Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 1123/21 #1Usnesení ÚS ze dne 11.05.2021

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajFiala Josef
Typ výrokuodmítnuto pro nepříslušnost
odmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříkdružstvo/bytové
Statutární orgán
EcliECLI:CZ:US:2021:4.US.1123.21.1
Datum podání29.04.2021
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 1123/21 ze dne 11. 5. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Tomáše Matouška, Ph.D., advokáta, sídlem Sokolovská 1253/232, Praha 9 - Libeň, proti vyrozumění Městského soudu v Praze ze dne 29. dubna 2021 sp. zn. Dr 584/RD130/MSPH, Fj 75480/2021/MSPH, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení, a obchodní korporace Bytové družstvo Balabenka, sídlem Sokolovská 1252/230, Praha 9 - Libeň, jako vedlejší účastnice řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhá zrušení výše uvedeného vyrozumění Městského soudu v Praze (dále jen "městský soud") s tvrzením, že jím byla porušena základní práva, svobody, jakož i ústavněprávní principy, zakotvené v čl. 23 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 37 Listiny, čl. 1 odst. 1 Ústavy, čl. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 11 odst. 1, čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 Listiny, čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), čl. 3 Úmluvy, čl. 47 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 7 odst. 2 Listiny. Současně požádal o přednostní projednání věci.

2. Z ústavní stížnosti a napadeného vyrozumění městského soudu se podává, že ve vyrozumění je uvedeno: "Ve shora označené právní věci, týkající se společnosti Bytové družstvo Balabenka, se sídlem Sokolovská 1252/230, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 448 49 362 k Vašemu podání ze dne 28. února 2021 č.j. Fj 75480/2021/MSPH sděluje zdejší soud následující: [...] Společenství bylo vyzváno k vyjádření se k dané skutečnosti. Dle soudem zjištěných informací se u Miroslava Rýdla i RNDr. Oldřicha Jerolíma nejedná o provozování činnosti, která je v rozporu se stanovami (čl. 49) Bytového družstva Balabenka. [...] Vaše podání se zakládá do rejstříkového spisu bez dalšího."

3. Stěžovatel tvrdí, že požádal městský soud o zjednání nápravy ve věci nezákonného zápisu osob, u nichž je dána překážka výkonu funkce člena statutárního orgánu, jako předseda a člen představenstva družstva, a namítá, že tajemnice městského soudu mu v rozporu se zákonem a stanovami vedlejší účastnice sdělila, že jeho podání zakládá do rejstříkového spisu bez věcného vyřízení.

4. Ústavní soud nejprve zkoumal, zda jsou splněny předpoklady meritorního projednání ústavní stížnosti (§ 42 odst. 1 a 2 zákona o Ústavním soudu), a dospěl k závěru, že tomu tak není.

5. Podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu). Za procesní prostředek k ochraně práva zákon považuje jak řádný a mimořádný prostředek s výjimkou obnovy řízení, tak jiný návrh, který je způsobilý zahájit řízení, v němž se navrhovatel může domoci odstranění jím namítané vady řízení či vady rozhodnutí (srov. § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

6. Z citovaných ustanovení vyplývá, že pojmovým znakem ústavní stížnosti je její subsidiarita, jež se projevuje v požadavku předchozího vyčerpání všech procesních prostředků, které právní řád stěžovateli k ochraně jeho práv poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), a v požadavku, aby Ústavní soud zasahoval na ochranu ústavně zaručených základních práv a svobod až v okamžiku, kdy ostatní orgány veřejné moci nejsou schopny neústavní stav napravit.

7. Podmínka přípustnosti není podle Ústavního soudu ve věci stěžovatele splněna. Stěžovatel v ústavní stížnosti sice zmiňuje, že podle jeho názoru u konkrétních osob existuje překážka výkonu funkce člena statutárního orgánu družstva, nicméně to ještě samo o sobě není dostatečným důvodem, aby městský soud jako soud rejstříkový provedl výmaz těchto osob z jím vedené evidence. Obecně lze k tomu konstatovat, že o změně složení statutárního orgánu bytového družstva musí rozhodnout členská schůze družstva, a to usnesením (případná neplatnost usnesení členské schůze družstva může být samostatným předmětem řízení před soudem). Teprve takové usnesení členské schůze družstva může být titulem pro změnu zápisu v evidenci vedené rejstříkovým soudem. Podle judikatury Ústavního soudu [srov. nález ze dne 30. 11. 1995 sp. zn. III ÚS 62/95 (N 78/4 SbNU 234)] lze ústavní stížnost podat - stručně řečeno - proti jinému zásahu orgánu veřejné moci pouze tam, kdy neústavnost nelze napravit jiným způsobem, tedy především prostředky vyplývajícími z příslušných procesních předpisů. Stěžovatel však nedoložil, že by využil takové prostředky, jejichž prostřednictvím by se pokusil napravit stav, kdy podle jeho názoru funkci statutárního orgánu družstva vykonávají osoby, které k tomu nesplňují zákonem stanovené podmínky, a že by o nich bylo rozhodnuto. V záhlaví uvedené vyrozumění městského soudu takovým rozhodnutím není.

8. Vzhledem k výše uvedenému zjištění soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podanou ústavní stížnost odmítl jako návrh nepřípustný [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu]. K návrhu stěžovatele na přednostní projednání věci Ústavní soud konstatuje, že užití tohoto institutu přichází v úvahu za situace, lze-li očekávat delší čas do vydání konečného rozhodnutí. V daném případě taková situace nenastala, a proto Ústavní soud o tomto návrhu samostatně nerozhodoval.

9. Žádá-li stěžovatel v petitu ústavní stížnosti, aby Ústavní soud konstatoval, že "[č]innost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou v České republice ve smyslu čl. 23 Listiny základních práv a svobod znemožněny", není k rozhodnutí o takovém návrhu Ústavní soud příslušný [§ 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu], neboť stěžovatel se nemůže domáhat ničeho jiného, než co umožňuje § 82 zákona o Ústavním soudu [srov. k tomu přiměřeně usnesení ze dne 18. 12. 2012 sp. zn. I. ÚS 2394/12 (rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná pod http://nalus.usoud.cz)].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. května 2021

Josef Fiala v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru