Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2516/07 #1Nález ÚS ze dne 28.05.2009Posouzení lhůty k podání námitek z hlediska práva na spravedlivý proces

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - OS Ostrava
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nepříslušnost
vyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /právo na přístup k soudu a jeho ochranu, zákaz odepření spravedlnosti
právo na soudní a jinou právní ochranu /s... více
Věcný rejstříkExekuce
advokát/odměna
pohledávka
lhůta/procesněprávní
lhůta/hmotněprávní
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 124/53 SbNU 559
EcliECLI:CZ:US:2009:3.US.2516.07.1
Datum vyhlášení04.06.2009
Datum podání26.09.2007
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

120/2001 Sb., § 88 odst.1, § 88 odst.3, § 88 odst.4


přidejte vlastní popisek

Analytická právní věta


Postup soudu, který v důsledku nesprávné interpretace a aplikace lhůty k podání námitek posoudí podané námitky jako opožděné, představuje ve svém důsledku porušení práva stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Návrh a řízení před Ústavním soudem

Na návrh stěžovatelky 2HHolinger s. r. o. zrušil III. senát Ústavního soudu nálezem ze dne 28. 5. 2009 v řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 25. 7. 2007 č. j. 91 Nc 10374/2007-34 pro rozpor s 36 odst. 1 Listiny. Ve zbývajícím rozsahu byla ústavní stížnost odmítnuta pro nepříslušnost.

Narativní část

Usnesením okresního soudu byla nejprve nařízena exekuce k vymožení pohledávky stěžovatelky (oprávněné), později byla exekuce ohledně jistiny pohledávky zastavena. Soudní exekutor vydal dne 18. 6. 2007 příkaz k úhradě nákladů exekuce, který byl stěžovatelce doručen dne 19. 6. 2007. Stěžovatelka podala dne 20. 6. 2009 k exekutorskému úřadu námitky proti tomuto příkazu. Exekutor postoupil námitky okresnímu soudu a uvedl, že mu byly doručeny dne 25. 6. 2007. Okresní soud příkaz potvrdil, přičemž námitky považoval za opožděné, neboť stěžovatelce uplynula třídenní lhůta pro podání námitek (§ 88 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů). Dle závěrů soudu uplynula stěžovatelce lhůta k podání námitek dne 22. 6. 2007. Stěžovatelka namítala, že zákonná lhůta pro podání námitek je lhůtou procesní, přičemž námitky podala ve stanovené lhůtě.

Odůvodnění nálezu Ústavního soudu

Napadeným usnesením okresní soud potvrdil příkaz k úhradě nákladů exekuce, aniž se zabýval obsahem námitek stěžovatelky. Z data doručení příkazu stěžovatelce a data doručení námitek exekutorovi dovodil zmeškání třídenní lhůty pro podání námitek. Je tak zřejmé, že soud považoval lhůtu stanovenou v § 88 odst. 3 exekučního řádu pro podání námitek za lhůtu hmotněprávní, kdy námitky mají být v zákonem stanovené lhůtě doručeny exekutorovi (tj. nepostačuje předat zásilku v zákonné lhůtě provozovateli poštovních služeb).

Lhůta stanovená v § 88 odst. 3 exekučního řádu pro podání námitek je přitom lhůtou procesněprávní. Pro včasnost námitek je třeba, aby osoba námitky podala ve stanovené lhůtě buď přímo exekutorovi, nebo aby je předala orgánu, který má povinnost je doručit (tj. držiteli poštovní licence) na adresu exekutorského úřadu. Výklad provedený soudem, kterým byla lhůta v § 88 odst. 3 exekučního řádu posouzena jako hmotněprávní, je tedy výkladem, který je v rozporu se zákonem

Postupem soudu, který se námitkami stěžovatelky (vůbec) nezabýval, neboť je považoval za podané po lhůtě, aniž by však zkoumal, kdy byla zásilka s námitkami podána k poštovní přepravě, došlo k porušení stěžovatelčina práva zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny.Ústavní soud proto napadené rozhodnutí soud zrušil.

Soudcem zpravodajem v dané věci byl Jiří Mucha. Žádný soudce neuplatnil odlišné stanovisko.

III.ÚS 2516/07 ze dne 28. 5. 2009

N 124/53 SbNU 559

Posouzení lhůty k podání námitek z hlediska práva na spravedlivý proces

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) - ze dne 28. května 2009 sp. zn. III. ÚS 2516/07 ve věci ústavní stížnosti 2HHolinger, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, Průmyslová 2, proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 25. 7. 2007 č. j. 91 Nc 10374/2007-34, kterým byl potvrzen příkaz k úhradě nákladů exekuce vydaný soudním exekutorem, za účasti Okresního soudu v Ostravě jako účastníka řízení.

Výrok

I. Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 25. 7. 2007 č. j. 91 Nc 10374/2007-34 bylo porušeno stěžovatelčino právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 25. 7. 2007 č. j. 91 Nc 10374/2007-34 se ruší.

III. Návrh stěžovatelky, aby Ústavní soud "určil, co je základem odměny advokáta v exekučním řízení, zda pouze jistina či zda součet jistiny, úroků a nákladů nalézacího řízení", se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Včas a řádně podanou ústavní stížností se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 25. 7. 2007 č. j. 91 Nc 10374/2007-34 a dále se domáhala toho, aby Ústavní soud "určil, co je základem odměny advokáta v exekučním řízení, zda pouze jistina či zda součet jistiny, úroků a nákladů nalézacího řízení". Dle tvrzení stěžovatelky byla porušena její práva zakotvená v čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatelka uvedla, že podala v zákonné lhůtě k exekutorskému úřadu námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, neboť nesouhlasila s výší přiznaných nákladů právního zastoupení. Exekutorský úřad postoupil námitky Okresnímu soudu v Ostravě, který "věc zamítl" s argumentací uplynutí řádné lhůty k podání námitek. Stěžovatelka namítla, že zákonná lhůta pro podání námitek je lhůtou procesní, přičemž námitky předala k poštovní přepravě ve stanovené lhůtě. Stěžovatelka předložila kopii napadeného rozhodnutí, kopii svých námitek zaslaných exekutorskému úřadu a kopii jednoho listu poštovní knihy odesílaných zásilek advokáta JUDr. M. V.

K části petitu týkající se určení základu odměny advokáta v exekučním řízení stěžovatelka nic konkrétního neuvedla.

II.

Ústavní soud si vyžádal spis Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 91 Nc 10374/2007, ze kterého se podávají následující relevantní skutečnosti.

Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 17. 4. 2007 č. j. 91 Nc 10374/2007-12 byla nařízena exekuce k vymožení pohledávky stěžovatelky (oprávněné).

Usnesením téhož soudu ze dne 21. 6. 2007 č. j. 91 Nc 10374/2007-24 byla exekuce ohledně jistiny pohledávky zastavena.

Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda vydal dne 18. 6. 2007 pod č. j. Ex 991/07-27 příkaz k úhradě nákladů exekuce, který byl stěžovatelce doručen dne 19. 6. 2007.

Stěžovatelka podala proti příkazu k úhradě nákladů exekuce námitky - podání ze dne 20. 6. 2007. Na podání je vyznačeno doručení exekutorovi dne 25. 6. 2007. V soudním spise se nenachází obálka, ve které byly námitky exekutorovi doručeny.

Exekutor námitky postoupil Okresnímu soudu v Ostravě (přípis, podání s námitkami, příkaz k úhradě, doklady o doručení příkazu k úhradě účastníkům) a uvedl, že námitky mu byly doručeny dne 25. 6. 2007.

Okresní soud v Ostravě vydal dne 25. 7. 2007 usnesení pod č. j. 91 Nc 10374/2007-34, kterým příkaz k úhradě vydaný exekutorem potvrdil. Uvedl, že stěžovatelce uplynula třídenní lhůta pro podání námitek [§ 88 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen "exekuční řád")]. Konstatoval doručení příkazu k úhradě stěžovatelce dne 19. 6. 2007 a doručení námitek exekutorovi dne 25. 6. 2007 (dle exekutorova razítka na podání s námitkami). Dle závěrů soudu uplynula stěžovatelce lhůta k podání námitek dne 22. 6. 2007.

III.

Ústavní soud si vyžádal vyjádření Okresního soudu v Ostravě. Nový předseda senátu 91 Nc Okresního soudu v Ostravě sdělil, že souhlasí s tím, že lhůta pro podání námitek (§ 88 exekučního řádu) je procesněprávní. Dále odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí a uvedl, že se nemůže konkrétně vyjádřit k doručení námitek v dané věci, neboť ústavní stížnost neobsahuje údaj, kdy stěžovatelka předala námitky k poštovní přepravě. Předseda senátu se vyjádřil také k části petitu týkající se výše odměny advokáta v exekučním řízení.

Předseda senátu souhlasil s upuštěním od ústního jednání.

Ústavní soud zaslal vyjádření soudu stěžovatelce (k případné replice) a současně ji vyzval k tomu, aby se vyjádřila, zda souhlasí s upuštěním od ústního jednání s tím, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude mít Ústavní soud za to, že s upuštěním od ústního jednání souhlasí.

Stěžovatelka na přípis nereagovala.

Ústavní soud žádal od soudního exekutora Mgr. Martina Svobody kopii obálky, ve které mu byly doručeny stěžovatelčiny námitky.

Exekutor sdělil, že žádosti nemůže vyhovět, neboť obálka se nenachází v jeho exekučním spise; obálka byla zřejmě zaslána s námitkami Okresnímu soudu v Ostravě nebo nebyla omylem do spisu založena.

Ústavní soud požádal Českou poštu, s. p., o sdělení, jaké zásilky byly ve dnech 21. až 25. 6. 2007 předány odesílatelem JUDr. M. V. k doručení soudnímu exekutorovi Mgr. Martinu Svobodovi a dále jaké zásilky JUDr. M. V. byly v téže době doručeny soudnímu exekutorovi od JUDr. M. V.

Česká pošta, s. p., sdělila, že z počítačového systému nelze zjistit (všechny předané) zásilky mezi uvedeným odesílatelem a adresátem dle jmen a názvu, neboť zásilky jsou evidovány dle čísla podacího. Současně pošta předložila seznam všech zásilek, které byly doručeny exekutorovi Mgr. Martinu Svobodovi ve dnech 21. 6. až 25. 6. 2007.

IV.

Po provedeném dokazování dospěl Ústavní soud k závěru, že v rozsahu, ve kterém se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 25. 7. 2007 č. j. 91 Nc 10374/2007-34, je ústavní stížnost opodstatněná.

Dle § 88 odst. 1 exekučního řádu (v platném znění) určuje náklady exekuce a náklady oprávněného exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému. Podle odstavce 3 téhož ustanovení účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 3 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Dle odstavce 4 téhož ustanovení se rozhodnutí soudu o námitkách doručí oprávněnému, povinnému a exekutorovi. Proti rozhodnutí soudu o námitkách není přípustný opravný prostředek.

Z doručenky založené v soudním spise vyplývá, že stěžovatelce byl příkaz k úhradě nákladů exekuce doručen dne 19. 6. 2007 prostřednictvím zástupce JUDr. M. V.

Z předložené kopie listu poštovní knihy odesílaných zásilek JUDr. M. V. se podává, že JUDr. V. předal dne 21. 6. 2007 poště v Ústí nad Labem (PSČ 400 01) zásilku s podacím číslem 26633 určenou adresátovi "Exekutorskému úřadu Teplice, soudnímu exekutorovi Mgr. Martinu Svobodovi", která se týkala věci "2HHOLINGER, s. r. o., + PULARY, s. r. o.". Přijetí zásilky je potvrzeno razítkem pošty a podpisem přejímající zaměstnankyně pošty.

Ze seznamu zásilek doručovaných soudnímu exekutorovi se podává, že soudnímu exekutorovi byla dne 25. 6. 2007 doručena zásilka s podacím číslem 26633 podaná na poště (PSČ) 400 01.

Z razítka exekutora na podání obsahujícím námitky stěžovatelky i z podání soudního exekutora, kterým exekutor postoupil námitky stěžovatelky soudu, se podává, že námitky stěžovatelky byly exekutorovi doručeny dne 25. 6. 2007.

Napadeným usnesením Okresní soud v Ostravě potvrdil příkaz k úhradě nákladů exekuce, aniž se zabýval obsahem námitek stěžovatelky. Z data doručení příkazu stěžovatelce (dne 19. 6. 2007) a data doručení námitek exekutorovi (dle razítka exekutora dne 25. 6. 2007) dovodil zmeškání třídenní lhůty pro podání námitek s tím, že lhůta měla stěžovatelce uplynout dne 22. 6. 2007. Je tak zřejmé, že soud považoval lhůtu stanovenou v § 88 odst. 3 exekučního řádu pro podání námitek za lhůtu hmotněprávní, kdy námitky mají být v zákonem stanovené lhůtě doručeny exekutorovi (tj. nepostačuje předat zásilku v zákonné lhůtě provozovateli poštovních služeb). Otázkou, kdy byla zásilka s námitkami předána k poštovní přepravě, se tak soud nezabýval.

Právní úprava obsažená v § 88 exekučního řádu a upravující postup při určování nákladů exekuce a nákladů oprávněného je úpravou procesněprávní, která je zvláštní úpravou ve vztahu k občanskému soudnímu řádu. Lhůta stanovená v § 88 odst. 3 exekučního řádu pro podání námitek je lhůtou procesněprávní. Pro včasnost námitek je třeba, aby osoba námitky podala ve stanovené lhůtě buď přímo exekutorovi, nebo aby je předala orgánu, který má povinnost je doručit (tj. držiteli poštovní licence) na adresu exekutorského úřadu [viz také např.: a) Kasíková, M., Kučera, Z. a kol.: Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti - exekuční řád. 1. vydání. C. H. Beck. Praha 2007. str. 303; b) Tripes, A.: Exekuce v soudní praxi. 3. vydání. C.H. Beck. Praha 2006. str. 797].

Výklad provedený soudem, kterým byla lhůta v § 88 odst. 3 exekučního řádu posouzena jako hmotněprávní, je výkladem, který je v rozporu se zákonem. Postupem soudu, který se námitkami stěžovatelky (vůbec) nezabýval, neboť je považoval za podané po lhůtě, aniž by však zkoumal, kdy byla zásilka s námitkami podána k poštovní přepravě, došlo k porušení stěžovatelčina práva zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny. V důsledku této interpretace (a aplikace) soudem bylo porušeno stěžovatelčino právo domáhat se svého nároku u nezávislého a nestranného soudu, resp. právo obrátit se na soud, aby přezkoumal rozhodnutí soudního exekutora.

Vzhledem k výše uvedenému dospěl Ústavní soud k závěru, že napadeným usnesením Okresního soudu v Ostravě bylo porušeno stěžovatelčino právo na spravedlivý proces vyplývající z čl. 36 odst. 1 Listiny, proto Ústavní soud ústavní stížnosti v rozsahu směřujícím proti napadenému usnesení vyhověl a podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") napadené usnesení zrušil.

V.

Ve vztahu k části petitu, kterým se stěžovatelka v ústavní stížnosti domáhala, aby Ústavnísoud "určil, co je základem odměny advokáta v exekučním řízení, zda pouze jistina či zda součet jistiny, úroků a nákladů nalézacího řízení", Ústavní soud konstatuje svou nepříslušnost.

Z čl. 87 Ústavy nevyplývá oprávnění Ústavníhosoudu abstraktně a obecně provádět závazný výklad "jednoduchého" práva; Okresní soud v Ostravě se přitom otázkou odměny advokáta v exekučním řízení nezabýval.

V tomto rozsahu proto Ústavnísoud shledal důvody pro odmítnutí ústavní stížnosti dle § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu.

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru