Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 560/16 #1Usnesení ÚS ze dne 28.03.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánKRAJ / KRAJSKÝ ÚŘAD - KÚ Zlínského kraje - odbor právní
JINÝ ORGÁN VEŘEJNÉ MOCI - Krajský živnostenský úřad
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:3.US.560.16.1
Datum podání17.02.2016
Napadený akt

rozhodnutí správní


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 560/16 ze dne 28. 3. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Andreje Bednára, zastoupeného JUDr. Josefem Červinkou, advokátem, sídlem Nový Hrozenkov 843, proti rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru právního a Krajského živnostenského úřadu ze dne 11. prosince 2015 č. j. KUZL 71089/2015 a proti rozhodnutí starostky města Karolínka Marie Chovanečkové ze dne 21. října 2015 sp. zn. MU-4873/2015, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, a to pro porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

2. Ústavní soud zjistil, že rozhodnutím starostky města Karolínka Marie Chovanečkové (dále jen "představená") ze dne 21. 10. 2015 sp. zn. MU-4873/2015 rozhodla představená o námitce podjatosti vznesené v přestupkovém řízení vedeném pod sp. zn. MU-2474/PŘ 36/VK 2015 stěžovatelem jako obviněným tak, že úřední osoby Mgr. Jaroslava Vojkůvková, předsedkyně komise pro projednávání přestupků, JUDr. František Vachala, člen komise pro projednávání přestupků, a Bc. Jiří Čampa, člen komise pro projednávání přestupků, jako kolegiální orgán, nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování ve věci podaného oznámení o přestupku na stěžovatele. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel odvolání.

3. Rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru právního a Krajského živnostenského úřadu ze dne 11. 12. 2015 č. j. KUZL 71089/2015 bylo v souladu s ustanovením § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání stěžovatele zamítnuto a rozhodnutí představené ze dne 21. 10. 2015 sp. zn. MU-4873/2015 potvrzeno.

II.

4. Dříve, než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální náležitosti a procesní předpoklady jejího meritorního projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu.

5. Dle ust. § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

6. Dotazem na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad, bylo zjištěno, že rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru právního a Krajského živnostenského úřadu ze dne 11. prosince 2015 č. j. KUZL 71089/2015 bylo právnímu zástupci stěžovatele JUDr. Josefu Červinkovi doručeno do datové schránky dne 14. 12. 2015. Dvouměsíční lhůta k podání ústavní stížnosti stěžovateli uplynula dnem 15. 2. 2016 (pondělí). Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost je podle jejího textu datována dnem 16. 2. 2016 a že byla Ústavnímu soudu doručena dne 17. 2. 2016, je zřejmé, že byla podána až po uplynutí lhůty zákonem stanovené pro její podání.

7. S ohledem na výše uvedený závěr o opožděnosti podané ústavní stížnosti se Ústavní soud již dále nezabýval otázkou přípustnosti podané ústavní stížnosti.

III.

8. V ústavní stížnosti stěžovatel dále navrhl, aby Ústavní soud právnímu zástupci stěžovatele přiznal náhradu nákladů řízení "k tíži obou účastníků".

9. Podle ust. § 62 odst. 4 zákona o Ústavním soudu může Ústavní soud v odůvodněných případech podle výsledků řízení usnesením uložit některému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, aby zcela nebo z části nahradil jinému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi jeho náklady řízení. V dané věci neshledal Ústavní soud důvod pro jejich přiznání již s ohledem na výsledky řízení o ústavní stížnosti.

IV.

12. Vzhledem k výše uvedenému soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítl, neboť návrh byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. března 2017

JUDr. Radovan Suchánek v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru