Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 510/04Usnesení ÚS ze dne 19.11.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip rovnosti
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2004:3.US.510.04
Datum podání12.08.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 510/04 ze dne 19. 11. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 510/04

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 19. listopadu 2004 ve věci navrhovatele S. M. o návrhu ze dne 10. srpna 2004, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 12. srpna 2004 obdržel Ústavní soud podání, jímž se navrhovatel s poukazem na porušení svých ústavně zaručených základních práv domáhal zrušení rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. července 2004 č. j. 21 Cdo 343/2004-74.

Navrhovatel byl Ústavním soudem opakovaně vyzván k odstranění vad návrhu, přičemž ve druhé výzvě mu byla určena lhůta k odstranění vad do 7. listopadu 2004. Současně byl - s ohledem na jeho předchozí sdělení - poučen, že podle § 18 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ten, kdo se nemůže poskytnutí právních služeb domoci, je oprávněn požádat Českou advokátní komoru se sídlem v Praze, Národní 16, aby mu advokáta určila. Dále byl rovněž ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, poučen o tom, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Výzvu převzal dle dodejky dne 15. října 2004.

Dle zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje a není-li takového prostředku, ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o zásahu veřejné moci do jeho ústavně zaručených základních práv nebo svobod dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k takovému zásahu došlo. Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. K ústavní stížnosti musí být přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva. Fyzické a právnické osoby jako účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem. Nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu stanovené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 a 5, § 75 odst. 1, § 72 odst. 6, § 30 odst. 1 a § 43 odst. 1 písm. a); blíže část druhá hlava druhá oddíl třetí citovaného zákona].

Navrhovatel v určené lhůtě vady návrhu neodstranil. Z tohoto důvodu se jím Ústavní soud, vázán citovaným zákonem, nemohl věcně zabývat.

Připomíná, že jakožto orgán veřejné moci a orgán ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) přirozeně vychází a je povinen při výkonu své jurisdikce důsledně vycházet z principu, že co do případů, mezí a způsobů může uplatňovat státní moc jen v zákonném a ústavním rámci (zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů; čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR), což je v právním státě nezbytná podmínka pro jakoukoliv legitimní činnost jeho orgánů.

S ohledem na uvedené tedy Ústavnímusoudu nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku usnesení obsaženo.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 2004

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru