Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 244/97Usnesení ÚS ze dne 16.10.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:3.US.244.97
Datum podání09.07.1997

přidejte vlastní popisek

III.ÚS 244/97 ze dne 16. 10. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 244/97-5

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele V., zastoupeného advokátem JUDr. V.P., o návrhu ze dne 8. července 1997, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stížností k Ústavnímu soudu České republiky, podanou ve lhůtě stanovené § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., se navrhovatel domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 5 Co 539/97, ze dne 15. dubna 1997, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 17. prosince 1996, č. j. E 157/95-19. Oba obecné soudy dospěly k závěru, že nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného V. pro uspokojení pohledávky oprávněného K., ve výši 79.816,- Kč je důvodné a s ohledem na znění § 14 odst. 1 písm. c) a d) zák. č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nelze řízení o výkon rozhodnutí přerušit ale ani provést. Navrhovatel považuje rozhodnutí obou soudů za nezákonné a ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) zák. č. 328/1991 Sb. v rozporu s čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod. Navrhl, aby Ústavní soud přerušil řízení o ústavní stížnosti, zrušil § 14 odst. 1 písm. c), týkající se výjimky přerušení řízení pokud jde o řízení exekuční, a zrušil napadená ustanovení (míněno zřejmě rozhodnutí) Okresního soudu ve Strakonicích a Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení může mj. podat ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 zákona o Ústavním soudu [§ 72 odst. 1 písm. a) a § 64 odst. 1 písm. d) zák. č. 182/1993 Sb.]. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný (§ 43 odst. 1 písm. c) cit. zákona).

III. ÚS 244/97-6

Z obsahu spisu Okresního soudu ve Strakonicích sp. zn. E 157/95, který si Ústavní soud vyžádal, rozhodnutí tohoto soudu ze dne 17. prosince 1996 a usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 5 Co 539/97-25, z 15. dubna 1997, bylo zjištěno, že stížnost navrhovatele je zjevně neopodstatněná. Rozhodnutí soudů obou stupňů jsou v souladu s §§ 251 a 253 odst. 1) občanského soudního řádu, které stanoví postup oprávněného a soudu při nařízení výkonu rozhodnutí, neplní-li povinný dobrovolně, a také s § 254 odst. 2 občanského soudního řádu, který neumožňuje řízení o výkonu rozhodnutí přerušit. V souladu s tímto ustanovením je pak také § 14 odst. 1 písm. c) zák. č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, když z účinků prohlášení konkursu vylučuje přerušení řízení mj. u řízení o výkon rozhodnutí. Rovnoprávnost věřitelů úpadce je zaručena § 14 odst. 1 písm. e) výše uvedeného zákona, když stanoví, že výkon rozhodnutí - exekuci, postihující majetek patřící do podstaty, nelze provést.

S ohledem na výše uvedená zjištění a znění § 43 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb. bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo. Pro odmítnutí stížnosti z důvodu její zjevné neopodstatněnosti Ústavní soud netrval na jejím doplnění - návrh obsahoval nepřesnosti a neměl všechny náležitosti v souladu s § 34 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb.

Poněvadž byla stížnost navrhovatele odmítnuta, nebyly dány důvody pro přerušení řízení podle § 78 odst. 1 a návrh na zrušení části předpisu, podaný ve smyslu § 64 odst. 1 písm. d) a § 74 zákona o Ústavním soudu, se stal nepřípustným (§ 43 odst. 1 písm. f) zákona č. 182/1993 Sb.)

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 16. října 1997

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru