Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 226/02Usnesení ÚS ze dne 03.07.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajŠevčík Vlastimil
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2002:3.US.226.02
Datum podání15.04.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 226/02 ze dne 3. 7. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 226/02

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky K., spol. s r. o., zastoupené JUDr. Ing. J. M., advokátem, proti průtahům Městského soudu v Praze a porušování ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces a vlastnického práva, mimo ústní jednání dne 3. července 2002 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou včas (§ 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona) a co do formálních náležitostí, s výjimkou formální vady v plné moci právního zástupce (substituční doložky), ve shodě se zákonem [§ 30 odst. 1,

§ 34, § 72 odst. 1 písm. a), odst. 4 zákona], vytkla stěžovatelka Městskému soudu v Praze průtahy v řízení a porušování ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces (čl. 4 Ústavy ČR, čl. 36 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) a vlastnického práva (čl. 11 Listiny základních práv a svobod) ve věci její žaloby o bezplatné odstranění vad dodávky stavebně udržovacích prací prováděných žalovaným (F., spol. s r. o.) a o náhradu škody ve výši 218.900,- Kč s přísl. (4 Cm 2/93) a ve věci žalobce (F., spol. s r.o.) proti stěžovatelce o zaplacení částky 368.513,- Kč s přísl. (3 Cm 444/92).

Stěžovatelka proto navrhla, aby Ústavní soud vydal ve věci nález, kterým "vysloví, že shora uvedená ústavní práva, tedy právo vlastnické a právo na spravedlivý proces stěžovatelky byla postupem, resp. nečinností Městského soudu v Praze - pracoviště Slezská ve sporu čj. 4 Cm 2/93 a čj. 3 Cm 444/92 porušena a nechť Ústavní soud zakáže Městskému soudu v Praze v porušování těchto práv pokračovat".

Ústavní stížnost je nepřípustná.

Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení (§ 75 odst. 1 zákona).

Procesní postup při vyřizování stížností na průtahy v řízení před obecnými soudy je upraven v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a

o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů. Stížnosti, jejichž obsahem je stížnost na průtahy v řízení před Městským soudem v Praze, vyřizuje předseda tohoto soudu [§ 170 písm. a) tohoto zákona] a poté je ze zákona

k dispozici další procesní prostředek cestou Ministerstva spravedlnosti ČR [§ 174 odst. 1 písm. a) označeného zákona], jež jako ústřední orgán státní správysoudů je příslušný k vydání konečného rozhodnutí ve věci.

Jak vyplývá z obsahu samotné ústavní stížnosti, stěžovatelka takový procesní prostředek, jak o něm je zmínka v předchozím odstavci, nevznesla; za této situace je tedy zřejmé, že nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně jejího práva poskytuje; ústavní stížnost proto posoudil Ústavní soud jako nepřípustnou (§ 75 odst. 1 zákona) a rozhodl o ní odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona], jak ze znělky tohoto usnesení je patrno, aniž by se jevilo potřebným dále se zabývat formální vadou v plné moci právního zástupce.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 3. července 2002

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru