Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2874/14 #1Usnesení ÚS ze dne 15.01.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUDNÍ EXEKUTOR - Písek - Pazderka Stanislav
SOUD - OS České Budějovice
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříkExekuce
řízení/zastavení
EcliECLI:CZ:US:2015:4.US.2874.14.1
Datum podání27.08.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

120/2001 Sb., § 55

99/1963 Sb., § 268


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2874/14 ze dne 15. 1. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem o ústavní stížnosti pana J. K., t. č. Věznice Kynšperk nad Ohří, zastoupeného advokátem JUDr. Josefem Heydukem, se sídlem advokátní kanceláře v Chebu, Májová 32, proti exekučnímu příkazu Exekutorského úřadu v Písku, vydaného soudním exekutorem JUDr. Stanislavem Pazderkou, č. j. 117 Ex 649/07-300 a usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 60 Spr. 587/2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavnímu soudu byl dne 27. 8. 2014 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí.

Předtím, než se Ústavní soud začal věcí zabývat, přezkoumal podání po stránce formální a po odstranění vad návrhu konstatoval, že podaná ústavní stížnost obsahuje veškeré náležitosti, jak je stanoví zákon o Ústavním soudu.

II.

Stěžovatel je poživatelem výsluhového příspěvku příslušníků bezpečnostních sborů, a to ve výši 5.945,- Kč. Exekutorský úřad v Písku, soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, rozhodl v exekuční věci vedené proti stěžovateli pod sp. zn. 117 Ex 649/07 exekučním příkazem č. j. 117 Ex 649/07-300 o přikázání jiných peněžitých pohledávek, přičemž tento exekuční příkaz postihuje výsluhový příspěvek stěžovatele v plné výši. Proti vydanému exekučnímu příkazu nebylo možné využít žádného opravného prostředku. Z toho důvodu podal stěžovatel stížnost na postup soudního exekutora a požadoval zrušení exekučního příkazu. Okresní soud v Českých Budějovicích podanou stížnost zamítl jako nedůvodnou s odkazem na usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2294/2007. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí konstatoval, že výsluhový příspěvek nemá povahu mzdy ani jiného příjmu ve smyslu § 312 o.s.ř. Stěžovatel v souvislosti s uvedeným vyzdvihuje tu skutečnost, že tato problematika je v rámci příslušného okresního soudu posuzována rozdílně. Při tomto tvrzení vychází stěžovatel z rozhodnutí výše jmenovaného soudu sp. zn. 134 Ex 17484/10, v němž měl soud rozhodnout ve prospěch navrhovatele o navrácení odebrané částky pro nezákonnost.

Výsluhový příspěvek je příjmem pro přiznání státní sociální podpory, když za současné situace nemá navrhovatel při neexistenci jiného příjmu nárok žádat o přiznání státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi. S ohledem na výklad Nejvyššího soudu o statusu výsluhového příspěvku mu nebylo ponecháno ani zákonem stanovené životní minimum ani nárok na podání žádosti o přiznání státní sociální podpory. Výsluhový příspěvek byl přitom jedinou možností, jak mohl stěžovatel hradit svou vyživovací povinnost a jak získat v rámci výkonu trestu odnětí svobody hygienické balíčky.

Stěžovatel je toho názoru, že rozhodnutím Exekutorského úřadu v Písku a usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích bylo zasaženo do základních práv a svobod stěžovatele.

III.

Ústavní stížnost je nepřípustná.

Z provedeného šetření Ústavního soudu vyplynulo, že o stížnosti stěžovatele na postup exekutora bylo ze strany Okresního soudu v Českých Budějovicích rozhodnuto přípisem, jímž nebylo rozhodováno o žádných jeho právech a povinnostech a jímž byl toliko poučen o možnosti podat návrh na zastavení exekuce případně na její odklad.

Co se týče návrhu na zrušení exekučního příkazu vydaného soudním exekutorem JUDr. Stanislavem Procházkou dne 11. 8. 2014 č. j. 117 Ex 649/07-300, ze sdělení příslušného exekutora vyplynulo, že exekuce na majetek povinného byla zastavena usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 10. 2014 č. j. 17 Nc 10226/2007-117. Toto usnesení nabylo právní moci dne 22. 11. 2014. Bezodkladně poté byly zrušeny i veškeré omezující účinky vyplývající z exekučního příkazu č. j. 117 Ex 649/07-300.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavní soud předmětnou ústavní stížnost odmítl v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako nepřípustnou.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2015

Tomáš Lichovník v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru