Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 361/97Usnesení ÚS ze dne 04.11.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.361.97
Datum podání26.09.1997

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 361/97 ze dne 4. 11. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 361/97-11

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele M.T., o návrhu ze dne 24, září 1997, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným ve lhůtě stanovené § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., se stěžovatel domáhal přezkoumání a zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. července 1997, č. j. 10 Ca 195/97-32. Uvedl, že rozhodnutí soudu nepovažuje za správné, když nebylo vyhověno jeho žalobě proti Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích. V té se domáhal zrušení dodatečného platebního výměru, jímž mu Finanční úřad v P. uložil doplatit za rok 1994 daň ze základu, zvýšeného o 114.000, -Kč, a zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým nevyhověl podanému odvolání.

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. ústavní stížnost jsou oprávněny podat fyzické nebo právnické osoby, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byly účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno jejich základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, návrh usnesením odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tornu určené [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona].

Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí mít náležitosti, obsažené v § 34, 72 odst. 1 písm. a) a odst. 4 zák. č. 182/1993 Sb. Fyzické a právnické osoby, jako účastníci řízení před Ústavním soudem, musí být zastoupeny advokátem nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. Zástupce účastníka pak není oprávněn se dát v řízení zastoupit dalším zástupcem. V plné moci k zastupování musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem (§ 30 odst. 1, § 31 zák. č. 182/1993 Sb.).

111. ÚS 361/97-12

Navrhovatel, jehož návrh neměl náležitosti v souladu s výše citovanými ustanoveními zákona o Ústavním soudu, byl dne 2. října 1997 vyzván k odstranění vad návrhu a k předložení řádné plné moci ve lhůtě 7 dnů od obdržení výzvy. Po převzetí výzvy 17. října 1997 doplnil stěžovatel náležitosti návrhu doručením rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, č. j. 10 Ca 195/97-32, a to prostřednictvím JUDr. J.T., ve lhůtě a ani ke dni rozhodnutí však nepředložil plnou moc, odpovídající § 31 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb. Listina označená jako plná moc ze dne 15. 9. 1997 mj. opravňuje advokáta ustanovit za sebe v řízení před Ústavním soudem zástupce, případně těchto zástupců více, což je v rozporu s obsahem § 31 odst. 1 citovaného zákona. Stěžovatel dále nesplnil v § 72 odst. 1 zákona o Ústavním soudu stanovenou povinnost, když neuvedl, ve kterých základních právech a svobodách se zásahem orgánu veřejné moci cítí být dotčen.

Poněvadž navrhovatel vady návrhu neodstranil ve lhůtě, která mu byla stanovena, byl návrh ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnut. Pokud jde o další údaje, obsažené v listině ze dne 15. září 1997, nelze pominout ujednání o úhradě odměny za právní pomoc včetně hotových výloh označenému oprávněnému Krajskému (Městskému) sdružení advokátů, jehož působnost zanikla zrušením zákona č. 118/1975 Sb. dnem 1. července 1990, kdy nabyl účinnosti zákon č. 128/1990 Sb., o advokacii.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 4. listopadu 1997

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru