Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 3615/18 #1Usnesení ÚS ze dne 18.12.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
OBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - Praha
Soudce zpravodajFiala Josef
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /právo na soudní přezkum rozhodnutí orgánu veřejné správy
právo na soudní a jinou právní ochranu /právo na příst... více
Věcný rejstříkpoplatek/soudní
lhůta/zmeškání
EcliECLI:CZ:US:2018:3.US.3615.18.1
Datum podání05.11.2018
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 36 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

150/2002 Sb., § 47 písm.c

549/1991 Sb., § 9 odst.1


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 3615/18 ze dne 18. 12. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti stěžovatele Petra Stoklasy, zastoupeného Mgr. Zdeňkem Burdou, advokátem, sídlem Leknínová 3033/7, Praha 10 - Záběhlice, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. srpna 2018 č. j. 9 As 222/2018-48, za účasti Nejvyššího správního soudu, jako účastníka řízení, a Magistrátu hlavního města Prahy, sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí

1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal, aby bylo zrušeno usnesení Nejvyššího správního soudu označené v záhlaví, neboť je názoru, že jím bylo porušeno jeho základní právo zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a že jím došlo k porušení čl. 90 Ústavy.

2. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 30. 8. 2018 č. j. 9 As 222/2018-48 zastavil řízení o kasační stížnosti pro nezaplacení soudního poplatku za kasační stížnost. V odůvodnění poukázal na to, že stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 15 dní od doručení výzvy. Posledním dnem určené lhůty bylo pondělí 20. 8. 2018, soudní poplatek však stěžovatel zaplatil až v úterý 21. 8. 2018, kdy došlo k jeho připsání na účet soudu. Nejvyšší správní soud zdůraznil, že pojem zaplacení soudního poplatku vykládá hmotněprávně, tj. v případě jeho platby převodem na účet je poplatek zaplacen až připsáním na účet soudu. Dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o soudních poplatcích"), se k zaplacení soudního poplatku po marném uplynutí lhůty k jeho zaplacení nepřihlíží. Nejvyšší správní soud současně se zastavením řízení o kasační stížnosti rozhodl o vrácení pozdě zaplaceného soudního poplatku sníženého o 20 % (tj. o 1 000 Kč) dle § 10 odst. 3 věty první ve spojení s § 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích.

II.

Argumentace stěžovatele

3. Stěžovatel v ústavní stížnosti uvedl, že soudní poplatek za kasační stížnost zaplatil včas, a to v poslední den určené lhůty k jeho úhradě. Soudní poplatek zaplatil převodem na účet Nejvyššího správního soudu u České národní banky, která nemá žádné zákonné lhůty bránící přijetí platby ještě v den jejího poukázání. Ke svým tvrzením stěžovatel navrhl důkaz potvrzením o úhradě soudního poplatku, jež si má Ústavní soud vyžádat. Dále navrhl, aby si Ústavní soud vyžádal od České národní banky výpis přijatých plateb v den úhrady soudního poplatku stěžovatelem.

III.

Procesní předpoklady řízení před Ústavním soudem

4. Ústavní soud posoudil splnění procesních předpokladů řízení a shledal, že ústavní stížnost byla podána včas oprávněným stěžovatelem, který byl účastníkem řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí napadené ústavní stížností. Ústavní soud je k jejímu projednání příslušný. Stěžovatel je zastoupen v souladu s § 29 až 31 zákona o Ústavním soudu. Ústavní stížnost je přípustná, neboť stěžovatel vyčerpal všechny zákonné procesní prostředky k ochraně svého práva (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu a contrario).

IV.

Posouzení opodstatněnosti ústavní stížnosti

5. Ústavní soud není součástí soustavy soudů, nýbrž je soudním orgánem ochrany ústavnosti (čl. 83 a 91 odst. 1 Ústavy). Není povolán k instančnímu přezkumu rozhodnutí obecných soudů. Jeho pravomoc podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy je založena výlučně k přezkumu toho, zda v řízení nebo rozhodnutím v něm vydaným nebyla dotčena ústavně chráněná práva nebo svobody stěžovatele a zda řízení jako celek bylo spravedlivé.

6. Dle čl. 36 odst. 1 Listiny se může každý stanoveným postupem domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Uplatnění řady práv je podmíněno dodržením zákonem stanoveného postupu (např. podle čl. 36 odst. 1 a 4 Listiny), kam často patří i zaplacení příslušného poplatku [nález ze dne 8. 8. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 (338/2017 Sb.), bod 40.; rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná též na http://nalus.usoud.cz]. Jde-li o domáhání se svého práva u nezávislého a nestranného soudu, je součástí stanoveného postupu výkonu tohoto práva i splnění poplatkové povinnosti tam, kde ji zákon ukládá.

7. Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích Nejvyšší správní soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku splatného podáním kasační stížnosti, nebyl-li zaplacen. K tomu mu určí lhůtu v délce alespoň 15 dnů, výjimečně může určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

8. Ústavní soud se ve své rozhodovací praxi již v minulosti vyslovil k otázce, kdy je soudní poplatek zaplacen. V obecné rovině přisvědčil závěru, že soudní poplatek je zaplacen, dostane-li se do dispozice soudu [srov. nález ze dne 7. 10. 2010 sp. zn. II. ÚS 3170/09 (N 208/59 SbNU 57)]. Jde-li o platbu soudního poplatku převodem na účet, jako ústavně souladný Ústavní soud shledal výklad, že k zaplacení soudního poplatku dojde v okamžiku, kdy byl poplatek připsán na účet soudu (srov. usnesení ze dne 7. 12. 2006 sp. zn. III. ÚS 689/06, usnesení ze dne 25. 9. 2008 sp. zn. III. ÚS 1730/08, usnesení ze dne 12. 2. 2009 sp. zn. II. ÚS 26/09, usnesení ze dne 9. 6. 2009 sp. zn. IV. ÚS 1156/09 a usnesení ze dne 23. 3. 2016 sp. zn. III. ÚS 2865/15).

9. Stěžovatel tvrdí, že soudní poplatek zaplatil včas, tj. v poslední den lhůty určené Nejvyšším správním soudem a navrhl, aby si Ústavní soud vyžádal potvrzení o úhradě soudního poplatku od České národní banky a výpis plateb v den úhrady soudního poplatku (viz výše sub 3.). Ústavní soud si vyžádal spis Nejvyššího správního soudu, kde je na č. l. 45 založen záznam o složení, tj. výpis z příslušného účtu Nejvyššího správního soudu u České národní banky vztahující se k platbě stěžovatelova soudního poplatku. Záznam o složení dokládá, že k připsání stěžovatelova soudního poplatku ve výši 5 000 Kč došlo v úterý 21. 8. 2018. Patnáctidenní lhůta k zaplacení soudního poplatku stanovená v usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 8. 2018 č. j. 9 As 222/2018-43 (doručeno dne 3. 8. 2018) uplynula v pondělí 20. 8. 2018.

10. Ústavní soud tudíž neshledal žádné porušení stěžovatelových ústavně zaručených práv. Z tohoto důvodu odmítl jeho ústavní stížnost bez přítomnosti účastníků mimo ústní jednání jako návrh zjevně neopodstatněný podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. prosince 2018

Radovan Suchánek v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru