (důtky) uloženého stěžovateli.

Ze spisového materiálu Ústavní soud zjistil, že stěžovateli byl rozhodnutím Vězeňské služby ČR ze dne 11. 3. 2015 uložen kázeňský trest - důtka podle § 46 odst. 3 písm. a) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "zákon o výkonu trestu"). Kázeňský trest byl uložen za neuposlechnutí příkazu, aby si uložil veškeré své věci do jedné skříňky společně s potravinami, nebo aby jejich množství redukoval. Dne 19. 3. 2015 byla pod č. j. VS 28/164/004/2015-22/OVT/317 zamítnuta stížnost proti výše uvedenému rozhodnutí. Stěžovatel napadl toto rozhodnutí žalobou, kterou Městský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením odmítl jako nepřípustnou. Nejvyšší správní soud následně v záhlaví citovaným rozsudkem zamítl kasační stížnost navrhovatele.

Ústavní soud posoudil argumentaci navrhovatele i obsah napadených rozhodnutí a dospěl k závěru, že jde o návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání, a proto jej odmítl.

Podle § 43 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), musí být usnesení o odmítnutí návrhu podle odstavců 1 a 2 písemně vyhotoveno, stručně odůvodněno uvedením zákonného důvodu, pro který se návrh odmítá a musí obsahovat poučení, že odvolání není přípustné.

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Zmeškání této lhůty nelze prominout.

Městský soud v Praze žalobu navrhovatele jako nepřípustnou odmítl, neboť rozhodnutí o uložení kázeňského trestu (důtky) je ve smyslu § 70 písm. f) s. ř. s. ve spojení s § 52 odst. 4 zákona o výkonu trestu ze soudního přezkumu vyloučeno, což bylo potvrzeno i Ústavním soudem (nález sp. zn. Pl. ÚS 32/08). Usnesení Městského soudu v Praze ani rozsudek Nejvyššího správního soudu, kterým byla zamítnuta kasační stížnost, tedy nebyly rozhodnutími o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytoval. Lhůtu k podání ústavní stížnosti bylo v dané věci třeba počítat již od okamžiku doručení rozhodnutí Vězeňské služby ČR ze dne 19. 3. 2015, kterým byla zamítnuta stížnost proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu.

Jestliže ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena dne 27. 1. 2016, je zřejmé, že již marně uplynula lhůta pro její podání podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.

Na základě výše uvedeného Ústavní soud mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po uplynutí stanovené lhůty odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. června 2016

JUDr. Vladimír Sládeček

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru