Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 442/97Usnesení ÚS ze dne 26.02.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1998:3.US.442.97
Datum podání21.11.1997
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

229/1991 Sb., § 9


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 442/97 ze dne 26. 2. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 442/97-13

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatelky M.V., o stížnosti ze dne 14. listopadu 1997 proti rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 122/96, ze dne 4. září 1997, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu České republiky 21. listopadu 1997, se stěžovatelka domáhala přezkoumání postupu Krajského soudu v Plzni v řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí Pozemkového úřadu v T., u něhož uplatnila restituční nárok. Uvedla, že podle jejího přesvědčení soud neposkytl náležitou soudní ochranu jejímu právu, když nevzal zřetel na skutečnosti, vyplývající z řízení, vedeného před Okresním soudem v Tachově pod sp. zn. 5 C 111/91, kde se domáhala nároků podle zák. č. 87/1991 Sb. Navrhla, aby Ústavní soud rozsudek Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 122/96, ze dne 4. září 1997, zrušil.

Krajský soud v Plzni ve svém vyjádření k obsahu stížnosti mj. uvedl, že ve správním řízení přezkoumal zákonnost rozhodnutí orgánu veřejné správy a dospěl ke stejnému závěru - pokud jde o zmeškání lhůty k uplatnění nároku stěžovatelkou, k jakému dospěl Okresní pozemkový úřad v T. Navrhl, aby byla stížnost zamítnuta.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Fyzické a právnické osoby, jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem, musí být zastoupeny advokátem nebo notářem v rozsahu, stanoveném zvláštními předpisy [§ 72 odst. 1 písm. a), § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb.]. Jak vyplývá z § 31 odst. 1 citovaného zákona, zástupce účastníka podle § 30 odst. 1 není oprávněn dát se v řízení před Ústavním soudem zastoupit dalším zástupcem. Nemá-li návrh na zahájení řízení náležitosti podle zákona o Ústavním soudu, vyrozumí soudce nebo jím pověřený asistent o tom navrhovatele a určí mu lhůtu k odstranění

111. ÚS 442/97-14

vad. Neodstraní-li vady návrhu v určené lhůtě, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne [§ 41 písm. b) a § 43 odst. 1 písm. a) zák. č.

182/1993 Sb.].

Návrh stěžovatelky vykazoval vady, a proto byla vyzvána k jejich odstranění ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy. Poněvadž šlo o nedostatky v plné moci, která měla osvědčit existenci zastoupení navrhovatelky advokátem, byla poučena i odkazem na znění § 31 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb. s tím, že k návrhu připojená plná moc s uvedeným ustanovením nebyla v souladu. Dále byla upozorněna na to, že pokud vady návrhu nebudou ve lhůtě odstraněny, je to důvodem k jeho odmítnutí podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona.

Jak vyplývá z obsahu spisu, navrhovatelka na výzvu, která ji byla doručena 3. prosince 1997, sama nereagovala, dne 9. prosince 1997 byla ústavnímu soudu doručena listina, označená jako plná moc, kterou stěžovatelka zmocňuje advokáta JUDr. P.H., kromě jiného, k zastupování před Ústavním soudem. Současně listina obsahuje souhlas stěžovatelky s tím, že zmocněný advokát je oprávněn ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více i s tím, aby každý z nich jednal samostatně.

Vzhledem k tomu že ve věci navrhovatelky nedošlo k odstranění vad návrhu ve lhůtě k tornu určené - nebyl předložen důkaz o jejím zastoupení advokátem, tj. nebyla předložena plná moc, plně odpovídající § 31 zák. č. 182/1993 Sb., byl návrh, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 26. února 1998

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru