Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 325/11 #1Usnesení ÚS ze dne 21.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - OS Hradec Králové
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříkřízení/zastavení
EcliECLI:CZ:US:2011:3.US.325.11.1
Datum podání03.02.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 96 odst.2


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 325/11 ze dne 21. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 21. března 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele Kooperativa pojišťovna, a. s., se sídlem Praha 1, Templová 747, zastoupeného JUDr. Zdeňkem Veselým, advokátem se sídlem v Praze 1, Panská 6, o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 25. 11. 2010 č. j. 18 C 27/2010-25, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení výše označeného rozhodnutí, kterým byla zamítnuta jeho žaloba o zaplacení částky 496,- Kč s příslušenstvím a kterým byl zavázán k úhradě nákladů řízení žalovanému ve výši 6.480,- Kč. Uvedl, že se po žalovaném domáhal úhrady dluhu na pojistném a jakmile byl po podání návrhu u soudu dluh vyrovnán, vzal žalobu dne 24. 11. 2010 zpět. Soud však 25. 11. 2010 poté, co žalovaný prokázal úhradu dluhu, žalobu zamítl, jemu pak uložil povinnost zaplatit žalovanému náklady řízení. Takový postup soudu a jeho rozhodnutí považuje za učiněné v rozporu s čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práv poskytuje, když takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3, § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu ústavní stížnosti, spisu Okresního soudu v Hradci Králové sp. zn. 18 C 27/2010 a obsahu stížností napadeného rozsudku bylo zjištěno, že žalobce, nyní stěžovatel, podal u soudu žalobu o zaplacení částky 496,- Kč s přísl. proti žalovanému J. B., který, jak vyplývá z potvrzení o zaplacení hotovosti (na č. l. 19 spisu), dne 20. 9. 2010 dlužnou částku uhradil. Podle obsahu podání, přijatého Okresním soudem v Hradci Králové elektronicky dne 24. 11. 2010 v 18,33 hodin, oznámil zástupce žalobce, že žalovaný dne 20. 9. 2010 dlužnou částku uhradil, vzhledem k tomu bere žalobu zpět a navrhuje zastavení řízení s tím, aby mu byl vrácen soudní poplatek a žalovanému uložena povinnost k náhradě nákladů řízení. Jak je zřejmé z protokolu o jednání senátu 18 C ze dne 25. 11. 2010, soud po jednání zahájeném v 8,30 hod. rozhodl rozsudkem tak, že žalobu na úhradu částky 496,- Kč s úroky z prodlení ve výši 86,- Kč zamítl a žalobce zavázal zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 6.480,- Kč. Podle úředního záznamu na straně druhé č. l. 24 spisu bylo podání zástupce žalobce ze dne 24. 11. 2010 (o zpětvzetí návrhu) předáno kanceláři dne 25. 11. 2010 ve 12,50 hodin.

Podle § 96 odst. 2 občanského soudního řádu je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví. Je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět poté, co již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, soud rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí.

S ohledem na výše konstatovaný obsah spisu a § 96 odst. 2 občanského soudního řádu je nepochybné, že stěžovatel, o jehož zpětvzetí návrhu nebylo rozhodnuto, dosud nevyčerpal všechny procesní prostředky k ochraně svého tvrzeného práva, a proto je nutno jeho ústavní stížnost považovat za nepřípustnou.

Pro výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. e) a § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. března 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru