Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 314/99Nález ÚS ze dne 02.09.1999K běhu lhůt a počítání času v občanském soudním řízení

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkSprávní soudnictví
katastr nemovitostí/vklad
lhůta/procesněprávní
katastr nemovitostí/záznam
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 118/15 SbNU 143
EcliECLI:CZ:US:1999:3.US.314.99
Datum podání25.06.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 57, § 246c, § 250m, § 250 odst.2, § 132


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 314/99 ze dne 2. 9. 1999

N 118/15 SbNU 143

K běhu lhůt a počítání času v občanském soudním řízení

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud

rozhodl po ústním jednání dne 2. září 1999

v senátě ve věci ústavní stížnosti Technické správy komunikací hl.

m. Prahy, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne

30. dubna 1999, sp. zn. 33 Ca 51/99, o odmítnutí opravného

prostředku proti rozhodnutí Katastrálního úřadu Praha-město ze dne

2. února 1999, č. j. V11-5500/95/SY, jímž byl zamítnut návrh na

vklad vlastnického práva, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 1999, sp.

zn. 33 Ca 51/99, se zrušuje.

Odůvodnění:

I

Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 26. června

1999, tj. ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993

Sb., ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatel domáhá zrušení

usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 1999, sp. zn.

33 Ca 51/99, o odmítnutí opravného prostředku proti rozhodnutí

Katastrálního úřadu Praha-město ze dne 2. února 1999, č. j.

V11-5500/95/SY, jímž byl zamítnut návrh na vklad vlastnického

práva. Uvedeným rozhodnutím soudů se cítí být dotčen v základních

právech a svobodách, plynoucích z čl. 36 odst. 1 Listiny

základních práv a svobod (dále jen Listiny).

Z obsahu soudního spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 33

Ca 51/99, a správního spisu Katastrálního úřadu Praha-město sp.

zn. V11-5500/95/SY, jež si Ústavní soud vyžádal, bylo zjištěno

následující:

Stěžovatel podal u Městského soudu v Praze opravný

prostředek proti rozhodnutí Katastrálního úřadu Praha-město ze dne

2. února 1999, č. j. V11-5500/95/SY, jímž byl zamítnut návrh na

vklad vlastnického práva. Městský soud usnesením ze dne 30. dubna

1999, sp. zn. 33 Ca 51/99, opravný prostředek odmítl dle § 250p o.

s. ř. s poukazem na jeho podání po lhůtě, stanovené v § 250m o. s.

ř. Vyšel přitom ze zjištění, dle něhož napadené rozhodnutí bylo

stěžovateli doručeno jako zásilka do vlastních rukou dne 4. února

1999, opravný prostředek byl pak jeho právním zástupcem podán

osobně dne 8. března 1999, když lhůta pro podání opravného

prostředku měla uplynout dne 6. března 1999.

Stěžovatel v ústavní stížnosti napadenému usnesení Městského

soudu v Praze vytýká chybné počítání běhu lhůty pro podání

opravného prostředku proti rozhodnutí správního orgánu. Uvádí, že

se v souladu s dikcí § 246c o. s. ř. řídil ustanovením § 57 o. s.

ř., dle něhož v situaci, kdy konec 30-ti denní lhůty pro podání

opravného prostředku připadl na sobotu 6. března 1999, posledním

dnem této lhůty byl proto nejblíže následující pracovní den, tedy

pondělí 8. března 1999. Jelikož tento den doručil stěžovatel

osobně opravný prostředek do podatelny Katastrálního úřadu

Praha-město, má za to, že jej podal včas. Na podporu svého názoru

odkazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. j. 5 Cao 308/94

(Rc 23/96), jakož i na nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS

166/95 (ÚS, sv. 4, č. 79). Vycházeje z uvedených důvodů, spatřuje

stěžovatel v usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna

1999, sp. zn. 33 Ca 51/99, dotčení na svých základních právech

a svobodách, plynoucích z čl. 36 odst. 1 Listiny.

Na základě výzvy Ústavního soudu podle § 42 odst. 4 a § 76

odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

podal dne 9. srpna 1999 Městský soud v Praze k předmětné ústavní

stížnosti vyjádření, v němž předsedkyně senátu 33 Ca uznává

oprávněnost výhrad stěžovatele. Uvádí, že v tomto případě došlo ze

strany soudu ke zřejmé nesprávnosti, spočívající v chybném výpočtu

běhu 30-ti denní lhůty k podání opravného prostředku proti

rozhodnutí katastrálního úřadu, uvedené v ustanovení § 250m odst.

2 o. s. ř., a to v rámci postupu podle ustanovení § 246c a § 57 o.

s. ř. K pochybení došlo záměnou kalendáře na rok 1999 za kalendář

na rok 1998, podle kterého datum 6. března připadalo na pátek

a nikoli na sobotu, jak je tomu v roce 1999. Jelikož zmíněnou

nesprávnost nelze odstranit vydáním opravného usnesení podle §

164 o. s. ř., navrhuje účastník řízení ve svém vyjádření, aby bylo

ústavní stížnosti navrhovatele vyhověno.

II.

Podle § 48 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění

pozdějších předpisů, provádí Ústavní soud důkazy, potřebné ke

zjištění skutkového stavu. Z obsahu správního spisu Katastrálního

úřadu Praha-město sp. zn. V11-5500/95/SY bylo zjištěno

následující:

- rozhodnutí Katastrálního úřadu Praha-město ze dne 2. února

1999, č. j. V11-5500/95/SY, jímž byl zamítnut návrh na

vklad, bylo stěžovateli doručeno dne 4. února 1999 (č. l.

4),

- opravný prostředek proti uvedenému rozhodnutí byl

stěžovatelem osobně doručen Katastrálnímu úřadu

Praha-město dne 8. března 1999 (č. l. 2).

Uvedenými zjištěními, spolu s vyjádřením Městského soudu

v Praze, Ústavní soud tudíž má za prokázané datum doručení

opravného prostředku stěžovatele proti rozhodnutí Katastrálního

úřadu Praha-město ze dne 2. února 1999, č. j. V11-5500/95/SY, ve

lhůtě, určené v § 250m odst. 2 o. s. ř.

Městský soud v Praze v dané věci tudíž porušil svou

povinnost pečlivě přihlížet ke všemu, co vyšlo v řízení najevo,

zakotvenou v § 132 o. s. ř. Z hlediska posouzení ústavního nutno

zodpovědět otázku, zdali uvedené porušení o. s. ř. lze podřadit

pod pojem porušení principů řádného procesu, obsažených v čl. 36

a násl. Listiny.

Nezávislost rozhodování obecných soudů se uskutečňuje

v ústavním a zákonném procesněprávním a hmotněprávním rámci.

Procesněprávní rámec představují především principy řádného

a spravedlivého procesu, jak vyplývají z čl. 36 a násl. Listiny.

Jedním z těchto principů, představujícím součást práva na

řádný proces, jakož i pojmu právního státu (čl. 36 odst. 1

Listiny, čl. 1 Ústavy) a vylučujícím libovůli při rozhodování, je

nezbytná návaznost mezi skutkovými zjištěními a úvahami při

hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně

druhé. V případě, kdy jsou právní závěry soudu v extrémním

nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními anebo z nich v žádné

možné interpretaci odůvodnění soudního rozhodnutí nevyplývá, nutno

takovéto rozhodnutí považovat za stojící v rozporu s čl. 36

odst. 1 Listiny (viz nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 84/94).

V posuzované věci obecný soud po skutkových zjištěních, jež

sama o sobě sporná nejsou, dospěl k právnímu závěru, podle něhož

se podání opravného prostředku stěžovatele proti rozhodnutí

Katastrálního úřadu Praha-město Městskému soudu v Praze považuje

za opožděné, což je v extrémním nesouladu s ustanoveními § 250m,

§ 246c a § 57 o. s. ř. Tímto došlo k porušení čl. 36 odst. 1

Listiny základních práv a svobod, v důsledku čehož Ústavnímu soudu

nezbylo, než usnesení Městskéhosoudu v Praze ze dne 30. dubna

1999, sp. zn. 33 Ca 51/99, zrušit.

Poučení: Proti tomuto nálezu se nelze odvolat.

V Brně 2. září 1999

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru