Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1972/13 #1Usnesení ÚS ze dne 21.11.2013

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - NSS
SOUD - KS České Budějovice
FINANČNÍ ÚŘAD / ŘEDITELSTVÍ - FŘ České Budějovice
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/legitimní očekávání zmnožení majetku
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně... více
Věcný rejstříkdaň/daňová povinnost
Diskriminace
EcliECLI:CZ:US:2013:3.US.1972.13.1
Datum podání24.06.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.4

Ostatní dotčené předpisy

180/2005 Sb., § 7i, § 6 odst.1, § 7a

280/2009 Sb., § 237


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1972/13 ze dne 21. 11. 2013

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky, soudce zpravodaje Jana Filipa a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti stěžovatelky SOLARPARK gama a. s., se sídlem v Brně, Olomoucká 3419/7, IČ 28349806, zastoupené JUDr. Ing. Martinem Florou, Dr., advokátem se sídlem v Brně, Lidická 57, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. dubna 2013 č. j. 1 Afs 5/2013-35, rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. prosince 2012 č. j. 10 Af 322/2012-39 a rozhodnutím Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 8. února 2012 č. j. 1085/12-1200 a 1086/12-1200, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí

1. Ústavní stížností ze dne 22. 6. 2013, doručenou Ústavnímu soudu dne 24. 6. 2013, stěžovatelka napadla a domáhala se zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí orgánů veřejné moci, přičemž tvrdila, že jimi bylo porušeno jednak její základní právo vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), jednak její základní právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy.

2. Napadeným rozhodnutím Finančního ředitelství v Českých Budějovicích (dále jen "finanční ředitelství") ze dne 8. února 2012 č. j. 1085/12-1200 bylo k odvolání stěžovatelky jako poplatnice daně změněno rozhodnutí Finančního úřadu v Českých Budějovicích (dále jen "finanční úřad") ze dne 27. 9. 2011, a to zčásti tak, že se řízení o stěžovatelčině stížnosti proti postupu společnosti E.ON Distribuce (jako plátkyně daně) podle § 237 odst. 3 daňového řádu zastavuje, a dílem tak, že ve zbývající části se tato stížnost zamítá, napadeným rozhodnutím finančního ředitelství ze dne 8. února 2012 č. j. 1086/12-1200 pak bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky proti rozhodnutím finančního úřadu ze dne 12. 10. 2011 a 23. 11. 2011. Finanční ředitelství se přitom ztotožnilo s názorem finančního úřadu, že postup společnosti E.ON Distribuce, spočívající v tom, že tato coby provozovatelka přenosové soustavy uhradila stěžovatelce jen část z fakturované částky za dodávky elektřiny do distribuční sítě, je v souladu s § 7a a násl. zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 402/2010 Sb. (dále jen "zákon č. 180/2005 Sb.").

3. Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen "krajský soud") byla pro nedůvodnost zamítnuta žaloba stěžovatelky proti shora označeným rozhodnutím finančního ředitelství a napadeným rozsudkem Nejvyššího správního soudu byla zamítnuta - rovněž jako nedůvodná - kasační stížnost, již stěžovatelka proti rozsudku krajského soudu podala.

II.

Argumentace stěžovatelky

4. Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá zásah do práva na pokojné užívání majetku sražením odvodu za elektřinu vyrobenou ve fotovoltaické elektrárně (dále jen "FVE") v příslušném období na základě § 7a a násl. zákona č. 180/2005 Sb., majíc za to, že byla zkrácena na svém legitimním očekávání stran příjmů z elektřiny vyrobené ve FVE, a to z důvodu, že o její výstavbě se rozhodovala na základě záruky patnáctileté doby návratnosti investice, resp. záruky nesnížení výkupních cen platných v roce jejího uvedení do provozu po celou dobu její životnosti. Dané očekávání nevycházelo jen z příslušné právní úpravy, ale i z deklarované shody členských států Evropské unie. Stěžovatelka je rovněž názoru, že institut odvodu za elektřinu ze slunečního záření podle dotčených ustanovení odporuje principu rovnosti, neboť daná povinnost se týká elektřiny vyrobené v zařízeních uvedených do provozu v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010, přičemž pro takto vzniklý rozdíl neexistují řádné relevantní věcné, a tedy ani právní důvody.

5. V návaznosti na to stěžovatelka vyslovuje nesouhlas s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/11, nicméně upozorňuje, že v něm Ústavní soud nevyloučil, že ustanovení § 7a a násl. zákona č. 180/2005 Sb. mohou mít v jednotlivých případech protiústavní dopad (body 86 a násl.). Podle stěžovatelky tomu tak je v případech, kdy nedojde ke splnění zákonné podmínky patnáctileté doby návratnosti investice nebo jestliže jejich okamžité účinky zasáhnou majetkovou podstatu výrobce likvidačně či rdousícím efektem. V důsledku toho již v řízení o kasační stížnosti namítala, že sražení odvodu ze slunečního záření je řetězec úkonů, které ve svém souhrnu povedou k nedodržení této doby návratnosti její investice a nesplnění garance poskytnuté § 6 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., což bude mít za následek porušení zákazu retroaktivity a principu ochrany legitimního očekávání. Nejvyšší správní soud se touto námitkou odmítl zabývat s tím, že má příliš obecný charakter, současně však nevyhověl jejímu návrhu na přerušení řízení za účelem předložení finanční analýzy s odůvodněním, že by mohla se svou kasační stížností uspět pouze za předpokladu, že by již v řízení před krajským soudem navrhla takový důkazní prostředek, jímž by prokázala, že již v den vydání napadeného rozhodnutí finančního ředitelství bylo zřejmé, že nebude dosažena zákonem garantovaná doba návratnosti investice. Současně Nejvyšší správní soud naznačil, že ani případná finanční analýza, sestavená k uvedenému dni a zachycující předpokládaný budoucí vývoj, částečně verifikovaný v mezidobí dosaženými hospodářskými výsledky, nemůže dané tvrzení prokázat. Tím podle stěžovatelky vytvořil "začarovaný kruh", jenž vylučuje, aby se svými námitkami vůči postupu plátce odvodu ze slunečního záření uspěla v případě, že její tvrzení o nedodržení patnáctileté doby návratnosti investice bude pravdivé; na jednu stranu totiž tvrdil, že důkazy musí být předloženy v době, kdy napadne postup plátce odvodu z elektřiny za sluneční záření, na druhou stranu podle něj okamžitě předložené důkazy mohou stěží věrohodně zobrazit stav, který nastane za několik let.

III.

Formální předpoklady projednání návrhu

6. Ústavní soud posoudil splnění podmínek řízení a shledal, že ústavní stížnost byla podána včas oprávněnou stěžovatelkou, která byla účastnicí řízení, ve které bylo vydáno rozhodnutí napadené ústavní stížností, a Ústavní soud je k jejímu projednání příslušný. Stěžovatelka je právně zastoupena v souladu s požadavky § 29 až 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a ústavní stížnost je přípustná (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu a contrario), neboť stěžovatelka vyčerpala všechny zákonné procesní prostředky k ochraně svého práva.

IV.

Posouzení opodstatněnosti ústavní stížnosti

7. Ústavní soud posoudil obsah ústavní stížnosti a dospěl k závěru, že tato představuje zjevně neopodstatněný návrh ve smyslu § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Uvedené ustanovení v zájmu racionality a efektivity řízení před Ústavním soudem dává tomuto soudu pravomoc posoudit "přijatelnost" návrhu předtím, než dospěje k závěru, že o návrhu rozhodne meritorně nálezem, přičemž jde o specifickou a relativně samostatnou část řízení, která nemá charakter řízení kontradiktorního, kdy Ústavní soud může obvykle rozhodnout bez dalšího, jen na základě obsahu napadených rozhodnutí orgánů veřejné moci a údajů obsažených v samotné ústavní stížnosti. Směřuje-li pak ústavní stížnost proti rozhodnutí orgánu veřejné moci, považuje ji Ústavní soud zpravidla za zjevně neopodstatněnou, jestliže napadené rozhodnutí není vzhledem ke své povaze, namítaným vadám svým či vadám řízení, které jeho vydání předcházelo, způsobilé porušit základní práva a svobody stěžovatele, tj. kdy ústavní stížnost postrádá ústavněprávní dimenzi. Zjevná neopodstatněnost ústavní stížnosti, přes její ústavněprávní dimenzi, může rovněž vyplynout z předchozích rozhodnutí Ústavního soudu, řešících shodnou či obdobnou právní problematiku.

8. Problematikou souladu ustanovení § 7a až 7i zákona č. 180/2005 Sb. s ústavním pořádkem se Ústavní soud zabýval, a to v rámci tzv. abstraktní kontroly ústavnosti, v již zmíněném nálezu ze dne 15. 5. 2012 sp. zn. Pl. ÚS 17/11 (vyhlášeném pod č. 220/2012 Sb.) a dospěl ke kladnému závěru, problematikou interpretace a aplikace uvedených ustanovení ze strany finančních orgánů a správních soudů v individuálních věcech se pak Ústavní soud zabýval v celé řadě řízení o ústavní stížnosti, a ani zde k závěru o porušení ústavnosti nedospěl [viz např. usnesení ze dne 31. 10. 2013 sp. zn. II. ÚS 2425/13, ze dne 17. 10. 2013 sp. zn. I. ÚS 2591/13, ze dne 10. 10. 2013 sp. zn. III. ÚS 1165/13, ze dne 3. 10. 2013 sp. zn. I. ÚS 1021/13, ze dne 17. 9. 2013 sp. zn. III. ÚS 1942/13, 12. 9. 2013 sp. zn. I. ÚS 1934/13 a ze dne 4. 9. 2013 sp. zn. IV. ÚS 2066/13 (dostupná na http://nalus.usoud.cz)].

9. Zvláště pak nutno poukázat na usnesení (III. senátu) Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2013 sp. zn. III. ÚS 1165/13, jež bylo vydáno ve skutkově i právně prakticky totožné věci, kde i samotná ústavní stížnost byla postavena na stejných argumentech, jako je ústavní stížnost nyní posuzovaná, a kterým byla tato ústavní stížnost pro zjevnou neopodstatněnost odmítnuta. V odůvodnění tohoto usnesení, a to v souvislosti s námitkou stěžovatelky o zásahu do jejího práva na pokojné užívání majetku, porušení legitimního očekávání, zákazu retroaktivity a principu rovnosti, Ústavní soud odkázal na bod 90 nálezu sp. zn. Pl. ÚS 17/11 (kde se uvádí, že "jakkoli došlo přijetím napadených ustanovení ke snížení podpory poskytované provozovatelům FVE, nejednalo se ze shora uvedených důvodů o zásah, který by ve svém důsledku znamenal porušení ústavně zaručených práv dotčených subjektů, ať již se jedná o právo vlastnické či svobodu podnikání, případně nerespektování základních náležitostí demokratického a právního státu, jak se domnívají navrhovatelé") s tím, že bylo posuzováno, zda na straně dotčených provozovatelů FVE není dán takový ústavně relevantní zájem na zachování dosavadní zákonem stanovené ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů bez jejího dalšího krácení odvodem, jenž by při vzájemném poměřování převážil nad veřejným zájmem na jejím snížení, avšak takový zájem provozovatelů FVE shledán nebyl.

10. Ústavní soud vzal rovněž v úvahu, že nelze - jak plyne z citovaného nálezu (bod 88) - vyloučit, že v konkrétních případech může některé z ustanovení § 7a až 7i zákona č. 180/2005 Sb. narušit základní práva a svobody jednotlivce, jestliže "v individuálních případech dolehne některé z napadených ustanovení na výrobce jako likvidační ("rdousící efekt") či zasahující samotnou majetkovou podstatu výrobce v rozporu s čl. 11 Listiny - tedy protiústavně. Zde bude nutno hodnotit jak dodržení garancí ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb. v jejich dlouhodobém (patnáctiletém) trvání, tak okamžité (průběžné) účinky napadených ustanovení, aby byl v takovém výjimečném případě vzniklý nárok ochráněn". Současně však dospěl k závěru, že ke splnění takto formulovaných podmínek ve stěžovatelčině věci nedošlo, resp. že jejich existence nebyla v řízení prokázána, přičemž poukázal na závěry Nejvyššího správního soudu s tím, že se s nimi plně ztotožňuje, včetně těch, jimiž uvedený soud reagoval na stěžovatelčin požadavek, aby řízení bylo přerušeno. K tomu dodal, že vlastní posouzení toho, zda stěžovatelka unesla k výše identifikovaným okolnostem břemeno tvrzení a břemeno důkazní, Ústavnímu soudu s ohledem na rámec jeho přezkumné působnosti zásadně nepřísluší; je naopak oprávněn toliko ověřit, zda správní orgány a posléze pak správní soudy obhajitelně a přezkoumatelným způsobem své závěry zdůvodnily, a následně uzavřel, že tuto povinnost rozhodující soudy (jmenovitě Nejvyšší správní soud) očividně splnily a že o nic jiného v dané věci nešlo, přičemž tomu odpovídající úsudek, že stěžovatelka v řízení neprokázala, že by na ni uvalení odvodu ze slunečního záření doléhalo jako likvidační, stejně jako tvrzení, že právě v jejím (individuálním) případě má zavedení odvodu z elektřiny ze slunečního záření za následek, že nebude dosaženo návratnosti investice v zákonem garantované lhůtě, je ústavněprávně konformní.

11. Ústavní soud nezjistil žádný důvod, proč by se měl od závěrů vyslovených v citovaném usnesení jakkoliv odchylovat; i ve věci nyní souzené se Nejvyšší správní soud námitkami, které stěžovatelka vznesla v kasačním řízení, zabýval a náležitě vypořádal. Namítá-li stěžovatelka, že Nejvyšší správní soud naznačil, že určitý důkaz by nebyl s to její tvrzení (o nedodržení patnáctileté doby návratnosti investice) prokázat, žádný význam této skutečnosti přikládat nelze, neboť na této úvaze jeho rozhodnutí není postaveno.

12. Ústavní soud proto ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. listopadu 2013

Vladimír Kůrka v. r.

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru