Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 522/99Nález ÚS ze dne 23.03.2000Zachování lhůty v trestním řízení

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkDoručování
lhůta/procesněprávní
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 44/17 SbNU 313
EcliECLI:CZ:US:2000:3.US.522.99
Datum podání25.10.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 60 odst.4


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 522/99 ze dne 23. 3. 2000

N 44/17 SbNU 313

Zachování lhůty v trestním řízení

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud ČR

rozhodl v senátě o návrhu navrhovatele M. V.,

zastoupeného JUDr. B. G., CSc., advokátem, na zrušení usnesení

Městského soudu v Praze ze dne 29. 7. 1999, čj. 6 To 358/99-164,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 7. 1999, čj. 6 To

358/99-164, se zrušuje.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 25. 10. 1999 ústavní stížnost, v níž

brojil proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 7. 1999,

čj. 6 To 358/99-164, s tvrzením, že jím bylo porušeno jeho

základní právo dané mu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv

a svobod (dále jen "Listina"). Ve stížnosti navrhovatel uvedl, že

v rámci trestního řízení, vedeného proti němu u Obvodního soudu

pro Prahu 2 vydal tento soud dne 8. 6. 1999 usnesení, čj. 6

T 78/98-150, kterým přibral znalce k posouzení otázek týkajících

se příčiny vzniku dopravní nehody. Usnesení bylo právnímu zástupci

navrhovatele doručeno dne 16. 6. 1999 a ten proti němu podal

prostřednictvím pošty v Plzni stížnost. Městský soud v Praze dne

29. 7. 1999 usnesením, čj. 6 To 358/99-164, tuto stížnost zamítl,

jako stížnost podanou opožděně. Navrhovatel v ústavní stížnosti

namítal, že Městský soud při rozhodování o stížnosti proti

uvedenému usnesení vycházel pouze z otisku razítka podatelny soudu

a nevzal v úvahu skutečnost, že stížnost byla soudu odeslána

poštou již dne 18. 6. 1999 a tedy ve smyslu ust. § 60 odst. 4

písmeno a) trestního řádu včas. Tím měl soud porušit uvedené

navrhovatelovo základní právo na soudní ochranu.

Ústavní soud si vyžádal spis Obvodního soudu pro Prahu 2,

sp.zn. 6 T 28/98 a z něj zjistil, že dne 8. 6. 1999 vydal tento

soud usnesení, čj. 6 T 28/98-150, kterým ustanovil znalce v oboru

dopravy k zodpovězení otázek týkajících se dopravní nehody

navrhovatele. Usnesení bylo právnímu zástupci navrhovatele JUDr.

B. G., CSc., doručeno dne 16. 6. 1999.

Proti tomuto usnesení podal JUDr. B. G., CSc., stížnost,

datovanou dnem 18. 6. 1999. Na stížnosti (založené ve spisu 6

T 28/98 Obvodního soudu pro Prahu 2 na č. l. 160) je razítko

podatelny Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 8. 7. 1999. Dopisu

odpovídající obálka není součásti spisu. Dne 29. 7. 1999 vydal

Městský soud v Praze usnesení, čj. 6 To 358/99-164, kterým

stížnost zamítl. V odůvodnění soud uvedl, že usnesení o přibrání

znalce vydal Obvodní soud podle pokynů odvolacího soudu, uvedených

v usnesení ze dne 18. 5. 1999, sp. zn. 6 To 113/99. Stížnost proti

předmětnému usnesení byla podána opožděně, neboť podle podacího

razítka Obvodního soudu pro Prahu 2 byla stížnost podána dne 8.

7. 1999. Pokud jde o způsob doručování, soud postupoval v souladu

s ust. § 137 odst. 2 trestního řádu.

Na tomto místě je třeba uvést, že Ústavní soud ČR je si vědom

skutečnosti, že není vrcholem soustavy obecných soudů (čl. 81, čl.

90 Ústavy ČR). Nemůže proto na sebe atrahovat právo přezkumného

dohledu nad jejich činností. To ovšem jen potud, pokud tyto soudy

ve své činnosti postupují ve shodě s obsahem hlavy páté Listiny

a pokud napadeným rozhodnutím nebylo porušeno základní právo nebo

svoboda zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle

čl. 10 Ústavy ČR.

Z uvedeného pohledu dospěl Ústavní soud k závěru, že podaný

návrh je důvodný.

S ohledem na uvedené nutno konstatovat, že lhůta je zachována

též tehdy, jestliže podání bylo ve lhůtě dáno na poštu

a adresováno soudu (§ 60 odst. 4 tr.ř.). Musí tak být splněny

současně dvě podmínky spočívající v tom, že podání musí být dáno

na poštu ve lhůtě a adresováno orgánu činném v trestním řízení,

u něhož má být podáno, nebo který má ve věci rozhodnout. Jestliže

jsou splněny obě tyto podmínky, nezáleží na tom, kdy podání došlo

příslušnému orgánu činném v trestném řízení a dokonce zda mu vůbec

došlo. Obviněný tak může prokázat např. fotokopií podání opravného

prostředku a podacím lístkem o doporučené zásilce, že opravný

prostředek podal včas na poště a že bylo správně adresováno.

Z podání právního zástupce navrhovatele ze dne 16. 2. 2000

- ověřené kopie podacího lístku pošty Plzeň 23 č. R 009243

- Ústavní soud zjistil, že dne 18. 6. 1999 odeslal

JUDr. B. G., CSc., Obvodnímu soudu pro Prahu 2 doporučený dopis.

Za daných okolností Městský soud v Praze nepostupoval při

rozhodování o stížnosti proti usnesení, čj. 6 To 113/99-150,

ústavně konformním způsobem, když se spokojil při posuzování

otázky včasnosti podání předmětné stížnosti jen s otiskem razítka

podatelny Obvodního soudu pro Prahu 2 a nevzal v úvahu skutečnost,

že toto podání zjevně bylo soudu doručeno prostřednictvím pošty,

avšak součásti spisu není příslušná obálka, ze které by se dalo

usuzovat na den podání stížnosti k přepravě poště a neobjasnil

takto zjištěný rozpor. Protože zasedání soudu bylo neveřejné,

neměl takto navrhovatel možnost předmětnou skutečnost jakkoli

osvětlit. Za daných okolností bylo postupem Městského soudu

v Praze porušeno základní právo navrhovatele na soudní ochranu,

dané mu čl. 36 odst. 1 Listiny.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrhu na zahájení řízení

vyhovět a napadené usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 7.

1999, čj. 6 To 358/99-164, podle § 82 odst. 3 písmeno a) zákona č.

182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů,

zrušit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 23. března 2000

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru