Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 2031/15 #1Usnesení ÚS ze dne 13.08.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
odmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:3.US.2031.15.1
Datum podání08.07.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 2031/15 ze dne 13. 8. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 13. srpna 2015 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu: A) T. R., B) nezl. T. R., C) nezl. B. R. a D) H. R., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 8. 7. 2015 bylo Ústavnímu soudu elektronicky doručeno podání, v němž se stěžovatelé domáhají zrušení "usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 28 Co 245/2015 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 sp. zn. 0P 35/2012". Podání je odůvodněno údajným porušením "práva na zákonného soudce, práva na spravedlivý proces, práva na přístup k soudu a práva na rodinný život".

Protože podání nemělo všechny náležitosti a nesplňovalo předpoklady a podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") pro ústavní stížnost, vyzval soudce zpravodaj navrhovatele ad A) a ad D) k odstranění vad podání a jeho doplnění ve smyslu připojeného písemného poučení ve stanovené lhůtě.

Navrhovatelé byli současně poučeni, že v případě nesplnění podmínek písemné výzvy ve stanovené lhůtě Ústavní soud jejich návrh odmítne. Jak se zjišťuje z připojených doručenek, navrhovateli ad A) byla citovaná výzva doručena (na základě fikce doručení) dne 29. 7. 2015, navrhovatelce ad D) byla doručena dne 20. 7. 2015.

Na předmětnou výzvu reagoval pouze navrhovatel ad A) podáním, doručeným Ústavnímu soudu elektronicky dne 3. 8. 2015, jehož přílohu tvořila fotokopie lékařského vyšetření navrhovatele ad A) v Ústavu leteckého zdravotnictví ze dne 27. 7. 2015.

Protože navrhovatelé na výzvu jinak nereagovali, je Ústavní soud v této souvislosti nucen konstatovat, že navrhovatelé ad A) a ad D) vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranili. Z tohoto důvodu Ústavnímu soudu nezbylo, než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh výše uvedených navrhovatelů odmítnout pro neodstranění vad jejich návrhu ve lhůtě jim k tomu určené.

Ve vztahu k navrhovatelům ad B) a ad C) návrhu, tj. k nezletilým dětem T. a B., Ústavní soud zkoumal, zda jsou osobami oprávněnými k podání ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a dospěl k závěru, že tomu tak není.

V řízení o úpravě výchovných poměrů k nezletilým dětem jsou účastníky řízení rodiče obou nezletilých dětí, tj. T. R. a J. R. a nezletilé děti T. a B., tj. navrhovatelé ad B) a ad C), kterým byl pro toto řízení ustanoven kolizní opatrovník - orgán sociálně právní ochrany dětí. Zákonný zástupce nezletilých nemůže jednat za zastoupené v případě, že jeho zájmy jsou podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v rozporu se zájmy zastoupených. Po ustanovení kolizního opatrovníka nezletilých pro střet zájmů tak již jejich rodič nadále nevykonává jejich zákonné zastoupení, neboť kolizní opatrovník se stává svým ustanovením jejich právním zástupcem. Nezletilé dítě samo v řízení pro nedostatek procesní způsobilosti jednat nemůže (srovnej k tomu např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 4562/2008 nebo sp. zn. 21 Cdo 429/2014, dostupné na www.nsoud.cz).

Za této situace je vyloučeno, aby nezletilé dítě samo podalo ústavní stížnost. Z tohoto důvodu Ústavní soud odmítl návrh navrhovatelů ad B) a ad C) podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu, jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným (shodným způsobem Ústavní soud postupoval v řízeních sp. zn. I. ÚS 3046/14, sp. zn. III. ÚS 2634/11 a sp. zn. I. ÚS 77/04, rozhodnutí v něž vyústila tato řízení jsou dostupná na http://nalus.usoud.cz).

Protože návrh Ústavní soud odmítl bez meritorního projednání s ohledem na formální nedostatky a vady návrhu, považoval Ústavní soud za nadbytečné činit procesní úkony k ustanovení opatrovníka nezletilým navrhovatelům ad B) a ad C) pro řízení o nyní projednávaném návrhu ve smyslu ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 29 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Ze všech výše vyložených důvodů proto Ústavní soud návrh odmítl zčásti podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) pro neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené a zčásti podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu, neboť jde o návrh podaný osobami zjevně neoprávněnými.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2015

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru