Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2591/10 #1Usnesení ÚS ze dne 20.09.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSTÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - KSZ Ostrava
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - NSZ
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/uplatnění nároku na náhra... více
Věcný rejstříkOchrana osobnosti
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.2591.10.1
Datum podání06.09.2010
Napadený akt

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

40/1964 Sb., § 13


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2591/10 ze dne 20. 9. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 20. září 2010, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, o ústavní stížnosti J. B., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Kloučkem, advokátem se sídlem 110 00 Praha 1, Na Perštýně 1, proti usnesení státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci sp. zn. 2 KZV 49/2008 ze dne 8. 3. 2010 a usnesení státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství sp. zn. 1 NTZ 106/2008 ze dne 2. 6. 2010, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se svou ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí jmenovaných státních zastupitelství "nejméně v částech dotýkajících se stěžovatele", s tvrzením porušení základních práv garantovaných čl. 1, čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 3, čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 26 odst. 3 a čl. 40 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod (dále jen "Úmluva"). V důvodech ústavní stížnosti stěžovatel v podstatě uvádí, že napadená rozhodnutí porušila vyjmenovaná práva tím, že prvním usnesením bylo rozhodnuto o zastavení trestního stíhání stěžovatele pro skutek kvalifikovaný nejprve jako trestný čin vydírání a posléze jako trestný čin útisku, a to podle § 172 odst. 1 písm. c) tr. ř. - tedy proto, že nebylo prokázáno, že skutek, který se stal a je trestným činem, spáchal obviněný, ačkoliv dle názoru stěžovatele mělo být trestní stíhání zastaveno "z některého pro stěžovatele příznivějšího zákonného důvodu", tj. dle písm. a) nebo b) téhož ustanovení tr. ř. Druhé rozhodnutí je vadné ze stejného důvodu, když jím byla zamítnuta stížnost stěžovatele. Použitý důvod pro zastavení trestního stíhání podle stěžovatele nepředstavuje "dostatečnou občanskou satisfakci" a rozhodnutí "zanechává na dotčených osobách (sic!) trvalý "cejch" pravděpodobného zločince (zejména bylo-li trestní stíhání medializováno, jak se v daném případě masivně stalo)". Kdyby státní zástupci lépe vyložili trestní řád, měli a mohli "dílčí skutky" (trestní stíhání pro ně) zastavit podle § 172 odst. 1 písm. a) nebo b) tr. ř.

Ústavní soud, předtím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje zákonem požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Shodně jako v rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 2558/10 ve věci ústavní stížnosti v téže trestní věci dalšího spoluobviněného stěžovatele, argumentující stejnými důvody jako nyní posuzovaná ústavní stížnost, Ústavní soud konstatuje, že stížnost dle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy tvoří procesní prostředek k ochraně subjektivních základních práv a svobod individuálního stěžovatele, které jsou garantovány ústavním pořádkem. Z ustanovení § 72 odst. 1, 3, 4 a § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu lze vyvodit, že ústavní stížnost představuje subsidiární prostředek k ochraně toliko vlastních základních práv, který je možno zásadně využít až po vyčerpání všech právních prostředků, které zákon stěžovateli k ochraně toho kterého práva poskytuje. Přímo v ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je vyjádřen formální obsah principu subsidiarity jako jednoho z atributů ústavní stížnosti, tedy že ústavní stížnost je nepřípustná, nevyčerpal-li stěžovatel všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, a § 72 odst. 3 tohoto zákona dále stanoví, že krom vyčerpání procesních prostředků v jednom typu řízení se procesními prostředky rozumí i prostředky, s jejichž uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Na druhé straně lze z principu subsidiarity vyvodit i jeho materiální obsah, který spočívá v samotné působnosti Ústavního soudu jako orgánu ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR), který poskytuje ochranu základním právům a svobodám jednotlivce teprve tehdy, pokud tato práva a svobody nebyly respektovány ostatními orgány veřejné moci. V subsidiaritě ústavní stížnosti se tak fakticky projevuje i ústavní princip dělby moci mezi jednotlivými orgány veřejné moci.

Také z nyní posuzované stížnosti je zřejmé, že stěžovatel se cítí být dotčen na svých osobnostních právech již samotným trestním stíháním, které vyústilo v napadená rozhodnutí, resp. medializací trestního stíhání. Tato práva jsou v ústavněprávní rovině garantována čl. 10 odst. 1 Listiny. K jejich ochraně však stěžovateli právní řád poskytuje procesní prostředky, jež dosud zjevně vyčerpány nebyly. Pokud jde o tvrzené porušení dalších základních práv, stěžovatel neuvádí, v čem konkrétně spatřuje jejich porušení, a proto se jeho tvrzením Ústavní soud dále nezabýval s tím, že i názor vyjádřený v předcházejícím rozhodnutí Ústavního soudu shora označeném o nepřípadnosti polemiky stěžovatele s údajně nepřiléhavou interpretací trestního řádu, soudce zpravodaj v nyní posuzované věci stěžovatele sdílí.

Z uvedeného plyne, že ústavní stížnost je předčasná. Proto Ústavnímu soudu nezbylo, než ji mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu jako návrh nepřípustný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. září 2010

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru