Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 33/02Usnesení ÚS ze dne 18.04.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkDoručování
EcliECLI:CZ:US:2002:3.US.33.02
Datum podání18.01.2002
Napadený akt

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

582/1991 Sb., § 86 odst.2


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 33/02 ze dne 18. 4. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl mimo ústní jednání v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti proti postupu České správy sociálního zabezpečení navrhovatele JUDr. B. G., CSc., zastoupeného JUDr. V. J., advokátem,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 17. 1. 2002 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 18. 1. 2002. Návrh směřoval proti postupu České správy sociálního zabezpečení (dále jen "ČSSZ"), která nedoručila navrhovateli rozhodnutí - vyrozumění o zvýšení starobního důchodu, ač od 1. 12. 2001 byly nařízením vlády zvýšeny důchody všem starobním důchodcům. Touto nečinností ČSSZ podle názoru navrhovatele porušila ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Navrhovatel proto žádal, aby Ústavní soud nálezem stanovil, že ČSSZ je povinna doručit navrhovateli rozhodnutí o zvýšení jeho starobního důchodu, a to ve stanovené lhůtě.

K výzvě Ústavního soudu podala ČSSZ vyjádření k předmětu návrhu. Z vyjádření vyplynulo, že ČSSZ vydala dne 1. 12. 2001 automatizované oznámení o úpravě starobního důchodu navrhovatele. Expedice a doručování těchto oznámení provádí na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi ČSSZ a Českou poštou, s.p. ze dne 24. 9. 2001. Podle směrnice k zabezpečení výplat upravených důchodů (příloha mandátní smlouvy) měla pošta provést změny podle předaného seznamu a oznámení o valorizaci důchodu doručit příjemci důchodu spolu s výplatou splátky důchodu v prosinci 2001. Pošta nesmí provést změnu důchodu, pokud již dříve vrátila důchodový list. V takovém případě měla diferenci vyznačit na seznamu, připojit nedoručená oznámení a vrátit vše ČSSZ. V předmětné věci byl důchodový list navrhovatele v souvislosti s přepočtem exekučních srážek odvolán již v listopadu 2001 a pošta měla postupovat způsobem uvedeným výše. Místo tohoto postupu však pošta provedla valorizační změnu výměnou důchodového listu (ověřeno podle vrácených dokladů) a výplatu za měsíc prosinec provedla nestandardním postupem (poštovní poukázkou) a tím nedošlo k předání příslušného oznámení. Dále ČSSZ uvedla, že o tomto pochybení pošty se dozvěděla až z výzvy Ústavního soudu a zahájila ve věci šetření vůči příslušné poště. V rámci šetření bylo zjištěno, že oznámení je připojeno ke kvitančnímu listu a zůstalo na poště. Na základě výzvy bylo oznámení vráceno ČSSZ, která dne 11. 3. 2002 vydala rozhodnutí o úpravě důchodu stěžovatele a s vysvětlujícím průvodním dopisem zaslala navrhovateli. Rozhodnutí bylo doručeno navrhovateli dne 14. 3. 2002. ČSSZ dále uvedla, že postupovala v souladu s platnou právní úpravou a nelze ji vinit z nečinnosti, protože oznámení o valorizaci důchodu bylo vyhotoveno a smluvně zabezpečeno jeho předání adresátovi. Navrhuje proto, aby Ústavní soud podaný návrh zamítl.

Ústavní soud posoudil předmětný návrh a dospěl k závěru, že postupem ČSSZ nedošlo k porušení práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Podle § 86 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, se v případě hromadných úprav důchodů nevydává písemné rozhodnutí, ale pouze oznámení o úpravě důchodu. Příjemce důchodu, pokud nesouhlasí s tímto postupem, má právo podle § 88 odst. 1 citovaného zákona podat námitky ve lhůtě 60 dnů po splátce dávky, od které byla provedena změna. Jsou-li podány námitky, vydá ČSSZ ve věci řádné rozhodnutí, proti němuž má příjemce důchodu vždy možnost opravného prostředku. Z uvedených ustanovení vyplývá, že nedoručením oznámení nebyla navrhovateli odňata možnost bránit se proti event. nesprávnému postupu ČSSZ, protože možnost námitek je upravena příslušným ustanovením a lhůta k jejímu podání není vázána na doručení oznámení, ale na provedení samotné změny výše důchodu.

Z vyjádření ČSSZ dále vyplývá, že pochybení (nedoručení oznámení o úpravě důchodu) nebylo způsobeno jí, ale nedodržením směrnice o postupu k zabezpečení výplat ze strany pošty. Jakmile však ČSSZ toto pochybení zjistila z předmětného návrhu, učinila všechna opatření, aby toto pochybení napravila. Lze proto konstatovat, že v současné době již navrhovateli bylo doručeno individuální rozhodnutí o úpravě důchodu.

Na základě výše uvedeného dospěl Ústavní soud k závěru, že v předmětné věci nedošlo k porušení práva na soudní a jinou ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

Vzhledem k výše uvedeným závěrům nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout jako návrh zjevně neopodstatněný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2002

JUDr. Vladimír Jurka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru