Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1629/11 #1Usnesení ÚS ze dne 13.06.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 7
Soudce zpravodajVýborný Miloslav
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/žaloba pro zmatečnost
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
Opatrovník
žaloba/pro zmatečnost
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.1629.11.1
Datum podání03.06.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 229 odst.1 písm.h


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1629/11 ze dne 13. 6. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 13. června 2011 v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Vladimíra Kůrky o ústavní stížnosti M. H., zastoupené JUDr. Marií Vondráčkovou, advokátkou, AK se sídlem Zborovská 19, 150 00 Praha 5, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 22. 5. 2000 sp. zn. 17 C 815/2000, j.č. DP 9589450, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 7. 6. 2000 sp. zn. 17 C 815/2000, j.č. DP 9589450, spojené s návrhem na odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku takto:

Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají.

Odůvodnění:

Podanou ústavní stížností se stěžovatelka s tvrzením o porušení svých práv zaručených v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a porušení čl. 90, čl. 95 odst. 1 a čl. 96 Ústavy domáhala zrušení shora označených rozhodnutí vydaných v řízení o zaplacení 206 Kč.

Napadeným rozsudkem uložil Obvodní soud pro Prahu 7 stěžovatelce (v řízení v postavení žalované) zaplatit žalobci Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s., částku 206,- Kč z titulu nezaplaceného jízdného, jakož i náklady řízení ve výši 1 305 Kč. Rozsudek byl vydán v řízení, v němž stěžovatelku zastupovala opatrovnice V. B., pracovnice Obvodního soudu pro Prahu 7, ustanovená soudem podle § 29 o. s. ř. ústavní stížností napadeným usnesením. Rozsudek nabyl právní moci dne 24. 6. 2000.

Stěžovatelka uvedla, že se o existenci napadených rozhodnutí dověděla až dne 4. 4. 2011, kdy jí bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech povinné, k jejich vydání došlo právě na základě napadeného rozsudku. Po nahlédnutí do spisu dne 11. 4. 2011 zjistila skutečnosti týkající se nalézacího řízení a vysvětlila, že v době, kdy probíhalo, se dlouhodobě zdržovala v zahraničí, a nikoliv na adrese uvedené žalobcem v žalobě. Stěžovatelka tak neměla možnost čerpat všechny opravné prostředky a neučinila tak ani opatrovnice. S odkazem na nálezovou judikaturu Ústavního soudu stěžovatelka zpochybnila objektivitu opatrovníka a jeho schopnost hájit práva a oprávněné zájmy účastníka řízení, kterého zastupoval, je-li jím zaměstnanec téhož soudu, jak se stalo i v jejím případě, a navrhla, aby Ústavní soud zrušil jak usnesení o ustanovení opatrovníka pro řízení, tak i rozsudek ve věci samé.

Vzhledem k probíhajícímu exekučnímu řízení stěžovatelka navrhla odklad vykonatelnosti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7.

Dříve než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání z hlediska přípustnosti. V projednávaném případě dospěl k závěru, že tomu tak není a že ústavní stížnost je nepřípustná.

Zákonem č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, platným ode dne 8. 1. 2009 a účinným ode dne 1. 7. 2009, došlo ke změnám procesních pravidel občanského soudního řízení, jež z důvodů dále vyložených činí dosavadní judikaturu Ústavního soudu upínající se k postupům obecných soudů při ustanovování opatrovníka osobám neznámého pobytu nebo osobám, jimž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, nepoužitelnou.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh usnesením odmítne, jde-li o návrh nepřípustný. Podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je návrh nepřípustný, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje.

Podle § 229 odst. 1 písm. h) o. s. ř. ve znění zákona č. 7/2009 Sb. žalobou pro zmatečnost může účastník napadnout pravomocné rozhodnutí soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu, kterým bylo řízení skončeno, jestliže účastníku řízení byl ustanoven opatrovník z důvodu neznámého pobytu nebo proto, že se mu nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, ačkoliv k takovému opatření nebyly splněny předpoklady.

Podle § 234 odst. 5 o. s. ř. z důvodu zmatečnosti uvedeného v § 229 odst. 1 písm. h) lze žalobu podat ve lhůtě 3 měsíců od té doby, kdy se ten, kdo žalobu podává, dozvěděl o napadeném rozhodnutí.

Dozvěděla-li se stěžovatelka o existenci napadeného rozsudku (a usnesení) z exekučního příkazu doručeného jí dne 4. 4. 2011, měla (a stále má) k dispozici procesní prostředek, který může čerpat za účelem obrany svých práv (srov. obdobně usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 7. 2009 ve věci sp. zn. IV. ÚS 1277/09, dostupné v el. podobě). Odmítnutí ústavní stížnosti tak nemůže představovat denegatio iustitiae, či tvořit jakoukoliv překážku budoucího postupu stěžovatelky u obecných soudů.

Podle ustanovení § 79 zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost nemá odkladný účinek, Ústavní soud však může vykonatelnost napadených rozhodnutí za podmínek stanovených odst. 2 citovaného ustanovení odložit. Při odmítnutí ústavní stížnosti pro nepřípustnost pak tento akcesorický návrh sdílí osud ústavní stížnosti samotné; o tomto návrhu pak nerozhoduje soudce-zpravodaj, ale senát Ústavního soudu.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavní soud ústavní stížnost a návrh s ní spojený odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 13. června 2011

Miloslav Výborný, v. r.

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru